Uppförandekod

Stockmannkoncernen strävar efter att uppnå en lönsam affärsverksamhet med långsiktigt perspektiv genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som berör människor, ekonomi, samhälle och miljö.

Stockmannkoncernens uppförandekod fastställer agerandet för alla medarbetare och ledningen utan undantag. Stockmann förutsätter också att dess varuleverantörer och övriga samarbetspartner iakttar denna uppförandekod. Stockmannkoncernens uppförandekod kompletteras även med mer detaljerade regler och riktlinjer som godkänts av koncernen och dess dotterbolag. Sådana regler och riktlinjer får inte stå i strid med Stockmanns uppförandekod.

Läs mer om

Stockmanns uppförandekod (Code of Conduct)

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har godkänt Stockmannkoncernens uppförandekod, där koncernens principer för en ansvarsfull verksamhet fastställs.

Allmänna principer

Stockmannkoncernen strävar efter att uppnå en lönsam affärsverksamhet med långsiktigt perspektiv genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som berör människor, ekonomi, samhälle och miljö. Ett engagemang för en ansvarsfull verksamhet är centralt för Stockmanns värderingar och dagliga arbetssätt. Denna uppförandekod, Stockmanns värderingar och Stockmanns ledningspraxis bildar ett ramverk för bolagets rutiner och agerande för att främja en hållbar framtid.

Stockmannkoncernens uppförandekod fastställer agerandet för alla medarbetare och ledningen utan undantag. Stockmann förutsätter också att dess varuleverantörer och övriga samarbetspartner iakttar denna uppförandekod. Stockmanns uppförandekod kompletteras med mer detaljerade regler och riktlinjer som godkänts av koncernen och dess dotterbolag. Sådana regler och riktlinjer får inte stå i strid med Stockmanns uppförandekod.

Efterlevnad av lagstiftning och etisk verksamhet

Stockmann verkar på en hög etisk nivå och uppfyller alltid de internationella och nationella lagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget har verksamhet. Dessa lagar och förordningar omfattar lagstiftningen gällande värdepappersmarknaden, konkurrens, konsumenter, marknadsföring, produktansvar, sysselsättning, miljö, integritet och jämlikhet. I sin affärsverksamhet strävar Stockmann efter att överskrida de minimikrav som föreskrivs av lagar och avtal.

Stockmanns verksamhet styrs även av internationella avtal och rekommendationer, såsom FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Stockmann har förbundit sig till FN:s Global Compact-initiativ och att i enlighet med detta främja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och att motverka korruption.

Fri konkurrens och konsumenträttigheter

Stockmann respekterar konsumentens rättigheter och bedriver en ansvarsfull marknadsföring. Produkterna som säljs måste uppfylla de kvalitets-, miljö- och produktkrav som vid varje given tidpunkt gäller för dessa. Stockmann tillämpar gällande konkurrenslagstiftning i sin verksamhet och främjar fri konkurrens inom sin bransch. Kommersiella mål och resultat uppnås genom ansvarsfullt agerande.

Stockmann och dess anställda respekterar sina kunders och övriga intressenters integritet och rättigheter.

Personal och arbetsvillkor

Stockmann behandlar alla sina medarbetare rättvist och lika. Medarbetarna betalas en skälig ersättning för sitt arbete och deras personliga och professionella utveckling uppmuntras. Stockmann uppmuntrar sina anställda att sköta sitt välbefinnande och förser dem med säkra arbetsförhållanden. Stockmann accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete i någon form och kräver även att leverantörerna efterföljer denna princip. Stockmann accepterar inte behandling eller arbetsförhållanden som strider mot internationella avtal eller vedertagna internationella konventioner.

Miljön

Stockmann tar hänsyn till miljöaspekter vid hanteringen och utvecklingen av sin affärsverksamhet. Stockmann följer gällande miljölagstiftning och kräver samma sak av sina partners. Stockmann har bundit sig följa principerna om en hållbar utveckling i all sin verksamhet. Stockmann är medveten om sin verksamhets miljöeffekter och strävar efter att föregripa de negativa effekterna genom minskade utsläpp, ökad effektivitet vid energi- och vattenförbrukning samt källsortering och återvinning. Efterlevnaden gällande miljöledningssystemet övervakas, och revisioner utförs regelbundet för att bedöma om miljömålen uppnås.

Korruption och intressekonflikter

Stockmanns medarbetare och ledning agerar för företagets bästa och undviker eventuella intressekonflikter. Stockmann har som princip att bedriva en öppen och ansvarsfull verksamhet.

Stockmanns anställda, ledning och samarbetspartners får inte begära, acceptera eller erbjuda gåvor, mutor eller andra ekonomiska förmåner i företagets namn. Rimliga gåvor och gästfrihet som ingår i en normal affärsverksamhet är tillåtet, i enlighet med detaljerade definitioner som anges i separata riktlinjer.

Stockmanns medarbetare, ledning och samarbetspartners får inte erbjuda betalning till myndigheter eller andra parter i syfte att främja eller upprätthålla affärsverksamheten.

Stockmanns medarbetare får inte för egen vinning dra nytta av bolagets interna information, sin ställning eller eventuella möjligheter som uppkommer av detta. Bolagets egendom ska endast användas för bolagets affärsverksamhet.

Efterlevnad av uppförandekoden

Stockmanns uppförandekod är avsedd att vara till hjälp vid beslutsfattande och att lösa eventuella problemsituationer. Syftet är att göra Stockmanns verksamhetspraxis tydligare och mer konsekvent och att förse medarbetarna med ett enhetligt sätt att arbeta ansvarsfullt världen runt.

Stockmann kräver att alla anställda, koncernbolag och partners följer denna uppförandekod, oavsett i vilket land de verkar. Medarbetarna utbildas i frågor som berör uppförandekoden och uppmanas att kontakta sina överordnade när bästa tillvägagångssätt är otydligt. Medarbetarna måste rapportera alla överträdelser eller misstänkta brott mot uppförandekoden till sin överordnade, företagets ledning, koncernens interna revision eller via Stockmanns visselblåsartjänst (whistleblowing channel), som möjliggör anonym rapportering. Alla rapporter undersöks och hanteras konfidentiellt.