Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1-30.9.2013

Minskad rörelsevinst på svag marknad, skattegottgörelsen ökade resultatet per aktie

Helsingfors, Finland, 2013-10-30 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.10.2013 kl. 8.00 EET

Juli–september 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 454,4 miljoner euro (485,1 miljoner euro), en minskning på 4,6 procent exklusive avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten uppgick till 10,7 miljoner euro (17,1 miljoner euro).

Januari–september 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 1 429,3 miljoner euro (1 472,6 miljoner euro), en minskning på 1,4 procent exklusive avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten uppgick till 6,1 miljoner euro (30,5 miljoner euro).
Periodens vinst uppgick till 11,9 miljoner euro (5,8 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till 0,16 euro (0,08 euro).
En skattegottgörelse på 25,1 miljoner euro för Lindex ökade resultatet per aktie med 0,35 euro.

Utsikterna för hela året har omvärderats: Stockmannkoncernens omsättning för år 2013 uppskattas minska något jämfört med år 2012, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna.
Trots att huvudparten av Stockmanns rörelsevinst genereras under årets sista kvartal, uppskattas rörelsevinsten för år 2013 inte uppnå fjolårets nivå.

Stockmann uppskattade tidigare att omsättningen skulle öka år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattades inte överstiga siffran för år 2012.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Marknadsomgivningen inom detaljhandeln under årets tredje kvartal var mycket svag särskilt i Finland. Konsumentförtroendet var fortsatt lågt och det varma vädret inverkade negativt på försäljningen av höstkollektionerna. De försvagade ryska, svenska och norska valutorna hade också en negativ effekt på Stockmanns omsättning i euro. Som en följd av detta uppnådde inte omsättningen vårt mål för kvartalet.

Av Stockmannkoncernens affärsenheter klarade sig Lindex bäst i den svåra marknadssituationen. Bolaget vann marknadsandelar på alla huvudmarknader och rörelsevinsten ökade under kvartalet. Varuhusgruppens rörelsevinst minskade jämfört med år 2012. I synnerhet den försvagade rubeln hade en negativ effekt på bruttomarginalen och rörelsevinsten. Seppälä, som för tillfället genomgår förändringar, genererade även en mindre rörelsevinst än år 2012.

Vår nettovinst ökade i och med en skattegottgörelse som erhölls pga. de svenska och tyska skattemyndigheternas beslut att avlägsna Lindex dubbelbeskattning från åren 1999–2005. Som ett resultat av detta, ökade Stockmanns resultat per aktie betydligt.

Varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj, som gick av stapeln efter det tredje kvartalet, uppnådde ett nytt försäljningsrekord och omsättningen ökade på alla marknadsområden. Konsumentbeteendet under resten av det sista kvartalet, som är viktigast för Stockmanns rörelsevinst för hela året, är dock osäkert. Kostnadsinbesparingsåtgärderna, beslutade under våren, fortsätter. Därtill är det ytterst viktigt att vi genomför strukturella förändringar för att anpassa vår kostnadsstruktur till lägre försäljningsvolymer.”

Utsikter för år 2013
Den europeiska ekonomin förväntas utvecklas svagt under resten av år 2013, vilket kommer att förorsaka osäkerhet på detaljhandelsmarknaden. Minskande köpkraft kan ytterligare försvaga konsumenternas förtroende och det verkar som om marknaden i Finland sannolikt kommer att få uppleva en lång period av låg eller ingen tillväxt. I Sverige förväntas utsikterna bli något bättre mot slutet av året.

Den ryska rubeln har försvagats och landets BNP-prognoser har sjunkit under de senaste månaderna. Som en följd av detta förblir utsikterna för detaljhandelsmarknaden i Ryssland osäkra. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum har varit relativt stabil. Ett lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmann avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland och Zara-franchiseverksamheten i Finland, vilket innebär en något långsammare omsättningstillväxt. I Ryssland kommer nedläggningen emellertid att förbättra rörelsevinsten. Uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland, där ett kostnadsinbesparingsprogram har inletts. Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2013.

Stockmann har omvärderat sina utsikter för hela året. Stockmannkoncernens omsättning för år 2013 uppskattas minska något jämfört med år 2012, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna.
Trots att huvudparten av Stockmanns rörelsevinst genereras under årets sista kvartal, uppskattas rörelsevinsten för år 2013 inte uppnå fjolårets nivå.

Tidigare utsikter (publicerade den 16 april 2013): Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012.

Nyckeltal

  7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Omsättning, Me 454,4 485,1 1 429,3 1 472,6 2 116,4
Omsättningstillväxt, % -6,3 5,2 -2,9 6,8 5,5
Relativ bruttomarginal, % 49,5 50,6 48,2 49,5 49,5
Rörelsevinst, Me 10,7 17,1 6,1 30,5 87,3
Nettofinansierings-
kostnader, Me
4,1 7,5 18,6 23,8 32,4
Vinst före skatt, Me 6,5 9,6 -12,5 6,8 54,9
Rapportperiodens vinst, Me 28,9 8,1 11,9 5,8 53,6
Resultat/aktie, outspädd, euro 0,40 0,11 0,16 0,08 0,74
Eget kapital/aktie, euro     11,88 11,75 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde,
Me
-47,9 -32,4 -57,8 -17,5 123,7
Investeringar, Me 15,3 17,6 43,7 40,9 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, %     111,5 111,0 90,9
Soliditet, %     39,9 39,1 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 71 911 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %     3,6 5,1 5,1
Personal, medeltal 14 685 15 505 14 830 15 437 15 603


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari-september 2013 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 30 oktober 2013 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 30 oktober 2013 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 OVK Q3 2013 SWE.pdf


Tillbaka