Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2019

Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat för första kvartalet förbättrades

STOCKMANN Oyj Abp, Interimsrapport 30.4.2019 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2019, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 207,2 miljoner euro (202,4), en ökning på 4,2 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 53,2 % (55,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -20,6 miljoner euro (-24,8, eller -29,3 exklusive Nevsky Centre).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -21,4 miljoner euro (-26,9).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,46 euro (-0,42).

Koncernens siffror för Q1 2019 inkluderar förändringar pga. IFRS 16. Jämförelsesiffrorna för år 2018 är inte omräknade. IFRS 16 posterna presenteras i tabellen ”IFRS 16-inverkan”.

Resultatprognos för år 2019 (uppdaterad den 24 april 2019):
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Verkställande ordförande Lauri Ratia:
Resultatet under vårt första kvartal var tillfredsställande och det justerade rörelseresultatet förbättrades med 4,2 miljoner euro. Förbättringen berodde på Lindex fortsatta goda resultat och på timingen av Galna Dagar-kampanjen, som i år hölls under första kvartalet i Finland.

Lindex försäljning ökade med 3 %. I synnerhet nätbutiken fortsatte sina starka prestationer och uppnådde en försäljningsökning på 41 %. Stockmann Retails omsättning under det första kvartalet ökade med 15 % pga. en förändring i timingen av Galna Dagar-kampanjen, men bruttomarginalen minskade. Real Estate slutförde planenligt avyttringen av Nevsky Centre i slutet av januari, vilket resulterade i att bolagets skulder minskade betydligt. Under ett års tid har nettoskulderna närapå halverats, från 801,8 miljoner euro till 457,1 miljoner euro.

Vår största enhet, Lindex, uppskattas fortsätta sitt stabila resultat, men enligt nuvarande resultattrend och står det klart att Stockmanns affärsmodell behöver genomgå en avsevärd förändring. Därför är vi för tillfället i en process där vi förnyar strategierna för Stockmann Retail och Real Estate. Vi kommer att stärka vårt högkvalitativa premiumurval inom mode, skönhet och hem, samt säkerställa en utomordentlig kundbetjäning. Målet för de strategiska åtgärderna är att vända Stockmann Retail tillbaka i tillväxtriktning innan år 2021.

För att förenkla verksamheten planerar vi att sammanslå enheterna Stockmann Retail och Real Estate, vilket även för våra kunder skulle möjliggöra en ännu enhetligare kundupplevelse. Vi bygger upp en ännu lättare och enklare organisationsstruktur och en hållbar affärsmodell. Vårt mål är att minska verksamhetens kostnader med minst 40 miljoner euro innan våren år 2021, varav en betydande del syns i resultatet redan år 2020. Med dessa beslutsamma åtgärder tror vi att Stockmann Retails affärsverksamhet blir sund och återigen lönsam.

Resultaten från den omarbetade strategin syns steg för steg för Stockmanns kunder. Förändringen kommer att vara krävande, men jag är övertygad om att Stockmanns personal kan förnya bolaget under de två kommande åren.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 1–3/
2019
1–3/
2018
1–12/
2018
Omsättning, milj. euro 207,2 202,4 1 018,8
Bruttomarginal, % 53,2 55,1 56,9
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 14,0 -12,6 76,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 14,8 -10,6 84,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -21,4 -26,9 -5,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro -20,6 -24,8 28,4
Nettofinansieringsposter, milj. euro -13,8 -8,7 -34,6
Resultat före skatt, milj. euro -35,2 -35,6 -39,6
Periodens resultat, milj. euro -32,4 -30,9 -43,7
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,47 -0,45 -0,68
Personal, medeltal 6 914 7 074 7 241
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 1–3/
2019
1–3/
2018
1-12/
2018
Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,47 -0,45 -0,70
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -20,1 -58,8 82,9
Investeringar, milj. euro 6,5 7,8 29,3
Eget kapital/aktie, euro 11,11 11,78 11,71
Nettoskuldsättningsgrad, % 123,7 94,4 64,4
Soliditet, % 36,7 41,6 46,2
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, utan IFRS 16 poster, % 0,2 -8,9 -0,4

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–12/
2018
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 14,8 -10,6 84,3
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -2,0 -3,3
Vinst från försäljning av fastigheter -0,8 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -11,9
Justeringar totalt -0,8 -2,0 -8,4
Driftsbidrag (EBITDA) 14,0 -12,6 76,0
Miljoner euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1-12/
2018
Justerat rörelseresultat (EBIT) -20,6 -24,8 28,4
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i goodwill -25,0
Omstruktureringsarrangemang -2,0 -3,3
Vinst från försäljning av fastigheter -0,8 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -11,9
Justeringar totalt -0,8 -2,0 -33,4
Rörelseresultat (EBIT) -21,4 -26,9 -5,0

INVERKAN AV IFRS 16

Miljoner euro Rapporterat Q1 2019 IFRS 16 poster Q1 2019 Exklusive IF
RS 16 poster
Q1 2019
Rapporterat Q1 2018
Omsättning 207,2 -0,5 207,8 202,4
Driftsbidrag (EBITDA) 14,0 25,5 -11,5 -12,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 14,8 25,5 -10,7 -10,6
Avskrivningar 35,4 21,7 13,7 14,2
Rörelseresultat (EBIT) -21,4 3,8 -25,2 -26,9
Justerat rörelseresultat (EBIT) -20,6 3,8 -24,4 -24,8
Nettofinansieringskostnader 13,8 6,7 7,1 8,7
Nettoresultat -32,4 -2,2 -30,1 -30,9
Tillgångar 2 186,6 532,1 1 654,5 2 044,0
Räntebärande nettoskuld 990,4 533,3 457,1 801,8
Kassaflöde från rörelsen -20,1 18,8 -38,9 -58,8

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

STRATEGIPROCESSEN

Stockmann har omarbetat sin strategi för enheterna Stockmann Retail och Real Estate. Huvudmålen för förnyelsen har definierats och verkställande av de planerade initiativen har inletts. Målet för de strategiska åtgärderna är att vända Stockmann Retail tillbaka i tillväxtriktning innan år 2021.

För att göra verksamheten sund och för att vända resultatet till lönsamhet, kommer en hållbar affärsmodell och förenklad organisationsstruktur att byggas upp. Målet är att minska verksamhetens kostnader med minst 40 miljoner euro innan våren år 2021, varav en betydande del syns i resultatet redan år 2020. Förutom resultatförbättringsåtgärderna som inleddes i början av år 2019, kommer nya inbesparingsprojekt att inledas. Som en del av verksamhetens förenklande, planeras även en sammanslagning av enheterna Stockmann Retail och Real Estate. Då planerna förverkligas, ändras även Stockmannkoncernens rapporterade segment, så att de i fortsättningen är Lindex och Stockmann.

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten bli något långsammare pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland, men i Sverige uppskattas tillväxten fortsätta öka (källa: Finsk Handel, HUI Research). I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens. Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt internationalisering.

Stockmann förnyar för tillfället sin strategi med målet att skapa en enklare organisationsstruktur och en hållbar affärsmodell, vilket möjliggör en lönsam tillväxt samt stärker bolagets position och konkurrensförmåga. Målet är att minska verksamhetens kostnader med minst 40 miljoner euro innan våren år 2021, varav en betydande del skulle synas i resultatet redan år 2020. Initiativen i resultatförbättringsprogrammet som inleddes i början av år 2019 är inkluderade i det nuvarande inbesparingsmålet.

Förändringar i redovisningsprinciperna förbättrar också koncernens driftsbidrag och rörelsevinst då den nya standarden IFRS 16, som reglerar hyresavtalens behandling, togs i bruk den 1 januari 2019. Koncernen tillämpar standarden genom att använda en förenklad övergångsmetod, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år 2018 inte omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.

Delårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari–mars 2019 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 30 april 2019 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns delårsrapport Q1 2019.pdf


Tillbaka