STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2010

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 27.10.2010 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.2010

STOCKMANNS RÖRELSEVINST ÖKADE NÅGOT

Stockmannkoncernens omsättning ökade under det tredje kvartalet med 8,1 procent och uppgick till 420,7 miljoner euro (389,3 miljoner euro). Också det tredje kvartalets rörelsevinst ökade och uppgick till 18,4 miljoner euro (17,7 miljoner euro). Under rapportperioden januari-september ökade koncernens omsättning med 6,2 procent och uppgick till 1 245,0 miljoner euro (1 172,2 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst för rapportperioden ökade med 16,0 miljoner euro och uppgick till 40,2 miljoner euro (24,3 miljoner euro). Rapportperiodens vinst var 41,2 miljoner euro (15,1 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,58 euro (0,24 euro).

Nyckeltal 7-9/2010 7-9/2009 Index

Omsättningmilj. euro420,7389,3108
Rörelsevinstmilj. euro18,417,7104
Vinst före skattmilj. euro11,98,9134
Resultat/aktieeuro0,190,27*70
1-9/20101-9/2009Index2009
Omsättningmilj. euro1 245,01 172,21061 698,5
Rörelsevinstmilj. euro40,224,316685,3
Vinst före skattmilj. euro29,85,554561,3
Resultat/aktieeuro0,580,24*1450,82
Eget kapital/aktieeuro11,9011,3610511,96
Kassaflöde frånmilj. euro-16,4-8,1146,8
affärsverksamheten Nyckeltal
Nettoskuldsättningsgradprocent97,894,072,1
Soliditetprocent41,743,444,1
Antal aktier, vägttusen st.71 80264 295*65 995
medelvärde, utspädd Avkastning på procent 6,7 5,2 5,8 sysselsatt kapital, glidande 12 mån. *Justerat med aktieemissionerna år 2009

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Från början av år 2010 rapporterar Stockmann omsättningen utan mervärdesskatt i stället för momsbelagd försäljning, så att de rapporterade siffrorna är jämförbara och beskriver den verkliga utvecklingen oavsett förändringar i mervärdesskatten. Även siffrorna för år 2009 presenteras utan mervärdesskatt.

Återhämtningen i konsumtionsefterfrågan, konsumenternas förstärkta förtroende och alla affärsenheters åtgärder för att förstärka sin konkurrenssituation syntes i Stockmannkoncernens omsättning (exkl. moms), som ökade med 6,2 procent och uppgick till 1 245,0 miljoner euro (1 172,2 miljoner euro). Under januari-september ökade omsättningen i Finland med 3,9 procent och uppgick till 669,4 miljoner euro. Koncernens omsättning i utlandet uppgick till 575,6 miljoner euro och ökade med 9,0 procent. Den svenska och norska kronan samt ryska rubeln har förstärkts under rapportperioden i förhållande till euron. Beräknat med jämförbara valutakurser skulle koncernens omsättning i utlandet ha varit på fjolårets nivå. Den utländska omsättningens andel av koncernens omsättning uppgick till 46,2 procent (45,1 procent).

Inga övriga rörelseintäkter förekom under rapportperioden.

Under rapportperioden ökade bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet med 69,8 miljoner euro och uppgick till 623,7 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 50,1 procent (47,3 procent). Alla affärsenheters relativa bruttomarginal ökade jämfört med motsvarande period året innan. Rörelsekostnaderna ökade med 52,2 miljoner euro och avskrivningarna med 1,4 miljoner euro.

Koncernens rörelsevinst ökade under rapportperioden med 16,0 miljoner euro och uppgick till 40,2 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 8,4 miljoner euro och uppgick till 10,4 miljoner euro (18,8 miljoner euro). De minskade nettofinansieringskostnaderna berodde på en låg räntenivå, valutakursvinster av engångskaraktär samt en minskning av det genomsnittliga lånade kapitalet. De återfinansierade lånens regleringsprovisioner ökade rapportperiodens nettofinansieringskostnader.

Rapportperiodens vinst före skatt uppgick till 29,8 miljoner euro, vilket är 24,4 miljoner euro större än året innan. I rapportperiodens skatter på 11,4 miljoner euro ingår en minskning av latent skatteskuld på 16,3 miljoner euro hänförlig till ett valutalåns icke-realiserade kursförlust, samt en periodiserad skattekostnad på 4,9 miljoner euro. På grund av minskningen i den latenta skatteskulden förbättrar rapportperiodens skatter resultatet. Skatternas positiva inverkan på resultatet var 1,8 miljoner euro större än året innan.

Stockmannkoncernens omsättning ökade under det tredje kvartalet med 8,1 procent och uppgick till 420,7 miljoner euro (389,3 miljoner euro). Också det tredje kvartalets rörelsevinst ökade och uppgick till 18,4 miljoner euro (17,7 miljoner euro).

Rapportperiodens resultat per aktie var 0,58 euro (0,24 euro) och utspätt med inverkan av optionerna 0,57 euro (0,24 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,90 euro (11,36 euro).

OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING ENLIGT AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Hobby Halls affärsverksamhet övergick till varuhusgruppen från början av år 2010 och Oy Hobby Hall Ab fusionerades i moderbolaget den 30 juni 2010. Varuhusgruppens siffror för rapportperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 4,1 procent och uppgick till 726,6 miljoner euro (698,0 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 4,4 procent. I takt med att förnyelse- och utvidgningsprojektet i Helsingforsvaruhuset avancerat, och framför allt Delikatessens nya lokaliteter tagits i bruk, har delvis omsättningsökningen påskyndats. Då Hobby Halls affärsverksamhet i utlandet som avslutades år 2009 utelämnas i varuhusgruppens jämförelsesiffror, ökade varuhusgruppens omsättning med 5,4 procent och utlandsverksamhetens omsättning i euro med 8,9 procent. Den utländska omsättningens andel av gruppens omsättning var 24 procent (23 procent). Ökningen i utlandsverksamhetens omsättning påverkades av det nya Stockmannvaruhus som öppnades i Moskva i köpcentret Golden Babylon den 4 mars 2010 samt av att rubeln förstärktes i förhållande till euron. Till följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade rapportperiodens relativa bruttomarginal betydligt. Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 12,6 miljoner euro och uppgick till 1,9 miljoner euro (-10,7 miljoner euro).

Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 9,0 procent och uppgick till 235,0 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 1,4 miljoner euro medan den var -2,8 miljoner euro under motsvarande period i fjol. Kostnader i anknytning till Helsingforsvaruhusets utvidgning, öppnandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg samt Stockmanns nätbutik belastar även resultatet för det tredje kvartalet.

Lindex

Lindex omsättning uppgick till 413,1 miljoner euro under rapportperioden, vilket är 11,1 procent mer än året innan (371,7 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 2,7 procent och i övriga länder med 12,4 procent. Rapportperiodens relativa bruttomarginal ökade. Lindex rörelsevinst var på samma nivå som året innan och uppgick till 37,8 miljoner euro (38,0 miljoner euro).

Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 9,5 procent och uppgick till 149,4 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var bättre än året innan. Då expansionen accelererade, ökade de fasta kostnaderna snabbare än tillväxten i bruttomarginalen. Rörelsevinsten minskade och uppgick till 16,2 miljoner euro medan den var 18,1 miljoner euro under motsvarande period i fjol.

Seppälä

Seppäläs omsättning ökade med 4,2 procent från motsvarande period i fjol och uppgick till 105,3 miljoner euro (101,1 miljoner euro). Omsättningen ökade i Finland med 2,0 procent och i utlandet med 8,5 procent. Den utländska omsättningens andel av Seppäläs omsättning var 35 procent (33 procent). Omsättningen i Ryssland ökade med 15 procent. Till följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade rapportperiodens relativa bruttomarginal betydligt. Seppäläs rörelsevinst ökade med 3,1 miljoner euro och uppgick till 6,2 miljoner euro (3,1 miljoner euro).

Under det tredje kvartalet bibehölls Seppäläs omsättning på fjolårets nivå och uppgick till 36,8 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen förbättrades. På grund av ökningen i de fasta kostnaderna minskade rörelsevinsten med 0,6 miljoner euro och uppgick till 2,2 miljoner euro.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av september till 22,9 miljoner euro, jämfört med 22,7 miljoner euro året innan och 176,4 miljoner euro i slutet av år 2009.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av september till 850,7 miljoner euro (781,9 miljoner euro), varav 544,1 miljoner euro var långfristigt (780,9 miljoner euro). Vid utgången av år 2009 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 789,2 miljoner euro, varav 786,9 miljoner euro var långfristigt. Den del av det långfristiga främmande kapitalet som förfaller i december 2011 återfinansierades i förtid i juli. Av den nya lånefinansieringen förfaller 650 miljoner år 2015 och 50 miljoner euro år 2013.

Under rapportperioden uppgick investeringarna till 107,1 miljoner euro.

Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av september till 149,3 miljoner euro, medan det var 200,3 miljoner euro ett år tidigare och 110,6 miljoner euro vid utgången av år 2009. 51,2 miljoner euro utbetalades i dividender. Lagernivån var högre än året innan, vilket främst berodde på en expansion av butiksnätet och på den starka svenska kronan och ryska rubeln.

I slutet av september var soliditeten 41,7 procent (43,4 procent). Vid utgången av år 2009 var soliditeten 44,1 procent. Nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var 97,8 procent (94,0 procent) i slutet av september. Vid utgången av år 2009 var nettoskuldsättningsgraden 72,1 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 6,7 procent (5,2 procent år 2009). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 107,2 miljoner euro från september året innan och uppgick i slutet av översiktsperioden till 1 698,5 miljoner euro (1 640,9 miljoner euro vid utgången av år 2009).

INVESTERINGAR

Under rapportperioden uppgick investeringarna till sammanlagt 107,1 miljoner euro (105,0 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Det femte Stockmannvaruhuset i Moskva och fjortonde i hela koncernen öppnades den 4 mars 2010 i köpcentret Golden Babylon som ligger i norra Moskva i stadsdelen Rostokino. Varuhusets försäljningsyta är cirka 10 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i det uppgår till 16,0 miljoner euro. Under rapportperioden bands 8,0 miljoner euro i projektet. Varuhusets verksamhet har inletts enligt förväntningarna.

Det omfattande utvidgnings- och ombyggnadsprojektet i varuhuset i Helsingfors centrum håller på att slutföras planenligt. I projektet har varuhusets kommersiella lokaliteter byggts ut med cirka 10 000 kvadratmeter genom ombyggnad av lokaliteter till kommersiellt bruk och genom nybygge. Därtill omfattar projektet nya lokaliteter för varuhantering och service samt en parkeringsanläggning. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för den del av varuhuset som utbyggs uppgår till cirka 200 miljoner euro och därtill har man utfört betydande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya och förnyade lokaliteterna har tagits i bruk stegvis. Projektet färdigställs i sin helhet i november 2010. Under rapportperioden bands 16,6 miljoner euro i projektet.

Stockmann köpte år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen intill metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvas järnvägsstation. På tomten har Stockmann låtit bygga köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter. Invigningen firas den 11 november 2010. Köpcentret omfattar cirka 50 000 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler. Det innefattar ett Stockmannvaruhus på cirka 20 000 kvadratmeter, övrig detaljhandel, kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning. Totalinvesteringen beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer har framskridit planenligt och alla butikslokaler är uthyrda. Under rapportperioden bands 35,7 miljoner euro i projektet.

Stockmannvaruhusen blev flerkanaliga i Finland i och med att Stockmanns nätbutik öppnades på internetadressen stockmann.com. I inledningsskedet omfattas utbudet i den nya nätbutiken av varuhusens följande produktkategorier: dam-, herr- och barnmode, sport, heminredning och elektronik. Utbudet av produkter och tjänster kommer att breddas under hösten och vintern. Nätbutiken levererar produkter till adresser i Finland. Då den nya nätbutiken byggdes utnyttjade man de kunskaper inom distanshandel som erhållits från Hobby Hall som integrerats i varuhusgruppen samt investeringarna som gjorts i denna. Profileringen av Stockmanns nätbutik avviker betydligt från Hobby Hall, som fortsätter sin verksamhet som ett separat varumärke. I varuhusgruppens organisation finns således tre separata varumärken inom distanshandel: Hobby Hall, Stockmann och Akademiska Bokhandeln.

Under rapportperioden öppnades två Bestsellerbutiker i Ryssland och en stängdes.

I Finland stängdes en Stockmann Beauty-butik.

I juli köpte Stockmann fastigheten intill varuhuset i Tallinn för 1,6 miljoner euro, vilket möjliggör en utvidgning av varuhuset i framtiden.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till totalt 84,8 miljoner euro.

Lindex

Under rapportperioden öppnade Lindex sex butiker i Tjeckien, tre i Ryssland, två butiker i Finland och Sverige, samt en butik i Norge, Estland, Litauen och Slovakien.

En franchisingpartner öppnade tre nya Lindexbutiker i Saudiarabien och en i Dubai. En ny franchisingpartner öppnade sin första butik i Bosnien- Hercegovina.

Lindex öppnade sin nätbutik lindex.com i Finland i maj.

Efter rapportperioden har Lindex öppnat två butiker i Norge och en butik i Sverige, Tjeckien och Slovakien. Lindex har stängt en butik i Finland och en i Sverige efter rapportperioden.

Lindex investeringar uppgick till totalt 17,9 miljoner euro.

Seppälä

Under rapportperioden öppnade Seppälä tre butiker i Finland och Ryssland, samt två i Estland.

Seppäläs investeringar uppgick till totalt 3,1 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till totalt 1,3 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Målet är att öppna ett Stockmannvaruhus i Jekaterinburg i mars 2011. I en del av de för varuhuset reserverade lokaliteterna fungerar Stockmannkoncernens kedjebutiker tills varuhuset öppnas.

Stockmann har undertecknat ett avtal om att utvidga varuhuset som fungerar i hyrda utrymmen i Tammerfors. Varuhusets försäljningsyta kommer att öka med cirka 4 000 kvadratmeter från nuvarande 11 000 kvadratmeter till 15 000 kvadratmeter. Samtidigt byggs en förbindelse från varuhuset till en parkeringsanläggning som kommer att byggas under Hämeenkatu. Stockmanns andel av investeringen uppgår till cirka 6 miljoner euro. Målet är att öppna de nya lokaliteterna före utgången av år 2012.

Varuhusgruppen öppnar en till två nya Bestsellerbutiker i Ryssland i slutet av året.

Då hyresavtalet för Stockmanns centrallager i Ryssland beläget i Moskva går ut, flyttar lagret vid årsskiftet till nya hyreslokaliteter i Moskvaregionen.

Lindex

I början av december öppnar lindex.com-nätbutiken, Lindex Shop Online inom hela EU-området. Därefter kan Lindex mode köpas via nätet i 27 europeiska länder.

Lindex fortsätter att expandera sitt butiksnätverk och räknar med att under slutet av året öppna totalt närmare tio nya i Tjeckien, Slovakien, Ryssland och i Norden. Därtill är avsikten att öppna en franchisingbutik i Saudiarabien och två franchisingbutiker i Bosnien-Hercegovina.

Expansionen fortsätter under nästa år. I början av år 2011 öppnas flera butiker i olika länder. I mars öppnar Lindex sin första butik i Polen i staden Walbrzych. För tillfället har Lindex 15 butiker i Centraleuropa och målet är att öppna sammanlagt 100 butiker i Polen, Tjeckien och Slovakien inom fem år.

Seppälä

Även Seppälä fortsätter att expandera sitt butiksnätverk och öppnar 4-6 butiker i Ryssland under slutet av året.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppgick i slutet av september till 2 091,4 miljoner euro (1 304,6 miljoner euro). Vid utgången av år 2009 var aktiestockens marknadsvärde 1 396,7 miljoner euro.

Under rapportperioden utvecklades kurserna för Stockmanns aktier bättre än både indexet OMX Helsingfors och indexet OMX Helsingfors Cap. Vid utgången av september var kursen för A-aktien 30,49 euro, medan den var 20,50 euro i slutet av år 2009. Kursen för B-aktien var 28,57 euro, medan den var 19,00 euro i slutet av år 2009.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj totalt 52 047 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier till ett nominellt värde av 2 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret och upptogs för offentlig handel vid Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier den 30 juni 2010. Till följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 104 094 euro.

Stockmann hade 30 627 563 aktier i serie A och 40 518 437 aktier i serie B den 30 september 2010.

Bolaget besitter inte egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att köpa egna aktier.

PERSONAL

Koncernens genomsnittliga antal anställda under rapportperioden överskred antalet anställda under jämförelseperioden. Tillväxt skedde i synnerhet i Ryssland till följd av att det nya varuhuset öppnades samt pga. förberedelser inför öppnandet av Stockmann Nevsky Centre. Koncernens antal anställda ökades också pga. expansionen av Lindex butiksnät. Den ökade försäljningsytan i Helsingforsvaruhuset har ökat varuhusens genomsnittliga antal anställda i Finland.

Koncernens genomsnittliga antal anställda under rapportperioden var 14 825, vilket är 239 personer fler än under motsvarande period ett år tidigare. Stockmanns genomsnittliga antal anställda omräknat till heltidsanställda ökade med 194 personer och uppgick till 11 196 personer.

Koncernens personalkostnader uppgick till 259,0 miljoner euro, då de ett år tidigare var 236,6 miljoner euro. Personalkostnadernas andel av omsättningen utgjorde 20,8 procent (20,2 procent).

Vid utgången av september 2010 arbetade 8 419 personer utomlands. Vid utgången av september året innan arbetade 7 952 personer utomlands. De i utlandet anställdas andel av hela personalen var 54 procent (55 procent).

RISKFAKTORER

Inga förändringar har skett i de allmänna riskfaktorerna efter styrelsens översikt som presenterades i verksamhetsberättelsen den 11 februari 2010. Särskilda risker inom den närmaste framtiden är utvecklingen av konsumenternas köpbeteende inom Stockmanns marknadsområden.

AB Lindex (publ) har på rättslig väg krävt att Lindex-koncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro skulle vara avdragsgilla i den svenska beskattningen. Kammarrätten i Göteborg hävde år 2008 de positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varpå Lindex var tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till skattetagaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till Sveriges högsta förvaltningsdomstol, Regeringsrätten, som sommaren 2009 fattade beslutet att inte ta upp ärendet för behandling. Bolagets vidare åtgärder i ärendet beror på processen för att avlägsna AB Lindex och Lindex GmbH:s dubbelbeskattning som beskrivs nedan och på processens utgång.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtalet mellan länderna samt EU:s skiljedomskonvention. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex få en del eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som har betalats på basis av den ovan nämnda summan. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunktursituationen har förbättrats något från början av året. Oavsett problemen i vissa sydeuropeiska nationalekonomier har osäkerheten på den internationella penningmarknaden minskat och även tillgängligheten till långfristigare finansiering har förbättrats. Ändringarna i valutakurserna är rätt kraftiga, vilket avspeglar osäkerheten i fråga om en bestående riktning för den ekonomiska utvecklingen. Trots det kan man i utvecklingen av konsumentefterfrågan i Norden och Ryssland se tecken på att konsumenternas tillit har förstärkts och att tillväxten har inletts. Även i de baltiska länderna har marknadsutveckligen efter en kraftig nedgång vänt mot måttfull tillväxt.

I Stockmannkoncernens alla affärsenheter vidtogs flera åtgärder under det svåra året 2009 för att förbättra affärsverksamhetens lönsamhet. Tack vare dessa åtgärder har omsättningen i alla affärsenheter ökat och den relativa bruttomarginalen förbättrats under rapportperioden. Kostnaderna inför ibruktagandet av investeringarna samt inför utvidgningen av verksamheten har belastat resultatet speciellt under andra och tredje kvartalet. Omsättningstillväxten beräknas fortsätta och då de stora investeringsprojekten slutförs och nya affärslokaler öppnas kommer försäljningen att försnabbas under slutet av året. Ökningen i den globala efterfrågan har lett till brist på produktionskapacitet och råmaterial (dvs. bomull och polyester) såväl som förseningar i höstleveranserna. Detta har påverkat försäljningen negativt under de senaste månaderna. Bolaget preciserar nu sin prognos för hela årets rörelsevinst, så att rörelsevinsten uppskattas vara ca 15-30 procent bättre än året innan.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV RAPPORTEN

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2009. Från början av år 2010 rapporterar Stockmann omsättningen utan mervärdesskatt i stället för momsbelagd försäljning. Även siffrorna för år 2009 har presenterats utan mervärdesskatt. Varuhusgruppens siffror för rapportperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar116,5109,7108,3
Goodwill768,6686,8685,4
Materiella anläggningstillgångar688,5577,8619,5
Långfristiga fordringar0,50,10,6
Placeringar som kan säljas5,05,05,0
Latenta skattefordringar5,75,25,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 585,01 384,71 423,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar282,2260,2196,1
Fordringar, räntebarande48,599,744,5
Fordringar, räntefria93,895,486,5
Likvida medel22,922,7176,4
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT447,3478,0503,4
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT2 032,41 862,71 927,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till846,3807,9850,2
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0-0,0
EGET KAPITAL846,3807,9850,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder58,765,370,1
Långfristiga skulder, räntebärande544,1780,9786,9
Avsättningar1,41,51,5
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT604,2847,6858,5
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebärande306,71,02,3
Kortfristiga skulder, räntefria275,2206,1216,4
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT581,8207,2218,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT2 032,41 862,71 927,4
Nyckeltalen30.9.201030.9.2009 31.12.2009
Soliditet, procent41,743,444,1
Nettoskuldsättningsgrad, procent97,894,072,1
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro-0,23-0,132,23
Räntebärande nettoskuld, milj. euro779,4659,6568,3
Antal aktier vid periodens slut, 1 00071 14671 09471 094
st. Emissionsjusterat antal aktier, vägt 71 115 63 870 65 676 medeltal, 1 000 st. * Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 71 802 64 295 65 995 000 st. * Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 2 091,4 1 304,6 1 396,7 *) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.

KASSAFLÖDESANALYS, IFRS09/201009/200912/2009
Milj.EUR
Kassaflöde från rörelsen
Räkenskapsperiodens resultat41,215,154,0
Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar44,743,358,4
Försäljningvinster och -förluster från0,0-0,3-0,3
försäljning av bestående aktiva Räntekostnader och övriga finansiella 15,7 20,0 28,4 kostnader
Ränteintäkter-5,3-1,2-4,4
Skatter-11,4-9,77,3
Transaktioner utan kassaflöde
Övriga justeringar0,5-0,6-0,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av-78,0-35,627,7
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av -14,2 7,4 -1,8 försäljningsfordringar och övriga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av 17,0 -28,0 7,2 leverantörsskulder och övriga skulder
Betalda räntor-15,4-23,5-32,9
Erhållna räntor0,61,62,1
Övriga finansiella poster0,00,00,0
Betalda skatter-11,73,21,4
Nettokassaflöde från rörelsen-16,4-8,1146,8
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-110,2-110,1-152,9
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 0,3 27,5 71,1 immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från dotterbolag 0,0 5,6 5,6 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten Överlåtelseintäkter från övriga 0,0 1,8 1,8 placeringar
Erhållna dividender0,20,20,2
Nettokassaflöde från investeringar-109,7-75,0-74,3
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission1,5138,0137,0
Överlåtelseintäkter av egna aktier5,15,1
Upptagning av kortfristiga lån277,10,00,0
Återbetalning av kortfristiga lån-50,0-19,3-19,3
Upptagning av långfristiga lån396,0200,0200,0
Återbetalning av långfristiga lån-601,7-216,2-216,2
Återbetalning av skulder för finansiell-1,1-0,7
leasing
Utbetalda dividender-51,2-38,0-38,0
Nettokassaflöde från finansiering-29,469,667,9
Nettoförändring av likvida medel-155,5-13,5140,4
Likvida medel vid periodens ingång176,435,235,2
Checkkonto med kreditlimit-0,5-0,7-0,7
Likvida medel vid periodens ingång175,934,534,5
Nettoökning /-minskning i likvida medel-155,5-13,5140,4
Inverkan av kursdifferenser1,50,71,0
Förändring av verkligt värde av likvida
medel
Likvida medel vid periodens utgång22,922,7176,4
Checkkonto med kreditlimit-1,1-1,0-0,5
Likvida medel vid periodens utgång21,821,7175,9

Resultaträkning, koncernen,1-9/20101-9/2009Förändr.1-12/2009
milj. euro%
OMSÄTTNING1 245,01 172,261 698,5
Övriga rörelseintäkter0,00,30,3
Användning av material och-621,3-618,30-880,8
förnödenheter sammanlagt Kostnader av löner och -259,0 -236,6 9 -327,4 anställningsförmåner Avskrivningar och -44,7 -43,3 3 -58,4 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-279,9-250,012-346,8
RÖRELSEVINST40,224,36685,3
Finansiella intäkter och-10,4-18,845-24,0
kostnader VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER 29,8 5,5 61,3
Inkomstskatter11,49,7-18-7,3
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST /41,215,154,0
FÖRLUST Rapport över totalresultatet 1-09/2010 1-09/2009 Förändr. 1-12/2009 % RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / 41,2 15,1 54,0 FÖRLUST Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser av 6,6 0,6 1,9 utländska enhet Säkring av kassaflöde, minskad -2,8 -3,1 -10 -1,4 med skatt Periodens övrigt 3,8 -2,6 0,5 totalresultat, netto PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT 45,0 12,5 54,5 Periodens summa totalresultat hänförigt till:
Moderbolagets ägare45,012,654,5
Minoritetsintresse0,00,00,0
Nyckeltalen30.9.201030.9.2009Förändr. 31.12.2009
%
Resultat per aktie,0,580,241450,82
emissionsjusterad, euro * Resultat per aktie, 0,57 0,24 144 0,82 emissionsjusterad, utspädd, euro * Rörelsevinst av omsättning, 3,2 2,1 5,0 procent
Eget kapital per aktie, euro11,9011,36511,96
Avkastning på eget kapital,9,74,77,0
glidande 12 mån., procent Avkastning på sysselsatt 6,7 5,2 5,8 kapital, glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, omräknad 11 196 11 002 2 11 133 till heltidsanställda Investeringar, milj. euro 107,1 105,0 2 152,8 *) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,AktieÖver Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2009kapital*kursfondsäkrings
instru
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission18,8
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Försäljningav egna aktier
Transaktionskostnader från eget kapital
Periodens summa totalresultat0,0-3,1
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övriga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 142,2 186,1 -1,7
Kalkyl över förändringar i eget kapital,AktieÖver Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2010kapital*kursfondsäkrings
instru
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG142,2186,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission0,1
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionskostnader från eget kapital
Periodens summa totalresultat0,0-2,8
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övirga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09 / 2010 142,3 186,1 -2,7 *Innehåller aktieemission. ** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Om räknings
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2009förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,8
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst122,2
Försäljningav egna aktier
Transaktionskostnader från eget kapital-2,9
Periodens summa totalresultat0,00,6
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övriga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 243,3 44,1 -6,2
Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Om räknings
koncernen, milj. euro 1 - 09 / 2010förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG243,344,1-4,9
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst1,3
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionskostnader från eget kapital
Periodens summa totalresultat6,6
Övriga förändringar
Andel av latenta skatter i periodens
förändringar Övirga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09 / 2010 244,6 44,1 1,6

Kalkyl över förändringar iAckumuTotalt MinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 09 / 2009vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS216,9689,10,0689,1
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-38,0-38,0-38,0
Nyemission18,818,8
Utnyttjade optioner1,01,01,0
Emissionvinst122,2122,2
Försäljningav egna aktier5,15,15,1
Transaktionskostnader från-2,9-2,9
eget kapital Periodens summa totalresultat 15,2 12,7 0,0 12,7 Övriga förändringar Andel av latenta skatter i periodens förändringar
Övriga förändringar0,00,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT200,2807,9807,9
Kalkyl över förändringar iAckumuTotalt MinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen,leradeintresse
milj. euro 1 - 09 / 2010vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS239,4850,20,0850,2
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-51,1-51,1-51,1
Nyemission0,10,1
Utnyttjade optioner0,70,70,7
Emissionvinst1,31,3
Överlåtelseintäkter av egna
aktier Transaktionskostnader från eget kapital Periodens summa totalresultat 41,2 45,0 0,0 45,0 Övriga förändringar Andel av latenta skatter i periodens förändringar Övirga förändringar EGET KAPITAL SAMMANLAGT 09 / 230,3 846,3 846,3 2010

Ansvarförbindelser, 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 201,7 201,7 201,7 och byggnader

Panter0,31,00,9
Ansvar för justering av38,830,833,8
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Totalt 240,8 233,5 236,4 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år164,7145,7155,6
Senare än ett år613,0581,4625,8
Totalt777,7727,0781,4
Avgifter för leasingavtal,
milj. euro
Inom ett år6,67,37,5
Senare än ett år14,319,719,1
Totalt20,927,026,6
Derivatkontrakt, koncernen,
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivat519,8315,6296,4
Elderivat2,53,53,2
Totalt522,2319,1299,6
Valutakurser
Land
RysslandRUB41,692343,980043,1540
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70940,70790,7093
LitauenLTL3,45283,45283,4528
NorgeNOK7,96808,46008,3000
SverigeSEK9,142110,232010,2520

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Rörelsesegmenten Omsättning 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %

Varuhusgruppen 1)726,6698,041 030,0
Lindex413,1371,711527,0
Seppälä105,3101,14139,5
Ofördelat1,51,9
Koncernen1 245,01 172,261 698,5
Rörelsevinst1.1.-30.9.20101.1.-30.9.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)1,9-10,722,8
Lindex37,838,0-162,4
Seppälä6,23,1998,0
Ofördelat-5,7-6,1-7-7,9
Elimineringar
Koncernen40,224,36685,3
Investeringar,1.1.-30.9.20101.1.-30.9.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
brutto%
Varuhusgruppen 1)84,885,8-1125,7
Lindex17,915,71522,2
Seppälä3,13,3-84,5
Ofördelat1,30,20,4
Koncernen107,1105,02152,8
Tillgångar1.1.-30.9.20101.1.-30.9.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)892,6781,314764,8
Lindex998,1875,214870,4
Seppälä104,8118,1-11119,8
Ofördelat36,887,9-58172,3
Koncernen2 032,41 862,691 927,4
Upgifter om
marknadsområden Omsättning 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %
Finland 2)669,4644,04948,0
Sverige och Norge 3)341,8308,511439,2
Baltikum, Tjeckien85,896,0-11129,6
och Slovakien 2) Ryssland och Ukraina 148,1 123,7 20 181,8 2)
Koncernen1 245,01 172,261 698,5
Finland, %53,854,955,8
Utlandet, %46,245,144,2
Rörelsevinst1.1.-30.9.20101.1.-30.9.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Finland 2)17,417,4054,3
Sverige och Norge 3)38,537,6261,5
Baltikum, Tjeckien-1,3-5,3-75-4,4
och Slovakien 2) Ryssland och Ukrana -14,3 -25,4 -44 -26,0 2)
Koncernen40,224,36685,3
Finland, %43,271,663,6
Utlandet, %56,828,436,4
1) Hobby Hall
integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. 2) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 3) Lindex

ResultaträkningQ3Q2Q1Q4
Per kvartal,2010201020102009
koncernen, milj. euro
Omsättning420,7451,7372,6526,3
Övriga rörelseintäkter0,00,00,00,0
Användning av material och-210,2-220,2-190,9-262,5
förnödenheter Kostnader för löner och -82,7 -90,4 -85,8 -90,8 anställningsförmåner Avskrivningar och -15,3 -15,2 -14,2 -15,1 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-94,0-95,0-90,8-96,8
Rörelsevinst (-förlust)18,430,9-9,261,0
Finansiella intäkter och-6,6-3,2-0,6-5,2
kostnader
Vinst (förlust) före skatter11,927,8-9,855,8
Inkomstskatter1,5-2,112,0-17,0
Räkenskapsperiodens vinst13,425,72,238,9
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **0,190,360,030,58
Utspätt **0,180,360,030,58
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *235,0265,5226,0332,0
Lindex149,4148,1115,7155,3
Seppälä36,837,730,838,4
Ofördelat-0,50,50,10,5
Koncernen420,7451,7372,6526,3
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen *1,48,8-8,233,5
Lindex16,219,52,124,4
Seppälä-0,94,8-0,94,9
Ofördelat-1,4-2,2-2,1-1,7
Koncernen18,430,9-9,261,0
*) Hobby Hall har
integrerats i Varuhusgruppen Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. **) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009

ResultaträkningQ3Q2Q1Q4
Per kvartal,2009200920092008
koncernen, milj. euro
Omsättning389,3429,7353,2541,3
Övriga rörelseintäkter0,00,30,1
Användning av material och-201,0-220,1-197,2-273,5
förnödenheter Kostnader för löner och -74,3 -82,6 -79,7 -92,9 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,0 -14,7 -14,6 -14,2 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-82,3-84,0-83,7-102,4
Rörelsevinst (-förlust)17,728,6-22,058,4
Finansiella intäkter och-8,8-5,1-4,8-12,7
kostnader
Vinst (förlust) före skatter8,923,5-26,945,7
Inkomstskatter8,0-1,43,1-25,8
Räkenskapsperiodens vinst16,922,0-23,819,9
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **0,270,35-0,380,32
Utspätt **0,270,35-0,380,32
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *215,6257,5224,9357,8
Lindex136,5136,598,6141,0
Seppälä36,735,628,842,8
Ofördelat0,60,10,8-0,3
Koncernen389,3429,7353,2541,3
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen *-2,88,4-16,236,5
Lindex18,119,70,220,3
Seppälä2,93,0-2,84,2
Ofördelat-0,5-2,5-3,1-2,6
Koncernen17,728,6-22,058,4
*) Hobby Hall har
integrerats i Varuhusgruppen Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. **) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009

STOCKMANN Tillgångar

milj. euro30.9.201030.9.200931/12/2009
Anskaffningsutgift vid periodens964,8945,3945,3
ingång
Omräkningsdifferens +/-16,111,712,2
Ökningar under perioden107,1105,0160,9
Minskningar under perioden-18,3-115,9-153,5
Överföringar mellan posterna0,00,0
Anskaffningsutgift vid periodens1 069,7946,1964,8
utgång Ackumulerade avskrivningar vid -237,0 -245,7 -245,7 periodens ingång
Omräkningsdifferens +/--0,9-2,9-3,5
Avskrivningar på minskningar18,033,370,6
Räkenskapsperiodens avskrivning-44,7-43,3-58,4
Ackumulerade avskrivningar vid-264,6-258,7-237,0
periodens utgång
Bokföringsvärde vid periodens ingång727,8699,6699,6
Bokföringsvärde vid periodens utgång805,1687,5727,8
Goodwill
milj. euro30/09/201030/09/200931/12/2009
Anskaffningsutgift vid periodens685,4646,5646,5
ingång
Omräkningsdifferens +/-83,240,339,0
Anskaffningsutgift vid periodens768,6686,8685,4
utgång
Bokföringsvärde vid periodens ingång685,4646,5685,4
Bokföringsvärde vid periodens utgång768,6686,8685,4
Totalt1 573,71 374,31 413,2

Definitioner på nyckeltalen

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

En press- och analytikerträff ordnas i dag 27.10.2010 kl. 9.00 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Ingång från Alexandersgatan 52 B (till höger om varuhusets huvudingång).

ADRESSEN TILL STOCKMANNS INVESTERARSIDOR HAR ÄNDRATS

Stockmann har öppnat sin webbutik på adressen www.stockmann.com. Samtidigt fick Stockmanns investerarsidor den nya adressen www.stockmanngroup.fi. Från webbutikens sidor finns givetvis även en länk till investerarsidorna.

Tillbaka