Stockmanns utsikter för år 2023

Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse, Q1/2023, publicerad 28.4.2023

Resultatprognos för 2023 (oförändrad):

År 2023 förväntar sig Stockmann att koncernens omsättning kommer att uppgå till 960–1 020 miljoner euro och koncernens justerade rörelseresultat till 60–80 miljoner euro med beaktande av valutakursfluktuationer. Prognosen baserar sig på antagandet att den fortsatta inflationen kommer att öka kostnaderna jämfört med 2022 och påverka konsumenternas efterfrågan negativt. Samtidigt fortsätter Stockmannkoncernen att implementera målmedvetna åtgärder i syfte att minimera kostnadsökningarnas inverkan. 

Marknadsutsikter för 2023:

De rådande utmaningarna i det geopolitiska läget och den höga inflationsnivån väntas fortsätta. Inflationen förutspås dock avta under året. Inflationen, i kombination med höga räntenivåer, förväntas ha en negativ inverkan på konsumenternas förtroende och köpkraft. Detaljhandeln kommer sannolikt att präglas av utmaningar på grund av mindre efterfrågan bland konsumenter samt ökande inköpspriser och rörelsekostnader. Risken för potentiella störningar i leveranskedjorna och den internationella logistiken kan inte heller uteslutas.