STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 26.10.2005 kl. 11.45

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2005

Stockmannkoncernens vinst före skatter förbättrades under det tredje kvartalet med 46 procent och uppgick till 20,4 Me. Under perioden januari- september ökade Stockmannkoncernens försäljning med 5,1 procent och uppgick till 1 280,8 Me (1 219,2 Me år 2004). Varuhusgruppen, Seppälä och Hobby Hall uppvisade alla en klar ökning av rörelsevinsten. Stockmann Autos rörelsevinst minskade. Koncernens vinst före skatter ökade med 9,6 Me och uppgick till 46,3 Me (36,6 Me). Avkastningen på sysselsatt kapital var 16,7 procent. Resultatprognosen för år 2005 är oförändrad.

IFRS-rapportering

Stockmann övergick 1.1.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Som delårsrapportens jämförelseinformation har använts IFRS-enliga tal från år 2004, vilka publicerades på årsnivå 15.2.2005 och på kvartalsnivå 18.4.2005. Denna delårsrapport följer de redovisningsprinciper som publicerades i börsmeddelandet 18.4.2005. Delårsrapporten är oreviderad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under översiktsperioden till 1 280,8 miljoner euro, dvs. 61,6 miljoner euro och 5,1 procent större än under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 1 066,9 miljoner euro, dvs. 51,5 miljoner euro och 5,1 procent större än under jämförelseperioden. Försäljningen i utlandet ökade sin andel av koncernens försäljning från 13 procent till 17 procent.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 31,2 miljoner euro och uppgick till 361,7 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades fortsättingsvis och var 33,9 procent (32,5 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades i Seppälä och Hobby Hall medan det i varuhusgruppen och Stockmann Auto låg på samma nivå som under jämförelseperioden. Koncernen hade under översiktsperioden garderat sig mot en nedgång av värdet på ryska rubeln. Då rubeln mot förväntningarna blev starkare, försvagade den förverkligade garderingen den starkare rubelns positiva inverkan på resultatet med omkring 3 miljoner euro. En bidragande orsak till att koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades var en ändring av försäljningsstrukturen: Stockmann Auto med ett lågt försäljningsbidrag uppvisade en lägre andel av koncernens försäljning jämfört med jämförelseperioden.

Under översiktsperioden bokfördes inga övriga rörelseintäkter medan de under jämförelseperioden uppgick till 2,3 miljoner euro. Rörelsekostnaderna ökade med 18,0 miljoner euro. Resultatet för det tredje kvartalet belastades med en reservering på 0,8 miljoner euro för socialskyddsavgifter för de personaloptioner som ännu innehas av nyckelpersoner. Avskrivningarna ökade med 2,5 miljoner euro.

Koncernens rörelsevinst ökade med 8,3 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 45,7 miljoner euro. Rörelsevinsten var 4,3 procent av omsättningen. Motsvarande siffra under jämförelseperioden exklusive övriga rörelseintäkter var 3,5 procent. Finansnettot ökade med 1,3 miljoner euro från motsvarande period året innan och uppgick till 0,6 miljoner euro. Finansnettot under översiktsperioden inkluderar 0,9 miljoner euro försäljningsvinster av värdepapper, då motsvarande inte förekom under jämförelseperioden. Vinsten före skatter ökade med 9,6 miljoner euro och uppgick till 46,3 miljoner euro (36,6 miljoner euro). Resultatökningen var fortsatt stark även under tredje kvartalet då vinsten före skatter förbättrades med 46 procent och uppgick till 20,4 miljoner euro (13,9 miljoner euro).

De direkta skatterna uppgick till 11,8 miljoner euro, dvs. 4,7 miljoner euro mer än året innan. En sänkning av samfundsskattesatsen i Finland från 29 procent till 26 procent fr.o.m. början av år 2005 minskade för sin del jämförelseperiodens latenta skatteskuld och skattekostnad. Sänkningen av skattesatsen ledde till en minskning av jämförelseperiodens latenta skatteskuld med 2,6 miljoner euro.

Vinsten för översiktsperioden uppgick till 34,5 miljoner euro då den året innan var 29,6 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,65 euro (0,55 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,64 euro (0,55 euro). Den ovannämnda förändringen av den latenta skatteskulden förbättrade resultatet per aktie för 2004 med 0,05 euro. Det egna kapitalet per aktie var 8,51 euro (9,24 euro).

Försäljning och resultatutveckling per enhet

Varuhusgruppens försäljning ökade med 13 procent och uppgick till 709,5 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och var klart starkare än tillväxten inom branschen. En bidragande orsak till försäljningsökningen i utlandet var de nya varuhusen som invigdes i Moskva i april och december 2004 och de nya Zara- och Bestseller-butikerna samt den goda jämförbara försäljningstillväxten på alla marknadsområden. Försäljningen för varuhusgruppens utlandsverksamhet ökade med 42 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 25 procent (20 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 2,5 miljoner euro och uppgick till 29,1 miljoner euro (26,6 miljoner euro). Resultatet belastades av etableringskostnaderna för de nya varuhusen och butikerna i utlandet. Då ett nytt varuhus öppnas uppvisar verksamheten vanligtvis under de två första verksamhetsåren en klar förlust. Mindre butiker är i allmänhet klart snabbare resultatbringande än varuhusinvesteringar. Gruppens rörelsevinst under det tredje kvartalet uppgick till 13,3 miljoner euro, vilket är 1,6 miljoner euro större än året innan.

Stockmann Autos försäljning minskade med 8 procent och uppgick till 313,4 miljoner euro. Enhetens rörelsevinst uppgick till 2,5 miljoner euro, dvs. 4,1 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden (6,6 miljoner euro). I rörelsevinsten för jämförelseperioden ingår en ersättning om 2,3 miljoner euro, som erhölls under det andra kvartalet, för avyttringen av affärsverksamheten i VW-Audi-huset i Hertonäs i Helsingfors. Övergången av VW-Audi-huset i Hertonäs till importören fr.o.m. 1.7.2004 har haft en betydande inverkan på att både försäljningen och rörelsevinsten har minskat. Rörelsevinsten för Stockmann Auto uppgick under det tredje kvartalet till 0,8 miljoner euro och låg på samma nivå som under jämförelseperioden.

Hobby Halls försäljning minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 147,1 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med tre procent som en följd av ett mindre butiksnät och en avvikande distributionstidtabell för postorderkatalogerna jämfört med året innan. Online-handeln i Finland uppvisade en fortsatt stark tillväxt. Hobby Halls försäljning i Baltikum ökade med 2 procent trots att distanshandeln i Litauen lades ned under början av året. Hobby Halls rörelseresultat ökade med 6,1 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 1,8 miljoner euro (-4,3 miljoner euro). Enhetens rörelsevinst under det tredje kvartalet var 0,9 miljoner euro, vilket var 3,6 miljoner euro bättre än året innan. Hobby Hall har uppvisat en positiv rörelsevinst redan under fyra på varandra följande kvartal. Den positiva resultatutvecklingen är en följd av det effektiva förverkligandet av programmet som siktar på kostnadseffektivitet och ett förbättrat försäljningsbidrag.

Seppäläs försäljning ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 110,1 miljoner euro. Försäljningen ökade särskilt kraftigt i utlandet där butikerna som öppnades i Baltikum och Ryssland under åren 2004 och 2005 samt en god jämförbar utveckling bidrog till ökningen. I Finland var antalet butiker oförändrat och försäljningen ökade med 5 procent. Seppäläs rörelsevinst ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med hela 7,5 miljoner euro och uppgick till 16,6 miljoner euro (9,1 miljoner euro). Seppäläs rörelsevinst under det tredje kvartalet uppgick till 6,9 miljoner euro, dvs. 1,6 miljoner euro större än året innan.

Finansiering och bundet kapital

Mängden likvida medel har planenligt minskats. De uppgick i slutet av översiktsperioden till 12,1 miljoner euro, jämfört med 53,2 miljoner euro året innan och 41,4 miljoner euro i slutet av år 2004.

Under översiktsperioden har inga lån amorterats och inga nya långfristiga lån upptagits. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av september till 98,9 miljoner euro (67,8 miljoner euro), varav 13,4 miljoner euro var långfristigt. Aktieteckningar som gjordes på basis av stamkundsoptioner och optioner från år 2000 inbringade 9,1 miljoner euro eget kapital. Investeringarna uppgick till 39,1 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick till 251,5 miljoner euro, en ökning med 17,4 miljoner euro från jämförelseperioden. Under översiktsperioden var soliditeten 59,6 procent (64,0 procent). Vid utgången av år 2004 uppgick soliditeten till 62,5 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade som en följd av det förbättrade resultatet och minskningen av bundet kapital och uppgick till 16,7 procent (14,8 procent i slutet av år 2004). Koncernens bundna kapital minskade med 1,4 miljoner euro jämfört med september 2004, och uppgick vid översiktsperiodens slut till 554,9 miljoner euro (535,9 miljoner euro vid utgången av år 2004).

Nya långsiktiga ekonomiska mål

Enligt Stockmanns styrelses uppskattning uppnår koncernen under år 2005 de år 2001 fastslagna långsiktiga ekonomiska målen, dvs. en avkastning på 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på minst 5 procent. På grund av detta fastställde styrelsen i juni koncernens nya ekonomiska mål som sträcker sig fram till år 2010. Enligt målen skall avkastningen på koncernens sysselsatta kapital uppgå till 20 procent och rörelsevinstmarginalen vara minst 8 procent år 2010. Målet för koncernens försäljning är att uppnå en tillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden i genomsnitt. Soliditetsmålet är att bibehålla soliditeten på en nivå om minst 50 procent. Dividendpolicyn förblir oförändrad, dvs. målet är att utdela minst 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet som dividend, dock med beaktande av finansieringen som den växande verksamheten kräver.

Ändringar i organisationen

Stockmannkoncernens styrelse utnämnde 17.6.2005 verkställande direktören för Seppälä Oy, ekonom Heikki Väänänen, till direktör för Stockmanns varuhusgrupp och koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2005. Heikki Väänänen kommer även att verka som suppleant för koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä. Varuhusgruppens nuvarande direktör, Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen, avgår från Stockmanns tjänst och blir verkställande direktör för Finnair.

Till Seppälä Oy:s verkställande direktör och medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. 1.11.2005 utnämnde Stockmanns styrelse 11.8.2005 försäljningsdirektören för Stockmanns varuhus i Helsingfors, eMBA Terhi Okkonen.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 39,1 miljoner euro (40,4 miljoner euro).

Varuhusgruppens viktigaste investering år 2005 är varuhuset som öppnas i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Varuhusets försäljningsyta är omkring 11 000 kvadratmeter och det öppnas i slutet av oktober. Projektets helhetskostnad för Stockmanns del uppgår till ca 7,5 miljoner euro.

I Helsingfors har ett omfattande projekt för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset påbörjats. Helsingfors stadsfullmäktige godkände i juni den ändring av stadsplanen som projektets genomförande förutsätter. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis före utgången av år 2009.

Nya Stockmann Beauty-butiker har öppnats i Jyväskylä och i köpcentrum Sello i Esbo. I oktober öppnas den fjärde Zara-butiken i Finland i köpcentret Jumbo i Vanda. I början av år 2006 öppnas en Stockmann Beauty- butik i köpcentrum Kampen i Helsingfors.

I februari öppnades i Moskva den första och i september den andra Bestseller-butiken som fungerar enligt franchisingprincipen. År 2005 öppnas ännu fem nya Bestseller-butiker i Ryssland. Bestseller-butiker öppnas utöver Moskva också i Kazan och i S:t Petersburg. I Moskva öppnades i juni Zaras flagship-butik i stadskärnan och i augusti ytterligare två Zara-butiker. Under år 2005 öppnas i Moskva ytterligare en ny Zara-butik. Efter detta är sju Zara-butiker verksamma i Moskva.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 32,0 miljoner euro.

Stockmann Autos investeringar uppgick till 2,8 miljoner euro, varav 1,8 miljoner euro bands i anläggningstillgångsbilar. Stockmann Auto utvidgade i oktober sin verksamhet i lokaliteterna i Tammerfors och inledde försäljning av Ford-bilar i dem. En utvidgning av Ford-försäljningen förutom i huvudstadsregionen och Åbo även till Tammerfors blev aktuell då lokaliseringsklausulen i gruppundantagsförordningen som reglerar bilhandeln på EU-nivå avskaffades 1.10.2005.

Hobby Halls investeringar uppgick till 0,8 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 1,7 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Litauen i Vilnius i april och i S:t Petersburg i september. I Lettland öppnade Seppälä två butiker under översiktsperioden. Seppälä kommer att öppna flera nya butiker i Moskva och S:t Petersburg under 2005 så att antalet butiker i Ryssland är sju vid årets slut. Vidare öppnas i Lettland och Litauen sammanlagt tre nya butiker före årets slut.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,8 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann avtalade i maj 2005 om att bygga ett varuhus och köpcentrum på Nevskij Prospekt i stadskärnan av S:t Petersburg. Tomten som förvärvas är ca 10 000 kvadratmeter stor och är granne till metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen.

Köpcentret som uppförs har en bruttoyta på minst 45 000 kvadratmeter och planeras vid sidan av ett fullskaligt Stockmannvaruhus också inrymma övrig detaljhandel, ett hotell samt en parkeringsanläggning under jorden.

Investeringen i varuhuset och köpcentret kommer att uppgå till omkring 80- 110 miljoner euro beroende på byggnadsytan. Stockmann förverkligar och finansierar byggprojektet antingen självständigt eller i samarbete med lämpliga investerare. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret i slutet av år 2008.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av september till 1 820,0 miljoner euro (1 073,8 miljoner euro). I slutet av år 2004 var aktiestockens marknadsvärde 1 140,8 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl indexet OMX Helsinki (tidigare HEX-generalindex) som indexet OMX Helsinki Cap (tidigare HEX-portföljindex). I slutet av september var kursen för A-aktien 33,70 euro, då den i slutet av år 2004 var 21,10 euro. Kursen för B-aktien var 33,71 euro i slutet av september då den i slutet av år 2004 var 21,70 euro.

Helsingfors Börs beslöt att minska börsposten för Stockmanns aktier från 50 stycken till 20 stycken fr.o.m. 1.7.2005.

De 4 900 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2004 infördes i handelsregistret 16.3.2005, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.3.2005.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 tecknades under översiktsperioden 410 930 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Av dessa tecknades 332 080 aktier under det tredje kvartalet. Aktiekapitalet höjdes med sammanlagt 821 860 euro som en följd av teckningarna. Av aktierna som tecknades under det tredje kvartalet infördes 148 780 aktier i handelsregistret 26.8.2005 och 183 300 aktier 6.10.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 29.8.2005 och 7.10.2005.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan ännu tecknas sammanlagt 1 914 020 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A- optionerna har nu teckningspriset 13,95 euro, aktier som tecknas med stöd av B-optioner har teckningspriset 14,95 euro och aktier som tecknas med stöd av C-optioner har teckningspriset 15,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Under teckningstiden 2.5.2005 - 31.5.2005 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 343 902 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten utnyttjades av 12 851 Stockmanns stamkunder. Aktiekapitalet höjdes med 687 804 euro som en följd av teckningarna. Teckningspriset var 8,81 euro per aktie. Aktierna infördes i handelsregistret 29.6.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 30.6.2005. Med stöd av stamkundsoptioner tecknades under åren 2001-2005 sammanlagt 950 835 Stockmanns B-aktier. Teckningstiden upphörde 31.5.2005.

Aktiekapitalet är efter ovannämnda förhöjningar 108 359 584 euro och det totala antalet B-aktier är 29 615 549 stycken.

I slutet av september 2005 ägde Stockmann 396 876 egna B-aktier. Aktierna utgör 0,7 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,0 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 10 191, vilket är 908 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen och butikerna i Moskva samt det nya varuhuset i köpcentret Jumbo i Vanda. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 716 och uppgick till 8 275 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 533 i slutet av september 2005. I slutet av september året innan var antalet anställda utomlands 2 463. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda ökade till 35 procent jämfört med 27 procent under jämförelseperioden.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med omkring 3 procent år 2005. Försäljningen av nya bilar uppskattas öka jämfört med år 2004. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmannkoncernens försäljning år 2005 uppskattas uppgå till ca 1,85 miljarder euro.

Koncernens resultat under det fjärde kvartalet beräknas bli bättre än året innan.

Varuhusgruppens rörelsevinst för hela året kommer enligt uppskattning att förbättras. Hobby Halls rörelseresultat uppskattas bli bättre och uppvisa en klar vinst. Seppäläs rörelsevinst kommer att bli avsevärt större än året innan. Stockmann Autos rörelsevinst blir mindre än året innan. Koncernens resultatprognos för hela året är oförändrad: vinsten år 2005 är bättre än år 2004.

Helsingfors den 26 oktober 2005

STOCKMANN Oyj Abp

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.9.05 30.9.04 31.12.04 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar27,836,324,4
    Materiella anläggningstillgångar278,1247,3268,4
    Långfristiga placeringar6,57,17,1
    Långfristiga fordringar, räntebärande4,96,38,5
    Latenta skattefordringar2,81,12,0
Långfristiga tillgångar totalt320,2298,0310,3
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar242,1237,1195,0
    Fordringar, räntebärande100,998,2108,1
    Fordringar, räntefria89,275,394,2
    Placeringar tillgängliga för0,01,30,0
försäljning
    Finansiella värdepapper1,439,728,7
    Kassa och banktillgodohavanden10,713,512,7
Kortfristiga tillgångar totalt444,3465,1438,7
Tillgångar totalt764,5763,1749,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital456,0488,5467,8
Minoritetsandel0,00,00,0
Eget kapital totalt456,0488,5467,9
Långfristiga lån, räntebärande13,450,915,3
Latenta skatteskulder28,930,329,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,85,516,952,7
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria180,7176,5183,8
Kortfristiga skulder totalt266,2193,5236,6
Eget kapital och skulder totalt764,5763,1749,0
Soliditet, procent59,664,062,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent19,03,05,7
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie,0,410,601,62
euro
Räntebärande nettoskuld, mn euro*-19,1-89,9-90,0
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.53,99653,25053,420
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.53,01752,44252,544
Antal aktier,utspädd 1000 st.53,96452,99953,509
* Räntebärande främmande kapital - kassa och banktillgodohavanden samt finansiella värdepapper och räntebärande fordringar

Kassaflödesberäkning, koncernen, mn euro 1-9/05 1-9/04 1-12/04 Affärsverksamhetens kassaflöde

Investeringarnas kassaflöde21,531,986,4
   Investeringar-40,7-40,2-57,1
   Intäkter av investeringar1,82,82,4
Investeringarnas kassaflöde totalt-38,9-37,4-54,7
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis9,16,79,5
   Erlagda dividender-53,4-70,4-123,0
   Kortfristiga lån, ökning (+),32,31,11,8
minskning (-)
Finansieringens kassaflöde totalt-12,0-62,7-111,7
Förändring i likvida medel-29,3-68,1-79,9
Likvida medel vid periodens början41,4121,3121,3
Likvida medel vid periodens slut12,153,241,4

Resultaträkning, koncernen, mn1-9/051-09/04Förändr.1-12/04
europrocent
Omsättning1 066,91 015,451 445,0
Övriga rörelseintäkter2,3-1002,4
Användning av material och-705,2-684,93-951,5
tillbehör Kostnader för löner och -153,2 -143,2 7 -202,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-25,4-22,911-30,7
Övriga rörelsekostnader-137,3-129,36-183,3
Rörelsevinst45,737,42279,8
Finansiella intäkter och0,6-0,7-0,9
kostnader
Vinst före skatter46,336,62678,9
Inkomstskatt*-11,8-7,067-19,6
Vinst efter skatt34,529,61759,3
Minoritetsandel0,00,0-10,0
Nettovinst34,529,61759,3
* Nedsättningen av
skattestatsen i Finland inverkade med -2,6 mn euro på den latenta skatteskulden år 2004
Resultat/aktie, euro0,650,55181,13
Resultat/aktie, utspädd, euro0,640,55161,11
Rörelsevinst av omsättning,4,33,7165,5
procent
Eget kapital/aktie, euro8,519,24-88,83
Avkastning på eget kapital,13,6*12,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 16,7 * 14,8 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 8 277 7,559 9 7 812 till heltidsanställda

* Ingen information enligt IFRS från år 2003

SEGMENTUPPGIFTER

Segmenten 1-9/05 1-9/04 Förändr. 1-12/04 procent Försäljning, mn euro

Varuhusgruppen709,5628,713938,8
Stockmann Auto313,4339,8-8437,1
Hobby Hall147,1149,8-2214,4
Seppälä110,1100,210143,7
Elimineringar + odelat0,70,70,9
Koncernen1 280,81 219,251 735,0
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen596,2528,513789,3
Stockmann Auto256,1278,4-8358,0
Hobby Hall122,1124,5-2177,9
Seppälä90,882,610118,4
Elimineringar + odelat1,61,31,5
Koncernen1 066,91 015,451 445,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen29,126,61063,7
Stockmann Auto2,56,6-627,0
Hobby Hall1,8-4,3-2,9
Seppälä16,69,18217,1
Elimineringar-0,30,7-1,7
Odelat-4,0-1,3-3,5
Koncernen45,737,42279,8
Investeringar, brutto, mn euro
Varuhusgruppen32,033,1-348,8
Stockmann Auto2,83,5-204,4
Hobby Hall0,80,9-101,2
Seppälä1,71,0761,2
Odelat1,81,9-43,3
Koncernen39,140,4-358,9
Tillgångar, mn euro30.9.0530.9.04Förändr.31.12.04
procent
Varuhusgruppen480,4453,76443,1
Stockmann Auto96,097,7-2113,1
Hobby Hall104,198,95102,2
Seppälä28,528,2129,2
Odelat55,684,6-3461,3
Koncernen764,5763,10749,0
Skulder räntefritt, mn euro30.9.0530.9.04Förändr.31.12.04
procent
Varuhusgruppen108,689,32296,5
Stockmann Auto31,944,3-2845,1
Hobby Hall19,118,4417,0
Seppälä8,97,42010,4
Odelat41,047,4-1444,1
Koncernen209,6206,81213,1
MarknadsområdenFörändr.
1-9/051-9/04procent1-12/04
Försäljning, mn euro
Finland 1)1 061,11 058,201 492,9
Baltikum 2)95,882,017119,5
Ryssland 3)123,979,057122,5
Koncernen1 280,81 219,251 735,0
Finland, procent82,886,886,0
Utlandet, procent17,213,214,0
Omsättning, mn euro
Finland 1)879,8877,701,237,9
Baltikum 2)81,570,016102,0
Ryssland 3)105,767,856105,1
Koncernen1 066,91 015,451 445,0
Finland, procent82,586,485,7
Utlandet, procent17,513,614,3
Rörelsevinst, mn euro
Finland 1)47,339,91976,9
Baltikum 2)3,0-2,60,2
Ryssland 3)-4,60,12,7
Koncernen45,737,42279,8
Investeringar, brutto, mn euro
Finland 1)22,714,45822,3
Baltikum 2)1,02,4-553,1
Ryssland 3)15,423,6-3533,5
Koncernen39,140,4-358,9
Finland, procent58,035,737,8
Utlandet, procent42,064,362,2
Tillgångar, mn euroFörändr.
30.9.0530.9.04procent31.12.04
Finland 1)592,3615,1-4602,2
Baltikum 2)72,975,6-470,9
Ryssland 3)99,372,43775,9
Koncernen764,5763,10749,0
Finland, procent77,580,680,4
Utlandet, procent22,519,419,6
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

Kalkyl över ändringarFond
i eget kapitalAktie-Överkurs-för egna Reserv-Övriga
koncernen. mn eurokapitalfondaktierfondfonder*
Eget kapital 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Omräkningsdifferenser
Latent
skatteskuld/skattefordran Avskrivningar från anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument0,3
Justerat eget kapital105,3147,10,00,244,1
1.1.2004
Teckningar med optionsbevis1,25,5
Överföring till övriga-0,2
fonder Säkring av kassaflöde Finansiella instrument 0,5 Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.9.2004106,5152,40,00,244,6
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Teckningar med optionsbevis3,95,2
Överföring till övriga0,10,1
fonder Säkring av kassaflöde -2,8 Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 30.9.2005 110,7 160,1 0,0 0,2 41,7

* Minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarAckumu-
i eget kapitalMinori-lerade
tets-Omräknings-vinst-
koncernen, mn euroandeldifferensermedelTotalt
Eget kapital 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Omräkningsdifferenser0,1-0,10,0
Latent skatteskuld/skattefordran-7,5-7,5
Avskrivningar från-10,8-10,8
anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument-0,9-0,6
Justerat eget kapital 1.1.20040,00,0225,4522,0
Teckningar med optionsbevis6,8
Överföring till övriga fonder0,20,0
Säkring av kassaflöde0,0
Finansiella instrument0,5
Utdelning-70,5-70,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,029,629,6
Eget kapital 30.9.20040,00,0184,7488,5
Eget kapital 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
Teckningar med optionsbevis9,1
Överföring till övriga fonder0,00,2
Säkring av kassaflöde-2,8
Utdelning-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,034,534,5
Eget kapital 30.09.20050,0-0,1143,4456,0

Ansvarsförbindelser, koncernen, 30.9.05 30.9.04 31.12.04 mn euro Inteckningar i jordområden och 1,7 1,7 1,7 byggnader

Panter0,10,20,2
Övriga förbindelser21,044,124,4
Totalt22,846,026,3
Hyreskontrakt för affärslägen,
mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år48,469,259,3
Efter ett år351,6363,5397,5
Totalt400,0432,6456,8
Derivativavtal, koncernen, mn
euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal80,275,386,9
Räntederivativavtal35,035,035,0
Valutakurser
LandValuta30.9.0530.9.0431.12.04
RysslandRUB34,334036,254037,7570
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69600,66770,6979
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning per kvartal, Q3/05 Q2/05 Q1/05 koncernen, mn euro

Omsättning351,8380,9334,1
Övriga rörelseintäkter0,00,00,0
Användning av material och tillbehör-229,9-247,3-228,1
Kostnader för löner och anställningsförmåner-48,6-53,6-51,0
Avskrivningar-8,9-8,0-8,5
Övriga rörelsekostnader-45,0-47,3-45,0
Rörelsevinst19,524,61,6
Finansiella intäkter och kostnader0,9-0,50,1
Vinst före skatter20,424,21,7
Inkomstskatt*-5,0-6,3-0,5
Vinst efter skatt15,417,91,2
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst15,417,91,2
* Nedsättningen av skattestatsen i Finland
inverkade med -2,6 mn euro på den latenta skatteskulden under det andra kvartalet år 2004
Resultat/aktie,euro
Grund0,290,340,02
Utspätt0,290,330,02
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen242,6253,5213,4
Stockmann Auto95,4121,696,5
Hobby Hall43,942,760,5
Seppälä40,139,930,0
Elimineringar + odelat0,20,20,2
Koncernen422,3457,9400,6
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen204,0212,5179,8
Stockmann Auto77,899,279,1
Hobby Hall36,435,550,2
Seppälä33,132,924,8
Elimineringar + odelat0,60,80,2
Koncernen351,9380,9334,1
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen13,315,20,6
Stockmann Auto0,81,50,2
Hobby Hall0,90,20,7
Seppälä6,98,41,3
Elimineringar-0,90,7-0,1
Odelat-1,4-1,5-1,1
Koncernen19,524,61,6

Resultaträkning per kvartal, Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04 koncernen, mn euro

Omsättning429,7330,6348,8336,0
Övriga rörelseintäkter0,10,02,30,0
Användning av material och tillbehör-266,6-221,8-230,2-232,9
Kostnader för löner och-58,9-44,2-51,2-47,8
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,8-7,7-7,7-7,5
Övriga rörelsekostnader-54,0-42,1-43,3-43,9
Rörelsevinst42,414,818,64,0
Finansiella intäkter och kostnader-0,1-0,8-0,40,5
Vinst före skatter42,213,918,24,5
Inkomstskatt*-12,6-3,9-1,9-1,2
Vinst efter skatt29,710,016,43,2
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Nettovinst29,710,016,43,2
* Nedsättningen av skattestatsen i
Finland inverkade med -2,6 mn euro på den latenta skatteskulden under det andra kvartalet år 2004
Resultat/aktie,euro
Grund0,580,180,320,05
Utspätt0,560,190,310,05
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto97,395,5126,4117,9
Hobby Hall64,646,247,056,6
Seppälä43,538,133,528,6
Elimineringar + odelat0,20,20,30,2
Koncernen515,8396,7419,6402,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto79,578,2103,496,8
Hobby Hall53,438,338,947,3
Seppälä35,831,427,623,6
Elimineringar + odelat0,20,40,50,5
Koncernen429,7330,6348,8336,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen37,111,711,53,4
Stockmann Auto0,50,93,62,1
Hobby Hall1,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,05,34,4-0,6
Elimineringar-3,50,70,50,5
Odelat-1,2-1,1-0,4-0,8
Koncernen42,414,818,64,0
Denna delårsrapport är oreviderad.

Avstämningskalkyl av balansräkningen för jämförelseperioden

Balansräkning, IFRS 30.9.2004 koncernen, FAS Justeringar IFRS mn euro TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar36,336,3
    Materiella anläggningstillgångar241,55,8247,3
    Långfristiga placeringar28,6-21,57,1
    Långfristiga fordringar, räntebärande0,85,56,3
    Latent skatteskuld0,80,21,1
Långfristiga tillgångar totalt308,0-9,9298,0
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar237,1237,1
    Fordringar, räntebärande97,80,498,2
    Fordringar, räntefria71,34,175,3
    Placeringar tillgängliga för1,31,3
försäljning
    Finansiella värdepapper39,739,7
    Kassa och banktillgodohavanden13,513,5
Kortfristiga tillgångar totalt459,35,7465,1
Tillgångar totalt767,3-4,2763,1
EGET KAPITAL OCK SKULDER
Eget kapital512,2-23,7488,5
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt512,2-23,7488,5
Långfristiga lån, räntebärande48,72,250,9
Latent skatteskuld23,46,830,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,16,916,9
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria166,110,5176,5
Kortfristiga skulder totalt183,010,5193,5
Eget kapital och skulder totalt767,3-4,2763,1
Avstämningskalkyl av resultaträkningen för jämförelseperioden

Resultaträkning, koncernen, mn euroFASIFRS
Resultaträkning 1.1.-30.9.20041-9/04Justeringar1-9/04
Omsättning1 015,41 015,4
Övriga rörelseintäkter2,32,3
Användning av material och tillbehör-684,90,0-684,9
Kostnader för löner och-143,2-143,2
anställningsförmåner
Avskrivningar-22,5-0,4-22,9
Övriga rörelsekostnader-136,77,5-129,3
Rörelsevinst30,37,137,4
Finansiella intäkter och kostnader6,4-7,2-0,7
Vinst före skatter36,7-0,136,6
Inkomstskatt-8,01,0-7,0
Vinst efter skatt28,70,929,6
Minoritetsandel0,00,0
Nettovinst28,70,929,6
Avstämningskalkyl av resultaträkningen för jämförelseperioden

Resultaträkning, koncernen, mn euroFASIFRS
Resultaträkning 1.1.-30.9.20047-9/04Justeringar7-9/04
Omsättning330,6330,6
Övriga rörelseintäkter0,00,0
Användning av material och tillbehör-221,80,0-221,8
Kostnader för löner och-44,2-44,2
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,6-0,1-7,7
Övriga rörelsekostnader-44,32,2-42,1
Rörelsevinst12,72,114,8
Finansiella intäkter och kostnader1,3-2,1-0,8
Vinst före skatter14,0-0,113,9
Inkomstskatt-4,10,2-3,9
Vinst efter skatt10,00,110,0
Minoritetsandel0,00,0
Nettovinst10,00,110,0
Avstämningskalkyl av vinst för jämförelseperioden

mn euro7-9/041-9/041-12/04
Räkenskapsperiodens vinst innan10,028,758,2
minoritetsandelen enligt FAS Inverkan av övergången till rapportering enligt IFRS
Avskrivningar från anläggningstillgångar-0,1-0,4-0,5
Emissionskostnader0,00,20,2
Finansiella intäkter-0,1-0,2-0,3
Finansiella instrument0,10,30,4
Inkomstskatt0,21,01,3
IFRS-justeringar tillsammans0,00,91,1
Periodens vinst enligt IFRS10,029,659,3
Fördelning av räkenskapsperiodens vinst
Till moderbolagets ägare10,029,659,3
Till minoriteten0,00,00,0
Avstämningskalkyl av eget kapital för jämförelseperioden

mn euro1.1.0430.9.0431.12.04
Eget kapital enligt FAS547,1512,2491,7
Inverkan av övergången till rapportering
enligt IFRS
Avskrivningar från anläggningstillgångar-10,8-11,2-11,3
Finansiella intäkter0,0-0,2-0,3
Finansiella instrument-0,60,30,2
Inkomstskatt-7,5-6,5-6,2
Fond för egna aktier-6,2-6,0-6,1
IFRS-justeringar tillsammans-25,1-23,7-23,7
Eget kapital enligt IFRS522,0488,5467,9
Fördelningen av eget kapital
Till moderbolagets ägare522,0488,5467,9
Till minoriteten0,00,00,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 26.10.2005 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka