Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2019

Stockmannkoncernens strategiska transformation framskrider planenligt

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 9.8.2019 kl. 8.00 EET

April–juni 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 242,3 miljoner euro (279,4), en minskning på 12,1 % enligt jämförbara valutakurser huvudsakligen pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen.
- Bruttomarginalen var 58,6% (58,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 16,2 miljoner euro (23,8, eller 19,3 exklusive Nevsky Centre).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10,2 miljoner euro (29,6).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,01 euro (0,01).

Januari–juni 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till EUR 449,5 miljoner euro (481,8), en minskning på 5,5 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,1 % (56,9).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -4,4 miljoner euro (-1,0, eller -10,0 exklusive Nevsky Centre).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -11,2 miljoner euro (2,7).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,47 euro (-0,41) och det rapporterade resultatet per aktie var -0,56 (-0,35).

Koncernens siffror för 2019 inkluderar förändringar pga. IFRS 16. Jämförelsesiffrorna för år 2018 är inte omräknade. IFRS 16 posterna presenteras i tabellen ”IFRS 16-inverkan”.

Resultatprognosen för år 2019 förblir oförändrad
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Verkställande ordförande Lauri Ratia:
Vi har under våren och sommaren fortsatt att jobba på Stockmanns strategi för att återställa vår detaljhandelsaffärsverksamhet till en hållbar nivå innan år 2021. Vi är i en process om att förnya vårt urval inom mode, skönhet och hem samt fräscha upp våra varuhus. För tillfället renoverar vi Delikatessen i Tallinn, och i juni meddelade vi om vår plan att förnya hela Jumbovaruhuset år 2020.

Transformationsprogrammet med mål att minska kostnaderna med minst 40 miljoner euro innan år 2021 framskrider planenligt. Vi förväntar oss att inbesparingarna och övriga åtgärder börjar bli synliga redan mot slutet av år 2019.

Under andra kvartalet minskade Stockmannkoncernens omsättning huvudsakligen pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen, som i år hölls redan i mars i Finland. Vårt resultat har förbättrats mot sommaren. Bruttomarginalen ökade inom Stockmann Retail. Försäljningstillväxten i nätbutiken är fortsatt positivt och uppvisar en ökning på 22 % för första halvåret. Vår digitala marknadsplats öppnades i juni och flera nya Online Exclusive-varumärken introducerades för kunderna på stockmann.com.

Lindex nätförsäljning uppvisade en stark tillväxt på 30 % under första halvåret 2019. Bruttomarginalen förbättrades dessutom tack vare en bättre lagerkontroll och färre rabatter. Lindex fortsatte sin digitala expansion och inledde samarbete med den populära nordiska modeplattformen boozt.com. Vi ser en stor potential i Lindex, och därför har styrelsen beslutat att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap.

Jag är mycket nöjd över att kunna meddela att vår nya verkställande direktör och vår nya ekonomidirektör inleder sina jobb på Stockmann senare under denna månad. De kommer att hämta med sig rikligt av erfarenhet såväl inom konsumentaffärsverksamheten som inom krävande transformationsprocesser. Jag är säker på att vi avancerar planenligt under Jari Latvanens och Pekka Vähähyyppäs ledning. Efter dessa utnämningar har Stockmann en stark ledningsgrupp som tillsammans med hela personalen kommer att utveckla Stockmann till en ledande auktoritet inom mode och stil.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 4–6/
2019
4–6/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–12/
2018
Omsättning, milj. euro 242,3 279,4 449,5 481,8 1 018,8
Bruttomarginal, % 58,6 58,2 56,1 56,9 56,9
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 45,6 43,5 59,5 30,8 76,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 51,6 37,7 66,3 27,1 84,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 10,2 29,6 -11,2 2,7 -5,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 16,2 23,8 -4,4 -1,0 28,4
Nettofinansieringsposter, milj. euro -13,6 -8,8 -27,3 -17,5 -34,6
Resultat före skatt, milj. euro -3,3 20,8 -38,5 -14,8 -39,6
Periodens resultat, milj. euro -5,5 8,0 -37,9 -22,9 -43,7
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,10 0,09 -0,56 -0,35 -0,68
Personal, medeltal 7 007 7 214 6 961 7 144 7 241
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,10 0,09 -0,56 -0,35 -0,70
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 48,0 62,7 27,9 3,9 82,9
Investeringar, milj. euro 9,3 7,4 15,8 15,1 29,3
Eget kapital/aktie, euro 10,96 11,92 11,71
Nettoskuldsättningsgrad, % 121,7 72,6 64,4
Soliditet, % 37,2 45,7 46,2
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, utan IFRS 16-poster, % -1,0 -8,3 -0,4

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro 4–6/
2019
4–6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 51,6 37,7 66,3 27,1 84,3
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstrukturering och transformationsarrangemang -6,1 -1,2 -6,1 -3,3 -3,3
Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter 0,1 7,0 -0,7 7,0 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -11,9
Justeringar totalt -6,0 5,7 -6,8 3,7 -8,4
Driftsbidrag (EBITDA) 45,6 43,5 59,5 30,8 76,0
Miljoner euro 4–6/
2019
4–6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Justerat rörelseresultat (EBIT) 16,2 23,8 -4,4 -1,0 28,4
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i goodwill -25,0
Omstrukturering och transformationsarrangemang -6,1 -1,2 -6,1 -3,3 -3,3
Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter 0,1 7,0 -0,7 7,0 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -11,9
Justeringar totalt -6,0 5,7 -6,8 3,7 -33,4
Rörelseresultat (EBIT) 10,2 29,6 -11,2 2,7 -5,0

INVERKAN AV IFRS 16

Miljoner euro, kvartal Rapporterat 4–6 2019 IFRS 16 poster 4–6 2019 Exklusive IFRS 16 poster
4–6 2019
Rapporterat 4–6 2018
Omsättning 242,3 -0,5 242,8 279,4
Driftsbidrag (EBITDA) 45,6 25,5 20,0 43,5
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 51,6 25,5 26,0 37,7
Avskrivningar 35,3 21,7 13,6 13,9
Rörelseresultat (EBIT) 10,2 3,8 6,4 29,6
Justerat rörelseresultat (EBIT) 16,2 3,8 12,4 23,8
Nettofinansieringskostnader -13,6 -6,8 -6,8 -8,8
Nettoresultat -5,5 -2,5 -3,1 8,0
Kassaflöde från rörelsen 48,0 18,7 29,3 62,7


Miljoner euro, från årets början Rapporterat 1–6 2019 IFRS 16 poster 1–6 2019 Exklusive IFRS 16 poster
1–6 2019
Rapporterat 1–6 2018
Omsättning 449,5 -1,1 450,6 481,8
Driftsbidrag (EBITDA) 59,5 51,0 8,5 30,8
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 66,3 51,0 15,3 27,1
Avskrivningar 70,7 43,4 27,3 28,1
Rörelseresultat (EBIT) -11,2 7,6 -18,8 2,7
Justerat rörelseresultat (EBIT) -4,4 7,6 -12,0 -1,0
Nettofinansieringskostnader -27,3 -13,5 -13,9 -17,5
Nettoresultat -37,9 -4,7 -33,2 -22,9
Tillgångar 2 121,8 541,3 1 580,5 1 881,6
Räntebärande nettoskuld 961,0 529,3 431,6 623,3
Kassaflöde från rörelsen 27,9 37,6 -9,6 3,9

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

STRATEGIPROCESSEN

Från och med den 1 juli 2019 introducerade Stockmannkoncernen en förenklad organisationsstruktur, där enheterna Stockmann Retail och Real Estate samt de gemensamma funktionerna kombinerades till en ny Stockmann enhet. Stockmannkoncernens rapporteringssegment är från detta datum framöver Lindex och Stockmann. Halvårsrapporten rapporteras enligt den tidigare strukturen med tre segment.

Lindex uppdaterade strategi för åren 2019-2023 har godkänts. Målet är att ytterligare stärka den internationella tillväxten och särskilt den digitala transformationen. Lindex har en stark marknadsposition i Norden, en snabbt växande näthandelsverksamhet, ett fungerande och flexibelt butiksnätverk och en ökande lönsamhet. Styrelsen ser en stor potential i Lindex affärsverksamhet och har därför beslutat att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap.

Inom de kombinerade Stockmann Retail och Real Estate-enheterna har en tvåårig transformationsprocess inletts med målet att positionera Stockmann som en auktoritet inom mode & stil. Som följande steg kommer bolaget att positionera sig för tillväxt i Baltikum både inom mode- och livsmedelsaffärsverksamheten.

För att vända Stockmanns resultat till lönsamhet, kräver affärsverksamheten en avsevärd kostnadsreducering med inbesparingsmål på minst 40 miljoner euro innan våren 2021. Inbesparingar kommer att börja synas redan mot slutet av år 2019, och största delen i resultatet för år 2020. Minskningen i personalkostnader kommer att motsvara mindre än en tredjedel av det totala inbesparingsmålet, medan över två tredjedelar kommer från övriga inbesparingar.

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland, men i Sverige uppskattas en fortsatt moderat tillväxten (källa: Finsk Handel, HUI Research). I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens. Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt globalisering.

Stockmann har förnyat sin strategi med målet att skapa en hållbar affärsmodell som möjliggör en lönsam tillväxt samt stärker bolagets position och konkurrensförmåga. Målet är att minska verksamhetens kostnader med minst 40 miljoner euro innan våren år 2021, varav en betydande del skulle synas i resultatet redan år 2020.

Förändringar i redovisningsprinciperna förbättrar också koncernens driftsbidrag och rörelsevinst då den nya standarden IFRS 16, som reglerar hyresavtalens behandling, togs i bruk den 1 januari 2019. Koncernen tillämpar standarden genom att använda en förenklad övergångsmetod, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år 2018 inte omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport för januari–juni 2019 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 9 augusti 2019 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns halva rsrapport 2019.pdf


Tillbaka