Ansvarsbegränsning

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Ni ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång ni söker tillträde till denna information. Er bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

 

Viktig information

Detta material är inte avsett för allmänt offentliggörande, publicering eller distribuering, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där detta skulle utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i denna jurisdiktion. Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Ni ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång ni söker tillträde till denna information. Er bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

 

Informationen på denna del av Stockman Abps ("Bolaget") webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) kvalificerade institutionella köpare (qualified institutional buyers, som det definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933, inklusive ändringar (the "Securities Act")) ("Kvalificerade institutionella köpare"), (ii) ackrediterade investerare som det definierats i Rule 501 i Securities Act (accredited investors) ("Ackrediterade investerare") eller (iii) personer som bor och befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och områden i dess besittning, varje delstat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Kanada, eller Japan och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen ("Värdepappren") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller vid någon annan tillsynsmyndighet för värdepapper i någon delstat i USA, för erbjudande eller försäljning i samband med distribuering, och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom vid undantag från eller i en transaktion som faller utanför tillämpligheten av Securities Act och som är förenlig med värdepapperslagstiftning i ifrågavarande delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepappren kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Ifall värdepapper säljs i USA, kommer dessa värdepapper endast säljas till Kvalificerade institutionella köpare eller Ackrediterade investerare på basen av ett undantag från registreringsskyldigheten i Securities Act. Dessutom har Värdepappren inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan, eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Varje investering eller investeringsaktivitet som denna information anknyts till är enbart tillgänglig för och riktar sig enbart till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Föreskrift 2005 (inklusive ändringar) ("Föreskriften") eller (iii) företag med högt nettovärde (high net worth companies) och andra personer som lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a) – (d) av Föreskriften (personer under (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepappren är enbart tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepapper kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, dessa dokument eller deras innehåll

Informationen samt dokumenten på denna del av webbplatsen är reklam och utgör inte ett sådant prospekt som avses i förordningen (EU) 2017/1129 (i ändrad eller ersatt form, "Prospektförordningen"). I vilket som helst EES medlemsland är information samt dokument på denna del av webbplatsen endast ägnade till kvalificerade investerade i ifrågavarande medlemsstat i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

Informationen samt dokumenten på denna del av webbplatsen utgör inte ett sådant prospekt som avses i förordningen (EU) 2017/1129 som den formulerats i Storbritanniens nationella lagstiftning på basen av European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") (i ändrad eller ersatt form, "UK Prospektförordningen"). I Storbritannien är information samt dokument på denna del av webbplatsen endast ägnade till kvalificerade investerade i Storbritannien i enlighet med definitionen i UK Prospektförordningen.

Åtkomst till information i denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner och enbart vissa personkategorier är berättigade att ta del av denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar ta del av de dokument som finns i denna del av Bolagets webbplats bör först försäkra sig om att de inte omfattas av lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt att ta del av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Ingen sådan registrering eller sådant godkännande har eller kommer att införskaffas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Ifall ni inte är berättigad att ta del av materialet på denna webbplats eller är osäkra på ifall ni är berättigade att ta del av detta material, vänligen avlägsna er från webbsidan.

Jag intygar därför att:

  1. jag är en Kvalificerad institutionell köpare eller en Ackrediterad investerare i USA eller är bosatt eller befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Kanada och Japan;
  2. jag är berättigad att ta del av informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen, utan att vara föremål för juridiska begränsningar och utan att Bolaget bör vidta ytterligare åtgärder;
  3. jag inte kommer att sända eller på annat vis skicka information som finns på denna webbplats till publikationer med allmän utdelning i USA; och
  4. jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

VARNING – VIKTIGT
På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra.