Stockmanns uppförandekod (Code of Conduct)

Stockmann strävar efter att uppnå en lönsam affärsverksamhet med långsiktigt perspektiv genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som berör människor, ekonomi, samhälle och miljö.

Ett engagemang för en ansvarsfull verksamhet är centralt för Stockmanns värderingar och dagliga arbetssätt. Denna uppförandekod, Stockmanns värden och Stockmanns ledningspraxis bildar ett ramverk för bolagets rutiner och agerande för att främja en hållbar framtid.

Stockmanns uppförandekod definierar vårt sätt att arbeta, för alla medarbetare och chefer, utan undantag. Stockmann kräver även att varuleverantörer och partners följer principerna i denna uppförandekod. Stockmanns uppförandekod kompletteras även med mer detaljerade regler och riktlinjer som godkänts av koncernen och dess dotterbolag. Sådana regler och riktlinjer får inte stå i strid med Stockmanns uppförandekod.

Uppförandekoden täcker följande huvudpunkter:

  • Efterlevnad av lagstiftning och etisk verksamhet

  • Fri konkurrens och konsumenträttigheter

  • Personal och arbetsvillkor

  • Miljön

  • Korruption och intressekonflikter

Stockmanns uppförandekod

Stockmanns antikorruptionspolicy

Stockmanns policy för mänskliga rättigheter

Stockmanns visselblåsningtjänst

(Whistleblowing)

Vår trovärdighet och långsiktiga framgång bygger på att varje beslut utgår från våra värderingar och etiska riktlinjer.

Genom tjänsten kan du i ditt eget namn eller anonymt lämna en anmälan om misstanke om oegentligheter i Stockmanns verksamhet. Här hittar du vårt rapporteringsformulär.

Läs mer om vår visselblåsningtjänst i instruktionerna gällande anmälningstjänsten. Om du avser lämna en anmälan ber vi dig att först ta del av instruktionerna gällande anmälningstjänsten.