STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.8.2005 kl. 12.15

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2005

Vinsten före skatter för Stockmannkoncernens ordinarie affärsverksamhet förbättrades under det andra kvartalet med 52 procent. Försäljningen för hela det första halvåret ökade med 4,4 procent och uppgick till 858,5 Me (822,5 Me år 2004). Seppälä mer än fördubblade sin rörelsevinst för början av året till 9,8 Me. Även Hobby Hall och varuhusgruppen uppvisade en ökning av rörelsevinsten. Stockmann Autos rörelsevinst minskade. Koncernens vinst före skatter uppgick till 25,9 Me. I motsvarande siffra för år 2004, dvs. 22,7 Me, ingick 2,3 Me affärsverksamhetens övriga intäkter. Avkastningen på sysselsatt kapital var 16,0 procent. Resultatprognosen för år 2005 är oförändrad.

IFRS-rapportering

Stockmann övergick 1.1.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Som delårsrapportens jämförelseinformation har använts IFRS-enliga tal från år 2004, vilka publicerades på årsnivå 15.2.2005 och på kvartalsnivå 18.4.2005. Denna delårsrapport följer de redovisningsprinciper som publicerades i börsmeddelandet 18.4.2005. Delårsrapporten är oreviderad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första halvåret 2005 till 858,5 miljoner euro, dvs. 36,0 miljoner euro och 4,4 procent större än under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 715,0 miljoner euro, dvs. 30,2 miljoner euro och likaså 4,4 procent större än under jämförelseperioden. Försäljningen i utlandet ökade sin andel av hela koncernens försäljning från 12 procent till 16 procent.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 18,0 miljoner euro och uppgick till 239,7 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag blev fortsatt bättre och var 33,5 procent (32,4 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades i Seppälä medan det i de övriga affärsenheterna var något mindre än under jämförelseperioden. En bidragande orsak till att koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades var en ändring av försäljningsstrukturen: Stockmann Auto med ett lågt försäljningsbidrag uppvisade en lägre andel av koncernens försäljning jämfört med jämförelseperioden. Rörelsekostnaderna ökade med 10,7 miljoner euro och avskrivningarna ökade med 1,4 miljoner euro. Rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten ökade med 5,9 miljoner euro, nettofinansieringskostnaderna ökade med 0,4 miljoner euro och koncernens vinst för den ordinarie affärsverksamheten före skatter ökade med 5,5 miljoner euro. Resultatökningen var speciellt kraftig under det andra kvartalet då vinsten före skatter för den ordinarie affärsverksamheten förbättrades med 52 procent och uppgick till 24,2 miljoner euro (15,9 miljoner euro år 2004 utan övriga rörelseintäkter).

Under översiktsperioden bokfördes inga övriga rörelseintäkter medan de under jämförelseperioden uppgick till 2,3 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst ökade med 3,6 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 26,2 miljoner euro. Finansnettot ökade som en följd av minskade likvida medel med 0,4 miljoner euro från motsvarande period året innan och uppgick till 0,3 miljoner euro. Vinsten före skatter ökade med 3,2 miljoner euro och uppgick till 25,9 miljoner euro.

De direkta skatterna uppgick till 6,8 miljoner euro, dvs. 3,7 miljoner euro mer än året innan. En sänkning av samfundsskattesatsen i Finland från 29 procent till 26 procent fr.o.m. början av år 2005 minskade för sin del jämförelseperiodens latenta skatteskuld och skattekostnad. Sänkningen av skattesatsen ledde till en minskning av jämförelseperiodens latenta skatteskuld med 2,6 miljoner euro.

Vinsten för översiktsperioden uppgick till 19,1 miljoner euro, då den året innan var 19,6 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,36 euro (0,37 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,35 euro (0,36 euro). Den ovannämnda förändringen av den latenta skatteskulden förbättrade resultet per aktie för perioden januari-juni år 2004 med 0,05 euro. Det egna kapitalet per aktie var 8,14 euro (9,05 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 13 procent och uppgick till 466,9 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent. En bidragande orsak till försäljningsökningen i utlandet var de nya varuhusen som invigdes i Moskva i april och december 2004 och de nya Zara-butikerna samt den goda jämförbara försäljningstillväxten på alla marknadsområden. Försäljningen för varuhusgruppens utlandsverksamhet ökade med 46 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 24 procent (18 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 0,9 miljoner euro och uppgick till 15,8 miljoner euro (14,9 miljoner euro). Resultatet belastades av etableringskostnaderna för de nya varuhusen och butikerna i utlandet. Gruppens rörelsevinst under det andra kvartalet uppgick till 15,2 miljoner euro, vilket är 3,7 miljoner euro större än året innan.

Stockmann Autos försäljning minskade med 11 procent och uppgick till 218,0 miljoner euro. Enhetens rörelsevinst uppgick till 1,7 miljoner euro, dvs. 4,0 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden (5,7 miljoner euro). Rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten minskade med 1,7 miljoner euro. I rörelsevinsten för jämförelseperioden ingår en ersättning om 2,3 miljoner euro, som erhölls under det andra kvartalet, för avyttringen av affärsverksamheten i VW-Audi-huset i Hertonäs i Helsingfors. Övergången av VW-Audi-huset i Hertonäs till importören fr.o.m. 1.7.2004 har haft en betydande inverkan på att både försäljningen och rörelsevinsten har minskat. Rörelsevinsten för Stockmann Auto uppgick under det andra kvartalet till 1,5 miljoner euro. Detta innebar en ökning av rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten med 0,2 miljoner euro.

Hobby Halls försäljning uppgick till 103,2 miljoner euro och låg på samma nivå som under jämförelseperioden (103,6 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med en procent som en följd av ett mindre butiksnät. Distanshandeln i Finland ökade något och online-handeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt. Hobby Halls försäljning i Baltikum ökade med 3 procent trots att distanshandeln i Litauen lades ned under början av året. Hobby Halls rörelseresultat ökade med 2,5 miljoner euro och uppgick till 0,9 miljoner euro (-1,6 miljoner euro). Enhetens rörelsevinst under det andra kvartalet var 0,2 miljoner euro, vilket var 1,1 miljoner euro bättre än året innan. Hobby Halls positiva resultatutveckling var en följd av det effektiva förverkligandet av programmet som siktar på kostnadseffektivitet och ett förbättrat försäljningsbidrag.

Seppäläs försäljning ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 69,9 miljoner euro. Försäljningen ökade särskilt kraftigt i utlandet (52 procent) där butikerna som öppnades i Estland, Lettland och Ryssland under år 2004 samt en god jämförbar utveckling bidrog till försäljningsökningen. Försäljningen ökade kraftigt också i Finland och försäljningsökningen var 8 procent. Seppäläs rörelsevinst ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med hela 5,9 miljoner euro och uppgick till 9,8 miljoner euro (3,9 miljoner euro). Seppäläs rörelsevinst under det andra kvartalet uppgick till 8,4 miljoner euro, dvs. 4,0 miljoner euro större än året innan.

Finansiering och bundet kapital

Mängden likvida medel har planenligt minskats. De uppgick i slutet av översiktsperioden till 14,4 miljoner euro, jämfört med 45,7 miljoner euro året innan och 41,4 miljoner euro i slutet av år 2004.

Under översiktsperioden har inga lån amorterats och inga nya långfristiga lån upptagits. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av juni till 99,0 miljoner euro (67,9 miljoner euro), varav 15,1 miljoner euro var långfristigt. Aktieteckningar som gjordes på basis av stamkundsoptioner och optionerna från år 2000 inbringade 4,2 miljoner euro eget kapital. Investeringarna uppgick till 22,1 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick till 233,6 miljoner euro och minskade från jämförelseperioden med 3,9 miljoner euro. Under översiktsperioden var soliditeten 61,3 procent (67,6 procent). Vid utgången av år 2004 uppgick soliditeten till 62,5 procent.

Koncernens bundna kapital minskade med 12,1 miljoner euro från juni året innan och uppgick i slutet av översiktsperioden till 533,8 miljoner euro (535,9 miljoner euro i slutet av år 2004). Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade som en följd av det förbättrade resultatet och minskningen av bundet kapital och uppgick till 16,0 procent (14,8 procent i slutet av år 2004).

Nya långsiktiga ekonomiska mål

Enligt Stockmanns styrelses uppskattning uppnår koncernen under år 2005 de år 2001 fastslagna långsiktiga ekonomiska målen, dvs. en avkastning på 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal på minst 5 procent. På grund av detta fastställde styrelsen i juni koncernens nya ekonomiska mål som sträcker sig fram till år 2010. Enligt målen skall avkastningen på koncernens sysselsatta kapital uppgå till 20 procent och rörelsevinstmarginalen vara minst 8 procent år 2010. Målet för koncernens försäljning är att uppnå en tillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden i genomsnitt. Soliditetsmålet är att bibehålla soliditeten på en nivå om minst 50 procent. Dividendpolicyn förblir oförändrad, dvs. målet är att utdela minst 50 procent av det ordinarie rörelseresultatet som dividend, dock med beaktande av finansieringen som den växande verksamheten kräver.

Ändringar i organisationen

Stockmanns styrelse utnämnde 17.6.2005 verkställande direktören för Seppälä Oy, ekonom Heikki Väänänen, till direktör för Stockmanns varuhusgrupp och koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.11.2005. Heikki Väänänen kommer även att verka som suppleant för koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä. Varuhusgruppens nuvarande direktör, Stockmanns vice verkställande direktör Jukka Hienonen, avgår från Stockmanns tjänst och blir verkställande direktör för Finnair.

Till Seppälä Oy:s verkställande direktör och medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. 1.11.2005 utnämnde Stockmanns styrelse 11.8.2005 Helsingforsvaruhusets försäljningsdirektör, eMBA Terhi Okkonen.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 22,1 miljoner euro (27,9 miljoner euro).

Varuhusgruppens viktigaste investering år 2005 är varuhuset som öppnas i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Varuhusets försäljningsyta är omkring 11 000 kvadratmeter och det öppnas i oktober 2005. Projektets kostnadskalkyl för Stockmanns del uppgår till ca 8 miljoner euro.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Helsingfors stadsfullmäktige godkände i juni den ändring av stadsplanen som projektets genomförande förutsätter. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis före utgången av år 2009.

Under slutet av året öppnas den fjärde Zara-butiken i Finland i köpcentret Jumbo i Vanda samt Stockmann Beauty-butiker i Jyväskylä och i köpcentrum Sello i Esbo. I början av år 2006 öppnas en Stockmann Beauty-butik i köpcentrum Kampen i Helsingfors.

I februari öppnades i köpcentret norra Mega i Moskva den första Bestseller- butiken som fungerar enligt franchisingprincipen. Vidare öppnas år 2005 ännu 6 nya Bestseller-butiker i Ryssland. Bestseller-butiker öppnas utöver Moskva också i Kazan och i S:t Petersburg. I Moskva öppnades i början av juni Zaras flagship-butik i stadskärnan. De femte och sjätte Zara- butikerna i Ryssland öppnas i augusti i Moskva.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 17,3 miljoner euro.

Stockmann Autos investeringar uppgick till 2,5 miljoner euro, varav 1,6 miljoner euro bands i anläggningstillgångsbilar. Hobby Halls investeringar uppgick till 0,6 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 0,5 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Litauen i Vilnius i början av april. Målet är att öppna flera butiker i Moskva och utvidga verksamheten till S:t Petersburg under hösten 2005. Vidare har Seppälä som mål att under år 2005 utvidga sin verksamhet både i Lettland och Litauen.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,2 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann avtalade i maj 2005 om att bygga ett varuhus och köpcentrum på Nevskij Prospekt i centrum av S:t Petersburg. Tomten som förvärvas är ca 10 000 kvadratmeter stor och är granne till metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen.

Köpcentret som uppförs har en bruttoyta på minst 45 000 kvadratmeter och inrymmer vid sidan av ett Stockmannvaruhus också övrig detaljhandel samt en modern parkeringsanläggning.

Investeringen i varuhuset och köpcentret kommer att uppgå till omkring 80- 110 miljoner euro beroende på byggnadsytan. Stockmann kommer att genomföra och finansiera byggprojektet antingen självständigt eller i samarbete med lämpliga investerare. Stockmann eftersträvar att varuhuset och köpcentret skall slå upp sina dörrar för allmänheten år 2008.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 1 588,5 miljoner euro (1 030,9 miljoner euro). I slutet av år 2004 var aktiestockens marknadsvärde 1 140,8 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av juni var kursen för A-aktien 29,50 euro, då den i slutet av år 2004 var 21,10 euro. Kursen för B-aktien var likaså 29,50 euro i slutet av juni, då den i slutet av år 2004 var 21,70 euro.

Helsingfors Börs beslöt att minska börsposten för Stockmanns aktier från 50 stycken till 20 stycken fr.o.m. 1.7.2005.

De 4 900 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2004 infördes i handelsregistret 16.3.2005, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.3.2005. Aktiekapitalet höjdes med 9 800 euro som en följd av aktieteckningarna.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 tecknades i april 48 000 och i maj 30 850 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med sammanlagt 157 700 euro som en följd av teckningarna. 48 000 aktier infördes i handelsregistret 20.5.2005 och 30 850 aktier infördes 29.6.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 23.5.2005 och 30.6.2005.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A-, B- och C-optionerna från år 2000 kan ännu tecknas sammanlagt 2 246 100 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknas med stöd av A- optionerna har nu teckningspriset 13,95 euro, aktier som tecknas med stöd av B-optioner har teckningspriset 14,95 euro och aktier som tecknas med stöd av C-optioner har teckningspriset 15,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

Under teckningstiden 2.5.2005 - 31.5.2005 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 343 902 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten utnyttjades av 12 851 Stockmanns stamkunder. Aktiekapitalet höjdes med 687 804 euro som en följd av teckningarna. Teckningspriset var 8,81 euro per aktie. Aktierna infördes i handelsregistret 29.6.2005. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 30.6.2005. Med stöd av stamkundsoptioner tecknades under åren 2001-2005 sammanlagt 950 835 Stockmanns B-aktier. Teckningstiden upphörde 31.5.2005.

Aktiekapitalet är efter ovan nämnda förhöjningar 107 695 424 euro och det totala antalet B-aktier är 29 283 469 stycken.

I slutet av juni 2005 ägde Stockmann 396 876 egna B-aktier. Aktierna utgör 0,7 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,0 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 10 067, vilket är 1 042 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen och butikerna i Moskva. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 817 och uppgick till 8 135 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 217 i slutet av juni 2005. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 2 205. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda ökade till 31 procent jämfört med 23 procent under jämförelseperioden.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med omkring 3 procent år 2005. Försäljningen av nya bilar uppskattas bli på samma nivå som året innan. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmannkoncernens försäljning år 2005 uppskattas uppgå till ca 1,85 miljarder euro.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet beräknas bli bättre än året innan.

Varuhusgruppens rörelsevinst för hela året uppskattas förbättras, Hobby Halls resultat vända och uppvisa vinst och Seppäläs rörelsevinst bli betydligt bättre än året innan. Stockmann Autos rörelsevinst blir betydligt mindre än året innan. Koncernens resultatprognos för hela året är oförändrad. Målet är att vinsten år 2005 är bättre än år 2004.

Helsingfors den 11 augusti 2005 STOCKMANN Oyj Abp

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.6.05 30.6.04 31.12.04 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar25,630,524,4
    Materiella anläggningstillgångar272,9248,7268,4
    Långfristiga placeringar7,17,17,1
    Långfristiga fordringar, räntebärande6,44,58,5
    Latenta skattefordringar2,91,12,0
Långfristiga tillgångar totalt314,8291,9310,3
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar187,8185,6195,0
    Fordringar, räntebärande103,7101,5108,1
    Fordringar, räntefria88,280,994,2
    Placeringar tillgängliga för0,01,20,0
försäljning
    Finansiella värdepapper1,629,828,7
    Kassa och banktillgodohavanden12,715,912,7
Kortfristiga tillgångar totalt394,1414,9438,7
Tillgångar totalt708,9706,9749,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital434,9478,0467,9
Minoritetsandel0,00,00,0
Eget kapital totalt434,9478,0467,9
Långfristiga lån, räntebärande15,151,115,3
Latenta skatteskulder29,030,329,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,83,916,852,7
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria146,1130,6183,8
Kortfristiga skulder totalt230,0147,4236,6
Eget kapital och skulder totalt708,9706,9749,0
Soliditet, procent61,367,662,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent19,54,75,7
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie,0,260,281,62
euro
Räntebärande nettoskuld, mn euro*-25,5-83,8-90,0
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.53 84853 24753 420
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.53 03952 24052 544
Antal aktier,utspädd 1000 st.53 92752 77653 509
* Räntebärande främmande kapital - kassa och banktillgodohavanden samt finansiella värdepapper och räntebärande fordringar

Kassaflödesberäkning, koncernen, mn euro1-6/051-6/041-12/04
Affärsverksamhetens kassaflöde14,014,886,4
Investeringarnas kassaflöde
   Investeringar-23,3-28,1-57,1
   Intäkter av investeringar0,20,52,4
Investeringarnas kassaflöde totalt-23,1-27,5-54,7
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis4,26,79,5
   Erlagda dividender-53,3-70,4-123,0
   Kortfristiga lån, ökning (+),31,20,81,8
minskning (-)
Finansieringens kassaflöde totalt-17,9-63,0-111,7
Förändring i likvida medel-27,0-75,6-79,9
Likvida medel vid periodens början41,4121,3121,3
Likvida medel vid periodens slut14,445,741,4

Resultaträkning, koncernen, mn1-6/051-06/04Förändr.1-12/04
europrocent
Omsättning715,0684,841 445,0
Övriga rörelseintäkter2,3-1002,4
Användning av material och-475,4-463,13-951,5
tillbehör Kostnader för löner och -104,6 -99,0 6 -202,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-16,6-15,29-30,7
Övriga rörelsekostnader-92,3-87,26-183,3
Rörelsevinst26,222,61679,8
Finansiella intäkter och-0,30,1-0,9
kostnader
Vinst före skatter25,922,71478,9
Inkomstskatt*-6,8-3,1118-19,6
Vinst efter skatt19,119,6-259,3
Minoritetsandel0,00,0-30,0
Nettovinst19,119,6-259,3
* Nedsättningen av skattestatsen i Finland inverkade med -2,6 mn euro på den latenta skatteskulden år 2004

Resultat/aktie, euro0,360,37-31,13
Resultat/aktie, utspädd, euro0,350,36-31,11
Rörelsevinst av omsättning,3,73,3115,5
procent
Eget kapital/aktie, euro8,149,05-108,83
Avkastning på eget kapital,12,9*12,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 16,0 * 14,8 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 8 135 7 318 11 7 812 till heltidsanställda

* Ingen information enligt IFRS från år 2003

SEGMENTUPPGIFTER

Segmenten Försäljning, mn euro

Varuhusgruppen466,9412,113938,8
Stockmann Auto218,0244,3-11437,1
Hobby Hall103,2103,60214,4
Seppälä69,962,113143,7
Elimineringar + odelat0,40,50,9
Koncernen858,5822,541 735,0
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen392,3346,213789,3
Stockmann Auto178,3200,3-11358,0
Hobby Hall85,786,3-1177,9
Seppälä57,751,213118,4
Elimineringar + odelat1,10,91,5
Koncernen715,0684,841 445,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen15,814,9663,7
Stockmann Auto1,75,7-707,0
Hobby Hall0,9-1,6-2,9
Seppälä9,83,915417,1
Elimineringar0,61,0-1,7
Odelat-2,6-1,2-3,5
Koncernen26,222,61679,8
Investeringar, brutto, mn euro
Varuhusgruppen17,322,6-2348,8
Stockmann Auto2,52,6-24,4
Hobby Hall0,60,7-161,2
Seppälä0,50,6-181,2
Odelat1,21,4-143,3
Koncernen22,127,9-2158,9
Tillgångar, mn euro30.6.0530.6.04Förändr.31.12.04
procent
Varuhusgruppen429,9414,84443,1
Stockmann Auto109,194,915113,1
Hobby Hall97,4102,1-5102,2
Seppälä27,228,1-429,2
Odelat45,367,0-3261,3
Koncernen708,9706,90749,0
Skulder räntefritt, mn euro
Varuhusgruppen80,571,01396,5
Stockmann Auto39,436,3945,1
Hobby Hall10,411,6-1017,0
Seppälä7,25,82510,4
Odelat37,436,2344,1
Koncernen175,1160,99213,1
MarknadsområdenFörändr.
1-6/051-6/04procent1-12/04
Försäljning, mn euro
Finland 1)717,7720,801 492,9
Baltikum 2)63,453,319119,5
Ryssland 3)77,448,460122,5
Koncernen858,5822,541 735,0
Finland, procent83,687,686,0
Utlandet, procent16,412,414,0
Omsättning, mn euro
Finland 1)595,0597,601 237,9
Baltikum 2)53,945,718102,0
Ryssland 3)66,141,559105,1
Koncernen715,0684,841 445,0
Finland, procent83,287,385,7
Utlandet, procent16,812,714,3
Rörelsevinst, mn euro
Finland 1)29,325,11776,9
Baltikum 2)0,9-2,2-1400,2
Ryssland 3)-3,9-0,32,7
Koncernen26,222,61679,8
Investeringar, brutto, mn euro
Finland 1)13,79,54522,3
Baltikum 2)0,62,1-713,1
Ryssland 3)7,816,3-5233,5
Koncernen22,127,9-2158,9
Finland, procent62,033,937,8
Utlandet, procent38,066,162,2
Tillgångar, mn euroFörändr.
30.6.0530.6.04procent31.12.04
Finland 1)557,8574,2-3602,2
Baltikum 2)69,075,7-970,9
Ryssland 3)82,157,04475,9
Koncernen708,9706,90749,0
Finland, procent78,781,280,4
Utlandet, procent21,318,819,6
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond
Aktie-Överkurs-för egna Reserv-Övriga
koncernen. mn eurokapitalfondaktierfondfonder*
Eget kapital 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Omräkningsdifferenser
Latent
skatteskuld/skattefordran Avskrivningar från anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument0,3
Justerat eget kapital105,3147,10,00,244,1
1.1.2004
Teckningar med optionsbevis1,25,5
Överföring till övriga-0,20,1
fonder
Säkring av kassaflöde-0,3
Finansiella instrument0,4
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens
resultat
Eget kapital 30.6.2004106,5152,40,00,244,2
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Teckningar med optionsbevis0,83,4
Överföring till övriga0,00,0
fonder Säkring av kassaflöde -3,5 Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 30.6.2005 107,7 158,1 0,0 0,2 40,9

* Minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarAckumu-
i eget kapitalMinori-lerade
tets-Omräknings-vinst-
andeldifferensermedelTotalt
koncernen. mn euro
Eget kapital 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Omräkningsdifferenser0,1-0,10,0
Latent skatteskuld/skattefordran-7,5-7,5
Avskrivningar från-10,8-10,8
anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument-0,9-0,6
Justerat eget kapital 1.1.20040,00,0225,4522,0
Teckningar med optionsbevis6,7
Överföring till övriga fonder0,0-0,1
Säkring av kassaflöde-0,3
Finansiella instrument0,4
Utdelning-70,5-70,5
Omräkningsdifferenser0,10,1
Räkenskapsperiodens resultat0,019,619,6
Eget kapital 30.6.20040,00,1174,6478,0
Eget kapital 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
Teckningar med optionsbevis4,2
Överföring till övriga fonder0,10,1
Säkring av kassaflöde-3,5
Utdelning-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,019,119,1
Eget kapital 30.06.20050,0-0,1128,1434,9

Ansvarsförbindelser, koncernen, 30.6.05 30.6.04 31.12.04 mn euro Inteckningar i jordområden och 1,7 1,7 1,7 byggnader

Panter0,10,20,2
Övriga förbindelser27,244,124,4
Koncernen28,946,026,3
Hyreskontrakt för affärslägen,
mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år59,558,559,3
Efter ett år346,9379,0397,5
Totalt406,3437,5456,8
Derivativavtal, koncernen, mn
euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal127,364,786,9
Räntederivativavtal35,035,035,0
Valutakurser
LandValuta30.6.0530.6.0431.12.04
RysslandRUB34,637035,329037,7570
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69610,65700,6979
LitauenLTL3,45283,45293,4528

Resultaträkning per Q2/05 Q1/05 Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04 kvartal, koncernen, mn euro

Omsättning380,9334,1429,7330,6348,8336,0
Övriga rörelseintäkter0,00,00,10,02,30,0
Användning av material och-247,3-228,1-266,6-221,8-230,2-232,9
tillbehör Kostnader för löner och -53,6 -51,0 -58,9 -44,2 -51,2 -47,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,0-8,5-7,8-7,7-7,7-7,5
Övriga rörelsekostnader-47,3-45,0-54,0-42,1-43,3-43,9
Rörelsevinst24,61,642,414,818,64,0
Finansiella intäkter och-0,50,1-0,1-0,8-0,40,5
kostnader
Vinst före skatter24,21,742,213,918,24,5
Inkomstskatt*-6,3-0,5-12,6-3,9-1,9-1,2
Vinst efter skatt17,91,229,710,016,43,2
Minoritetsandel0,00,00,00,00,00,0
Nettovinst17,91,229,710,016,43,2
* Nedsättningen av
skattestatsen i Finland inverkade med -2,6 mn euro på den latenta skatteskulden under det andra kvartalet år 2004
Resultat/aktie,euro
Grund0,340,020,580,180,320,05
Utspätt0,330,020,560,190,310,05
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen253,5213,4310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto121,696,597,395,5126,4117,9
Hobby Hall42,760,564,646,247,056,6
Seppälä39,930,043,538,133,528,6
Elimineringar + odelat0,20,20,20,20,30,2
Koncernen457,9400,6515,8396,7419,6402,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen212,5179,8260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto99,279,179,578,2103,496,8
Hobby Hall35,550,253,438,338,947,3
Seppälä32,924,835,831,427,623,6
Elimineringar + odelat0,80,20,20,40,50,5
Koncernen380,9334,1429,7330,6348,8336,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen15,20,637,111,711,53,4
Stockmann Auto1,50,20,50,93,62,1
Hobby Hall0,20,71,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,41,38,05,34,4-0,6
Elimineringar0,7-0,1-3,50,70,50,5
Odelat-1,5-1,1-1,2-1,1-0,4-0,8
Koncernen24,61,642,414,818,64,0
Denna delårsrapport är oreviderad.

Avstämningskalkyl av balansräkningen för jämförelseperioden

Balansräkning, IFRS 30.6.2004 koncernen, FAS Justeringar IFRS mn euro TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar30,530,5
    Materiella anläggningstillgångar242,76,0248,7
    Långfristiga placeringar28,6-21,57,1
    Långfristiga fordringar, räntebärande0,93,74,5
    Latent skatteskuld0,80,21,1
Långfristiga tillgångar totalt303,5-11,6291,9
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar185,6185,6
    Fordringar, räntebärande98,82,8101,5
    Fordringar, räntefria80,980,9
    Placeringar tillgängliga för1,21,2
försäljning
    Finansiella värdepapper29,829,8
    Kassa och banktillgodohavanden15,915,9
Kortfristiga tillgångar totalt411,03,9414,9
Tillgångar totalt714,5-7,7706,9
EGET KAPITAL OCK SKULDER
Eget kapital502,2-24,2478,0
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt502,2-24,2478,0
Långfristiga lån, räntebärande48,92,251,1
Latent skatteskuld23,46,930,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,16,816,8
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria123,27,4130,6
Kortfristiga skulder totalt140,07,4147,4
Eget kapital och skulder totalt714,5-7,7706,9
Avstämningskalkyl av resultaträkningen för jämförelseperioden

Resultaträkning, koncernen, mn euroFASIFRS
Resultaträkning 1.1.-30.6.20041-6/04Justeringar1-6/04
Omsättning684,8684,8
Övriga rörelseintäkter2,32,3
Användning av material och tillbehör-463,10,0-463,1
Kostnader för löner och-99,0-99,0
anställningsförmåner
Avskrivningar-14,9-0,3-15,2
Övriga rörelsekostnader-92,45,3-87,2
Rörelsevinst17,65,022,6
Finansiella intäkter och kostnader5,1-5,00,1
Vinst före skatter22,70,022,7
Inkomstskatt-4,00,9-3,1
Vinst efter skatt18,70,819,6
Minoritetsandel0,00,0
Nettovinst18,70,819,6
Avstämningskalkyl av resultaträkningen för jämförelseperioden

Resultaträkning, koncernen, mn euroFASIFRS
Resultaträkning 1.1.-30.6.20044-6/04Justeringar4-6/04
Omsättning348,8348,8
Övriga rörelseintäkter2,32,3
Användning av material och tillbehör-230,20,0-230,2
Kostnader för löner och-51,2-51,2
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,6-0,1-7,7
Övriga rörelsekostnader-46,12,8-43,3
Rörelsevinst15,92,718,6
Finansiella intäkter och kostnader2,0-2,4-0,4
Vinst före skatter17,90,318,2
Inkomstskatt-2,60,7-1,9
Vinst efter skatt15,41,016,4
Minoritetsandel0,00,0
Nettovinst15,41,016,4
Avstämningskalkyl av vinst för jämförelseperioden

mn euro4-6/041-6/041-12/04
Räkenskapsperiodens vinst innan15,418,758,2
minoritetsandelen enligt FAS Inverkan av övergången till rapportering enligt IFRS
Avskrivningar från anläggningstillgångar-0,1-0,3-0,5
Emissionskostnader0,20,20,2
Finansiella intäkter-0,1-0,1-0,3
Finansiella instrument0,30,20,4
Inkomstskatt0,70,91,3
IFRS-justeringar tillsammans1,00,81,1
Periodens vinst enligt IFRS16,419,659,3
Fördelning av räkenskapsperiodens vinst
Till moderbolagets ägare16,419,659,3
Till minoriteten0,00,00,0
Avstämningskalkyl av eget kapital för jämförelseperioden

mn euro1.1.0430.6.0431.12.04
Eget kapital enligt FAS547,1502,2491,7
Inverkan av övergången till rapportering
enligt IFRS
Avskrivningar från anläggningstillgångar-10,8-11,0-11,3
Finansiella intäkter0,0-0,1-0,3
Finansiella instrument-0,6-0,30,2
Inkomstskatt-7,5-6,6-6,2
Fond för egna aktier-6,2-6,1-6,1
IFRS-justeringar tillsammans-25,1-24,3-23,7
Eget kapital enligt IFRS522,0478,0467,9
Fördelningen av eget kapital
Till moderbolagets ägare522,0478,0467,9
Till minoriteten0,00,00,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 11.8.2005 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka