Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1 - 30.9.2012

Stadig ökning av rörelsevinsten under tredje kvartalet

Helsingfors, Finland, 2012-10-31 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 31.10.2012 kl. 8.00 EET

Juli - september 2012:
Koncernens omsättning ökade med 5,2 procent och uppgick till 485,1 Me (461,3 Me).
Rörelsevinsten ökade med 12,5 procent och uppgick till 17,1 Me (15,2 Me).

Januari - september 2012:
Koncernens omsättning ökade med 6,8 procent och uppgick till 1 472,6 Me (1 379,2 Me).
Rörelsevinsten ökade med 19,7 Me till 30,5 Me (10,8 Me).
Rapportperiodens vinst var 5,8 Me (-14,4 Me).
Resultatet per aktie var 0,08 e (-0,20 e).
Oförändrad resultatprognos för hela året: omsättningen och rörelsevinsten uppskattas vara högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning och rörelsevinst fortsatte att växa stadigt under tredje kvartalet år 2012. För den starkaste försäljningstillväxten stod Lindex, som ökade sina marknadsandelar på samtliga marknader förutom Norge. Tillväxten baserade sig huvudsakligen på den framgångsrika kampanjen mot bröstcancer som genomfördes i september tillsammans med Missoni. Tack vare detta uppvisade Lindex en klar rörelsevinstförbättring.

Seppälä var inte lika framgångsrikt som under det tredje kvartalet år 2011. Vi har förtroende för att den nya organisationsstrukturen och modekedjorna-affärsenheten som bildades i juni, kommer att hjälpa Seppäläs affärsverksamhet att igen bli lönsammare. Varumärkesförnyelseprojektet som inleddes under detta kvartal förväntas ha en positiv inverkan på Seppäläs verksamhet under kommande år.

Stockmanns varuhus i Ryssland fortsatte prestera bra, med flaggskeppsvaruhuset i S:t Petersburg som vägvisare. Rörelsevinsten ökade igen i Ryssland, trots den förlustbringande Bestsellerverksamheten som kommer att avslutas innan utgången av året. Varuhusen i Baltikum fortsatte också sina goda prestationer. Rörelsevinsten var mindre än året innan i Finland, där det finns tecken på ett svagare inköpsbeteende hos konsumenterna.

Galna Dagar-kampanjen som inföll efter kvartalet, fortsatte att stärka varuhusgruppens omsättning. Vi uppnådde en omsättningstillväxt på sammanlagt 8 procent med kampanjen, med en tillväxt på 21 procent i Ryssland och 3 procent i Baltikum. I Finland lanserades också nätkampanjen vilket bidrog till att öka tillväxten i Finland till 3 procent. Koncernens försäljningsutveckling i september och Galna Dagar-kampanjen inger oss förtroende inför de viktiga sista månaderna av året. Vi har goda möjligheter att uppnå den målsatta omsättningen och rörelsevinstökningen för hela året.

För närvarande undersöker Stockmann två viktiga projekt i syfte att stärka sin finansiella position och efterfölja sin långsiktiga strategi. För det första kommer bolaget att undersöka möjligheterna att emittera en företagsobligation på kreditmarknaden. Med obligationsfinansiering kunde bolaget diversifiera sina finansieringskällor och sin maturitetsprofil genom att ersätta en del av de nuvarande banklånen och lånelimiterna.

För det andra har Stockmann framgångsrikt färdigställt byggandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg, där verksamheten är i full gång. Den positiva utvecklingen inom fastighetsmarknaden i Ryssland har uppmuntrat Stockmann att utvärdera det kommersiella värdet på köpcentret och en potentiell förstärkning av bolagets finansiella position genom att hitta en utomstående investerare för fastighetsegendomen. Om acceptabla villkor kan uppnås, kunde Stockmann överväga att genomföra denna transaktion under år 2013.

Utsikter för resten av år 2012

Det instabila läget i världsekonomin och den olösta europeiska skuldkrisen skapar en utmanande situation när det gäller att bedöma framtidsutsikterna, speciellt gällande detaljhandelns marknadsutveckling på lång sikt. Det finns tecken på minskande konsumtion speciellt i Finland, där konsumenternas förtroende för den egna ekonomin försvagades under sommaren.

Den ryska marknaden fortsätter sannolikt att prestera bättre än de nordiska länderna, huvudsakligen förutsatt att råoljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Konsumentmarknadernas positiva utveckling i Baltikum förväntas fortsätta. Dock kan hög osäkerhet och minskande konsumentförtroende fortsättningsvis försvaga konsumenternas köpvilja på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt under år 2011 och under det första halvåret 2012, särskilt i Sverige. Marknaden började öka i september, men utsikterna för resten av året är ännu osäkra.

Stockmanns beslut att avsluta den förlustbringande Bestseller-franchiseverksamheten under år 2012 kommer att ha en inverkan på omsättningen i Ryssland, men förbättrar rörelsevinsten från år 2013 framåt. Stockmann har som mål att uppnå en positiv rörelsevinst, exklusive Bestsellerverksamheten, i Ryssland under år 2012.

Under år 2012 kommer Stockmann att fokusera på att dra full nytta av tidigare gjorda investeringar och att eftersträva en effektiv kapitalanvändning. Dessutom är förbättrad kostnadseffektivitet i fokus i alla enheter. Koncernens investeringar beräknas vara klart mindre än avskrivningarna och totalt uppgå till ca 50 miljoner euro under år 2012.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning och rörelsevinst blir högre än år 2011, förutsatt att marknadssituationen inte avsevärt försämras.

Nyckeltal

  7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
1-12/
2011
Omsättning, Me 485,1 461,3 1 472,6 1 379,2 2 005,3
Omsättningstillväxt, % 5,2 9,6 6,8 10,8 10,1
Bruttomarginal, % 50,6 49,1 49,5 48,8 48,7
Rörelsevinst, Me 17,1 15,2 30,5 10,8 70,1
Nettofinansieringskostnader, Me 7,5 8,8 23,8 26,3 34,4
Vinst före skatt, Me 9,6 6,4 6,8 -15,5 35,7
Rapportperiodens vinst, Me 8,1 5,7 5,8 -14,4 30,8
Resultat/aktie, outspädd, e 0,11 0,08 0,08 -0,20 0,43
Eget kapital/aktie, e     11,75 11,42 12,11
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -32,4 -39,1 -17,5 -113,7 66,2
Investeringar, Me 17,6 11,4 40,9 50,4 66,0
Nettoskuldsättningsgrad, %     111,0 119,2 95,3
Soliditet, %     39,1 38,6 42,2
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     71 911 71 380 71 496
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     5,1 3,6 4,1
Personal, medeltal     15 437 15 879 15 964


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport Q3 2012 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag 31.10.2012 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 31.10.2012 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Stockmann har befullmäktigat Danske Bank, Pohjola Markets och Swedbank att arrangera investerarträffar för bolaget fr.o.m. 6.11.2012. En kapitalmarknadstransaktion kan följa efter detta, beroende på marknadssituationen.


Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Q3 2012 SWE.pdf


Tillbaka