Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2019

Stockmannkoncernens strategiska transformation fortsatte under tredje kvartalet

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.10.2019 kl. 8.00 EET

Juli–september 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 225,3 miljoner euro (232,5), en minskning på 1,8 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,4 % (58,7).
- Rörelseresultatet uppgick till 2,1 miljoner euro (-4,9).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5,4 miljoner euro (5,9, eller 1,4 exklusive Nevsky Centre).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,27 euro (-0,21).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,23 euro (-0,06).

Januari–september 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 674,8 miljoner euro (714,3), en minskning på 4,2 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,2 % (57,5).
- Rörelseresultatet uppgick till -9,1 miljoner euro (-2,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,0 miljoner euro (4,9, eller -8,7 exklusive Nevsky Centre).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,83 euro (-0,56).
- Det justerade rörelseresultatet per aktie uppgick till -0,69 (-0,47).

Koncernens siffror för 2019 inkluderar förändringar pga. IFRS 16. Jämförelsesiffrorna för år 2018 är inte omräknade. IFRS 16-posterna presenteras i tabellen ”IFRS 16-inverkan”.

Resultatprognosen för år 2019 förblir oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmanns transformationsprocess framskrider såsom planerat. Vi implementerar planenligt vår strategi och fokuserar fullt på att utveckla våra verksamheter för att kunna erbjuda en utomordentlig kundbetjäning och inspirerande upplevelser. Vi förnyar vårt utbud för att kunna skapa nytt med unika och hållbara varumärken, samt uppgraderar varuhusen i syfte att tillfredsställa våra definierade kundgruppers behov. Speciellt Tammerforsvaruhuset genomgår för tillfället ett antal renoveringar för att stärka Stockmanns position som den främsta inspirationskällan inom mode, skönhet och hem.

Lindex hade en stark försäljning under tredje kvartalet och förbättrade sitt rörelseresultat. Försäljningen ökade på alla marknader. Lindex fortsatte att bredda verksamheten på sin nya e-handelsplattform samt inledde samarbete med Boozt. Lindex öppnade även i oktober sin första franchisebutik på en ny marknad, Danmark, och slog besöksrekord under öppningsveckoslutet.

Stockmannenhetens rörelseresultat förbättrades något, men var fortfarande negativt. Omsättningen minskade eftersom hyresintäkterna minskade pga. fastighetsförsäljningar och renoveringen av Delikatessen i Tallinn. Försäljningen under Galna Dagar-kampanjen, som hölls efter kvartalet i oktober, var på samma nivå som året innan. Försäljningen i Finland ökade med 2 %, men minskade i Baltikum med 8 %. Nätbutiken uppvisade en stark tillväxt på 11 %. Vi lanserade framgångsrikt Galna Dagar-nätbutiken i Estland och Lettland.

Stockmann har meddelat att en begäran om samtycke till innehavarna av sitt nuvarande hybridlån, om att skjuta upp First Reset Date-datumet med 18 månader, inleds kort efter publicerandet av delårsrapporten för januari–september. Uppskjutningen skulle ge Stockmann en ekonomisk flexibilitet samt tid att färdigställa den eventuella processen av en eventuell försäljning av Lindex, såväl som möjliggöra att fullt fokusera på att implementera vår nuvarande strategi.

Vi närmar oss med fart de sista månaderna av året. Vi har många intressanta projekt på gång, vilka kommer att förbättra kundupplevelserna, såsom det förnyade stamkundsprogrammet som lanserades i oktober. Vi kommer att fortsätta att verkställa åtgärder, medan vi samtidigt starkt investerar i att den kommande julförsäljningen skall vara framgångsrik.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1–12/
2018
Omsättning, milj. euro 225,3 232,5 674,8 714,3 1 018,8
Bruttomarginal, % 56,4 58,7 56,2 57,5 56,9
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 36,2 9,0 95,7 39,8 76,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 39,5 19,8 105,8 46,8 84,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 2,1 -4,9 -9,1 -2,2 -5,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 5,4 5,9 1,0 4,9 28,4
Nettofinansieringsposter, milj. euro -13,1 -7,8 -40,4 -25,4 -34,6
Resultat före skatt, milj. euro -11,0 -12,7 -49,5 -27,6 -39,6
Periodens resultat, milj. euro -18,2 -13,8 -56,1 -36,7 -43,7
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,27 -0,21 -0,83 -0,56 -0,68
Personal, medeltal 7 163 7 487 7 028 7 258 7 241
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1-12/
2018
Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,27 -0,21 -0,83 -0,56 -0,70
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 4,4 -3,1 32,3 0,8 82,9
Investeringar, milj. euro 8,4 6,0 24,2 21,1 29,3
Eget kapital/aktie, euro 10,68 11,72 11,71
Nettoskuldsättningsgrad, % 125,8 74,4 64,4
Soliditet, % 36,3 44,9 46,2
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, utan IFRS 16-poster, % -0,3 0,7 -0,4

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1–12/
2018
Driftsbidrag (EBITDA) 36,2 9,0 95,7 39,8 76,0
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstrukturering och transformationsarrangemang 3,3 9,4 3,2 3,3
Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter 0,7 -7,0 -6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning 10,8 10,8 11,9
Justeringar totalt 3,3 10,8 10,1 7,1 8,4
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 39,5 19,8 105,8 46,8 84,3
Miljoner euro 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1-12/
2018
Rörelseresultat (EBIT) 2,1 -4,9 -9,1 -2,2 -5,0
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i goodwill 25,0
Omstrukturering och transformationsarrangemang 3,3 9,4 3,2 3,3
Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter 0,7 -7,0 -6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning 10,8 10,8 11,9
Justeringar totalt 3,3 10,8 10,1 7,1 33,4
Justerat rörelseresultat (EBIT) 5,4 5,9 1,0 4,9 28,4

INVERKAN AV IFRS 16

Miljoner euro, kvartal Rapporterat
7–9/2019
IFRS 16 poster
7–9/2019
Exklusive IFRS 16 poster
7–9/2019
Rapporterat
7–9/2018
Omsättning 225,3 -0,5 225,8 232,5
Driftsbidrag (EBITDA) 36,2 24,5 11,7 9,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 39,5 24,5 15,0 19,8
Avskrivningar 34,1 20,2 13,9 13,9
Rörelseresultat (EBIT) 2,1 4,3 -2,2 -4,9
Justerat rörelseresultat (EBIT) 5,4 4,3 1,1 5,9
Nettofinansieringskostnader -13,1 -6,4 -6,7 -7,8
Nettoresultat -18,2 -1,6 -16,7 -13,8
Kassaflöde från rörelsen 4,4 18,1 -13,7 -3,1


Miljoner euro, från årets början Rapporterat
1–9/2019
IFRS 16 poster
1–9/2019
Exklusive IFRS 16 poster
1–9/2019
Rapporterat
1–9/2018
Omsättning 674,8 -1,6 676,4 714,3
Driftsbidrag (EBITDA) 95,7 75,5 20,2 39,8
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 105,8 75,5 30,3 46,8
Avskrivningar 104,8 63,6 41,2 42,0
Rörelseresultat (EBIT) -9,1 11,9 -21,0 -2,2
Justerat rörelseresultat (EBIT) 1,0 11,9 -10,9 4,9
Nettofinansieringskostnader -40,4 -19,8 -20,5 -25,4
Nettoresultat -56,1 -6,3 -49,9 -36,7
Tillgångar 2 119,8 527,7 1 592,1 1 881,8
Räntebärande nettoskuld 968,6 516,1 452,5 627,8
Kassaflöde från rörelsen 32,3 55,7 -23,3 0,8

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

STRATEGIPROCESSEN

Lindex uppdaterade strategi för åren 2019-2023 har godkänts. Målet är att ytterligare stärka den internationella tillväxten och särskilt den digitala transformationen. Lindex har en stark marknadsposition i Norden, en snabbt växande näthandelsverksamhet, ett fungerande och flexibelt butiksnätverk och en ökande lönsamhet. Styrelsen ser en stor potential i Lindex affärsverksamhet och har därför beslutat att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap. Processen framskrider planenligt.

En tvåårig transformationsprocess har inletts med målet att positionera Stockmann som den främsta inspirationskällan inom mode, skönhet och hem. Ansträngningar kommer att göras för att säkra en utomordentlig kundbetjäning samt inspirerande kundupplevelser. Stockmann kommer att utveckla sitt utbud inom mode, skönhet och hem i syfte att tillfredsställa de definierade kundgruppernas behov, samt att skapa nytt genom unika och hållbara varumärken. Bolaget kommer även att positionera sig för tillväxt i Baltikum, både inom mode- och livsmedelsaffärsverksamheten.

För att vända Stockmanns resultat till lönsamhet, kräver affärsverksamheten en betydlig förnyelse samt en kostnadsreducering med ett inbesparingsmål på minst 40 miljoner euro innan våren 2021. Inbesparingarna kommer att börja synas mot slutet av år 2019, och att vara tydliga i resultatet för år 2020.

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Vi förväntar oss att osäkerheterna inom den globala ekonomin kommer att fortsätta under resten av året.

Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland, men i Sverige uppskattas en fortsatt moderat tillväxten (källa: Finsk Handel, HUI Research). I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro.

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Delårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari–september 2019 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 30 oktober 2019 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns dela rsrapport Q3 2019.pdf


Tillbaka