Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.6.2015

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Helsingfors, Finland, 2015-08-12 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET

April–juni 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 405,8 miljoner euro (495,3 miljoner euro), en minskning på 10,9 procent enligt jämförbara valutakurser exklusive Seppälä.
Bruttomarginalen ökade till 51,2 procent (48,1 procent).
Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 5,7 miljoner euro (3,5 miljoner euro).

Januari–juni 2015
Koncernens omsättning uppgick till 786,2 miljoner euro (890,9 miljoner euro), en minskning på 4,0 procent enligt jämförbara valutakurser exklusive Seppälä.
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -44,2 miljoner euro (-40,3 miljoner euro).
Periodens resultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -58,2 miljoner euro (-48,2 miljoner euro).
Resultatet per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -0,81 euro (-0,67 euro).
Poster av engångskaraktär uppgick till -9,8 miljoner euro (0 miljoner euro).

Utsikterna för år 2015 bibehålls oförändrade: På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.

VD Per Thelin:
Stockmann avancerar med sin nya strategi och bolaget tog flera viktiga steg under rapportperioden. Försäljningen av Seppälä skedde i april såsom planerat. I juni undertecknade Stockmann en avsiktsförklaring om att sälja Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet till det svenska mediabolaget Bonnier Books AB. Akademiska Bokhandeln fortsätter som hyresgäst i varuhusen i Finland.

I enlighet med sin strategi, kommer Stockmann Retails framtida produkturval att starkare fokusera på mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet. Enheten Real Estate har gjort goda framsteg och undertecknat ett antal nya hyresgästavtal, vilka avsevärt kommer att förbättra vårt produkt- och serviceutbud. Vi kan stolt meddela att den världsberömda leksaksaffären Hamelys kommer att öppna sin första affär i Finland hos Stockmann i november. Övriga nya överenskomna hyresgäster i flagskeppsvaruhuset i Helsingfors är Halti och Espresso House. Expert öppnade sina elektronikaffärer i Helsingfors och Åbo under det andra kvartalet, och en affär i Tammerfors kommer snart att öppnas. I september introducerar vi Euronics elektronikaffärer i Baltikum, såväl som nya caféer och övriga nya tjänster.

Stockmanns omsättning minskade under det andra kvartalet, huvudsakligen pga. timingen av Galna Dagar-kampanjen och den fortsatt svaga ryska rubeln. Trots detta, ökade koncernens rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär för kvartalet. Enheten Real Estate ökade sin rörelsevinst och Lindex resultat var fortsatt stabilt. Ett nytt kosmetikmärke, Lindex Beauty, lanserades framgångsrikt under kvartalet.

Under kvartalet togs beslut om många strukturella åtgärder och kostnadsinbesparingar. Vi fortsätter med kostnadsinbesparingsprogrammet, som har ett mål om årliga kostnadsinbesparingar på 50 miljoner euro. Programmets inverkan kommer huvudsakligen att synas från år 2016 framöver, men vi kan se att vår kärnverksamhet blir bättre. Vår kostnadsbas är redan lägre än under år 2014. Varuhusens omsättning visar tecken på förbättring och vi har under de senaste månaderna vunnit marknadsandelar inom vår största produktkategori, mode. Försäljningen i juli var mycket lovande med tillväxt i varuhusen och i Lindex modebutiker på alla huvudmarknader.


Nyckeltal

  4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
Omsättning, milj. euro 405,8 495,3 786,2 890,9 1 844,5
Bruttomarginal, procent 51,2 48,1 48,2 47,0 46,6
Rörelseresultat, milj. euro -4,1 3,5 -54,0 -40,3 -82,2
Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro 5,7 3,5 -44,2 -40,3 -42,9
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 4,8 7,3 10,1 12,7 21,4
Resultat före skatt, milj. euro -8,9 -3,8 -64,0 -53,1 -103,6
Rapportperiodens resultat, milj. euro -11,9 -8,1 -68,0 -48,2 -99,8
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,16 -0,11 -0,94 -0,67 -1,39
Eget kapital/aktie, euro     14,42 11,28 10,55
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 17,2 77,5 -48,0 -35,5 29,6
Investeringar, milj. euro 9,7 17,8 26,2 27,3 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent     85,3 104,3 105,4
Soliditet, procent     44,6 41,1 39,3
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent     -5,2 1,3 -4,9
Personal, medeltal 12 740 14 866 13 383 14 584 14 533


Strategiprocessen
Stockmann fortsätter det omfattande arbetet att vända sin verksamhet mot lönsamhet i enlighet med den strategiska riktningen som fastställdes i slutet av år 2014. Från och med den 1 januari 2015 är bolaget indelat i tre segment: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains som består av Lindex eftersom Stockmann sålde Seppäläs verksamheter i Finland och Estland den 1 april 2015. Hobby Halls distanshandelsverksamhet planeras att bolagiseras som ett separat dotterbolag.

Stockmann Retail består för tillfället av Stockmanns varuhus, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall tillsammans med deras nätbutiker. Stockmannvaruhusens och nätbutikens framtida sortiment kommer att inrikta sig på mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet. För att höja kundupplevelsen kompletteras sortimentet med attraktiva varor och tjänster från hyresgäster. I enlighet med sin strategi, har Stockmann undertecknat en avsiktsförklaring med Hamleys, världens äldsta leksaksaffär, att som hyresgäst i november 2015 öppna en Hamleysaffär i Stockmanns flaggskeppsvaruhus i Helsingfors. Hamleys och Stockmann undersöker möjligheterna att från år 2016 bredda samarbetet även till Stockmanns övriga varuhus i Finland.

Stockmann har undertecknat en avsiktsförklaring om att sälja Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet till det svenska mediabolaget Bonnier Books AB. Bonnier kommer att fortsätta Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet i Stockmanns varuhus i Finland och kommer att hyra lokaler på ca 5 000 kvadratmeter vilka för närvarande utnyttjas av Stockmann. Transaktionen förväntas verkställas senast den 1 oktober 2015 och affärspriset uppskattas inte han någon betydande effekt på Stockmanns resultat år 2015.

Stockmann har avstått från sin egen elektronikförsäljning under det andra kvartalet och har hyrt ut detaljhandelslokaler i sina varuhus i Finland till Expert ASA Oy. Expert öppnade sin affär i varuhuset i Helsingfors centrum i maj 2015 och i varuhuset i Åbo i juni samt öppnar sin affär i varuhuset i Tammerfors i september 2015. I juni undertecknade Stockmann ett avtal om att hyra detaljhandelslokaler i sina varuhus i Tallinn och Riga till Euronics, detaljhandelns marknadsledare inom konsumtionselektronik i Baltikum. Samarbetet inleds fr.o.m. september 2015 i bägge varuhusen.

Som en viktig del i målet att vända resultatet tillbaka till lönsamhet, inledde Stockmann i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. I april beslöt Stockmann att stänga sitt varuhus i Uleåborg senast i början av år 2017, samt tre varuhus i Mega-shopppingcentren i Moskva innan utgången av år 2016. En betydande del av kostnadsinbesparingarna förväntas uppnås genom att strömlinjeforma stödfunktionerna. Samarbetsförhandlingar i anslutning till dessa förändringar avslutades under det andra kvartalet i Finland. Resultatet av förhandlingarna var att 100 arbetsplatser minskades inom stödfunktionerna. I Ryssland kommer 70 arbetsplatser att reduceras under år 2015. Effektiveringsprogrammet kommer att fortsätta, och dess inverkan kommer huvudsakligen att synas i Stockmanns resultat med början år 2016.

Riskfaktorer
Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker. Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerhet gällande den allmänna ekonomiska situationen, särskilt gällande konsumenternas köpkraft, och valutakursförändringar beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2015. En svag verksamhetomgivning kan även orsaka en nedgång i hyresintäkter och i uthyrningsgraden av fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde.

Inom Stockmannkoncernens enheter pågår skattegranskningar, vilka kan leda till omvärderingar av beskattningen. I juni 2015 erhöll Stockmann Oyj Abp en skattegranskningsrapport som presenterar en ökning av de beskattningsbara intäkterna i Finland. Skattemyndigheterna besluter om ärendet senare, efter att Stockmanns svar på skattegranskningsrapporten har behandlats. Enligt Stockmanns ledning har skatterna betalats korrekt, och ingen ökning av de beskattningsbara intäkterna borde göras. Den presenterade skatteökningen skulle försämra Stockmanns resultat med ca 8 miljoner euro utan räntor. De svenska skattemyndigheterna utför för tillfället en skattegranskning även för Stockmann Sverige Ab, men Stockmann har inte ännu erhållit skattegranskningsrapporten.

Enligt bolaget har inga andra övriga materiella förändringar skett i de riskfaktorer som presenterades i bokslutet för år 2014.

Utsikter för år 2015
Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och den ekonomiska tillväxten i Ryssland uppskattas ligga på en fortsatt låg nivå under år 2015. Dessa faktorer har en negativ inverkan på konsumenternas köpkraft även i fortsättningen. Den svaga köpkraften beräknas även minska antalet ryska turister i Finland och i Baltikum. Ukrainakrisen, sanktioner mot Ryssland och landets motåtgärder kan ytterligare påverka den ryska ekonomin under året. Till följd av detta är utsikterna på den ryska detaljhandelsmarknaden fortsättningsvis mycket osäkra.

I Finland förväntas ingen tillväxt inom detaljhandelsmarknaden år 2015. Efterfrågan på speciellt konsumtionsvaror förväntas vara fortsatt osäker. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Marknaden för prisvärt mode i Sverige och detaljhandelsmarknaden i Baltikum beräknas förbli relativt stabil. Lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja inom alla marknadsområden.

Stockmanns nya strategi syftar till att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Ett effektiviseringsprogram har inletts med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Effekterna kommer att börja synas i Stockmanns resultat, främst med början från år 2016.

Investeringarna uppskattas vara ca 70 miljoner euro år 2015. Rörelseresultatet kommer att påverkas negativt av ökningen i avskrivningar pga. fastigheternas värdering till verkligt marknadsvärde. Avskrivningarna för år 2015 uppskattas sammanlagt vara över 80 miljoner euro.

På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.


Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 12 augusti 2015 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Webcast
Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Lauri Veijalainen håller den 12 augusti 2015 kl. 11.15 en direktsänd webcast på engelska där de presenterar delårsrapporten. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com.

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3931
Storbritannien: +44 20 3427 1921
Tyskland: +49 69 2222 10641
Frankrike: +33 1 76 77 22 34
USA: +1646 254 3371

Webcastens kod: 8765076


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaOVK Q2 2015 SWE.pdf


Tillbaka