Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1 ­- 30.9.2011

Den goda omsättningstillväxten fortsatte, rörelsevinsten för Q3 något mindre än året innan

Helsingfors, Finland, 2011-10-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 26.10.2011 kl. 8.00 EET

Juli - september 2011:
Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent och var 461,3 miljoner euro (420,7 Me).
Rörelsevinsten var 15,2 miljoner euro (18,4 Me).

Januari - september 2011:
Koncernens omsättning ökade med 10,8 procent och var 1 379,2 miljoner euro (1 245,0 Me).
Rörelsevinsten var 10,8 miljoner euro (40,2 Me).
Rapportperiodens resultat var -14,4 miljoner euro (41,2 Me).
Resultatet per aktie var -0,20 euro (0,58 e).

Utsikterna för hela året uppdaterade den 30 september 2011: Omsättningstillväxten uppskattas fortsätta år 2011. Räkenskapsperiodens rörelsevinst uppskattas vara mindre än året innan.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning uppvisade fortsättningsvis en god tillväxt under årets tredje kvartal. Försäljningen utvecklades bäst i Ryssland, där speciellt det nya varuhuset i S:t Petersburg ökade Stockmanns omsättning. Varuhusgruppens rörelseresultat för kvartalet förbättrades på samtliga marknadsområden.

Lindex har ökat omsättningen på sina nya marknader. I Sverige har hela modebranschens försäljning i år minskat, och trots vunna marknadsandelar minskade Lindex försäljning i Sverige från fjolåret. Försäljningsvolymen understeg målsättningsnivån, och ökade inköpspriser inom en allt mer konkurrerad verksamhetsomgivning inverkade negativt på våra modekedjors resultat.

Koncernen uppnådde en skälig rörelsevinst under tredje kvartalet, men beträffande resultatutvecklingen för hela året är fjärde kvartalet avgörande. Vi har positiva förväntningar inför sista kvartalet tack vare den utomordentligt lyckade Galna Dagar-kampanjen. Osäkerheten på marknaden gör det dock mycket svårt att förutspå framtiden. Under rådande förhållanden uppskattar vi att hela årets rörelsevinst kommer att bli mindre än vad den var i fjol.

Utsikter för resten av år 2011
Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under slutet av året har försvagats på grund av den europeiska skuldkrisen, och detta har inverkat negativt även på konsumenternas förtroende. Det har blivit allt svårare att förutspå konsumenternas köpbeteende under det fjärde kvartalet.

Marknadstillväxten i Ryssland förväntas fortsätta öka snabbare än i de nordiska länderna, trots att rubelns försvagning kan inverka på konsumenternas köpkraft och beteende. Den positiva utvecklingen av konsumtionsmarknaden i Baltikum uppskattas fortsätta. Den ökade inflationen påverkar dock konsumenternas köpkraft på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode inleddes svagt år 2011 jämfört med det starka första kvartalet året innan. Kapacitetsproblemen på inköpsmarknaderna i Fjärran Östern har lättat, varpå höstens leveranser anlände i rätt tid. Marknadsefterfrågan i Sverige har till skillnad från övriga marknader varit svag, och landets totalmarknad för mode har klart minskat. Det är svårt att uppskatta utvecklingen av Sveriges modemarknad för slutet av året, men på övriga marknadsområden uppskattas efterfrågan bli bättre i relation till den svaga utvecklingen i slutet av fjolåret.

Stockmanns varuhusgrupps investeringar, vilka färdigställdes på hösten år 2010 och i början av år 2011, inverkar positivt på omsättningsutvecklingen år 2011. Flera av varuhusen i Ryssland befinner sig dock ännu i sin inledningsfas. De färdigställda investeringarnas positiva inverkan på affärsenhetens rörelsevinst syns fr.o.m. det sista kvartalet år 2011.

Stockmann uppskattar fortsättningsvis att bolagets omsättning och rörelsevinst utvecklas i en positiv riktning under årets sista kvartal, som är avgörande för resultatutvecklingen för hela året. För hela årets del uppskattar Stockmannkoncernen att omsättningen fortsätter att öka. Rörelsevinsten för räkenskapsperioden uppskattas bli mindre än året innan.

Koncernens totalinvesteringar uppskattas vara ca 65 miljoner euro år 2011 (165,4 miljoner euro år 2010) och vara mindre än de uppskattade avskrivningarna för hela året.

Nyckeltal

  7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Omsättning, Me 461,3 420,7 1379,2 1245,0 1821,9
Omsättningstillväxt, % 9,6 8,1 10,8 6,2 7,3
Relativ bruttomarginal, % 49,1 50,0 48,8 50,1 49,9
Rörelsevinst, Me 15,2 18,4 10,8 40,2 88,8
Nettofinansieringskostnader, Me 8,8 6,6 26,3 10,4 14,6
Vinst före skatt, Me 6,4 11,9 -15,5 29,8 74,2
Rapportperiodens vinst, Me 5,7 13,4 -14,4 41,2 78,3
Resultat/aktie, outspädd, e 0,08 0,19 -0,20 0,58 1,10
Eget kapital/aktie, e     11,42 11,87 12,45
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -39,1 -0,3 -113,7 -16,4 91,8
Investeringar, Me 11,4 34,5 50,4 107,1 165,4
Nettoskuldsättningsgrad, %     119,2 98,0 87,7
Soliditet, %     38,6 41,6 43,1
Antal aktier, outspädd,
vägt medeltal, 1 000 st.
    71 380 71 112 71 120
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     3,6 6,7 5,8
Personal, medeltal 16 014 15 261 15 879 14 825 15 164

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för perioden januari-september 2011 och innehåller rapportens väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens
En press- och analytikerträff ordnas i dag 26.10.2011 kl. 9.15 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 26.10.2011 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets internetsidor.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 

Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmediaQ3 2011 SWE.pdf


Tillbaka