Kontinuitet, risker och finansiell situation

Saneringsprocessen framskrider planenligt, vilket betyder att Stockmans alla varuhusfastigheter har sålts och både saneringsskulden med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan säkerheter har återbetalats. Övriga åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan år 2021 de beskrivs i årsredovisningen 2021. 

Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet, som inte kan avslutas innan alla bestridda yrkanden har avgjorts. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen. 

Osäkerheterna kring covid-19-pandemin kommer att påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. Risker relaterade till produktionen och leveranserna kan förekomma till följd av oväntade situationer, såsom en eskalering av covid-19-pandemin eller en ny epidemi som leder till restriktioner, brist på transportkapacitet, strejker och politisk instabilitet. 

Det rådande geopolitiska läget förorsakar en ökande inflation, vilket kan ha en negativ effekt på försäljningen på grund av konsumenternas förtroendenivå såväl som ökande inköpspriser och rörelsekostnader. Läget kan dessutom leda till dröjsmål i leveranskedjor på grund av produktions- och transportrelaterade frågor. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till den rådande situationen. 

På grund av den ryska attacken mot Ukraina slutade Stockmann sälja ryska produkter i februari. Ca 200 produkter med ryskt ursprung drogs tillbaka från Stockmanns sortiment. Stockmann slutade också sälja produkter till den ryska partnern Debruss. Inverkan på Stockmannkoncernen är begränsad.

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit en negativ inställning till beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Skatteförvaltningen i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte har rätt att appellera till EU-domstolen för att erhålla de avslagna ränteavdragen och att inte heller EU-domstolens beslut av den 20 januari 2021 har någon betydelse beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behandlingen av ärendet fortsätter i domstolen för ändringssökande (Börsmeddelande den 14 maj 2021).
Stockmann har återbetalat alla obestridda externa saneringsskulder men har fortfarande bestridda skulder (som beskrivs nedan) och obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder. I slutet av juni 2022 uppgick de bestridda yrkandena till 89 miljoner euro, och de anknöt främst till avslutandet av långfristiga hyresavtal om lokaler. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandena och ansett att det räcker med att betala hyra för 18 månader i stället för till slutet av hyresavtalen. De flesta av dessa yrkanden kommer att avgöras genom skiljeförfarande. Beloppet av obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder var 8 miljoner euro. Stockmann har gjort en avsättning på 14,3 miljoner euro, vilket motsvarar bolagets estimat av beloppet för de möjliga yrkandena relaterade till såväl bestridda skulder som obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder. Dessa saneringsskulders borgenärer har rätt att konvertera 20 % av deras fordringar till aktier och obligationer efter att deras fordringar har bekräftats.

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Hagalund, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 punkten i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som det överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende har LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors tingsrätt lämnat in ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. 

Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorslokaler vid Smedjevägen, har lämnat in ett yrkande till Helsingfors tingsrätt, enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på högst 14,5 miljoner av Stockmann enligt 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Yrkandet har bestridits av övervakaren av saneringsprogrammet till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. Sammanlagt 1,2 miljoner euro konverterades till aktier i mars 2022, men skillnaden bestrids fortfarande. I samma yrkande har Nordika II SHQ Oy angett utredaren och Stockmann som svarande.

Mutual Insurance Fund Fennia, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 11,9 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dessutom har Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden till Helsingfors tingsrätt med Stockmann och utredaren samt övervakaren som svarande i det första yrkandet och Stockmann i det andra. I yrkandena till Helsingfors tingsrätt kräver Mutual Insurance Fund Fennia att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är högst 12 miljoner euro. 

Tampereen Seudun Osuuspankki, den andra hyresvärden för varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 20,3 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsprogrammet har bestridit yrkandet av Tampereen Seudun Osuuspankki under saneringsförfarandet (då det maximala beloppet av ersättningsyrkandet var 17,7 miljoner euro) till den del som det överstiger 2,0 miljoner euro.

Pirkanmaan Osuuskauppa, den före detta underhyresgästen på varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande och kräver ersättning på upp till 5,4 miljoner euro av Stockmann i enlighet med bland annat 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsförfarandet har bestridit yrkandet till största delen. Pirkanmaan Osuuskauppa har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av 32 § i lagen om företagssanering. Helsingfors tingsrätt avslog Pirkanmaan Osuuskauppas yrkande 4.11.2021. Högsta domstolen har beviljat Pirkanmaan Osuuskauppa besvärstillstånd till den del som yrkandet på skadestånd för avslutandet av underhyresavtalet gäller saneringsskulder eller skulder som uppstått under skuldsaneringsförfarandet. I sitt skiljedomsbeslut 25.5.2022 avslog skiljedomstolen största delen av Pirkanmaan Osuuskauppas yrkanden och ålade Stockmann att betala Pirkanmaan Osuuskauppa 1,5 miljoner euro i skadestånd. Fallet är fortfarande anhängigt i Högsta domstolen.

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och en del av dem har redan avgjorts i samförstånd.