Skuldstruktur

Maturitetsprofil för koncernens räntebärande skulder, 31.12.2012

Dessutom har koncernen 369,6 miljoner euro i outnyttjade långfristiga kommitterade lånelimiter.