STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 31.3.2005

Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004). Försäljningen i utlandet ökade med 42 procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent. Minskningen beror på att försäljningen från det bilhus som övergick till importören i juli 2004 uteblev samt på förflyttningen av Galna Dagar-kampanjen till april. Vinsten före skatt minskade och uppgick till 1,7 Me (4,5 Me år 2004). Hobby Halls resultat ökade och uppvisade vinst och rörelsevinsten för Seppälä ökade betydligt, varuhusgruppen och Stockmann Auto uppvisade en mindre rörelsevinst. Resultatprognosen för år 2005 är oförändrad.

IFRS-rapportering

Stockmann övergick 1.1.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Som delårsrapportens jämförelseinformation har använts IFRS-enliga tal från år 2004, vilka publicerades på årsnivå 15.2.2005 och på kvartalsnivå 18.4.2005. Denna delårsrapport följer de redovisningsprinciper som publicerades i börsmeddelandet 18.4.2005. Denna delårsrapport är oreviderad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första kvartalet år 2005 till 400,6 miljoner euro, med andra ord låg den på samma nivå som under jämförelseperioden (402,9 Me år 2004). Om försäljningen från bilhuset i Hertonäs som övergick till Kesko 1.7.2004 elimineras från jämförelsetalet, uppvisade koncernens försäljning en ökning med 6 procent. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 69,4 miljoner euro, en ökning med 42 procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent och uppgick till 331,2 miljoner euro. Försäljningen i utlandet ökade sin andel av hela koncernens försäljning från 12 procent till 17 procent. Omsättningen uppgick till 334,1 miljoner euro då den under jämförelseperioden var 336,0 miljoner euro.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 2,9 miljoner euro och uppgick till 106,0 miljoner euro, det relativa försäljningsbidraget var 31,7 procent (30,7 procent). Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag blev fortsatt bättre i varuhusgruppen och i Seppälä medan det i de övriga affärsenheterna var något mindre än under jämförelseperioden. Rörelsekostnaderna ökade med 4,3 miljoner euro och avskrivningarna ökade med 1,1 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade och uppgick till 1,6 miljoner euro (4,0 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Vinsten före skatt uppgick till 1,7 miljoner euro, dvs. 2,8 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 0,5 miljoner euro, dvs. 0,7 miljoner euro mindre än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 1,2 miljoner euro, då den året innan var 3,2 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,02 euro (0,05 euro). Det egna kapitalet per aktie var 7,81 euro (8,71 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent och uppgick till 213,4 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 3 procent. Försäljningsminskningen beror på förläggningen av vårens Galna Dagar- kampanj. Våren 2005 inföll Galna Dagar-kampanjen i april då den året innan inleddes den sista mars. En bidragande orsak till försäljningsökningen i utlandet var de nya varuhusen som invigdes i Moskva i april och december 2004 samt den goda jämförbara försäljningstillväxten i varuhusen i Baltikum. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 51 procent, och dess andel av gruppens försäljning steg till 24 procent (18 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst minskade med 2,8 miljoner euro och uppgick till 0,6 miljoner euro (3,4 miljoner euro). Bidragande orsaker till minskningen av resultatet är etableringskostnaderna för de nya varuhusen samt tidpunkten för inledning av Galna Dagar-kampanjen i Finland.

Stockmann Autos försäljning minskade med 18 procent och uppgick till 96,5 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar minskade med 23 procent och antalet sålda begagnade bilar minskade med 17 procent. Enhetens rörelsevinst minskade med 1,9 miljoner euro och uppgick till 0,2 miljoner euro (2,1 miljoner euro). Övergången av bilhuset i Hertonäs till importören fr.o.m. 1.7.2004 har haft betydande inverkan på att både försäljningen och rörelsevinsten har minskat.

Hobby Halls försäljning ökade med 7 procent och uppgick till 60,5 miljoner euro (56,6 miljoner euro). Distanshandeln i Finland ökade med 10 procent. Särskilt online-handeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt. Hobby Halls försäljning i Baltikum ökade med 10 procent trots att distanshandeln i Litauen lades ned under början av året. Hobby Halls resultat vände och uppvisade vinst, rörelseresultatet förbättrades med 1,3 miljoner euro och uppgick till 0,7 miljoner euro (-0,7 Me).

Seppäläs försäljning ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 30,0 miljoner euro. Försäljningen ökade kraftigt i Baltikum där butikerna som öppnades i Estland och Lettland i slutet av år 2004 samt en god jämförbar utveckling av försäljningen bidrog till en försäljningsökning. De tre butikerna som öppnades i Ryssland under år 2004 bidrog också till att öka Seppäläs försäljning. Seppäläs rörelseresultat ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med hela 1,9 miljoner euro och uppgick till 1,3 miljoner euro (-0,6 miljoner euro). Det första kvartalets vinstbringande resultat var det bästa i Seppäläs historia.

Finansiering och bundet kapital

Mängden likvida medel har planenligt minskats. De uppgick i slutet av översiktsperioden till 16,2 miljoner euro, jämfört med 88,6 miljoner euro året innan och 41,4 miljoner euro i slutet av år 2004.

Under översiktsperioden har inga lån amorterats och inga nya långfristiga lån upptagits. De långfristiga lånen uppgick i slutet av mars till 14,9 miljoner euro. Investeringarna uppgick till 8,9 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick till 200,0 miljoner euro och minskade med 13,5 miljoner euro från början av året. Dividenden för år 2004, 53,0 miljoner euro, som bolagsstämman 29.3.2005 fattade beslut om, utbetalades den 8 april. Dividenden har såväl under översiktsperioden som jämförelseperioden upptagits som vinstutdelning och skuld till aktieägarna. Detta bidrar till att soliditeten är lägre under det första kvartalet än under de övriga kvartalen. Under översiktsperioden var soliditeten 54,8 procent (57,5 procent). Vid utgången av år 2004 uppgick soliditeten till 62,5 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade som en följd av minskningen av bundet kapital och uppgick till 15,7 procent (14,8 procent i slutet av år 2004). Koncernens bundna kapital minskade jämfört med mars 2004 och uppgick vid översiktsperiodens slut till 496,9 miljoner euro (535,9 miljoner euro i slutet av år 2004). Till minskningen av det bundna kapitalet bidrog bl.a. den extra dividend som utdelades i december 2004.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 8,9 miljoner euro (17,6 miljoner euro).

Varuhusgruppens viktigaste investering år 2005 är varuhuset som byggs i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Varuhusets försäljningsyta är omkring 11 000 kvadratmeter och enligt plan öppnas det i oktober 2005. Projektets kostnadskalkyl för Stockmanns del uppgår till ca 10 miljoner euro.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Projektets genomförande förutsätter en ändring av stadsplanen som är anhängiggjord. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis före utgången av år 2009.

I februari öppnades i köpcentret norra Mega i Moskva den första Bestseller- butiken som fungerar enligt franchisingprincipen. Vidare öppnas år 2005 ännu 2-3 nya Bestseller-butiker i Ryssland. I centrum av Moskva är Zaras flagship-butik under byggnad och vidare byggs en femte Zara-butik i köpcentret Rio. Butikerna skall enligt plan öppnas i maj-juni. Utöver dessa har i Ryssland ingåtts avtal om att öppna två nya Zara-butiker i Moskva.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammalagt 6,7 miljoner euro.

Stockmann Autos investeringar uppgick till 1,3 miljoner euro och Hobby Halls till 0,3 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 0,2 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Litauen i Vilnius i början av april. Målet är att öppna flera butiker i Moskva och utvidga verksamheten till S:t Petersburg under hösten 2005. Vidare har Seppälä som mål att under år 2005 utvidga sin verksamhet både i Lettland och i Litauen.

De övriga investeringarna uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro.

Bolagsstämma

Stockmanns ordinarie bolagsstämma som hölls den 29 mars beslöt att som dividend för räkenskapsperioden 2004 utdela 1,00 euro per aktie, dvs. totalt 53,0 miljoner euro.

Paragraf 2 i bolagsordningen ändrades så, att bolaget även kan idka restaurangverksamhet. Paragraf 11 ändrades så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka kallelse till bolagsstämma bör publiceras senast 17 dagar före bolagsstämman. Även paragraf 12 i bolagsordningen ändrades så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka aktieägare bör anmäla sig till bolagsstämman senast det datum som angivits i kallelsen till bolagsstämma, vilket kan vara tidigast 10 dagar före stämman.

Bolagsstämman beslöt, enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag, att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och återvalde styrelsemedlemmarna; verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir- Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid styrelsens konstituerande möte den 29 mars 2005 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet valde styrelsen fortsättningsvis verkställande direktör Lasse Koivu och till övriga medlemmar fortsättningsvis verkställande direktör Erkki Etola och kammarrådet Henry Wiklund.

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt att ge styrelsen fullmakt att överlåta högst 401 172 av bolaget ägda egna B-aktier i ett eller flera partier. Fullmakten är i kraft i ett år.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av mars till 1 378,8 miljoner euro (941,1miljoner euro). I slutet av år 2004 var aktiestockens marknadsvärde 1 140,8 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av mars var kursen för A-aktien 25,76 euro, då den i slutet av år 2004 var 21,10 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av mars 25,85 euro, då den i slutet av år 2004 var 21,70 euro.

De 4 900 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 infördes i handelsregistret 16.3.2005, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.3.2005. Aktiekapitalet höjdes med 9 800 euro på grund av teckningarna. Aktiekapitalet är efter förhöjningen 106 849 920 euro.

I slutet av mars 2005 ägde Stockmann 401 172 egna B-aktier. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,1 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 9 781, vilket är 1 129 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen och Zara- butikerna i Moskva. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 862 och uppgick till 7 954 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 016 i slutet av mars 2005. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 2 073.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas fortsättningsvis öka i Finland med 2-3 procent år 2005. Försäljningen av nya bilar uppskattas minska jämfört med år 2004. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta att växa snabbare än marknaden i Finland. Försäljningen år 2005 uppskattas uppgå till ca 1,9 miljarder euro.

Koncernens resultat under det andra kvartalet beräknas bli bättre än året innan. Varuhusgruppens, Seppäläs och Hobby Halls rörelsevinster beräknas öka jämfört med det andra kvartalet 2004 och Stockmann Autos rörelsevinst förväntas minska jämfört med jämförelseperioden. Den i årsberättelsen presenterade resultatprognosen för år 2005 är oförändrad. Målet är att vinsten år 2005 är bättre än år 2004.

Helsingfors den 21 april 2005 STOCKMANN Oyj Abp

Balansräkning, koncernen, mn euro 31/3/05 31/3/04 31/12/04 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar24,340,924,4
    Materiella anläggningstillgångar268,8236,1268,4
    Långfristiga placeringar7,17,17,1
    Långfristiga fordringar7,02,58,5
    Latenta skattefordringar2,41,42,0
Långfristiga tillgångar totalt309,7288,0310,3
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar228,3217,3195,0
    Fordringar, räntebärande107,1108,9102,3
    Fordringar, räntefria93,987,2100,1
    Placeringar tillgängliga för0,01,10,0
försäljning
    Finansiella värdepapper1,671,328,7
    Kassa och banktillgodohavanden14,617,412,7
Kortfristiga tillgångar totalt445,6503,1438,7
Tillgångar totalt755,3791,1749,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital414,2454,7467,9
Minoritetsandel0,00,00,0
Eget kapital totalt414,3454,8467,9
Långfristiga lån14,951,515,3
Latenta skatteskulder29,033,629,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,67,816,352,7
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria229,4234,9183,8
Kortfristiga skulder totalt297,1251,2236,6
Eget kapital och skulder totalt755,3791,1749,0
Soliditet, procent54,857,562,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent16,0-4,65,7
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie,-0,57-0,271,62
euro
Räntebärande nettoskuld, mn euro-52,4-133,6-7,2
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.53 42552 65053 420
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.53 01752 23152 544
Antal aktier,utspädd 1000 st.54 36153 03753 509

Kassaflödesberäkning, koncernen, mn euro1-03/1-03/1-12/
200520042004
Affärsverksamhetens kassaflöde-30,3-14,386,4
Investeringarnas kassaflöde
   Investeringar-9,7-18,2-57,1
   Intäkter av investeringar0,10,02,4
Investeringarnas kassaflöde totalt-9,6-18,1-54,7
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis0,39,5
   Erlagda dividender-0,30,0-123,0
   Kortfristiga lån, ökning (+),15,0-0,51,8
minskning (-)
Finansieringens kassaflöde totalt14,7-0,2-111,7
Förändring i likvida medel-25,2-32,7-79,9
Likvida medel vid periodens början41,4121,3121,3
Likvida medel vid periodens slut16,288,641,4

Resultaträkning, koncernen, mn1-03/1-03/Förändr.1-12/
euro20052004procent2004
Omsättning334.1336.0-11 445.0
Övriga rörelseintäkter0,00,042,4
Användning av material och-228,1-232,9-2-951,5
tillbehör Kostnader för löner och -51,0 -47,8 7 -202,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,5-7,514-30,7
Övriga rörelsekostnader-45,0-43,93-183,3
Rörelsevinst1,64,0-6079,8
Finansiella intäkter och0,10,5-74-0,9
kostnader
Vinst före skatter1,74,5-6178,9
Inkomstskatt-0,5-1,2-57-19,6
Vinst efter skatt1,23,2-6359,3
Minoritetsandel0,00,0-30,0
Nettovinst1,23,2-6359,3
Resultat/aktie, euro0,020,05-551,13
Resultat/aktie, utspädd, euro0,020,05-561,11
Rörelsevinst av omsättning,0,481,19-605,52
procent
Eget kapital/aktie, euro7,818,71-108,83
Avkastning på eget kapital,13,2*12,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 15,7 * 14,8 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 7 954 7,092 12 7 812 till heltidsanställda

* Ingen information enligt IFRS från år 2003

SEGMENTUPPGIFTER

Segmenten Försäljning, mn euro

Varuhusgruppen213,4199,67938,8
Stockmann Auto96,5117,9-18437,1
Hobby Hall60,556,67214,4
Seppälä30,028,65143,7
Elimineringar + odelat0,20,20,9
Koncernen400,6402,9-11 735,0
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen179,8167,87789,3
Stockmann Auto79,196,8-18358,0
Hobby Hall50,247,36177,9
Seppälä24,823,65118,4
Elimineringar + odelat0,20,51,5
Koncernen334,1336,0-11 445,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen0,63,4-8163,7
Stockmann Auto0,22,1-917,0
Hobby Hall0,7-0,7-2,9
Seppälä1,3-0,617,1
Elimineringar-0,10,5-1,7
Odelat-1,1-0,8-3,5
Koncernen1,64,0-6079,8
Investeringar, brutto, mn euro
Varuhusgruppen6,715,1-5548,8
Stockmann Auto1,31,1184,4
Hobby Hall0,30,4-331,2
Seppälä0,20,2-191,2
Odelat0,40,7-503,3
Koncernen8,917,6-4958,9
Tillgångar, mn euro1-03/20051-03/2004Förändr.1-12/
procent2004
Varuhusgruppen461,8444,24443,1
Stockmann Auto112,593,021113,1
Hobby Hall106,8119,9-11102,2
Seppälä27,427,3029,2
Odelat46,7106,6-5661,3
Koncernen755,3791,1-5749,0
Skulder räntefritt, mn euro
Varuhusgruppen89,083,829596,5
Stockmann Auto41,830,73645,1
Hobby Hall17,021,8-2217,0
Seppälä4,24,3010,4
Odelat106,4128,0-1744,1
Koncernen258,4268,5-4213,1
Marknadsområden
Försäljning, mn euro
Finland 1)331,2354,1-61 492,9
Baltikum 2)32,727,121119,5
Ryssland 3)36,721,769122,5
Koncernen400,6402,9-11 735,0
Finland, procent82,787,986,0
Utlandet, procent17,312,114,0
Omsättning, mn euro
Finland 1)274,9294,0-71 237,9
Baltikum 2)27,823,319102,0
Ryssland 3)31,418,669105,1
Koncernen334,1336,0-11 445,0
Finland, procent82,387,585,7
Utlandet, procent17,712,514,3
Rörelsevinst, mn euro
Finland 1)4,56,1-2776,9
Baltikum 2)-0,2-2,0-910,2
Ryssland 3)-2,7-0,22,7
Koncernen1,64,0-6179,8
Investeringar, brutto, mn euro
Finland 1)5,44,81322,3
Baltikum 2)0,31,6-813,1
Ryssland 3)3,211,2-7133,5
Koncernen8,917,6-4958,9
Finland, procent60,727,337,8
Utlandet, procent39,372,762,2
Tillgångar, mn euro
Finland 1)600,0660,3-9602,2
Baltikum 2)74,280,7-870,9
Ryssland 3)81,250,06275,9
Koncernen755,3791,1-5749,0
Finland, procent79,483,580,4
Utlandet, procent20,616,519,6
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond
Aktie-Överkurs-för egna Reserv-Övriga
koncernen. mn eurokapitalfondaktierfondfonder
Eget kapital 31.12.2003105.3147.16.20.243.7
Omräkningsdifferenser
Latent
skatteskuld/skattefordran Avskrivningar från anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument0,3
Justerat eget kapital105,3147,10,00,244,1
1.1.2004
Teckningar med optionsbevis0,00,2
Överföring till övriga0,1
fonder
Säkring av kassaflöde-0,9
Finansiella instrument0,4
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens
resultat
Eget kapital 31.03.2004105,3147,30,00,243,6
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Teckningar med optionsbevis
Överföring till övriga0,0
fonder Säkring av kassaflöde -2,0 Utdelning Omräkningsdifferenser Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 31.03.2005 106,8 154,8 0,0 0,2 42,4

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinori-Ackumu-
tets-Omräknings-lerade
koncernen. mn euroandeldifferenser vinsmedelTotalt
Eget kapital 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Omräkningsdifferenser0,1-0,10,0
Latent skatteskuld/skattefordran-7,5-7,5
Avskrivningar från-10,8-10,8
anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument-0,9-0,6
Justerat eget kapital 1.1.20040,00,0225,4522,0
Teckningar med optionsbevis0,3
Överföring till övriga fonder-0,10,0
Säkring av kassaflöde-0,9
Finansiella instrument0,4
Utdelning-70,5-70,5
Omräkningsdifferenser0,10,1
Räkenskapsperiodens resultat0,03,23,2
Eget kapital 31.03.20040,00,1158,2454,8
Eget kapital 31.12.20040,00,2161,9467,9
Teckningar med optionsbevis0,0
Överföring till övriga fonder0,10,1
Säkring av kassaflöde-2,0
Finansiella instrument0,0
Utdelning-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,01,21,2
Eget kapital 31.03.20050,00,2110,1414,3

Ansvarsförbindelser, koncernen, 31/3/05 31/3/04 31/12/04 mn euro Inteckningar i jordområden och 1,7 1,7 1,7 byggnader

Panter0,20,20,2
Övriga förbindelser18,751,524,4
Koncernen20,653,426,3
Hyreskontrakt för affärslägen,
mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år60,060,159,3
Efter ett år363,5405,6397,5
Totalt423,5465,7456,8
Derivativavtal, koncernen, mn
euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal177,072,886,9
Räntederivativavtal35,035,035,0
Valutakurser
LandValuta31/3/0531/3/0431/12/04
RysslandRUB36,150034,863037,7570
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69600,65400,6979
LitauenLTL3,45283,45293,4528

Resultaträkning per kvartal,Q1Q4Q3Q2Q1
koncernen, mn euro20052004200420042004
Omsättning334.1429.7330.6348.8336.0
Övriga rörelseintäkter0,00,10,02,30,0
Användning av material och-228,1-266,6-221,8-230,2-232,9
tillbehör Kostnader för löner och -51,0 -58,9 -44,2 -51,2 -47,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,5-7,8-7,7-7,7-7,5
Övriga rörelsekostnader-45,0-54,0-42,1-43,3-43,9
Rörelsevinst1,642,414,818,64,0
Finansiella intäkter och0,1-0,1-0,8-0,40,5
kostnader
Vinst före skatter1,742,213,918,24,5
Inkomstskatt-0,5-12,6-3,9-1,9-1,2
Vinst efter skatt1,229,710,016,43,2
Minoritetsandel0,00,00,00,00,0
Nettovinst1,229,710,016,43,2
Resultat/aktie,euro
Grund0,020,580,180,320,05
Utspätt0,020,560,190,310,05
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen213,4310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto96,597,395,5126,4117,9
Hobby Hall60,564,646,247,056,6
Seppälä30,043,538,133,528,6
Elimineringar + odelat0,20,20,20,30,2
Koncernen400,6515,8396,7419,6402,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen179,8260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto79,179,578,2103,496,8
Hobby Hall50,253,438,338,947,3
Seppälä24,835,831,427,623,6
Elimineringar + odelat0,20,20,40,50,5
Koncernen334,1429,7330,6348,8336,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen0,637,111,711,53,4
Stockmann Auto0,20,50,93,62,1
Hobby Hall0,71,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä1,38,05,34,4-0,6
Elimineringar-0,1-3,50,70,50,5
Odelat-1,1-1,2-1,1-0,4-0,8
Koncernen1,642,414,818,64,0
Denna delårsrapport är oreviderad.

Avstämningskalkyl av eget kapital för jämförelseperioden

Balansräkning, IFRS 31.3.2004 koncernen, FAS Justeringar IFRS mn euro TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar40,940,9
    Materiella anläggningstillgångar229,96,2236,1
    Långfristiga placeringar28,7-21,67,1
    Långfristiga fordringar0,71,82,5
    Latent skatteskuld0,80,51,4
Långfristiga tillgångar totalt301,0-13,1288,0
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar217,3217,3
    Fordringar, räntebärande108,9108,9
    Fordringar, räntefria85,81,487,2
    Placeringar tillgängliga för1,11,1
försäljning
    Finansiella värdepapper71,371,3
    Kassa och banktillgodohavanden17,417,4
Kortfristiga tillgångar totalt500,72,4503,1
Tillgångar totalt801,7-10,6791,1
EGET KAPITAL OCK SKULDER
Eget kapital480,4-25,6454,7
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt480,4-25,6454,8
Långfristiga lån49,22,351,5
Latent skatteskuld25,97,733,6
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital,16,316,3
räntebärande
Kortfristigt främmande kapital, räntefria229,85,1234,9
Kortfristiga skulder totalt246,15,1251,2
Eget kapital och skulder totalt801,7-10,6791,1
Avstämningskalkyl av vinst för jämförelseperioden

Resultaträkning, koncernen, mn euro

Resultaträkning 1.1.-31.3.2004FASJusteringarIFRS
Omsättning336,00,0336,0
Övriga rörelseintäkter0,00,00,0
Användning av material och tillbehör-232,90,0-232,9
Kostnader för löner och-47,80,0-47,8
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,3-0,1-7,5
Övriga rörelsekostnader-46,32,5-43,9
Rörelsevinst1,62,34,0
Finansiella intäkter och kostnader3,1-2,60,5
Vinst före skatter4,8-0,34,5
Inkomstskatt-1,40,1-1,2
Vinst efter skatt3,4-0,23,2
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst3,4-0,23,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka