Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2018

Koncernens justerade rörelseresultat för tredje kvartalet återigen lönsamt

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 26.10.2018 kl. 8.00 EET

Juli–september 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 232,5 miljoner euro (242,0), ökade med 0,3 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 58,7 % (56,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5,9 miljoner euro (-1,4).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -4,9 miljoner euro (-151,4), inkluderande en värdejustering på -10,8 miljoner euro relaterad till Nevsky Centre.

Januari–september 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 714,3 miljoner euro (740,1).
- Bruttomarginalen var 57,5 % (55,3).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 4,9 miljoner euro (-12,0).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -2,2 miljoner euro (-162,0).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,47 euro och det rapporterade resultatet per aktie var -0,56 euro (-2,64).

Omsättningsprognosen uppdaterad huvudsakligen pga. försvagade valutakurser, resultatprognosen för år 2018 bibehålls oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att minska jämfört med året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmannkoncernens resultat förbättrades ytterligare under tredje kvartalet, det justerade rörelseresultatet var över 7 miljoner euro bättre än året innan då resultatet var negativt. Våra strategiska åtgärder ger resultat och vi gör framsteg.

Under tredje kvartalet fortsatte Lindex försäljning och lönsamhet att öka tack vare en stark inledning av höstsäsongen, och Lindex utökade sin marknadsandel på sina huvudmarknader. Det justerade rörelseresultatet närapå fördubblades tack vare en ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal samt kostnadsinbesparingsåtgärder.

Stockmann Retails rörelseresultat förbättrades en aning men var fortsatt negativt. Bruttomarginalen fortsatte att öka och kostnaderna minskade inom stödfunktionerna. De pågående digitala projekten har avancerat väl; en Click & Collect-servicepunkt som är uppe till midnatt varje dag startade i Helsingforsvaruhuset och urvalet i nätbutiken har utökats betydligt. Vi meddelade också om en ny marknadsplats som kommer att öppnas våren 2019, och som kommer att öppna våra digitala dörrar till partners och bredda sortimentet ytterligare.

Försäljningen för Galna Dagar-kampanjen, som hölls efter kvartalet i oktober, minskade totalt med 9 % jämfört med året innan. Nätbutiken hade en stark tillväxt på 7 %, men försäljningen i de finska och baltiska varuhusen var mindre än fjolårets nivå.

Real Estates resultatutveckling var fortsatt stabil. I oktober undertecknades ett avtal om att avyttra fastigheten Nevsky Centre.

Full fokus ligger nu på resten av året och vi kommer att lägga alla ansträngningar på att uppnå en god julförsäljning och ett solitt fjärde kvartal. På grund av en försvagad svensk krona kommer vår rapporterade omsättning för år 2018 att vara mindre än tidigare uppskattades. Vår resultatprognos för år 2018 bibehålls dock oförändrad och vi förväntar oss att den justerade rörelsevinsten ökar år 2018.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Omsättning, milj. euro 232,5 242,0 714,3 740,1 1 055,9
Bruttomarginal, % 58,7 56,2 57,5 55,3 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 9,0 14,0 39,8 33,4 67,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 19,8 14,0 46,8 33,4 73,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -4,9 -151,4 -2,2 -162,0 -148,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro. 5,9 -1,4 4,9 -12,0 12,3
Nettofinansieringsposter, milj. euro* -7,8 -4,8 -25,4 -20,1 -31,1
Resultat före skatt, milj. euro -12,7 -156,2 -27,6 -182,1 -179,5
Periodens resultat, milj. euro -13,8 -158,0 -36,7 -186,0 -198,1
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,21 -2,21 -0,56 -2,64 -2,82
Personal, medeltal 7 487 7 677 7 258 7 371 7 360
Kvarvarande och avvecklade verksamheter** 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,21 -2,25 -0,56 -2,78 -2,98
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 4,0 -29,9 21,9 -59,7 25,9
Investeringar, milj. euro 6,0 8,5 21,1 24,2 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,72 12,09 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 74,4 95,0 83,8
Soliditet, % 44,9 41,9 43,0
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % 0,7 -7,5 -9,1

* Inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017).
** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 19,8 14,0 46,8 33,4 73,2
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -3,2 -9,6
Vinster och förluster i investerings-fastigheternas verkliga värde 4,0
Vinst från försäljning av fastigheter 7,0
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -10,8 -10,8
Justeringar totalt -10,8 -7,1 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) 9,0 14,0 39,8 33,4 67,6
Miljoner euro 7-9/
2018
7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
1-12/
2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) 5,9 -1,4 4,9 -12,0 12,3
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill -150,0 -150,0 -150,0
Omstruktureringsarrangemang -3,2 -14,6
Vinster och förluster i investerings-fastigheternas verkliga värde 4,0
Vinst från försäljning av fastigheter 7,0
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -10,8 -10,8
Justeringar totalt -10,8 -150,0 -7,1 -150,0 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) -4,9 -151,4 -2,2 -162,0 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och BNP har fortsatt att öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning. En liknande utveckling förväntas fortsätta under resten av året.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden i Finland och Sverige, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 har till största delen genomförts, och de blir fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att minska jämfört med året innan (uppdaterad). Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018 (oförändrad).

Tidigare resultatprognos för år 2018:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Delårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari–september 2018 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 26 oktober 2018 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns delårsrapport Q3 2018.pdf.pdf


Tillbaka