Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1-31.3.2014

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Helsingfors, Finland, 2014-04-29 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2014:
Koncernens omsättning uppgick till 395,6 miljoner euro (431,3 miljoner euro), en minskning på 7,6 procent exklusive de avslutade franchiseverksamheterna eller en minskning på 4,6 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till -43,9 miljoner euro (-34,6 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -40,1 miljoner euro (-36,5 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,56 euro (-0,51 euro).

Reviderad resultatprognos för år 2014:
På grund av de svaga valutakurserna och en mindre än förväntad konsumtionsefterfrågan i Ryssland och Finland, uppskattar Stockmann att koncernens omsättning i euro under år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Rörelsevinsten förväntas inte överstiga siffran för år 2013.


Stockmann uppskattade tidigare att koncernens omsättning enligt jämförbara valutakurser skulle öka något under år 2014. Omsättningstillväxten uppskattades genereras under årets senare hälft. Rörelsevinsten förväntades bli något högre än under år 2013.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Den ryska rubeln var på sin svagaste nivå någonsin mot euron under första kvartalet år 2014. Den ryska ekonomin har stagnerat och konsumenternas köpkraft har minskat. I Finland var detaljhandelsmarknaden fortsatt svag. Dessa faktorer hade en klart negativ inverkan på Stockmannkoncernens resultat under kvartalet.

Varuhusgruppens omsättning i rubel ökade något, men verksamheten i Ryssland påverkades väsentligt av den svaga valutan. Omsättningen och rörelseresultatet ökade i Baltikum. I Finland förbättrades resultatet en aning mot slutet av kvartalet.

En liknande utveckling sågs i Galna Dagar-kampanjen i april, vilken genomfördes efter rapportperioden. Kampanjens omsättning var nära föregående års nivå enligt jämförbara valutakurser, men omsättningen i euro minskade med totalt 6 procent. Omsättningen ökade i Baltikum och i Ryssland i rubel, medan omsättningen i euro minskade i Ryssland och i Finland, trots den starka försäljningstillväxten i nätbutiken.

Våra modekedjor fortsatte sina jämfört med varandra avvikande resultatnivåer under det första kvartalet. Lindex omsättning ökade i lokala valutor och rörelseresultatet förbättrades något. Seppäläs resultat försvagades ytterligare, trots butiksnedläggningar och andra insatser för helomvändningen.

Det finns inga tecken på en snabb återhämtning för den ryska rubeln och utsikterna på den ryska marknaden är mycket svaga. Detaljhandelsmarknaden i Finland förblir också utmanande. Vi har påbörjat strukturella förändringar inom Stockmann för att förbättra konkurrenskraften i det svaga marknadsläget. Den nya verksamhetsmodellen för våra varuhus i Finland är nödvändig för att säkerställa konkurrenskraftig verksamhet i framtiden.”

Nya projekt
De sammanlagda investeringarna för år 2014 beräknas uppgå till cirka 60 miljoner euro, vilket är lägre än de uppskattade avskrivningarna på cirka 75 miljoner euro. Största delen av investeringarna kommer att riktas mot expansion och renovering av Lindexbutiker, varuhusrenoveringar och förnyelser av IT-system.

Tammerforsvaruhuset kommer att få mer butiksyta i byggprojektet som beräknas färdigställas under det sista kvartalet 2014. Planeringen av det nya Hagalundsvaruhuset fortsätter, men tidsplanen är beroende av Esbo stads planering för området.

Stockmanns nya distributionscenter för varuhusen och nätbutiken i Finland samt Baltikum tas i bruk år 2016. Centret kommer att placeras i hyrda lokaler. Stockmann kommer att göra en investering på cirka 28 miljoner euro i centrets automationsteknik.

Lindex fortsätter sin expansion med en nettoökning på över 20 butiker under år 2014, inklusive franchisebutiker. Företaget ingick ett franchisepartnerskap med det kinesiska bolaget Suning i september 2013. Suning drog sig ensidigt ur franchiseavtalet i slutet av mars 2014. Lindex kommer att undersöka andra möjligheter att expandera på den kinesiska marknaden, men Sunings återtag kommer att försena modekedjans inträde på marknaden.

Seppälä siktar på att stänga över 20 olönsamma butiker i Ryssland under år 2014.

Utsikter för år 2014
Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och det beräknas att den ekonomiska tillväxten i Ryssland kommer att hållas på en låg nivå under år 2014. Krisen i Ukraina fortsätter påverka den ryska ekonomin. Som en konsekvens av detta är utsikterna på den ryska detaljhandelsmarknaden mycket svaga.

Den europeiska ekonomin förväntas förbättras något under år 2014, men osäkerheten kommer att fortsätta, framför allt inom detaljhandeln i Finland. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Marknadsutsikterna för prisvärt mode i Sverige förväntas bli något bättre under år 2014. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum förväntas bibehållas relativt stabil. Ett lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja inom alla marknadsområden.

Som en konsekvens av de osäkra framtidsutsikterna lanserade Stockmann ett kostnadsinbesparingsprogram under våren 2013. Programmet kommer att fortsätta under år 2014, med fokus på långsiktiga strukturella förändringar för att anpassa kostnadsstrukturen till den långsamma tillväxten och på att förbättra resultatet.

Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2014.

Reviderad resultatprognos för år 2014: På grund av de svaga valutakurserna och en mindre än förväntad konsumtionsefterfrågan i Ryssland och Finland, uppskattar Stockmann att koncernens omsättning i euro under år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Rörelsevinsten förväntas inte överstiga siffran för år 2013.

Tidigare resultatprognos, publicerade den 13 februari 2014: Stockmann uppskattar att koncernens omsättning enligt jämförbara valutakurser ökar något under år 2014. Omsättningstillväxten uppskattas genereras under årets senare hälft. Rörelsevinsten förväntas bli något högre än under år 2013.


Nyckeltal

  1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Omsättning, Me 395,6 431,3 2 037,1
Omsättningstillväxt, % -8,3 -4,2 -3,7
Bruttomarginal, % 45,5 45,8 48,6
Rörelsevinst, Me -43,9 -34,6 54,4
Nettofinansieringskostnader, Me 5,5 6,0 27,6
Vinst före skatt, Me -49,3 -40,7 26,8
Rapportperiodens vinst, Me -40,1 -36,5 48,4
Resultat/aktie, outspädd, e -0,56 -0,51 0,67
Eget kapital/aktie, e 11,44 11,31 12,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -112,9 -111,3 125,4
Investeringar, Me 9,4 11,5 56,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 107,8 116,2 87,3
Soliditet, % 39,9 37,7 43,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital,
glidande 12 mån.
2,8 4,0 3,4
Personal, medeltal 14 302 14 829 14 963


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari-mars 2014 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 29 april 2014 kl. 9.15 i Fazers À la Carte-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 29 april 2014 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Stockmann Q1 2014 SWE.pdf


Tillbaka