Stamkundsoptioner 2012

Teckning av aktier med Stockmanns stamkundsoptioner 2012

Stamkundsoptioner emitterades till stamkunder på grundval av deras inköp under åren 2012 och 2013. Optionerna berättigar till teckning av Stockmanns B-aktier till ett pris av 14,86 euro/st under teckningstiden 2.5-31.5.2015.

Marknadspriset på Stockmann Oyj Abp:s B-aktie var 7,20 euro den 30 april 2015. Då dessa förhållanden kvarstår är förvärv av aktierna i offentlig handel fördelaktigare än med aktieoptioner. 

Optionsprogrammet avslutas den 31 maj 2015, varefter de oanvända optionsrätterna förfaller.

Närmare information:
Stamkundstjänsten i varuhuset i Helsingfors centrum: tel. (09) 1211 eller stamkund@stockmann.com

Stamkundsoptioner 2012

Den ordinarie bolagsstämman 15.3.2012 beslöt att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt bifogade villkor.
Optioner ges åt stamkunder, vars sammanlagda registrerade uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto under tiden 1.1.2012–31.12.2013 uppgick till minst 6 000 euro. För uppköp om minst 6 000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill erhåller stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6 000 euro.
Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av omsättning vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs under tidsperioden1.2.–29.2.2012, dvs. 16,36 euro. Teckningspriset för aktien som tecknas på grundval av en optionsrätt sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till och med aktieteckningen. Aktiernas teckningspris är 14,86 per B-aktie i maj 2015. Teckningsperioderna för aktier med stöd av stamkundsoptioner är 2.5.2014–31.5.2014 och 2.5.2015–31.5.2015. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 euro och mängden av B-aktier i bolaget med sammanlagt högst 2 500 000 nya B-aktier.

Villkoren för stamkundsoptioner 2012

Börsprospektet för stamkundsoptioner 2012 (på finska)

Börsprospektets sammanfattning (på svenska)

 

Stamkundsoptioner 2008

Allmänt
I maj 2012 var det sista chansen att teckna aktier med Stockmanns stamkundsoptioner från år 2008. Teckningstiden med optioner utgick 31.5.2012. 
   
Den ordinarie bolagsstämman godkände år 2008 styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Enligt bolagsstämmans beslut emitteras vederlagsfritt sammanlagt högst 2 500 000 optionsrätter till Stockmanns stamkunder, vars inköp under perioden 1.1.2008–31.12.2009, tillsammans med inköp gjorda med parallellkort på samma konto, sammanlagt uppgår till en summa på minst 6 000 euro. För inköp på minst 6 000 euro får stamkunden vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje 500 euro som överstiger 6 000 euro. Aktier som tecknas år 2012 berättigare till eventuell dividend som delas ut för år 2012 och betalas på våren 2013.

Lagen i vissa länder medför restriktioner gällande aktier som erbjuds till teckning eller till försäljning. Aktierna som tecknas har inte registerats och kommer inte att registreras utanför Finland, och de får inte erbjudas eller säljas utanför Finland. Således kan personer bosatta utanför Finland inte nödvändigtvis teckna eller på annat sätt förvärva tecknade aktier. Bolaget förväntar sig att personer som deltar i aktieteckningen tar reda på relevant information om nämnda restriktioner och följer dem.

Villkoren för stamkundsoptionerna

Teckningstid
Den sista teckningstiden för aktier med stamkundsoptioner 2008 var i maj 2012, dvs. 231.5.2012. Teckningstiden för aktierna gick ut torsdagen den 31 maj 2012 då aktierna skulle vara tecknade och betalda. Teckningstiden utgick 31.5.2012 varefter optionerna förföll som värdelösa.

Teckningspris
Teckningspriset för aktier tecknade på basen av stamkundsoptioner var år 2011 8,79 euro/aktie och år 2012 8,29 euro/aktie. 

Enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 17.3.2009 är aktiens teckningspris B-aktiens medelkurs på Helsingforsbörsen under perioden 1.2–28.2.2009 vägd med aktiens omsättning, dvs. 11,28 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätter sänks med efter bestämningsperioden utdelade Stockmann Oyj Abp:s dividender från avstämningsdagen till aktieteckningsdagen. Teckningspriset var efter nyemissionen 2009 och bolagsstämmans belsut om dividend för år 2011 i maj 2012: 8,29 euro(aktie. Teckningsrätten kan användas endast en gång, och minimiteckningen är 20 Stockmann B-aktier.

Teckning
Aktieteckningen arrangeras av Handelsbanken. Aktieteckningen och betalningen kan lätt göras på ett flertal ställen:

  • genom egna bankkoder (Nordea, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo Bank, Tapiola, Aktia, Säästöpankki/POP) i den elektroniska teckningstjänsten: www.handelsbanken.fi/stockmann
  • i Stockmanns stamkundstjänster i varuhusen i Finland
  • i alla Handelsbankens kontor i Finland

För att kunna teckna aktier bör man ha ett värdeandelskonto, som kan öppnas hos banken eller hos Euroclear Finland Ab (f.d. Finlands Värdepapperscentral Ab).

Dokument som hänför sig till aktieteckningen
Börsprospektet gällande aktieteckningen
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2011
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2010
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2009

Aktiernas registrering på värdeandelskontot
De tecknade aktierna registreras på tecknarens värdeandelskonto efter att ökningen av bolagets aktiekapital registreras i handelsregistret i slutet av juni 2012.