Kontinuitet, risker och finansiell situation

Saneringsprocessen framskrider planenligt, och nu har Stockmanns alla varuhusfastigheter sålts och både saneringsskulden med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan säkerheter har återbetalats. Andra åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan 2021, och de beskrivs i årsredovisningen 2021. 

Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet, som inte kan avslutas innan alla bestridda yrkanden har avgjorts. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen. 

Osäkerheten kring covid-19-pandemin kan påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. Risker relaterade till produktionen och leveranserna kan förekomma till följd av oväntade situationer, såsom en eskalering av covid-19-pandemin eller en ny epidemi som leder till restriktioner, brist på transportkapacitet, strejker och politisk instabilitet. 

Det rådande geopolitiska läget ökar inflationen, vilket kan ha en negativ effekt på försäljningen på grund av konsumenternas förtroende och leda till stigande inköpspriser och rörelsekostnader. Läget kan dessutom leda till dröjsmål i leveranskedjor på grund av produktions- och transportrelaterade frågor. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till den rådande situationen. 

På grund av den ryska attacken mot Ukraina slutade Stockmann sälja ryska och belarusiska produkter i februari. Ca 200 produkter med ryskt ursprung drogs tillbaka från Stockmanns sortiment. Stockmann slutade också sälja produkter till den ryska partnern Debruss. Inverkan på Stockmannkoncernen är begränsad.

Skatteförvaltningen i Sverige intog en negativ inställning till beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Behandlingen av ärendet fortsatte i domstolen för ändringssökande, varifrån ett beslut erhölls september 2022. Enligt beslutet upphävde kammarrätten de tidigare domstolsbesluten och biföll Stockmanns överklagande samt fastställde att Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekostnad på ca 20 miljoner euro under åren 2013–2016. Enligt ett beslut erhållet i oktober 2022, biföll Förvaltningsrätten i Göteborg Stockmanns överklagande samt fastställde att Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekostnad på ca 13 miljoner euro under åren 2017–2019. Baserat på kammarrättens domslut har Stockmann Sverige AB minskat sin skatteskuld genom att reducera inkomstskatterna med 2,2 miljoner euro, vilket motsvarar räntan på skatterna. Skattekapitalet kvarstår som skatteskuld. Bägge domstolsbesluten är öppna för överklagande och resultaten torde vara klara vid årsskiftet.

Stockmann har återbetalat alla obestridda externa saneringsskulder men har fortfarande bestridda skulder (som beskrivs nedan) och obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder. I slutet av september 2022 hade de bestridda yrkandena minskat till 45,4 miljoner euro. Yrkandena uppgick till 89,0 miljoner euro i slutet av juni 2022, och de anknöt främst till avslutandet av långfristiga hyresavtal om lokaler. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandena och ansett att det räcker med att betala hyra för 18 månader i stället för till slutet av hyresavtalen. Två yrkanden kommer att avgöras i tingsrätten och ett yrkande genom skiljeförfarande. Beloppet av obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder var 8,1 miljoner euro. Stockmann har gjort en avsättning på 14,3 miljoner euro, vilket motsvarar bolagets estimat av beloppet för de möjliga yrkandena relaterade till såväl bestridda skulder som obestridda villkorliga eller maximala saneringsskulder. Dessa saneringsskulders borgenärer har rätt att konvertera sina fordringar till aktier och obligationer efter att deras fordringar har bekräftats.

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Hagalund, inledde skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget krävde ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 punkten i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram bestred yrkandet av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som det överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende inlämnade LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors tingsrätt ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. Skiljedomstolen förkastade delvis i sin skiljedom den 31 augusti 2022 LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky:s krav och fastställde att ersättningen som ska utbetalas till LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky är 19,3 miljoner euro, varav ett tidigare överenskommet obestridigt belopp på 3,4 miljoner euro konverterades till aktier och betalades. Den återstående ersättningen som ska utbetalas redovisas som en avsättning och kommer att omklassificeras som saneringsskuld efter att rätten har konfirmerat detta. Ett separat skiljeförfarande som gäller beloppet av samma fordran av LähiTapiola i saneringsförfarandet mellan LähiTapiola och Stockmann Oyj Abp är anhängigt, liksom också ett separat tvistemål vid Helsingfors tingsrätt. När det gäller beloppet av samma fordran är dessutom ett tvistemål anhängigt mellan utredaren och LähiTapiola. Övervakaren anser att LähiTapiolas fordran är stridig tills ovan nämnda yrkanden har avgjorts och vunnit laga kraft. Övervakaren har meddelat bolaget och Helsingfors tingsrätt att övervakaren inte yrkar på att tingsrätten på basis av skiljedomen bör ändra saneringsprogrammet så länge fordran är stridig, och enligt övervakarens uppfattning bör beloppet av fordran, som bolaget, övervakaren och Stockmann AS anser vara felaktigt, inte betalas till LähiTapiola så länge fordran är stridig.

Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorslokaler vid Smedjevägen, har lämnat in ett yrkande till Helsingfors tingsrätt, enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på högst 14,5 miljoner av Stockmann enligt 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Yrkandet har bestridits av övervakaren av saneringsprogrammet till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. Sammanlagt 1,2 miljoner euro konverterades till aktier och betalades i mars 2022, men skillnaden bestrids fortfarande. I samma yrkande har Nordika II SHQ Oy angett utredaren och Stockmann som svarande.

Mutual Insurance Fund Fennia, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 11,9 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dessutom har Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden till Helsingfors tingsrätt med Stockmann och utredaren samt övervakaren som svarande i det första yrkandet och Stockmann i det andra. I yrkandena till Helsingfors tingsrätt kräver Mutual Insurance Fund Fennia att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är högst 12 miljoner euro. 

Tampereen Seudun Osuuspankki, den andra hyresvärden för varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 20,3 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsprogrammet har bestridit yrkandet av Tampereen Seudun Osuuspankki under saneringsförfarandet (då det maximala beloppet av ersättningsyrkandet var 17,7 miljoner euro) till den del som det överstiger 2,0 miljoner euro.

Pirkanmaan Osuuskauppa, den före detta underhyresgästen på varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande och kräver ersättning på upp till 5,4 miljoner euro av Stockmann i enlighet med bland annat 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsförfarandet har bestridit yrkandet till största delen. Pirkanmaan Osuuskauppa har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet av den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av 32 § i lagen om företagssanering. Helsingfors tingsrätt avslog Pirkanmaan Osuuskauppas yrkande 4.11.2021. Högsta domstolen har beviljat Pirkanmaan Osuuskauppa besvärstillstånd till den del som yrkandet på skadestånd för avslutandet av underhyresavtalet gäller saneringsskulder eller skulder som uppstått under skuldsaneringsförfarandet. I sitt skiljedomsbeslut 25.5.2022 avslog skiljedomstolen största delen av Pirkanmaan Osuuskauppas yrkanden och ålade Stockmann att betala Pirkanmaan Osuuskauppa 1,5 miljoner euro i skadestånd. Fallet är fortfarande anhängigt i Högsta domstolen.

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och en del av dem har redan avgjorts i samförstånd.