Kontinuitet, risker och finansiell situation

De likvida medlen per den 31 december 2021 uppgick till sammanlagt 213,8 miljoner euro. På grund av normala säsongsvariationer i affärsverksamheten minskade siffran under första kvartalet och landade på 130,8 miljoner euro per den 31 mars 2022. Under första kvartalet löpte vissa covidrelaterade förlängda betalningsvillkor för vissa statliga betalningar i Sverige ut, vilket hade en negativ inverkan på de likvida medlen. 

De flesta åtgärderna och åtagandena enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan under år 2021, och de beskrivs i årsredovisningen 2021.

Avtalet om försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastighet i Riga slöts i december 2021 men slutfördes i januari 2022. Intäkterna av försäljningen av fastigheten användes till fullo för att minska saneringsskulder med säkerheter i enlighet med saneringsprogrammet. 

Avtalet om försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastighet i Helsingfors slöts i mars 2022 men slutfördes i april 2022. Intäkterna av försäljningen av fastigheten användes till fullo för att återbetala saneringsskulder med säkerheter och obestridda skulder utan säkerheter i enlighet med saneringsprogrammet i april 2022.

Lindex införde valutasäkringslimiter i september 2021 och har ökat säkringsnivån jämfört med den normala nivån. Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på grund av företagssaneringsprogrammet. Detta kan påverka likviditeten och den finansiella positionen. 

De förlängda konsekvenserna av covid-19-pandemin kommer att påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. Risker relaterade till produktionen och leveranserna kan förekomma till följd av oväntade situationer, såsom en eskalering av covid-19-pandemin eller en ny epidemi som leder till restriktioner, brist på transportkapacitet, strejker och politisk instabilitet. 

Den rådande geopolitiska situationen kan leda till inflation som kan inverka negativt på försäljningen via konsumenternas förtroende, samt till ökade inköpspriser och rörelsekostnader. Vidare kan situationen även förorsaka dröjsmål i leveranskedjorna pga. utmaningar relaterade till produktion och frakter. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska riskerna relaterade till den rådande situationen. 

Som en följd av den ryska attacken mot Ukraina slutade Stockmann sälja ryska produkter i februari. Ca 200 produkter med ryskt ursprung drogs tillbaka från Stockmanns sortiment. Stockmann slutade också sälja produkter till den ryska partnern Debruss. Dessa har en begränsad inverkan på Stockmannkoncernen.

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit en negativ inställning till beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Skatteförvaltningen i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte har rätt att appellera till EU-domstolen för att erhålla de avslagna ränteavdragen och att inte heller EU-domstolens beslut av den 20 januari 2021 har någon betydelse beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behandlingen av ärendet fortsätter i domstolen för ändringssökande (Börsmeddelande den 14 maj 2021).

Stockmann har återbetalat alla obestridda externa saneringsskulder men har fortfarande bestridda skulder (som beskrivs nedan). I slutet av december 2021 uppgick de bestridda yrkandena till 103 miljoner euro, och de anknöt främst till avslutandet av långfristiga hyresavtal om lokaler. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandena och ansett att det räcker med att betala hyra för 18 månader i stället för till slutet av hyresavtalen. De flesta av dessa yrkanden kommer att avgöras genom skiljeförfarande. Stockmann har gjort en avsättning på 16,3 miljoner euro, vilket motsvarar bolagets estimat av beloppet av yrkandena. Dessa saneringsskulders borgenärer har rätt att konvertera 20 % av deras fordringar till aktier och obligationer efter att deras fordringar har bekräftats.

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Hagalund, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 punkten i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som det överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende har LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors tingsrätt lämnat in ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. 

Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorslokaler vid Smedjevägen, har lämnat in ett yrkande till Helsingfors tingsrätt, enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på högst 14,5 miljoner av Stockmann enligt 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Yrkandet har bestridits av övervakaren av saneringsprogrammet till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. Dessa 1.2 miljoner euro har konverterats till aktier i mars 2022, men skillnaden är fortfarande ett yrkande. I samma yrkande har Nordika II SHQ Oy angett utredaren och Stockmann som svarande.

Mutual Insurance Fund Fennia, hyresvärden för Stockmanns varuhus i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 11,9 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dessutom har Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden till Helsingfors tingsrätt med Stockmann och utredaren samt övervakaren som svarande i det första yrkandet och Stockmann i det andra. I yrkandena till Helsingfors tingsrätt kräver Mutual Insurance Fund Fennia att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är högst 12 miljoner euro. 

Tampereen Seudun Osuuspankki, den andra hyresvärden för varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 20,3 miljoner euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsprogrammet har bestridit yrkandet av Tampereen Seudun Osuuspankki under saneringsförfarandet (då det maximala beloppet av ersättningsyrkandet var 17,7 miljoner euro) till den del som det överstiger 2,0 miljoner euro.

Pirkanmaan Osuuskauppa, den före detta underhyresgästen på varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande och kräver ersättning på upp till 5,4 miljoner euro av Stockmann i enlighet med bland annat 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Övervakaren av saneringsförfarandet har bestridit yrkandet till största delen. Pirkanmaan Osuuskauppa har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av 32 § i lagen om företagssanering. Helsingfors tingsrätt avslog Pirkanmaan Osuuskauppas yrkande den 4 november 2021. Högsta domstolen har beviljat Pirkanmaan Osuuskauppa besvärstillstånd till den del som yrkandet på skadestånd för avslutandet av underhyresavtalet gäller saneringsskulder eller skulder som uppstått under skuldsaneringsförfarandet. 

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och en del av dem har redan avgjorts i samförstånd.