STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.3.2006STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 21.3.2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.3.2006 kl. 19.30

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 21.3.2006

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 21 mars 2006 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2005 och beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt att som dividend för fjolåret utdela 1,10 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes som sådana. Bolagsstämman beslöt om nya stamkundsoptioner och optioner till nyckelpersoner enligt styrelsens förslag.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt på Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors 21.3.2006 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att år 2005 åter var Stockmannkoncernens bästa resultatår och att vinsten före skatt ökade med inte mindre än 30 procent och uppgick till 102,8 miljoner euro. Även varuhusgruppen och Seppälä gjorde det sitt bästa resultat någonsin. Hobby Hall vände markant och lyfte sitt förlustbringade resultat från fjolåret till klart vinstbringande. Koncernens totalförsäljning uppgick till 1 851 miljoner euro.

Bolagets styrelse fastställde år 2001 långsiktiga ekonomiska mål, vars väsentligaste mätare på koncernnivå var en avkastning på minst 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på 5 procent. Dessa överskreds klart då avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19,6 procent och rörelsevinstmarginalen till 6,7 procent. Penttilä konstaterade att koncernen redan nått överraskande nära de på sommaren 2005 fastställda nya långsiktiga ekonomiska målen som bör uppnås innan år 2010 och som utgörs av en avkastning på 20 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på 8 procent. Penttilä anser det klart att målen bör analyseras på nytt under vårens strategirunda.

Verkställade direktör Penttilä berättade i sin översikt att även Seppälä och varuhusgruppens franchising-affärsverksamhet Bestseller expanderar till nya städer i Ryssland. I Kazan öppnas under de närmaste veckorna både Seppäläs och Bestsellers butiker i Mega-centret som ägs av Ikea. Med Ikea har även avtalats om öppnandet av dessa butiker i Mega-center som byggs i Nizni Novgorod och Jekaterinburg ännu under detta år.

Varuhusgruppens samt Hobby Halls rörelsevinst uppskattas fortsättningsvis förbättras och Seppäläs rörelsevinst fortbli på fjolårets rekordnivå. Försäljningsvinsterna från avyttringen av bilaffärsverksamheten och bolaget som idkade Zara-affärsverksamhet i Ryssland förbättrar betydligt koncernens resultat i år. Försäljningsvinsterna som erhålls från bilhandeln bokförs på årets första kvartal och försäljningsvinsterna som erhålls från Zara torde bokföras på årets andra kvartal. Således är målet att koncernens vinst före skatt år 2006 är klart bättre än år 2005. Koncernens försäljning kommer pga. avyttrad affärsverksamhet att minska och uppgår i år till drygt 1,6 miljarder euro. Försäljningen exklusive avyttrad affärsverksamhet ökar däremot.

Dividend 1,10 euro per aktie

Bolagsstämman fastslog att i dividend för räkenskapsperioden 2005 utdelas 1,10 euro per aktie. Sammanlagt utdelas 59,5 miljoner euro i dividend. Dividenden utbetalas 31.3.2006 till de aktieägare som på avstämningsdagen 24.3.2006 är registrerade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt, enligt förslag av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir- Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 21 mars 2006 återvalde styrelsen verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen fortsättningsvis verkställande direktör Lasse Koivu och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Oy Ab.

Emission av optionsrätter till Stockmanns stamkunder

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till Stockmanns stamkunder vederlagsfritt totalt högst 2 500 000 stycken optionsrätter. Det innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vars uppköp samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6 000 euro under perioden 1.1.2006 - 31.12.2007. För uppköp om minst 6 000 euro ges stamkunden vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6 000 euro åt stamkunden 2 tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B- aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006, dvs. 33,35 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 och 2.5.2010 - 31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av tekningarna öka med högst 5 000 000 euro.

Emission av optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda dotterbolag 1 500 000 stycken optionsrätter. Det innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens incentiv- och engageringssystem för nyckelpersoner inom koncernen och utgör en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.

Av optionsrätterna märks 375 000 stycken med benämningen 2006A, 375 000 stycken med benämningen 2006B, 375 000 stycken med benämningen 2006C och 375 000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier med optionsrätt 2006A är 1.3.2008 - 31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, med optionsrätt 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 och med optionsrätt 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Teckningstiden för aktier med optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa innan de av styrelsen före utdelningen av dessa optionsrätter fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska mål för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen har beslutat. Med en optionsrätt kan tecknas en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B, vilket innebär att med optionsrätterna kan tecknas sammanlagt totalt 1 500 000 stycken aktier. Aktiens teckningspris är för optionsrätterna 2006A och 2006B den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.- 28.2.2006 ökad med 10 procent, dvs. 36,69 euro. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006C och 2006D är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.- 29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och innan aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3 000 000 euro.

Befullmäktigande att avyttra egna aktier

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av högst 396 876 stycken egna B-aktier i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft under ett år.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGOR Bilaga 1: Villkoren för Stockmann Oyj Abp:s 2006 års stamkundsoptioner Bilaga 2: Stockmann Oyj Abp:s optionsrätter 2006

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

BILAGA 1.

VILLKOREN FÖR STOCKMANN OYJ ABP:S 2006 ÅRS STAMKUNDSOPTIONER

Maximiantal optioner

STOCKMANN Oyj Abp (nedan även "Bolaget" eller "Stockmann") emitterar vederlagsfritt sammanlagt högst 2 500 000 optioner till sina stamkunder.

Varje option berättigar att teckna en (1) B-aktie med det nominella värdet om två (2) euro i STOCKMANN Oyj Abp i enlighet med de nedan beskrivna teckningsvillkoren för aktierna.

Utdelning av optionerna

Optionsrätterna ges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning till en del av Stockmanns stamkunder samt till Bolagets dotterbolag Oy Suomen Pääomarahoitus - Finlands Kapitalfinansiering Ab för att vidare utdelas till Stockmanns stamkunder i enlighet med dessa villkor. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunder som koncentrerar sina uppköp till Bolaget en märkbar fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning.

Emitterandet av optioner

Optioner ges till de privatpersoner som önskar optioner, vilka är stamkunder hos Stockmann och vars sammanlagda registrerade uppköp inklusive uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto under tiden 1.1.2006 - 31.12.2007 uppgår till minst 6 000 (sex tusen) euro. Stamkunden erhåller för uppköp om minst 6 000 (sex tusen) euro vederlagsfritt 20 (tjugo) optioner. Därtill ges för varje hel 500 (fem hundra) euro med vilken uppköpen överstiger 6 000 euro åt stamkunden två (2) tilläggsoptioner.

Bolaget sänder senast i februari 2008 till varje stamkund som är berättigad till optioner ett brev, i vilket man meddelar maximiantalet optioner som han eller hon kan erhålla. I brevet meddelas förutom stamkundskortets innehavare även innehavare av parallellkort som hänför sig till samma konto 31.12.2007 och summan av deras inköp som påverkar det antal optioner som kan erhållas. Optionsrätterna ges då Bolaget fått ett skriftligt godkännande av stamkunden gällande det antal optioner som ges på grundval av det av Bolaget givna anbudet.

Avsiken är att Bolagets ovan nämnda dotterbolag tecknar optioner endast ifall detta påkallas av praktiska skäl i anknytning till registreringen av optionerna eller i anknytning till andra åtgärder som hänför sig till verkställandet av detta program. Ifall dotterbolaget har tecknat optioner, utdelas optionerna till stamkunderna på de grunder som beskrivits ovan.

Ifall det antal optioner som ges på grundval av uppköp skulle överstiga 2 500 000 (två miljoner femhundra tusen) stycken, har Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal optioner som ges åt stamkunderna så att optioner ges till ett antal om sammanlagt högst 2 500 000 (två miljoner femhundra tusen) stycken. I detta fall begränsas det antal optioner som ges till stamkunderna i proportion till de uppköp som påverkar det antal optioner som ges, dock så att envar till optioner berättigad alltid erhåller minst 20 (tjugo) optioner. Ifall detta minimiantal inte kan ges till varje stamkund som är berättigad till optioner, har Bolagets styrelse rätt att ändra dessa villkor för teckningen av optioner och att besluta om övriga villkor i anknytning till utdelningen av optioner i dylikt fall.

I den mån alla optioner i enlighet med ovanstående inte har utdelats, förfaller de 31.12.2008 ifall inte Bolagets styrelse fattar beslut om att förlänga denna tid.

Optioner som innehas av Bolagets dotterbolag berättigar inte till teckning av aktier.

Överlåtelse av optioner

Optionerna är personliga och kan överföras endast på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Rätten till optioner kan inte överföras innan optionerna har givits till stamkunden. Stamkunden kan dock överföra sin rätt till optioner helt eller delvis till innehavare av parallellkort som 31.12.2007 hänför sig till samma konto. Rätten till optioner kan överföras endast så att varje mottagare av överföringen erhåller minst 20 (tjugo) optioner, förutom i det fall att stamkunden givits ett mindre antal optioner än detta.

Optionsregister

Bolaget upprättar på basis av stamkundsuppgifterna vid emitteringen av optioner ett register (nedan "optionsregistret"), som innehåller information om den till optioner berättigade personens namn, personsignum, adress och antal optioner. Rätten att teckna aktier bestäms på basis av optionsregistret. Personer som är berättigade till optioner har på begäran rätt att av Bolaget erhålla ett bevis, av vilket rätten att delta i nyteckningen samt nyteckningens villkor framgår.

VILLKOR FÖR TECKNING AV AKTIER

Teckning av aktier på grundval av optionerna

På grundval av optionerna kan tecknas sammanlagt högst 2 500 000 nya B- aktier i Stockmann Oyj Abp med det nominella värdet om två (2) euro. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 (fem miljoner) euro och B-aktiernas antal med högst 2 500 000 (två miljoner femhundra tusen) stycken.

Rätten att teckna aktier samt teckningens minimi- och maximimängd

Rätt att teckna aktier har stamkunder eller innehavare av parallellkort, till vilka optioner har givits på ovan beskrivna sätt eller till vilka rätten till optioner har överförts på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Bolaget sänder närmare instruktioner gällande teckningen av aktier till de som äger rätt att teckna aktier innan påbörjan av teckningstiden till den adress, som vid denna tidpunkt antecknats i optionsregistret.

Varje option ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Stockmann Oyj Abp med det nominella värdet om två (2) euro. Minimiantalet aktier som kan tecknas är 20 (tjugo) B-aktier, eller ett mindre på antalet givna optioner baserat antal aktier och maximiantalet det totala antalet optioner som för tecknaren noterats i optionsregistret.

Teckningstiden för aktier

Stamkunderna har rätt att teckna aktier under teckningstiden alternativt endera 2.5.2008 - 31.5.2008, 4.5.2009 - 31.5.2009 eller 2.5.2010 - 31.5.2010. Den till teckning berättigade skall teckna alla sina aktier på en gång.

Teckningspriset för aktierna och teckning av aktier

Teckningspriset för aktien är den på grundval av Stockmann Oyj Abp:s B- akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2 - 28.2.2006. Teckningspriset för aktien sänks med värdet av de STOCKMANN Oyj Abp:s dividender som bestäms efter utgången av bestämningsperioden för teckningspriset från avstämningsdagen för dividendutdelning fram till och med aktieteckningen.

Bolagets styrelse meddelar innan påbörjan av teckningstiden teckningspriset, plats för teckning samt det förfarande genom vilket aktier kan tecknas. Ifall inget annat förfarande meddelats, sker teckningen av aktier på grundval av optionsrätterna på Stockmann Oyj Abp:s huvudkontor.

Aktierna skall betalas då de tecknas.

Godkännande av teckningar

Bolagets styrelse godkänner alla teckningar som gjorts i enlighet med optionsregistret och villkoren för teckning.

Notering av aktierna på värdeandelskonto och inledande av handel

Bolagets målsättning är att aktierna överförs senast 30.6.2008, 30.6.2009 och 30.6.2010 på det värdeandelskonto som tecknaren meddelat.

Aktierna blir föremål för handel då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieägarrättigheter

De på grundval av optionerna tecknade aktierna medför rätt till dividend för den räkenskapsperiod under loppet av vilken aktierna tecknats. Övriga rättigheter uppkommer då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieemissioner, konvertibla skuldebrevs- eller optionslån och övriga till aktier berättigande instrument

Ifall Stockmann Oyj Abp innan utgången av teckningstiden för aktierna genom nyemission ökar sitt aktiekapital eller emitterar nya konvertibla skuldebrevs- eller optionslån eller optionsrätter eller övriga enligt aktiebolagslagen till aktier berättigande instrument på så sätt att aktieägarna har företrädesrätt till teckning, skall innehavarna av optioner ha samma eller likvärdig rätt som aktieägarna. Likställigheten förverkligas på av Bolagets styrelse bestämt sätt på så sätt att antalet av, teckningspriset eller bägge ändras för de aktier som kan tecknas.

Ifall Stockmann Oyj Abp innan utgången av teckningstiden för aktierna ökar sitt aktiekapital genom fondemission, förändras teckningsförhållandet på av Bolagets styrelse bestämt sätt så att den proportionella andelen av aktiekapitalet som utgörs av de aktier som tecknas på grundval av optionerna, bevaras oförändrad och teckningspriset ändras på motsvarande sätt.

Optionsinnehavarnas rättigheter i vissa särskilda fall

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan teckningen av aktier nedsätter sitt aktiekapital, ändras teckningsrätten enligt villkoren för optionsrätterna på motsvarande sätt i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet för nedsättningen av aktiekapitalet.

Ifall Stockmann Oyj Abp innan teckningen av aktier försätts i likvidation, reserveras ägarna av optionsrätter en möjlighet att använda sin teckningsrätt under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan inledandet av likvidationen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning.

Ifall Stockmann Oyj Abp fattar beslut om att fusioneras som överlåtande bolag i ett annat bolag eller genom kombinationsfusion i ett därav uppkommande bolag eller om att delas, ges ägarna av optionsrätter rätt att teckna aktier under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan fusionen eller delningen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning.

Ifall Stockmann Oyj Abp efter det att teckningstiden för aktierna inletts fattar beslut om att förvärva egna aktier genom anbud till alla aktieägare, skall till ägarna av optionsrätter ges ett motsvarande anbud. I övriga fall föranleder förvärv av egna aktier inga åtgärder vad gäller optionerna.

Ifall innan utgången av teckningstiden för aktier det uppstår en i Finlands aktiebolagslag 14 kap. 19 paragraf avsedd situation, i vilken någon innehar mer än 90 procent av aktierna i Stockmann Oyj Abp och därmed har inlösningsrätt och -skyldighet gentemot övriga aktieägare eller ifall det uppstår en i Stockmann Oyj Abp:s bolagsordning avsedd inlösningsskyldighet, skall ägarna av optionsrätter ges en rätt att använda sin teckningsrätt inom en av styrelsen bestämd tidsfrist.

Ifall aktiens nominella värde ändras på så sätt att aktiekapitalet inte ändras, skall villkoren för aktieteckning för optionsrätterna ändras så att det sammanlagda nominella värdet av de aktier som tecknas och det sammanlagda teckningspriset inte ändras.

Ombildande av Stockmann Oyj Abp från publikt aktiebolag till privat aktiebolag föranleder ingen ändring av villkoren för optionsrätter.

Övriga omständigheter

Stockmann Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om övriga frågor som gäller emitterandet av optionsrätter och teckning av aktier och ger närmare instruktioner för sättet för förverkligande av teckningarna. De dokument som gäller optionsrätterna finns till påseende på Bolagets huvudkontor i Helsingfors.

BILAGA 2.

STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006

Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolaget) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå emittering av optionsrätter till nyckelpersoner vid bolaget och dess dotterbolag (koncernen) samt till bolagets helägda dotterbolag enligt följande villkor:

I. VILLKOREN FÖR OPTIONSRÄTTERNA

1. Antalet optionsrätter

Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 1 500 000 stycken, vilka berättigar till att teckna sammanlagt högst 1 500 000 B- aktier (aktie) i bolaget.

2. Optionsrätterna

Av optionsrätterna betecknas 375 000 med signum 2006A, 375 000 med signum 2006B, 375 000 med signum 2006C och 375 000 med signum 2006D.

Styrelsen skickar ett skriftligt meddelande om optionsrättsanbudet till optionsmottagarna. Optionsrätterna ges då för styrelsens anbud erhållits godkännande av optionsmottagaren. Då aktieteckningstiden med optionsrätterna har börjat ges optionsägaren på begäran ett optionsbevis, om inte optionsrätterna registrerats i värdeandelssystemet.

3. Riktande av optionsrätter

Optionsrätterna emitteras utan vederlag med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till koncernens nyckelpersoner och till bolagets helägda dotterbolag, Oy Suomen Pääomarahoitus - Finlands Kapitalfinansiering Ab (dotterbolag). Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt till teckning föreslås på grund av att optionsrätterna är avsedda som en del av incitamentsprogrammet för koncernens nyckelpersoner.

4. Utdelning av optionsrätter

Styrelsen besluter om utdelning av optionsrätter. Dotterbolaget tilldelas optionsrätter till den del de inte utdelas till nyckelpersoner inom koncernen.

Bolagets styrelse besluter senare om utdelning av de till dotterbolaget givna eller senare returnerade optionsrätterna till nyckelpersoner anställda vid koncernen eller som kommer att rekryteras till den.

Vid emitteringsskedet ges alla optionsrätter 2006C och 2006D, samt de optionsrätter 2006A och 2006B som inte ges till personalen, till dotterbolaget, som efter beslut av bolagets styrelse kan ge optionsrätter 2006 till nuvarande nyckelpersoner eller nyckelpersoner som kommer att rekryteras till koncernen.

5. Överlåtelse av optionsrätter och skyldighet att hembjuda optionsrätter

Optionsrätterna är fritt överlåtningsbara då aktieteckningstiden för deras vidkommande börjat. Styrelsen kan dock med avvikelse från det ovannämnda bevilja tillstånd att överlåta optionsrätter redan tidigare. Bolaget förvarar optionsrätterna för optionsägarnas räkning tills tiden för aktieteckningen börjar. Då aktieteckningen med optionsrätterna börjar har optionsägaren rätt att få optionsrätterna i sin besittning. Optionsägaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela bolaget om han/hon överlåter sina optionsrätter.

Ifall optionsägarens arbets- eller tjänsteförhållande till koncernen upphör av annan orsak än den anställdas död eller lagstadgad pensionering, bör han/hon utan dröjsmål erbjuda bolaget eller till av bolaget förordnad sådana optionsrätter, för vilka den i punkt II.2 nämnda aktieteckningstiden inte inletts den dag arbets- eller tjänsteförhållandet upphör. Styrelsen kan dock i dessa fall besluta att optionsägaren helt eller delvis får behålla de optionsrätter han/hon är skyldig att erbjuda bolaget.

Bolaget kan, vare sig optionsägaren erbjudit bolaget sina optionsrätter eller inte, skriftligen anmäla till optionsägaren att denne på grund av ovannämnda orsak mist sina optionsrätter. Ifall optionsrätterna överförts till värdeandelssystemet har bolaget, oberoende av om optionsägaren erbjudit bolaget optionsrätterna eller inte, rätt att ansöka om, och få alla de optionsrätter han eller hon är skyldig att erbjuda överförda från optionsägarens värdeandelskonto till ett av bolagets anvisat värdeandelskonto utan optionsägarens samtycke. Därutöver har bolaget rätt att på optionsägarens värdeandelskonto och utan optionsägarens samtycke registrera överlåtelse- och andra motsvarande restriktioner gällande optionsrätterna.

II. VILLKOREN FÖR AKTIETECKNING

1. Rätt att teckna nya aktier

Envar optionsrätt berättigar att teckna en (1) av bolagets aktier. Aktiens nominella värde är 2,00 euro. Till följd av dessa teckningar kan bolagets aktiekapital öka med sammanlagt högst 3 000 000 euro och aktiernas antal med sammanlagt högst 1 500 000 nya aktier.

Dotterbolaget kan inte teckna bolagets aktier med optionsrätterna.

2. Teckning samt betalning av aktier

Teckningstiden för aktierna är

optionsrätt 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optionsrätt 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optionsrätt 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 och optionsrätt 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013.

Aktiernas teckningstid börjar dock inte med 2006B- och 2006D- optionsrätter, om de av styrelsen fastställda kriterierna för koncernens ekonomiska mål inte har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D, för vilkas del de av styrelsen fastställda kriterierna inte uppfyllts, förfaller på det sätt som styrelsen besluter.

Teckningen av aktier sker på bolagets huvudkontor eller eventuellt på någon annan senare angiven plats. Tecknaren skall överlämna till bolaget det optionsbevis som används till aktieteckningen eller, ifall optionsrätterna har överförts till värdeandelssystemet, skall de optionsrätter med vilka aktieteckning skett elimineras från tecknarens värdeandelskonto. Vid teckningen bör aktierna betalas till ett av bolaget anvisat bankkonto. Styrelslen besluter om alla åtgärder gällande aktieteckningen.

3. Teckningspris för aktier

Aktiens teckningspris är för:

optionsrätterna 2006A och 2006B den vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs 1.2 - 28.2.2006 tillsatt med 10 procent och optionsrätterna 2006C och 2006D den vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs 1.2 - 29.2.2008 tillsatt med 10 procent.

Från aktiens teckningspris avdras de dividender som bestäms efter perioden för fastställande av teckningspriset har börjat och före aktieteckningen. Dividenderna avdras på respektive dividenders avstämningsdag. Aktiens teckningspris är dock alltid minst aktiens nominella värde.

4. Registrering av aktier

Tecknade och till fullo betalda aktier införs på tecknarens värdeandelskonto.

5. Aktieägarens rättigheter

Aktiernas rätt till dividend och andra aktieägares rättigheter träder i kraft då ökningen av aktiekapitalet införts i handelsregistret.

6. Aktieemissioner, skuldebrevslån och optionsrätter före aktieteckningen

Om bolaget före aktieteckningen ökar sitt aktiekapital genom nyemission, upptar nya lån mot konvertibla skuldebrev eller emitterar optionsrätter, har ägarna av optionsrätter samma rätt som aktieägarna eller en därmed jämbördig rätt. Denna jämbördighet förverkligas på av styrelsen beslutet sätt, varvid antalet teckningsbara aktier eller teckningspriset eller bägge dessa justeras.

Skulle bolaget före aktieteckningen öka sitt aktiekapital genom fondemission, ändras teckningsförhållandet så, att den proportionella andelen av aktiekapitalet för de aktier, vilka kan tecknas med optionsrätterna, förblir oförändrad. Ifall det antal aktier en optionsrätt genom det nya förhållandet skulle berättiga till är ett bråktal, beaktas bråkdelen genom en sänkning av teckningspriset.

7. Optionsrättsinnehavarens rättigheter i vissa specialfall

Skulle bolaget nedsätta sitt aktiekapital före aktieteckningen, ändras optionsrätternas teckningsrätt mutatis mutandis på sätt som närmare specificeras i nedsättningsbeslutet.

Skulle bolaget före aktieteckningen försättas i likvidation, skall ägarna av optionsrätterna beredas tillfälle att använda sin teckningsrätt inom en av styrelsen utsatt tidsperiod innan likvidationstillståndet börjar.

Om bolaget fattar beslut om att som överlåtande bolag fusioneras med ett annat bolag eller att fusioneras i bolag som bildas genom kombinationsfusion eller om bolaget fattar beslut om delning, skall ägarna av optionsrätterna ges rätt att teckna aktier med sina optionsrätter inom en av styrelsen utsatt tid före fusionen eller delningen. Därefter existerar inte någon teckningsrätt. Optionsägarna har inte i nyssnämnda situationer rätt att kräva att bolaget inlöser optionsrätterna till gängse pris.

Om bolaget efter att teckningstiden för aktier inletts beslutar förvärva egna aktier genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare, skall ägarna av optionsrätterna ges ett likvärdigt erbjudande. I övriga fall förutsätter inte förvärv av egna aktier några åtgärder av bolaget beträffande optionsrätterna.

Om det innan teckningstiden för aktier upphört uppstår en situation i enlighet med aktiebolagslagen kapitel 14 paragraf 19, i vilken en aktieägare äger mer än 90 procent av bolagets aktier eller röster och sålunda har inlösningsrätt och -skyldighet avseende övriga aktieägares aktier, eller en situation i enlighet med värdepappersmarknadslagen kapitel 6 paragraf 6, eller en situation i enlighet med bolagsordningens paragraf 15, skall ägarna av optionsrätterna beredas tillfälle att använda sin rätt till teckning av aktier inom en av styrelsen utsatt tid eller tillsammans med aktieägarna likvärdig möjlighet att sälja sina optionsrätter till inlösaren trots ovannämnda I.5 överförningsbegränsning. Aktieägare, vars andel av bolagets aktier samt röster dessa ger, har ökat till över 90 procent har rätt att förvärva optionsägarens optioner till gängse pris.

Skulle aktiens nominella värde ändras så, att aktiekapitalet förblir oförändrat, justeras teckningsvillkoren så, att det sammanlagda nominella värdet och det sammanlagda teckningspriset för de aktier som kan tecknas med optionsrätterna förblir oförändrat.

Ombildande av bolaget från offentligt aktiebolag till privat aktiebolag medför inte förändringar i villkoren för optionsrätterna.

III. ÖVRIGT

På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister som hänför sig till optionsrätterna avgörs genom skiljeförfarande i enlighet med reglerna för Centralhandelskammarens skiljenämnd.

Bolagets styrelse kan besluta att optionsrätterna senare överförs till värdeandelssystemet och om de tekniska förändringar i villkoren som detta föranleder, samt om sådana förändringar och specifikationer i villkoren, som inte anses väsentliga. Styrelsen beslutar om övriga omständigheter i anslutning till optionsrätterna. De handlingar som gäller optionsrätterna finns till påseende på bolagets huvudkontor.

Om optionsägare bryter mot dessa villkor, mot bestämmelser givna av bolaget på basen av dessa villkor, mot gällande lag eller mot myndigheternas direktiv har bolaget rätt att vederlagsfritt frånta honom/henne sådana optionsrätter som inte tidigare överlåtits eller med vilka aktieteckning inte skett.

Dessa villkor har uppgjorts på finska, svenska och engelska. Skulle de finskspråkiga, svenskspråkiga, eller engelskspråkiga villkoren skilja sig från varandra skall de finskspråkiga villkoren följas.

Tillbaka