Revisorer

De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget KPMG Oy Ab som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Vid bolagsstämman 2017 valdes följande revisorer:

Henrik Holmbom
CGR
Stockmanns ordinarie revisor sedan 2015.

Marcus Tötterman
CGR
Stockmanns ordinarie revisor sedan 2015.

Revisorsuppleant
KPMG Oy Ab

Revisorenas arvoden, €

2018 2017 2016 2015 2014  2013

Revisionsarvode

0,4 Me 0,4 Me 0,5 Me 0,5 Me 0,6 Me  0,8 Me

Övriga

0,3 Me 0,4 Me 0,4 Me 0,8 Me 0,3 Me  0,2 Me

Totalt

0,7 Me 0,8 Me 0,9 Me 1,3 Me 0,9 Me  1,0 Me