Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2017

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras

STOCKMANN Oyj Abp, Interimsrapport 28.4.2017 kl. 8.00 EET

JANUARI–MARS 2017:

- Koncernens omsättning uppgick till 242,7 miljoner euro (273,1).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 2,9 %.
- Bruttomarginalen var 51,1 % (50,2 %).
- Rörelseresultatet uppgick till -27,8 miljoner euro (-30,3).
- Resultatet per aktie var -0,43 euro (-0,46).

- På grund av normal säsongfluktuation är första kvartalets rörelseresultat typiskt negativt.
- Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad: Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Våra ansträngningar att vända resultatriktningen fortsatte under det första kvartalet och resulterade i förbättrade resultat inom både Stockmann Retail och Real Estate. I Sverige minskade modemarknaden under första kvartalet, vilket hade en negativ inverkan på Lindex resultat. Som helhet förbättrades Stockmannkoncernens resultat något.

Inom Stockmann Retail börjar förbättringarna i urvalet, kundbetjäningen och shoppingmiljön bli synliga för våra kunder. Under första kvartalet var försäljningen av non-foodprodukter i våra varuhus redan på fjolårets nivå. Den goda utvecklingen av effektiveringsåtgärder fortsatte, och kostnadsinbesparingar är redan klart synliga i Retails jämförbara rörelseresultat som ökade med över 6 miljoner euro.

Real Estate fortsatte sina goda prestationer under kvartalet tack vare ökade hyresintäkter särskilt i köpcentret Nevsky Centre. Köpcentret fick även flera nya hyresgäster under kvartalet. Undersökningen om en eventuell försäljning av fastigheten framskrider och vi har omklassificerat fastigheten under posten anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Lindex omsättning ökade på alla övriga marknader förutom Sverige och Norge. Resultatet för dessa huvudmarknader var svagare än förväntat, och åtgärder har redan vidtagits för att förbättra resultatet framöver.

Försäljningen under Galna Dagar-kampanjen, som ordnades efter första kvartalet i alla Stockmanns varuhus, var nästan på fjolårets nivå. Kampanjen inleddes starkt på onsdagen och nätbutiken var mycket framgångsrik under hela kampanjen. Vi kommer nu att satsa fullt på att uppnå ett starkt resultat för resten av det andra kvartalet. Ytterligare åtgärder för att stabilisera och ge fart åt försäljningen kommer att genomföras i samtliga enheter.

NYCKELTAL

1–3/
2017
1–3/
2016
1–12/
2016
Omsättning, milj. euro 242,7 273,1 1 303,2
Bruttomarginal, % 51,1 50,2 53,4
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro -12,5 -16,2 76,8
Justerat driftsbidrag (EBITDA)*, milj. euro -12,5 -16,2 79,4
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -27,8 -30,3 17,6
Justerat rörelseresultat (EBIT)*, milj. euro -27,8 -30,3 20,2
Nettofinansieringsposter, milj. euro -4,6 -4,3 -23,1
Resultat före skatt, milj. euro -32,4 -34,6 -5,5
Periodens resultat, milj. euro -29,6 -31,6 -18,2
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,43 -0,46 -0,33
Personal, medeltal 7 929 9 299 9 006
1–3/
2017
1–3/
2016**
1–12/
2016**
Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,43 -0,31 -0,12
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -78,1 -75,3 41,5
Investeringar, milj. euro 7,8 5,9 44,2
Eget kapital/aktie, euro 14,46 14,20 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 79,9 81,6 68,3
Soliditet, % 46,1 44,8 48,3
Antal aktier, före och efter utspädning,
vägt medeltal, 1 000 st.
72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital,
glidande 12 månader, %
1,3 -5,3 1,8

* Inga justeringar gjordes under första kvartalet år 2017 eller år 2016. För hela året 2016 uppgick justeringar som inverkade på rörelseresultatet till 2,6 miljoner euro, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av ICT.
** Inkluderar varuhusverksamheter i Ryssland, vilka avyttrades under första kvartalet år 2016.

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).Stockmann använder också termen ”omsättning enligt jämförbara affärsverksamheter”, som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som avyttrades den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31 januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år 2016.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin långsamt börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka något år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet är utmanande pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter sin helhetsomfattande vändning genom att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande medan Lindex och Real Estate förväntas fortsätta sina vinstbringande prestationer.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 april 2017 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 28 april 2017 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar delårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0361
Sverige: +46 (0)8 5033 6574
Storbritannien: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 2086

Webcastens kod: 2243000

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann Q1 2017 SWE.pdf.pdf


Tillbaka