Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2015

Många strategiska steg tagna - jämförbar omsättning ökade, resultatet minskade ännu jämfört med år 2014

Helsingfors, Finland, 2015-04-29 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2015 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 380,4 miljoner euro (395,6 miljoner euro), en minskning på 3,8 procent, eller en ökning på 3,6 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,5 miljoner euro (-25,7 miljoner euro).
Rörelseresultatet uppgick till -49,9 miljoner euro (-43,9 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -56,2 miljoner euro (-40,1 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,78 euro (-0,56 euro).

Från och med den 1 januari 2015 värderas Stockmanns fastigheter enligt deras verkliga värde, vilket ökar t.ex. koncernens långfristiga tillgångar och det egna kapitalet i balansräkningen, avskrivningar och soliditet. Omvärdering tillämpas inte retroaktivt för år 2014.

Utsikterna för år 2015 bibehålls oförändrade:
På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.

VD Per Thelin:
Processen att vända Stockmanns resultat tillbaka till lönsamhet har inletts, och vi har redan tagit flera strategiska steg. Det kommer att ta tid att uppnå våra mål, men det finns tecken på att vi rör oss i rätt riktning. Stockmanns omsättning enligt jämförbara valutor ökade under första kvartalet och våra varuhus vann marknadsandelar inom vårt största produktområde, mode. I Finland uppnådde vi ett gott resultat i Galna Dagar-kampanjen med försäljningstillväxt i alla våra fokusområden: mode, kosmetik, livsmedel och hem. Vi har också fått positiv kundrespons på vår förbättrade kundservice och nya aktiviteter i varuhusen.

Stockmanns nya enhet Real Estate har inlett sin verksamhet med fart. Den första elektronikbutiken som drivs av en hyresgäst, Expert, öppnar om mindre än en månad i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors. Vi jobbar med att introducera fler nya hyresgäster i våra varuhuslokaler för att hämta mervärde åt våra kunder. Real Estates rörelseresultat för första kvartalet var positivt och ökade jämfört med år 2014.

Seppälä såldes den 1 april, och vi fokuserar nu på vår andra modekedja, Lindex. En viktig milstolpe för Lindex att vara ett verkligt internationellt modevarumärke uppnåddes i mars då den första Lindexbutiken öppnade i London, Storbritannien. Allt som allt fortsatte Lindex sin stabila utveckling under det första kvartalet.

Många strukturella åtgärder och kostnadsinbesparingar planeras och har gjorts. Fyra varuhus kommer att stängas; ett i Uleåborg och tre i Moskva. Vi har inlett ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Alla dessa åtgärder är nödvändiga, eftersom koncernens rörelseresultat för första kvartalet fortfarande var negativt jämfört med fjolåret. Minskningen berodde delvis på ökade avskrivningar. Den mycket svaga ryska rubeln fortsatte även att negativt inverka på vår verksamhet. Trots detta, är jag övertygad om att vi är på rätt väg och att effekterna av den nya strategin gradvis kommer att synas i vårt resultat.


Nyckeltal

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Omsättning, milj. euro 380,4 395,6 1 844,5
Omsättningstillväxt, procent -3,8 -8,3 -9,5
Bruttomarginal, procent 45,1 45,5 46,6
Rörelseresultat, milj. euro -49,9 -43,9 -82,2
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 5,3 5,5 21,4
Resultat före skatt, milj. euro -55,1 -49,3 -103,6
Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro -56,2 -40,1 -99,8
Resultat per aktie, före utspädning, euro -0,78 -0,56 -1,39
Eget kapital per aktie, euro 14,65 11,44 10,55
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -65,2 -112,9 29,6
Investeringar, milj. euro 16,5 9,4 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent 84,3 107,8 105,4
Soliditet, procent 43,9 39,9 39,3
Antal aktier, före utspädning,
vägt medeltal, 1 000 st.
72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital,
glidande 12 månader
-4,7 2,8 -4,9
Anställda, genomsnitt 14 026 14 302 14 533


Strategiprocessen

Stockmann fortsätter det omfattande arbetet att vända sin verksamhet mot lönsamhet i enlighet med den strategiska riktningen som fastställdes i slutet av år 2014. Från och med den 1 januari 2015 använder sig Stockmann av en ny rapporteringsstruktur för att bättre återspegla de olika affärslogikerna i detaljhandels- och fastighetsverksamheterna. De nya rapporteringssegmenten är Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains. Stockmanns mål är att ändra bolagets juridiska struktur i enlighet med den nya operativa strukturen, och därför undersöks möjligheterna att bolagisera fastighets- och detaljhandelsverksamheterna till separata dotterbolag.

Stockmann Retail består av Stockmanns varuhus, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall och deras nätbutiker. Enheten har en omnikanalig fokusering på Stockmanns varuhus och nätbutiken stockmann.com, medan en ny ägare söks för Hobby Halls distanshandelsverksamhet. Stockmannvaruhusens och nätbutikens framtida sortiment kommer att få en starkare inriktning på mode, kosmetik, produkter för hemmet och livsmedel i Stockmann Delikatessen. För att höja kundupplevelsen kompletteras sortimentet med attraktiva varor och tjänster från hyresgäster.

Som en viktig del i målet att vända resultatet tillbaka till lönsamhet, inledde Stockmann i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet inkluderar olika åtgärder för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom Stockmanns fokusområden. En betydande del av kostnadsinbesparingarna förväntas uppnås genom personalminskningar, vilka kan komma att gälla upp till 420 personer inom stödfunktionerna under år 2015 och 2016. I Finland har samarbetsförhandlingar inletts och den potentiella minskningen är högst 260 personer år 2015. I Ryssland minskas antalet arbetsplatser med 70 år 2015. Som en del av programmet beslöt Stockmann i april att stänga sitt varuhus i Uleåborg i Finland senast i början av år 2017 samt tre varuhus i Mega-shoppingcentren i Moskva innan utgången av år 2016.

Enheten Real Estate består av koncernens fastighetsinnehav i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga, vilka utnyttjas av Stockmanns varuhus och externa hyresgäster. Stockmann har beslutat att avstå från sitt egna elektronikutbud och hyr detaljhandelslokaler i sina varuhus åt Expert ASA Oy. Expert öppnar sin butik i varuhuset i Helsingfors centrum i maj, i varuhuset i Åbo i juni och i varuhuset i Tammerfors i september 2015.

Enheten Fashion Chains omfattar Lindex och fram till den 1 april 2015 även Seppälä, som såldes till Seppäläs verkställande direktör och hennes make. Transaktionen verkställdes den 1 april 2015, enligt ett intentionsavtal som undertecknades den 2 februari 2015. Lindex verksamhet utvecklas separat från den övriga Stockmannkoncernen, under ledning av dess egen styrelse.


Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 29 april 2015 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Webcast
Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä håller i dag den 29 april 2015 kl. 11.15 en direktsänd webcast på engelska där de presenterar delårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter på förhand ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com.

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3935
Storbritannien: +44 20 3427 1921
Tyskland: +49 69 2222 10635
Frankrike: +33 1 76 77 22 32
USA: +1646 254 3371

Webcastens kod: 8765076


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia



OVK Q1 2015 SWE.pdf


Tillbaka