Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2018

Koncernens justerade rörelsevinst ökade med 9,3 miljoner euro under Q2 – ett starkt kvartal för Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 16.8.2018 kl. 8.00 EET

April–juni 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 279,4 miljoner euro (281,3).
- Bruttomarginalen var 58,2 % (56,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 23,8 miljoner euro (14,6).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 29,6 miljoner euro (14,6), inkluderande en försäljningsvinst på 7,0 miljoner euro från avyttringen av fastigheten Bokhuset i Helsingfors.

Januari–juni 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 481,8 miljoner euro (498,1).
- Bruttomarginalen var 56,9 % (54,9).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -1,0 miljoner euro (-10,5).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner euro (-10,5).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,37 euro och det rapporterade resultatet per aktie var -0,35 euro (-0,42).

Resultatprognosen för år 2018 bibehålls oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmannkoncernens andra kvartal var bra. Koncernens resultat förbättrades och den justerade rörelsevinsten ökade med nästan 10 miljoner euro. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras tack vare sunda lagernivåer och minskade utförsäljningar.

Lindex uppvisade en solid försäljningsutveckling tack vare starka och förnyade vår- och sommarkollektioner, vilket ledde till ökad försäljning inom alla marknader och kanaler. De tuffa men nödvändiga kostnadsinbesparingarna börjar också bära frukt. Bruttomarginalen förbättrades och således ökade det justerade rörelseresultatet med 8 miljoner euro.

Inom Stockmann Retail var Galna Dagar-kampanjen framgångsrik, men försäljningen saktade ned mot slutet av kvartalet. Vi strävar efter att kompensera omsättningsminskningen genom en förbättrad bruttomarginal samt kostnadsinbesparingar under år 2018 för att komma i kapp tidtabellen för Stockmann Retails resultatförbättring. Stockmann Retail uppskattas dock inte uppnå ett positivt rörelseresultat för hela året. Digitala projekt som siktar på att öka försäljningen pågår även.

Real Estates resultatutveckling fortsatte såsom planerat. Baserat på kundrespons introducerade vi under kvartalet flera nya restauranger och caféer i våra varuhus. Avyttringen av Bokhuset i Helsingfors slutfördes. En undersökning om en eventuell avyttring av Nevsky Centre i S:t Petersburg fortsätter aktivt.

Under hösten kommer vi att fortsätta att trappa upp våra strategiska projekt, särskilt den digitala accelereringen, för att uppnå tillväxtmålen och öka lönsamheten. På grund av säsongfluktuation ligger de viktigaste månaderna framför oss, under årets andra hälft.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Omsättning, milj. euro 279,4 281,3 481,8 498,1 1 055,9
Bruttomarginal, % 58,2 56,1 56,9 54,9 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro. 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
Nettofinansieringsposter, milj. Euro* -8,8 -10,8 -17,5 -15,4 -31,1
Resultat före skatt, milj. euro 20,8 3,8 -14,8 -25,9 -179,5
Periodens resultat, milj. euro 8,0 -1,1 -22,9 -28,0 -198,1
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
0,09 -0,03 -0,35 -0,42 -2,82
Personal, medeltal 7 214 7 224 7 144 7 217 7 360
Kvarvarande och avvecklade verksamheter** 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
0,09 -0,09 -0,35 -0,52 -2,98
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 79,7 48,2 17,9 -29,9 25,9
Investeringar, milj. euro 7,4 7,9 15,1 15,7 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,92 14,32 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 72,7 76,5 83,8
Soliditet, % 45,7 46,9 43,0
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % -8,3 1,3 -9,1

* Inkluderar år 2017 en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017).
** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 37,7 29,5 27,1 19,4 73,2
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -1,2 -3,3 -9,6
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0
Vinst från försäljning av fastigheter 7,0 7,0
Justeringar totalt 5,7 3,7 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) 43,5 29,5 30,8 19,4 67,6
Miljoner euro 4-6/
2018
4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
1-12/
2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) 23,8 14,6 -1,0 -10,5 12,3
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill -150,0
Omstruktureringsarrangemang -1,2 -3,3 -14,6
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0
Vinst från försäljning av fastigheter 7,0 7,0
Justeringar totalt 5,7 3,7 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) 29,6 14,6 2,7 -10,5 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och enligt prognoser från nationella centralbanker uppskattas BNP fortsätta öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 har till största delen genomförts, och de blir fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 40-45 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport för januari–juni 2018 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 16 augusti 2018 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0360
Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Storbritannien: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 323 974 2095

Webcastens kod: 424569

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns halvårsrapport 2018.pdf


Tillbaka