STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 26.4.2006 kl. 11.30

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2006

Under översiktsperioden skedde betydande förändringar i koncernstrukturen då Stockmann fr.o.m. 1.1.2006 avstod från Zara-affärsverksamheten i Ryssland och fr.o.m. 1.3.2006 från Stockmann Autos affärsverksamhet. Stockmannkoncernens totala försäljning minskade som en följd av avyttringen av affärsverksamheterna med 1,2 procent och uppgick till 395,7 Me (400,6 Me år 2005). Koncernens försäljning, från vilken eliminerats avyttrad affärsverksamhet, ökade med 7,7 procent. Övriga rörelseintäkter som uppgick till 7,4 Me, utgjordes av försäljningsvinsten från överlåtelsen av Stockmann Auto. Vinsten före skatt ökade med 7,0 Me och uppgick till 8,7 Me (1,7 Me år 2005). Resultatprognosen för år 2006 är oförändrad.

Förändringar i koncernstrukturen

Stockmann avtalade 20.1.2006 om avyttring av aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab till Veho Group Oy Ab, Ford- affärsverksamheten i Åbo och Esbo till SOK samt Stockmann Autos VW-Audi- affärsverksamhet till Kesko Abp:s koncernbolag Helsingin VV-Auto Oy för en köpesumma på sammanlagt ca 70 miljoner euro. Konkurrensverket godkände affärerna i slutet av februari och Stockmanns bilaffärsverksamhet övergick i sin helhet till de nya ägarna 1.3.2006. I anslutning till detta inledde Stockmann och Veho ett omfattande stamkundssamarbete som gäller bilar och tjänster inom bilbranschen.

Stockmann avyttrade genom ett 30.1.2006 undertecknat avtal sitt dotterbolag som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland till märkets ägare, den spanska Inditex-gruppen. Stockmann och Inditex ingick år 2002 ett avtal som gav Stockmann franchisingrättigheterna till Zara- produktmärkets affärsverksamhet i Ryssland ända till år 2010. Stockmann öppnade före utgången av år 2005 sju Zarabutiker i Ryssland vilkas verksamhet inletts bra. Försäljningen för Stockmanns Zarabutiker i Ryssland uppgick till drygt 46 miljoner euro år 2005. Marknaden i Ryssland har i och med landets starka ekonomiska tillväxt blivit en allt intressantare verksamhetsomgivning för detaljhandeln. Med anledning av detta fattade Inditex och Stockmann i samförstånd beslut om att häva det tidigare avtalsarrangemanget och i fortsättningen koncentrera sig på expansion av sina respektive egna affärsverksamheter i Ryssland. Som en följd av avtalet har affärsverksamheten i Ryssland bedrivits för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006 och det slutgiltiga avtalet ingås senast 31.5.2006 förutsatt att Rysslands antimonopolkommitté godkänner affären. Köpesumman uppgår till ca 41,5 miljoner euro. Försäljningsvinsten som erhålls under det andra kvartalet kommer att märkbart förbättra koncernens resultat år 2006. I Finland fortsätter Stockmann med Zara- affärsverksamheten.

Såväl Stockmann Auto som Zara i Ryssland behandlas i denna delårsrapport som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning, från vilken eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland och Stockmann Autos affärsverksamhet för båda åren, uppvisade en ökning med 7,7 procent. Utan elimineringarna minskade försäljningen med 1,2 procent och uppgick till 395,7 miljoner euro (400,6 miljoner euro). Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 78,3 miljoner euro, en ökning med 13 procent. Försäljningen i Finland minskade med en procent och uppgick till 317,5 miljoner euro. Försäljningen i utlandet ökade sin andel av koncernens försäljning från 17 procent till 20 procent och för den kvarvarande verksamhetens del till 24 procent. Omsättningen uppgick till 330,5 miljoner euro då den under jämförelseperioden var 334,1 miljoner euro.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 3,3 miljoner euro och uppgick till 109,3 miljoner euro, det relativa försäljningsbidraget var 33,1 procent (31,7 procent). Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag blev bättre i Hobby Hall medan det låg på samma nivå som året innan i varuhusgruppen och Seppälä. Det relativa försäljningsbidraget förbättrades som en följd av att bilförsäljningen med låg täckning uteblev från början av mars. Rörelsekostnaderna ökade med 3,9 miljoner euro och avskrivningarna minskade med 0,2 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 6,9 miljoner euro och uppgick till 8,5 miljoner euro (1,6 miljoner euro).

Övriga rörelseintäkter, som uppgick till 7,4 miljoner euro, bestod av försäljningsvinsten från överlåtelsen av Stockmann Auto. Jämförelseperioden saknade övriga rörelseintäkter.

Finansnettot ökade med 0,1 miljoner euro och uppgick till 0,2 miljoner euro (0,1 miljoner euro).

Vinsten före skatt uppgick till 8,7 miljoner euro, dvs. 7,0 miljoner euro större än året innan. De direkta skatterna uppgick till 0,3 miljoner euro, dvs. 0,2 miljoner euro större än året innan. Försäljningsvinsten från avyttringen av Stockmann Auto Oy Ab:s aktier är i sin helhet skattefri. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 8,4 miljoner euro och året innan till 1,2 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,16 euro (0,02 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,15 euro (0,02 euro). Det egna kapitalet per aktie var 8,40 euro (7,81 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 14 procent och uppgick till 235,8 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 9 procent. Varuhuset som öppnades i oktober i köpcentrum Jumbo i Vanda bidrog till försäljningsökningen. En bidragande orsak till försäljningsökningen i utlandet var den goda jämförbara försäljningstillväxten i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt Bestsellerbutikerna som öppnades i Ryssland. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 32 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 26 procent (23 procent). Varuhusgruppens rörelseresultat minskade med 0,3 miljoner euro och uppgick till -0,1 miljoner euro (0,2 miljoner euro). Översiktsperiodens resultat belastas av etableringskostnaderna för varuhuset som öppnades i köpcentrum Jumbo i Vanda. Resultatet för utlandsverksamheten uppvisade en gynnsam utveckling. Speciellt varuhusen i Riga och Moskva som öppnades under åren 2003 och 2004 förbättrade betydligt sina resultat.

På grund av avvikande antal och tidtabell för postorderkatalogerna jämfört med året innan minskade Hobby Halls försäljning med 13 procent och uppgick till 52,6 miljoner euro (60,5 miljoner euro). Online-handeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 44 procent (31 procent) samt av Hobby Halls distanshandel i Estland 29 procent (16 procent). Tack vare ett förbättrat relativt försäljningsbidrag och effektiv kostnadskontroll ökade Hobby Halls rörelsevinst med 0,3 miljoner euro och uppgick till 1,0 miljoner euro (0,7 miljoner euro).

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 32,4 miljoner euro. Försäljningen ökade kraftigt i Baltikum och Ryssland där de nya butikerna som öppnades i slutet av år 2005 och början av år 2006 samt en god jämförbar utveckling bidrog till en försäljningsökning. På grund av intensiva nyetableringar ökade de fasta kostnaderna snabbare än försäljningen. Av denna orsak minskade Seppäläs rörelsevinst med 0,5 miljoner euro och uppgick till 0,8 miljoner euro (1,3 miljoner euro).

Stockmann Autos försäljning under perioden januari-februari uppgick till 74,5 miljoner euro och rörelsevinsten till 7,7 miljoner euro. Rörelsevinsten inkluderar en försäljningsvinst om 7,4 miljoner euro från överlåtelsen av affärsverksamheten. Stockmann Auto övergick till de nya ägarna 1.3.2006.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick i slutet av översiktsperioden till 14,5 miljoner euro, jämfört med 16,2 miljoner euro året innan och 18,4 miljoner euro i slutet av år 2005.

Under översiktsperioden amorterades inga lån och upptogs inga nya långfristiga lån. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av mars till 97,9 miljoner euro (82,7 miljoner euro), varav 13,4 miljoner euro (14,9 miljoner euro) var långfristigt. Investeringarna uppgick till 14,9 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick till 254,9 miljoner euro, en ökning med 17,0 miljoner euro från årets början. Minskningen av de räntefria skulderna bidrog till en ökning av nettorörelsekapitalet. Dividenden för år 2005, 59,5 miljoner euro, som bolagsstämman 21.3.2006 fattade beslut om, utbetalades den 31 mars. År 2005 utbetalades dividenden i april och den har i jämförelsetalen upptagits som vinstutdelning och skuld till aktieägarna. Soliditeten uppvisade en ökning jämfört med jämförelseperioden och var 64,1 procent (54,8 procent). Vid utgången av år 2005 uppgick soliditeten till 66,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade som en följd av det förbättrade resultatet och uppgick till 21,6 procent (19,6 procent i slutet av år 2005). Koncernens bundna kapital ökade med 55,4 miljoner euro jämfört med mars 2005 och uppgick vid översiktsperiodens slut till 552,3 miljoner euro (552,5 miljoner euro i slutet av år 2005).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 14,9 miljoner euro (8,9 miljoner euro).

I Helsingfors har ett omfattande projekt för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset påbörjats. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 125 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis före år 2010.

I mars öppnades den tolfte Stockmann Beauty-butiken i Helsingfors. I Ryssland öppnades under början av året tre Bestsellerbutiker, varav två i S:t Petersburg och en i Kazan.

Varuhusgruppens mål är att i slutet av år 2006 öppna ett fjärde varuhus i Moskva i Mega-köpcentrumet som byggs i sydöstra Moskva. Kostnadskalkylen för varuhuset och de separata butikerna som byggs i hyrda lokaliteter uppgår för Stockmanns del till omkring 16 miljoner euro. Ett ytterligare mål är att öppna sju nya Bestsellerbutiker i Ryssland under år 2006.

Stockmann undertecknade år 2005 ett avtal om att förvärva en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt på Nevskij Prospekt i centrum av S:t Petersburg. Tomten är granne till metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. Stockmann låter på tomten uppföra ett köpcentrum som har en bruttoyta på omkring 50 000 kvadratmeter. Det skall enligt planerna inrymma vid sidan av ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus också övrig detaljhandel, ett hotell samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret kommer att uppgå till omkring 120 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret hösten 2008.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 12,8 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 0,7 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 1,2 miljoner euro. Seppälä öppnade under översiktsperioden i Ryssland en butik både i S:t Petersburg och i Kazan. Seppäläs mål är att under år 2006 öppna ännu omkring tio butiker i Lettland, Litauen och Ryssland.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.

Bolagsstämman

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 21 mars 2006 återvalde styrelsen verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen fortsättningsvis verkställande direktör Lasse Koivu och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till Stockmanns stamkunder vederlagsfritt totalt högst 2 500 000 optionsrätter. Det innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vars uppköp samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6 000 euro under perioden 1.1.2006-31.12.2007. För uppköp om minst 6 000 euro ges stamkunden vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6 000 euro åt stamkunden 2 tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006, dvs. 33,35 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008-31.5.2008, 2.5.2009-31.5.2009 och 2.5.2010-31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av tekningarna öka med högst 5 000 000 euro.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda dotterbolag 1 500 000 optionsrätter. Det innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens belönings- och incitamentsystem för nyckelpersoner inom koncernen och utgör en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna märks 375 000 med benämningen 2006A, 375 000 med benämningen 2006B, 375 000 med benämningen 2006C och 375 000 med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier med optionsrätt 2006A är 1.3.2008-31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009-31.3.2011, med optionsrätt 2006C 1.3.2010-31.3.2012 och med optionsrätt 2006D 1.3.2011-31.3.2013. Teckningstiden för aktier med optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa innan de av styrelsen före utdelningen av dessa optionsrätter fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska mål för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen har beslutat. Med en optionsrätt kan tecknas en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B, vilket innebär att med optionsrätterna kan tecknas sammanlagt totalt 1 500 000 aktier. Aktiens teckningspris är för optionsrätterna 2006A och 2006B den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006 ökad med 10 procent, dvs. 36,69 euro. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006C och 2006D är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och innan aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3 000 000 euro.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 396 876 egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft ett år.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av mars till 1 788,1 miljoner euro (1 378,8 miljoner euro). I slutet av år 2005 var aktiestockens marknadsvärde 1 761,3 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än såväl indexet OMX Helsinki som indexet OMX Helsinki CAP. I slutet av mars var kursen för A-aktien 32,50 euro, då den i slutet av år 2005 var 32,11 euro. Kursen för B-aktien var 33,08 euro i slutet av mars då den i slutet av år 2005 var 32,53 euro.

De 23 350 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2005 infördes i handelsregistret 28.2.2006, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2006. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med sammanlagt 46 700 euro. Aktiekapitalet är efter förhöjningen 108 966 084 euro. Stockmann innehade 24 564 234 aktier i serie A och 29 918 799 aktier i serie B 31.3.2006.

I slutet av mars 2006 ägde Stockmann 386 946 egna B-aktier. Aktierna utgör 0,7 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,8 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 9 986, vilket är 205 fler än under jämförelseperioden. Till ökningen av antalet anställda bidrog varuhuset i köpcentret Jumbo samt de nya butikerna i Moskva och S:t Petersburg medan överlåtelsen av Zara- affärsverksamheten i Ryssland i början av år 2006 samt överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars bidrog till en minskning av antalet anställda. De anställda på Zara i Ryssland samt på Stockmann Auto övergick till de nya ägarnas tjänst som gamla arbetstagare. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 159 och uppgick till 8 112 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 064 i slutet av mars 2006. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 3 016. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 32 procent (31 procent).

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med omkring 2-3 procent år 2006. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning år 2006 minskar som en följd av avyttringen av bilaffärsverksamheten och Zara-affärsverksamheten i Ryssland och den uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro. Försäljningen för de kvarvarande affärsverksamheterna uppskattas öka.

Försäljningsvinsten från avyttringen av bolaget som bedrev Zara- affärsverksamhet i Ryssland förbättar avsevärt koncernens resultat under det andra kvartalet. Resultatet för den kvarvarande affärsverksamheten förväntas under det andra kvartalet vara bättre än i fjol. Målet för hela året 2006 är att koncernens vinst före skatt är klart bättre än år 2005.

Balansräkning, koncernen, mn euro 31/3/06 31/3/05 31/12/05 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar6,09,17,6
    Materiella anläggningstillgångar271,5284,1303,1
    Placeringar som kan säljas6,07,16,0
    Långfristiga fordringar7,04,3
    Latenta skattefordringar3,42,43,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt286,9309,7324,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar190,3228,3212,0
    Fordringar, räntebärande108,1111,8107,5
    Fordringar, räntefria85,789,399,2
    Likvida medel14,516,218,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt398,6445,6437,0
Tillgångar hänförliga till avvecklad22,9
verksamhet Tillgångar sammanlagt 708,4 755,3 761,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital454,4414,2505,3
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt454,4414,3505,3
Långfristiga skulder, räntebärande13,414,913,7
Latenta skatteskulder26,929,028,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande84,567,833,6
Kortfristigta skulder, räntefria126,5229,4180,7
Kortfristiga skulder sammanlagt211,0297,1214,3
Skulder hänförliga till avvecklad2,6
verksamhet Eget kapital och skulder sammanlagt 708,4 755,3 761,5
Soliditet, procent64,154,866,4
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent18,416,05,7
Kassaflöde från rörelsen,euro-0,58-0,571,53
Räntebärande främmande kapital, mn euro-32,7-52,4-83,3
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.54 48353 42554 460
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.54 07753 01753 350
Antal aktier, utspädd 1000 st.54 99554 36154 129
Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro1-03/20061-03/20051-12/2005
Kassaflöde från rörelsen
   Räkenskapsperiodens resultat8,41,276,9
   Justeringar0,88,557,8
   Förändring av rörelsekapital-33,3-35,8-18,8
   Finansiella poster-0,10,7-2,6
   Betalda skatter-7,4-4,9-31,3
Nettokassaflöde från rörelsen-31,6-30,381,9
Kassaflöde från investeringar
   Sålda koncernbolag45,711,7
   Överlåtelseinkomster av övriga0,10,11,7
   placeringar
   Investeringar i materiella och-13,2-9,7-58,1
immateriella tillgångar
Nettokassaflöde från investeringar32,6-9,6-44,7
Nettokassaflöde från fiansiering-4,814,7-60,2
Förändring av likvida medel-3,9-25,2-23,0
Likvida medel vid räkenskapsperiodens18,441,441,4
ingång Likvida medel vid räkenskapsperiodens 14,5 16,2 18,4 utgång

Resultaträkning1-03/2006
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning269,461,1330,5
Övriga rörelseintäkter0,07,47,4
Användning av material och-168,7-52,5-221,2
förnödenheter Kostnader för löner och -48,3 -5,4 -53,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,0-0,3-8,3
Övriga rörelsekostnader-43,7-2,6-46,2
Rörelsevinst0,87,78,5
Finansiella intäkter och kostnader0,20,00,2
Vinst före skatter1,17,78,7
Inkomstskatter-0,3-0,1-0,3
Räkenskapsperiondes vinst0,87,68,4
Resultat/aktie, euro0,020,140,16
Resultat/aktie, utspädd, euro0,010,140,15
Rörelsevinst av omsättning, procent0,312,62,6
Eget kapital/aktie, euro8,40
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 21,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 655 456 8 112 heltidsanställda Investeringar 14,9 14,9

Resultaträkning1-03/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning249,584,6334,1
Övriga rörelseintäkter0,00,00,0
Användning av material och-157,0-71,1-228,1
förnödenheter Kostnader för löner och -43,6 -7,3 -51,0 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,3-1,3-8,5
Övriga rörelsekostnader-40,6-4,4-45,0
Rörelsevinst1,00,61,6
Finansiella intäkter och kostnader0,2-0,10,1
Vinst före skatter1,30,41,7
Inkomstskatter-0,4-0,1-0,5
Räkenskapsperiondes vinst0,90,31,2
Resultat/aktie, euro0,020,000,02
Resultat/aktie, utspädd, euro0,020,000,02
Rörelsevinst av omsättning, procent0,40,70,5
Eget kapital/aktie, euro7,81
Avkastning på eget kapital, glidande 1213,2
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 15,7 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7,045 909 7,954 heltidsanställda Investeringar 7,6 1,3 8,9

Resultaträkning1-12/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 164,9377,71 542,6
Övriga rörelseintäkter7,00,07,0
Användning av material och-683,6-311,9-995,5
förnödenheter Kostnader för löner och -187,6 -30,4 -218,0 anställningsförmåner
Avskrivningar-29,9-5,8-35,8
Övriga rörelsekostnader-175,2-21,5-196,7
Rörelsevinst95,68,1103,7
Finansiella intäkter och kostnader-1,70,8-0,9
Vinst före skatter93,98,9102,8
Inkomstskatter-24,0-2,0-26,0
Räkenskapsperiondes vinst69,96,976,9
Resultat/aktie, euro1,310,131,44
Resultat/aktie, utspädd, euro1,290,131,42
Rörelsevinst av omsättning, procent8,22,26,7
Eget kapital/aktie, euro9,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1215,8
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 19,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 503 1 034 8 537 heltidsanställda Investeringar 54,3 2,7 57,0

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-03/2006 1-03/2005 Förändr. 1-12/2005 procent

Varuhusgruppen235,8207,0141 024,1
Hobby Hall52,660,5-13210,5
Seppälä32,430,08155,2
Ofördelat0,20,2-40,9
Kvarvarande verksamhet totalt320,9297,781 390,7
Avvecklad verksamhet74,8102,9-27460,6
Koncernen395,7400,6-11 851,3
Omsättning, mn euro1-03/20061-03/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen198,5174,314860,0
Hobby Hall43,650,2-13174,7
Seppälä26,824,88128,1
Ofördelat0,50,21212,1
Kvarvarande verksamhet totalt269,4249,581 164,9
Avvecklad verksamhet61,184,6-28377,7
Koncernen330,5334,1-11,542,6
Rörelsevinst, mn euro1-03/20061-03/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen-0,10,265,4
Hobby Hall1,00,7476,1
Seppälä0,81,3-4331,1
Ofördelat-1,4-0,1-7,3
Elimineringar0,6-1,10,3
Kvarvarande verksamhet totalt0,81,0-2095,6
Avvecklad verksamhet7,70,68,1
Koncernen8,51,6425103,7
Investeringar,
brutto, mn euro31.03.2006 31.03.2005Förändr. 31.12.2005
procent
Varuhusgruppen12,85,811842,1
Hobby Hall0,70,31521,3
Seppälä1,20,25003,4
Ofördelat0,20,4-532,3
Kvarvarande verksamhet totalt14,96,712249,1
Avvecklad verksamhet2,2-1007,9
Koncernen14,98,96757,0
Tillgångar, mn euro31.03.2006 31.03.2005Förändr. 31.12.2005
procent
Varuhusgruppen485,0450,98463,7
Hobby Hall111,1106,84106,3
Seppälä29,127,4631,2
Ofördelat60,446,72939,3
Kvarvarande verksamhet totalt685,5631,88640,5
Avvecklad verksamhet22,9123,5-81121,1
Koncernen708,4755,3-6761,5
Skulder räntefritt, mn euro31.03.2006 31.03.2005Förändr. 31.12.2005
procent
Varuhusgruppen98,786,314110,4
Hobby Hall18,817,01115,3
Seppälä3,94,2-810,9
Ofördelat29,5106,4-7232,9
Kvarvarande verksamhet totalt150,8214,0-30169,4
Avvecklad verksamhet2,644,4-9439,6
Koncernen153,5258,4-41209,0

Marknadsområden1-03/2006
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)242,674,8317,5
Baltikum 2)36,636,6
Ryssland 3)41,741,7
Koncernen320,974,8395,7
Finland, procent75,6100,080,2
Utlandet, procent24,40,019,8
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)202,661,1263,7
Baltikum 2)31,131,1
Ryssland 3)35,735,7
Koncernen269,461,1330,5
Finland, procent75,279,8
Utlandet, procent24,820,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)0,97,78,6
Baltikum 2)1,31,3
Ryssland 3)-1,4-1,4
Koncernen0,87,78,5
Investeringar,31.03.2006
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)9,09,0
Baltikum 2)0,20,2
Ryssland 3)5,75,7
Koncernen14,914,9
Finland, procent60,460,4
Utlandet, procent39,639,6
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)524,0524,0
Baltikum 2)73,873,8
Ryssland 3)87,722,9110,6
Koncernen685,522,9708,4
Finland, procent76,474,0
Utlandet, procent23,626,0
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-03/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)234,796,5331,2
Baltikum 2)32,732,7
Ryssland 3)30,36,536,7
Koncernen297,6102,9400,6
Finland, procent78,993,782,7
Utlandet, procent21,16,317,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)195,879,1274,9
Baltikum 2)27,827,8
Ryssland 3)25,95,531,4
Koncernen249,584,6334,1
Finland, procent78,593,582,3
Utlandet, procent21,56,517,7
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)4,30,24,5
Baltikum 2)-0,2-0,2
Ryssland 3)-3,10,4-2,7
Koncernen1,00,61,6
Investeringar,31.03.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)4,11,35,4
Baltikum 2)0,30,3
Ryssland 3)2,30,93,2
Koncernen6,72,28,9
Finland, procent61,059,760,7
Utlandet, procent39,040,339,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)487,4112,5600,0
Baltikum 2)74,274,2
Ryssland 3)70,210,981,2
Koncernen631,8123,5755,3
Finland, procent77,179,4
Utlandet, procent22,920,6
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 106,8414,11 520,9
Baltikum 2)140,8140,8
Ryssland 3)143,146,5189,6
Koncernen1 390,7460,61 851,3
Finland, procent79,689,982,2
Utlandet, procent20,410,117,8
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)923,2338,31 261,5
Baltikum 2)119,7119,7
Ryssland 3)122,039,4161,4
Koncernen1 164,9377,71 542,6
Finland, procent79,389,681,8
Utlandet, procent20,710,418,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)92,23,195,4
Baltikum 2)7,37,3
Ryssland 3)-4,05,01,0
Koncernen95,68,1103,7
Investeringar,31.12.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)31,82,734,6
Baltikum 2)1,71,7
Ryssland 3)15,65,120,7
Koncernen49,17,957,0
Finland, procent64,834,960,7
Utlandet, procent35,265,139,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)489,398,2587,4
Baltikum 2)72,272,2
Ryssland 3)79,022,9101,9
Koncernen640,5121,1761,5
Finland, procent76,477,1
Utlandet, procent23,622,9
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringarFond
i eget kapitalAktie-Överkurs-för egna
koncernen mn eurokapitalfondaktier
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,0
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 31.3.2005106,8154,80,0
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,0
Aktiearvoden0,1
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 31.03.2006109,0166,60,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalReserv-Övriga Omräknings-
koncernen mn eurofondfonder* differenser
Eget kapital 31.12.20040,244,40,2
Överföring till övriga fonder
Säkring av kassaflöde-2,0
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 31.3.20050,242,40,2
Eget kapital 31.12.20050,243,90,0
Aktiearvoden
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 31.03.20060,243,90,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarMinori-
i eget kapitalAckumuleradetets-
koncernen mn eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Överföring till övriga0,10,10,1
fonder
Säkring av kassaflöde-2,0-2,0
Utdelning-53,0-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens1,21,20,01,2
resultat
Eget kapital 31.3.2005110,1414,30,0414,3
Eget kapital 31.12.2005185,7505,20,0505,3
Aktiearvoden0,10,30,3
Utdelning-59,5-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,00,0
Räkenskapsperiodens8,48,40,08,4
resultat Eget kapital 31.03.2006 134,7 454,4 0,0 454,4 * minskad med latent skatteskuld

Ansvarsförbindelser, 31/3/06 31/3/05 31/12/05 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter0,10,20,1
Övriga förbindelser1,718,715,5
Koncernen3,520,617,3
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år49,760,066,0
Efter ett år372,4363,5383,4
Totalt422,1423,5449,5
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal5,3177,010,4
Räntederivativavtal35,0
Valutakurser
LandValuta31/3/0631/3/0531/12/05
RysslandRUB33,546036,150033,9200
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69610,69600,6962
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning

per kvartal,Q1Q4Q3Q2Q1
koncernen, mn euro20062005200520052005
Kvarvarande verksamhet
Omsättning269,4379,3262,0274,0249,5
Övriga rörelseintäkter0,07,00,00,00,0
Användning av material-168,7-214,3-155,7-156,6-157,0
och förnödenheter Kostnader för löner och -48,3 -56,5 -41,8 -45,6 -43,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,0-8,7-6,7-7,3-7,3
Övriga rörelsekostnader-43,7-52,8-40,2-41,7-40,6
Rörelsevinst0,854,017,523,01,0
Finansiella intäkter0,2-2,00,6-0,50,2
och kostnader
Vinst före skatter1,152,018,222,51,3
Inkomstskatter-0,3-14,4-3,6-5,6-0,4
Räkenskapsperiondes0,837,614,516,90,9
vinst av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes 7,6 4,8 0,9 1,0 0,3 vinst av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes 8,4 42,4 15,4 17,9 1,2 vinst Resultat/aktie, euro Grund, kvarvarande 0,02 0,70 0,27 0,32 0,02 verksamhet Utspätt, kvarvarande 0,01 0,69 0,27 0,31 0,02 verksamhet
Resultat/aktie,euro
Grund, avvecklad0,140,090,020,020,00
verksamhet Utspätt, avvecklad 0,14 0,09 0,02 0,02 0,00 verksamhet
Q1Q4Q3Q2Q1
Försäljning, mn euro20062005200520052005
Varuhusgruppen235,8344,3228,4244,4207,0
Hobby Hall52,663,443,942,760,5
Seppälä32,445,140,139,930,0
Ofördelat0,20,20,20,20,2
Kvarvarande verksamhet320,9453,1312,6327,3297,7
totalt
Avvecklad verksamhet74,8117,4109,6130,6102,9
Koncernen395,7570,5422,3457,9400,6
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen198,5289,0191,9204,8174,3
Hobby Hall43,652,636,435,550,2
Seppälä26,837,333,132,924,8
Ofördelat0,50,50,60,80,2
Kvarvarande verksamhet269,4379,3262,0274,0249,5
totalt
Avvecklad verksamhet61,196,489,9106,884,6
Koncernen330,5475,7351,9380,9334,1
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen-0,137,812,115,10,2
Hobby Hall1,04,30,90,20,7
Seppälä0,814,56,98,41,3
Ofördelat-1,4-7,0-0,90,7-0,1
Elimineringar0,64,3-1,4-1,5-1,1
Kvarvarande verksamhet0,853,917,523,01,0
totalt
Avvecklad verksamhet7,74,11,91,50,6
Koncernen8,558,019,524,51,6
Denna delårsrapport är
oreviderad.

Resultaträkning

per kvartal,Q4Q3Q2Q1
koncernen, mn euro2004200420042004
Kvarvarande verksamhet
Omsättning344,2247,1241,6236,4
Övriga rörelseintäkter0,10,00,00,0
Användning av material-192,5-148,8-135,0-145,7
och förnödenheter Kostnader för löner och -53,9 -40,2 -46,0 -42,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,8-7,2-7,4-7,0
Övriga rörelsekostnader-48,7-37,7-38,6-39,3
Rörelsevinst41,313,114,71,5
Finansiella intäkter-0,2-0,9-0,40,7
och kostnader
Vinst före skatter41,112,314,32,2
Inkomstskatter-12,4-3,5-0,8-0,5
Räkenskapsperiondes28,88,713,51,7
vinst av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes 1,0 1,3 2,8 1,5 vinst av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes 29,7 10,0 16,4 3,2 vinst Resultat/aktie, euro Grund, kvarvarande 0,56 0,16 0,27 0,03 verksamhet Utspätt, kvarvarande 0,54 0,17 0,26 0,03 verksamhet
Resultat/aktie,euro
Grund, avvecklad0,020,020,050,02
verksamhet Utspätt, avvecklad 0,02 0,02 0,05 0,02 verksamhet
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, mn euro2004200420042004
Varuhusgruppen303,1210,3208,1196,3
Hobby Hall64,646,247,056,6
Seppälä43,538,133,528,6
Ofördelat0,20,20,30,2
Kvarvarande verksamhet411,4294,9288,8281,8
totalt
Avvecklad verksamhet104,3101,8130,8121,1
Koncernen515,8396,7419,6402,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen254,8177,0174,7165,0
Hobby Hall53,438,338,947,3
Seppälä35,831,427,623,6
Ofördelat0,20,40,50,5
Kvarvarande verksamhet344,2247,1241,6236,4
totalt
Avvecklad verksamhet85,583,5107,299,6
Koncernen429,7330,6348,8336,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen36,510,911,13,0
Hobby Hall1,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,05,34,4-0,6
Ofördelat-1,2-1,1-0,4-0,8
Elimineringar-3,50,70,50,5
Kvarvarande verksamhet41,313,114,71,5
totalt
Avvecklad verksamhet1,11,63,92,5
Koncernen42,414,818,64,0
Denna delårsrapport är
oreviderad.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 26.4.2006 kl. 14.00, World Trad Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka