Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2017

Förbättrat rörelseresultat för Stockmann Retail och Real Estate – ett utmanande kvartal för Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 16.8.2017 kl. 8.00 EET

April-juni 2017, kvarvarande verksamheter:

- Koncernens omsättning uppgick till 281,3 miljoner euro (320,7).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 4,0 %.
- Bruttomarginalen var 56,1 % (57,3).
- Rörelseresultatet uppgick till 14,6 miljoner euro (17,5).

Januari-juni 2017, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 498,1 miljoner euro (563,9).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 2,9 %.
- Bruttomarginalen var 54,9 % (55,4).
- Rörelseresultatet uppgick till -10,5 miljoner euro (-8,9).
- Resultatet per aktie var -0,42 euro (-0,36).

- Stockmann undertecknade i juni ett avtal om att sälja Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens andelsaffärer. Om ett godkännande från Konkurrens- och konsumentverket erhålls under år 2017, kan transaktionen förverkligas i slutet av år 2017.
- Livsmedelsaffärsverksamheten i Finland har klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning och rapporterats som avvecklade verksamheter. Koncernens och Stockmann Retail-segmentets jämförelsesiffror och relaterade poster i resultaträkningen har omräknats. Kommentarerna i halvårsrapporten hänvisar endast till kvarvarande verksamheter.
- Stockmann Delikatessen i Baltikum stannar kvar hos Stockmann och rapporteras som en del av Stockmann Retails kvarvarande verksamheter.

Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Förverkligandet av Stockmanns strategi fortskred under andra kvartalet. Det synligaste steget var meddelandet om försäljningen av Stockmann Delikatessen i Finland till S-gruppen. Jag är särskilt belåten över att både Stockmann Retail och Real Estate klart förbättrade sina rörelseresultat under kvartalet, sammanlagt med över 10 miljoner euro. En försvagad lönsamhet för Lindex i Sverige föranledde emellertid att koncernens rörelseresultat för kvartalet minskade jämfört med året innan.

Stockmann Retail hade ett bra andra kvartal. Den jämförbara omsättningen har nu stabiliserats och vi uppnådde en liten försäljningstillväxt inom mode och kosmetik. De tagna besluten och åtgärderna börjar synas. Som ett resultat förbättrades Stockmann Retails rörelseresultat märkbart. Mycket återstår ännu att göra, men riktningen är definitivt den rätta.

Real Estate fortsatte att prestera stabilt, stöttad av den starkare ryska rubeln som gav ökade hyresinkomster från köpcentret Nevsky Centre. Undersökningen om en eventuell försäljning av fastigheten framskrider planenligt.

Lindex omsättning och därav rörelseresultat påverkades ogynnsamt av den försvagade marknaden i Sverige och intensiv kampanjföring. Utanför Norden fortsatte Lindex att öka sin omsättning, men detta var inte tillräckligt för att bibehålla den högsta rörelsevinsten någonsin som Lindex uppnådde för ett år sedan. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra försäljningen och lönsamheten. Vi kommer också att fortsättningsvis investera i digitalisering och starka kampanjer för att nå framgång under den viktiga höstsäsongen.

Vi fortsätter att fokusera på våra kärnaffärsverksamheter och på att förbättra lönsamheten inom alla tre affärsenheter. Jag har fullt förtroende för att vi nu har förmåga att återigen uppnå tillväxt i vår Stockmann Retail-affärsverksamhet och göra enheten lönsam år 2018.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter
4-6/
2017
Omräknat
4-6/
2016
Omräknat
1-6/
2017
Omräknat
1-6/
2016
Omräknat
1-12/
2016
Omsättning, milj. euro 281,3 320,7 498,1 563,9 1 175,7
Bruttomarginal, % 56,1 57,3 54,9 55,4 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 29,5 32,0 19,4 19,1 85,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA)*, milj. euro 29,5 32,0 19,4 19,1 88,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 14,6 17,5 -10,5 -8,9 28,3
Justerat rörelseresultat (EBIT)*, milj. euro. 14,6 17,5 -10,5 -8,9 30,9
Nettofinansieringsposter**, milj. euro -10,8 -4,7 -15,4 -8,9 -23,1
Resultat före skatt, milj. euro 3,8 12,8 -25,9 -17,8 5,2
Periodens resultat, milj. euro -1,1 4,6 -28,0 -23,0 -7,5
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,03 0,05 -0,42 -0,36 -0,18
Personal, medeltal 7 224 8 273 7 217 8 343 8 151
Kvarvarande och avvecklade verksamheter*** 4-6/
2017
4-6/
2016
1-6/
2017
1-6/
2016
1-12/
2016
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,09 -0,04 -0,52 -0,35 -0,12
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 48,2 54,4 -29,9 -20,9 41,5
Investeringar, milj. euro 7,9 13,6 15,7 19,5 44,2
Eget kapital/aktie, euro 14,32 14,19 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 76,5 76,2 68,3
Soliditet, % 46,9 46,0 48,3
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % 1,3 -4,6 1,8

* Inga justeringar gjordes under andra kvartalet varken år 2017 eller år 2016. För hela året 2016 uppgick justeringar som inverkade på rörelseresultatet till 2,6 miljoner euro, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av ICT-verksamheten.
** Inkluderar en engångsavskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics.
*** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland vilka såldes under första kvartalet år 2016 samt Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland vilka förväntas bli sålda i slutet av år 2017.

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT). Stockmann använder också termen ”omsättning enligt jämförbara affärsverksamheter”, som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31 januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år 2016.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande medan Real Estate förväntas fortsätta sin vinstbringande stabila prestation. Lindex rörelseresultat år 2017 kommer att vara klart lägre än föregående års rekordhöga resultat. Den planerade försäljningen av Delikatessens affärsverksamhet i Finland förväntas förbättra koncernens lönsamhet från år 2018 framöver.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 45-50 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Halvårsrapport 2017
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport 2017 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 16 augusti 2017 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 16 augusti 2017 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar halvårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0404
Sverige: +46 (0)8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 719 457 1063

Webcastens kod: 8630953

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann Q2 2017 SWE.pdf


Tillbaka