Tidigare bolagsstämmor

Stockmanns bolagsstämma 2022

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 23.3.2022 kl. 12.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Därtill beslöt bolagsstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsogan i en rådgivande omröstning.

 

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 4.3.2022 kl. 10.00 – 16.3.2022 kl. 16.00.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Anmälan till bolagsstämman

Förhandsröstningsblankett

 

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Timo Karppinen och Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)

 

Stockmanns bolagsstämma 2021

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 7.4.2021 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Sammanlagt 49 aktieägare, representerande ungefär 20,87 miljoner A-aktier och ungefär 16,87 miljoner B-aktier, sammanlagt ungefär 37,74 miljoner aktier och ungefär 225,55 miljoner röster, var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedelmmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2020. Därtill beslöt bolgasstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan i en rådgivande omröstning.
 

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 17.3.2021 kl. 10.00 – 30.3.2021 kl. 14.00.

Anmälan till bolagsstämman
 

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Anne Kuittinen, Roland Neuwald och Harriet Williams.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmanns ekonomiska översikt 2020

Stockmanns förvaltningsöversikt 2020

Stockmanns ersättningsrapport 2020

Förhandsröstningsblankett

Fairness opinion (inofficiell översättning till svenska)

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)
 

Stockmanns bolagsstämma 2020

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägarna finns i kallelse.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin och som godkänts av riksdagen fredagen den 24 april 2020. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna hållas på ett förutsägbart sätt och för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

Stockmann Oyj Abp
Styrelsen
 

Anmälan till bolagsstämman och röstning

Tidigare anmälan till bolagsstämman som skulle ha hållits onsdagen den 18 mars 2020 anses inte utgöra anmälan till denna bolagsstämma.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under tiden måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 – torsdagen den 28 maj 2020 kl. 14.00.

Anmälan till bolagsstämman
 

Bolagsstämmohandlingar

Kallelse till bolagsstämman
• Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen
• Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019
• Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden
• Revisionsberättelse (på finska)
• Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
• Styrelsens förslag till återval av revisorer
• Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinst
• Förändring till aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse
Förhandsröstningsblankett
• Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsen konstituerande möte

• Bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 1 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 2 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 3 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
 

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman

En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2020 skulle vara bolaget tillhanda senast 31.1.2020 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ett förslag till styrelsens sammasättning bereds i aktieägarnas nomineringsutskott. Till utskottet hör representanter utsedda av de enligt röstmängd fyra största aktieägarna samt styrelseordförande som expertmedlem. Närmare information och utskottets sammansättning
 

Stockmanns bolagsstämma 2019

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 hölls torsdagen den 21 mars 2019 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2018

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 hölls torsdagen den 22 mars 2018 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2017

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 hölls torsdagen den 23 mars 2017 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors. Anmälningstiden till bolagsstämman gick ut den 17 mars 2017 kl. 16.00.

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2016

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 hölls den 15 mars 2016.

Bolagsstämmohandlingar

Stockmanns bolagsstämma 2015

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 hölls torsdagen den 19 mars 2015 i Finlandia-huset, Helsingfors.

 

 

Bolagsstämmohandlingar:

 

 

 

 

 

 

Stockmanns bolagsstämma 2014

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014 hölls tisdagen den 18 mars 2014 i Finlandia-huset, Helsingfors.

 

Bolagsstämmohandlingar:

 

Stockmanns bolagsstämma 2013

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013 hölls torsdagen den 21 mars 2013 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2012

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 2012 hölls torsdagen den 15 mars 2012 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2011

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 2011 hölls tisdagen den 22 mars 2011 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2010

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 16 mars 2010 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar: