Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2016

Förbättrat rörelseresultat trots minskad omsättning

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.4.2016 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2016:
Koncernens omsättning uppgick till 273,1 miljoner euro (345,8 miljoner euro).
Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 12,5 procent, huvudsakligen pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen.
Bruttomarginalen ökade till 50,2 procent (46,8 procent).
Rörelseresultatet uppgick till -30,3 miljoner euro (-42,0 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -31,6 miljoner euro (-47,2 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,46 euro (-0,66 euro)

Avyttringen av varuhusverksamheten i Ryssland slutfördes den 1 februari 2016. Affärsverksamheten rapporteras som avvecklad verksamhet.
Per Thelin lämnade sin post som verkställande direktör och Lauri Veijalainen utnämndes till tf. verkställande direktör den 4 april 2016.
Ett avtal har undertecknats om att sälja Hobby Halls distanshandelsverksamhet till SGN Group. Transaktionen kommer att verkställas den 31 december 2016.
Utsikterna för år 2016 förblir oförändrade: Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara något positivt år 2016.

Tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Verkställandet av Stockmanns strategi avancerar i enlighet med den plan som godkändes av styrelsen i slutet av år 2014. Det kommer att ta tid att förverkliga en helhetsomfattande vändning mot lönsamhet, men redan under årets första kvartal lyckades vi minska koncernens operativa förluster. De strategiska åtgärderna uppskattas förbättra vårt rörelseresultat till att vara något positivt år 2016.

Vi har avyttrat flera förlustbringande verksamheter, inklusive detaljhandelsverksamheten i Ryssland som planenligt verkställdes i februari. Stockmann Retail har även avstått från flera förlustbringande produktområden, Real Estate har introducerat flera nya hyresgäster i våra fastigheter och Lindex har fortsatt sin stabila tillväxt. Vi kan också nu meddela att vi har funnit en ny ägare för Hobby Hall, och denna avyttring kompletterar Stockmanns strategiska mål att avstå från verksamheter som står utanför vårt kärnområde.

Stockmanns omsättning minskade under första kvartalet pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen i våra varuhus. Kampanjen, som hölls efter rapportperioden och firade sitt 30-årsjubileum, uppnådde ett hyfsat resultat med försäljningstillväxt inom mode och kosmetik.

Vi fortsätter beslutsamt att jobba vidare för att åstadkomma en helomvändning mot lönsamhet, med särskild tyngdpunkt på att säkerställa att vi arbetar aktivt för att ändra vår kostnadsstruktur så att den motsvarar affärsverksamhetens omfattning. Resultaten från effektiveringsprogrammet som inleddes år 2015 återspeglas gradvis i våra resultat under det pågående året. Lindex drar redan nytta av effektiveringsåtgärderna som gjordes under år 2015, och förbättrade sitt rörelseresultat under det första kvartalet. Jag är övertygad om att de pågående och planerade åtgärderna kommer att föra oss mot ett effektivare och mer kundorienterat Stockmann.

Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Omsättning, milj. euro 273,1 345,8 1 434,8
Bruttomarginal, procent 50,2 46,8 50,6
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA), milj. euro
-16,2 -24,5 43,4*
Rörelseresultat, milj. euro -30,3 -42,0 -28,5*
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 4,3 4,1 21,2
Resultat före skatt, milj. euro -34,6 -46,2 -46,4*
Periodens resultat, milj. euro -31,6 -47,2 -43,0*
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,46 -0,66 -1,24
Personal, medeltal 9 299 11 702 10 763
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro -0,31 -0,78 -2,43
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -75,3 -65,2 17,2
Investeringar, milj. euro 5,9 16,5 53,4
Eget kapital/aktie, euro 14,20 14,65 14,53
Nettoskuldsättningsgrad, procent 81,6 84,6 72,1
Soliditet, procent 44,8 43,9 46,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent -5,3 -4,6 -7,6

* Exklusive poster av engångskaraktär på 45,8 miljoner euro, varav 24,0 miljoner euro påverkade rörelseresultatet. Inga poster av engångskaraktär bokfördes under första kvartalet.

Strategi
Under första kvartalet år 2016, fortsatte Stockmann i enlighet med strategin att fokusera på en helhetsomfattande vändning mot lönsamhet av sin verksamhet. Stockmann avyttrade sin varuhusverksamhet i Ryssland genom att sälja sitt ryska dotterbolag AO Stockmann till Reviva Holdings Limited den 1 februari 2016. Verksamheten har klassificerats som avvecklad verksamhet. Alla viktiga strukturella förändringar beträffande verksamheter som ligger utanför Stockmanns kärnområde har nu gjorts, och bolaget fokuserar på att utveckla sina tre enheter: Stockmann Retail, Real Estate och Lindex.

Stockmann Retail koncentrerar sig fullt på att utveckla de utvalda fokusområdena, dvs. mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet, i varuhusen och nätbutiken i Finland samt i Baltikum. Stockmann investerar i förnyandet av sina varuhus för att kunna erbjuda ännu bättre kundupplevelser. De största investeringarna riktas till varuhusen i Hagalund och Helsingfors centrum. Stockmann kommer att öppna ett helt nytt varuhus i Hagalund i mars 2017, med ett nytt, flerkanaligt butikskoncept. Varuhuset i Helsingfors centrum genomgår en betydande renovering som inkluderar förnyande av flera hela avdelningar såsom damernas accessoarer, kosmetik och produkter för hemmet.

Stockmann investerar dessutom i flerkanalshandel. Stockmanns nya nätbutik uppskattas lanseras under det senare halvåret 2016. Nya digitala verktyg har utvecklats för butikspersonalen och kunderna för att förbättra shoppingupplevelsen. Ett pilotprojekt för B-2-B digital service inleddes under det första kvartalet år 2016. Stockmann kommer i maj 2016 att öppna ett nytt och effektivare distributionscenter, som kombinerar de nuvarande lagren till ett lager och förbättrar flerkanalsverksamheten bl.a. genom att försnabba leveranserna. De nuvarande lagren i Finland flyttas stegvis till det nya centret år 2016 och från Riga år 2017.

Real Estate koncentrerar sig på att utveckla och komplettera erbjudandet i varuhusen med attraktiva produkter och tjänster från externa hyresgäster. Under det första kvartalet öppnade XS Toys sin leksaksbutik i varuhuset i Riga och i varuhuset i Tallinn öppnas en butik i augusti. Innan julsäsongen 2016 breddas samarbetet även till Finland då XS Toys öppnar butiker i varuhusen i Åbo, Tammerfors, Jumbo och Itis. Dessutom undertecknades ett avtal om att öppna Gastrobar i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors och med Isku om att öppna en heminredningsbutik i Bokhuset i Helsingfors. I varuhusen i Tammerfors och Åbo öppnas Scandinavian Outdoors och Haltis butik som specialiserat sig på sport- och friluftsprodukter.

Lindex fortsatte sin framgångsrika tillväxt med god utveckling på sina huvudmarknader i de nordiska länderna. Sju butiker i Ryssland stängdes under första kvartalet, och de resterande tre butikerna kommer att stängas innan medlet av maj 2016.

Som en viktig del i målet att vända resultatet tillbaka till lönsamhet, inledde Stockmann i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro, vilket kommer att återspeglas i resultatet huvudsakligen från år 2016 framöver. En förnyelse av processerna och strukturen inom Stockmanns stödfunktioner utgör en betydande del av effektiveringsprogrammet. År 2015 ledde förnyelsen till en personalminskning på nästan 200 personer i Finland, och sedan början av detta år till ytterligare minskningar på ca 35 personer. Övriga åtgärder inkluderar omförhandlade avtalsvillkor med leverantörer, vilket kommer att synas i form av lägre kostnader för sålda varor och för indirekta anskaffningar i övriga rörelsekostnader. Frigörandet av butiksyta från den egna detaljhandeln till externa hyresgäster kommer att resultera i lägre hyreskostnader. Med det nya distributionscentret, siktar Stockmann dessutom på en årlig kostnadsinbesparing på ca 5,5 miljoner euro jämfört med år 2014, eller 3,5 miljoner euro inkluderande den ökade nedskrivningen, för att fullt uppnås från år 2018 framöver.

Händelser efter rapportperioden
Per Thelin och styrelsen beslöt tillsammans att Per Thelin avgick från sin tjänst som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör den 4 april 2016. Thelin var Stockmanns verkställande direktör fr.o.m. november 2014. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess av en ny verkställande direktör. Ekonomidirektör Lauri Veijalainen utnämndes till Stockmanns tillförordnade verkställande direktör fr.o.m. den 4 april 2016.

Lindex bolagsstämma beslöt i april att välja Susanne Najafi som ny medlem till Lindex styrelse. Hon kommer att ersätta Per Thelin i styrelsen. Per Sjödell fortsätter som ordförande för Lindex styrelse. Stockmanns styrelse har också gjort en återbedömning av medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning. Enligt utvärderingen är de medlemmar (Najafi, Sjödell), som betalas en extra ersättning för sina uppgifter i Lindex styrelse, inte oberoende av Stockmann.

Stockmann har den 27 april 2016 undertecknat ett avtal om att sälja Hobby Halls affärsverksamhet till SGN Group. Transaktionen sker den 31 december 2016 och verksamheten övergår den 1 januari 2017. Försäljningspriset förväntas inte ha någon betydande inverkan på Stockmanns resultat. Transaktionen inkluderar Hobby Halls samtliga tillgångar och skulder. Försäljnings- och stödfunktioner, exklusive logistik, samt berörd personal övergår till SGN Group då transaktionen verkställs. Hobby Halls logistikverksamhet och all lagerpersonal övergår till Posti Group fr.o.m. den 1 maj 2016. I den finansiella rapporteringen för år 2016 rapporteras Hobby Hall fortsättningsvis som en del av segmentet Stockmann Retail, men dess tillgångar rapporteras som tillgångar som innehas till försäljning i resultaträkningen.

Riskfaktorer
Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. En svag verksamhetsomgivning kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde. Osäkerheter gällande den allmänna ekonomiska situationen, och särskilt sådana som är relaterade till konsumenternas köpkraft beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2016.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. En ansvarsfull hantering av leveranskedjan är viktig för att koncernens varumärken ska kunna upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga ledning.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden kan ha en tillfälligt negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom att teckna försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn, den ryska rubeln och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en betydande inverkan på koncernens affärsverksamhet. Finansiella risker, inklusive risker som räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Utsikter för år 2016
Inom Stockmannkoncernens viktigaste verksamhetsland, Finland, är den allmänna ekonomiska situationen fortsatt osäker och endast en långsam BNP-tillväxt uppskattas genereras. Konsumenternas köpkraft förväntas vara fortsatt låg, och marknadsutvecklingen för konsumtionsvaror kommer sannolikt att fortsätta vara svag.

BNP-tillväxten för Sverige, Norge och Baltikum beräknas bli något högre än i Finland. Marknaden för prisvärt mode i Sverige väntas förbli relativt stabil. I Baltikum förväntas konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden öka.

Stockmann kommer att fortsätta driva sitt köpcenter i S:t Petersburg. Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland förväntas vara fortsatt svag under år 2016. Detta kan ha en negativ inverkan på hyresintäkterna från hyresgästerna i Stockmanns fastighetsverksamhet.

Stockmanns strategi har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en helhetsomfattande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiviseringsprogram har inletts i februari 2015 med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att börja synas i Stockmanns resultat från år 2016 framöver.

Investeringarna år 2016 uppskattas vara ca 60–65 miljoner euro, och vara på samma nivå som de uppskattade avskrivningarna för år 2016.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara något positivt år 2016.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 april 2016 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Förutom Stockmanns ledning är Sam Nieminen, verkställande direktör för SGN Group som blir Hobby Halls nya ägare, närvarande vid träffen.

Webcast
Tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 28 april 2016 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar delårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan webcasten inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3933
Storbritannien: +44 20 3427 1934
USA: +1646 254 3376

Webcastens kod: 1161458

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
tf. verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaSTOCKMANN Q1 2016 SWE.pdf


Tillbaka