Produktsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att fatta ansvarsfulla beslut med hjälp av vårt breda produktsortiment. Produkterna som säljs måste uppfylla de kvalitets-, miljö- och produktkrav som gäller vid varje given tidpunkt.

Stockmannkoncernen är ansvarig för säkerheten hos de produkter som säljs och för att säkerställa att de inte utgör en risk för kundernas hälsa eller egendom. Företagets inköpsorganisation säkerställer att produkterna överensstämmer med gällande krav i lagstiftningen, till exempel kemikalie- och produktsäkerhetslagstiftningen. Produkterna testas regelbundet av tillverkarna och importörerna, samt av Stockmann i fråga om egna varumärken och produkter om Stockmann själv importerar, i enlighet med ett testprogram och en riskanalys. Testningen säkerställer att produkterna uppfyller alla kvalitets- och säkerhetskrav som lagstiftningen ställer eller Stockmanns egna, striktare krav.

Utöver detta följer Stockmann upp produktanmälningar från EU i syfte att informera kunder så snabbt som möjligt om produkter som utgör en risk. RAPEX, EU:s system för snabba varningar, underlättar utbytet av information mellan medlemsstaterna och kommissionen om åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa saluföring eller användning av produkter som medför en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet, med undantag för livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter som omfattas av andra mekanismer. Därutöver främjas och övervakas produktsäkerheten av finska Tullen, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Eventuella produktåterkallelser hanteras enligt interna anvisningar för återkallelser, som fastställer ansvarsområden och nödvändiga åtgärder. Under året 2017 gjordes en offentlig produktåterkallelse av ett par strumpor i ett paket av tre par strumpor, vilka inte uppfyllde de av bolaget fastställda kemikaliebegränsningarna. Vårt mål är att inga produktåterkallelser skulle ske för egna varumärkesprodukter eller själv importerade produkter.