Miljöpolitik

Stockmanns miljöpolitik omfattar Stockmannkoncernens egen verksamhet i alla verksamhetsländer. Ansvar är ett av Stockmannkoncernens grundvärden och utgångspunkten för bolagets miljöarbete. Miljöpolitiken kompletterar koncernens CSR-strategi och är i linje med bolagets CSR-politik. Miljöpolitiken berättar om utgångspunkterna och praxis i Stockmanns miljöarbete samt om miljöledningen.

Miljöarbetets utgångspunkter och verksamhetsmodeller

Vi identifierar miljöpåverkan av vår affärsverksamhet och utvecklar vår verksamhet i enlighet med hållbar utveckling och kundernas önskemål. Vi strävar efter att förebygga uppkomsten av skadeverkningar från vår egen verksamhet och från använda produkter och tjänster under hela deras livscykel. Vårt mål är att hejda klimatförändringen och främja en hållbar användning av naturresurser.

De mest betydande miljöpåverkningarna från vår verksamhet uppkommer till följd av utsläpp från transporter, energiförbrukning och avfall. Dessa minskas bl.a. genom optimering av transporter, energieffektivering samt en effektiv sortering och återvinning av avfall. Praxis utvecklas aktivt i samarbete med våra samarbetspartners.

Miljöledning

Vår verksamhet uppfyller lagstiftningens och myndigheternas bestämmelser. Miljöfrågorna är organiserade som en del av affärsenheternas ledning. Varuhusgruppen har även ett certifierat ISO 14 001 miljöledningssystem i bruk. Uppnåendet av miljömålen och överenskommen praxis mäts och uppföljs för att säkerställa att principen om fortsatt förbättring förverkligas.

Vi förutsätter att alla våra anställda förbinder sig att uppnå de gemensamma målen. Vi sörjer om personalens miljömedvetenhet genom kontinuerlig fortbildning och regelbunden intern kommunikation. Vi kommunicerar öppet om miljöfrågor med våra kunder och andra intressentgrupper.