Utarbetande av en gemensam strategi för Stockmann

År 2014 inledde Stockmann en omvärderings- och revideringsprocess av sin strategi. Anställda har varit involverade i strategiarbetet, särskilt genom flera strategiarbetsgrupper med medlemmar från hela organisationen. Varje grupp har tillägnats ett tema, till exempel produktsortimentet, stamkundsprogrammet eller Delikatessen. För att hålla personalen engagerad och i kontakt med strategiprocessen har flera strategiinformationsmöten hållits. Dessa möten stöds med hjälp av material och nyheter på intranätet, den interna tidningen och en diskussionsplattform.

Som en del av Stockmanns strategiprocess genomfördes för första gången i augusti en organisationshälsoundersökning (OHI) inom Stockmanns samtliga verksamheter. Undersökningen tog upp ledningsrutiner, arbetsmiljön och arbetsklimatet inom hela organisationen. Resultaten visade att medan våra medarbetare i Ryssland och Baltikum var ganska nöjda med sin anställning så efterfrågades betydande förbättringar bland våra finländska anställda, särskilt i stödfunktionerna. Den största kritiken riktades mot högsta ledningen snarare än de närmaste cheferna, men undersökningen visade också att medarbetarna på Stockmann bryr sig, vill utgöra en skillnad, är redo att sätta sina kunskaper i användning och bidra till t.o.m. radikala förbättringar. 

Som ett resultat startades ett storskaligt projekt för att förändra kulturen som ett led i strategiarbetet. En viktig del av projektet var att grunda en förändringsagentgrupp bestående av cirka 50 personer från alla team, funktioner och nivåer inom organisationen i Finland. År 2014 möttes gruppen på två halvdagsworkshoppar med ”läxor” mellan mötena, för att analysera de bakomliggande orsakerna till dålig arbetstillfredsställelse och för att skapa förbättringsidéer. Arbetet fortsätter år 2015.