STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2010

STOCKMANN Oyj Abp Delårsrapport 12.8.2010 kl. 8.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2010

STOCKMANNS RÖRELSEVINST ÖKADE BETYDLIGT UNDER FÖRSTA HALVÅRET; ALLA AFFÄRSENHETER FÖRBÄTTRADE SITT RESULTAT

Stockmannkoncernens omsättning ökade under det andra kvartalet med 5,1 procent och uppgick till 451,7 miljoner euro (429,7 miljoner euro). Också det andra kvartalets rörelsevinst ökade och uppgick till 30,9 miljoner euro (28,6 miljoner euro). Under januari-juni ökade koncernens omsättning (exkl. moms) med 5,3 procent och uppgick till 824,3 miljoner euro (782,9 miljoner euro). Alla affärsenheter förbättrade sitt resultat. Koncernens rörelsevinst för rapportperioden ökade med 15,2 miljoner euro och uppgick till 21,8 miljoner euro (6,6 miljoner euro). Rapportperiodens vinst var 27,9 miljoner euro (-1,8 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,39 euro (-0,03 euro).

Nyckeltal 4-6/2010 4-6/2009 Index

Omsättningmilj. euro451,7429,7105
Rörelsevinstmilj. euro30,928,6108
Vinst före skattmilj. euro27,823,5118
Resultat/aktieeuro0,360,35*103
1-6/20101-6/2009Index2009
Omsättningmilj. euro824,3782,91051 698,5
Rörelsevinstmilj. euro21,86,633085,3
Vinst före skattmilj. euro18,0-3,461,3
Resultat/aktieeuro0,39-0,030,82
Eget kapital/aktieeuro11,7310,5411111,96
Kassaflöde frånmilj. euro-16,122,7146,8
affärsverksamheten Nyckeltal
Nettoskuldsättningsgradprocent92,9124,272,1
Soliditetprocent43,335,344,1
Antal aktier, vägttusen st.71 78062 894*65 995
medelvärde, utspädd Avkastning på procent 6,7 6,7 5,8 sysselsatt kapital, glidande 12 mån. *Justerat med aktieemissionen år 2009

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Från början av år 2010 rapporterar Stockmann omsättningen utan mervärdesskatt i stället för momsbelagd försäljning, så att de rapporterade siffrorna är jämförbara och beskriver den verkliga utvecklingen oavsett förändringar i mervärdesskatten. Även siffrorna för år 2009 har presenterats utan mervärdesskatt.

Uppsvingen i konsumentefterfrågan, konsumenternas förstärkta tilltro och alla affärsenheters åtgärder för att förstärka sin konkurrenssituation syntes i Stockmannkoncernens omsättning (exkl. moms), som ökade med 5,3 procent och uppgick till 824,3 miljoner euro (782,9 miljoner euro). Under januari-juni ökade omsättningen i Finland med 3,3 procent och uppgick till 451,6 miljoner euro. Koncernens omsättning i utlandet uppgick till 372,7 miljoner euro och ökade med 7,8 procent. Den svenska och norska kronan samt ryska rubeln har förstärkts under rapportperioden i förhållande till euron. Beräknat med jämförbara valutakurser skulle koncernens omsättning i utlandet ha minskat med en procent. Den utländska omsättningens andel av koncernens omsättning var 45 procent (44 procent).

Inga övriga rörelseintäkter förekom under rapportperioden.

Under rapportperioden ökade bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet med 47,6 miljoner euro och uppgick till 413,2 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 50,1 procent (46,7 procent). Alla affärsenheters relativa bruttomarginal ökade jämfört med motsvarande period året innan. Rörelsekostnaderna ökade med 32,1 miljoner euro och avskrivningarna med 0,1 miljoner euro.

Koncernens rörelsevinst ökade under rapportperioden med 15,2 miljoner euro och uppgick till 21,8 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 6,2 miljoner euro och uppgick till 3,8 miljoner euro (10,0 miljoner euro). De minskade nettofinansieringskostnaderna berodde på en låg räntenivå, valutakursvinster av engångskaraktär samt en minskning av lånat kapital.

Rapportperiodens vinst före skatt uppgick till 18,0 miljoner euro, vilket är 21,4 miljoner euro större än året innan. I rapportperiodens skatter på 9,9 miljoner euro ingår en minskning av latent skatteskuld på 14,6 miljoner euro hänförlig till ett valutalåns icke-realiserade kursförlust, samt en periodiserad skattekostnad på 4,7 miljoner euro. På grund av minskningen i den latenta skatteskulden förbättrar rapportperiodens skatter resultatet. Skatternas positiva inverkan på resultatet var 8,3 miljoner euro större än året innan.

Stockmannkoncernens omsättning ökade under det andra kvartalet med 5,1 procent och uppgick till 451,7 miljoner euro (429,7 miljoner euro). Också det andra kvartalets rörelsevinst ökade och uppgick till 30,9 miljoner euro (28,6 miljoner euro).

Rapportperiodens resultat per aktie var 0,39 euro (-0,03 euro) och utspätt med inverkan av optionerna 0,39 euro (-0,03 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,73 euro (10,54 euro).

OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING ENLIGT AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Hobby Halls affärsverksamhet övergick till varuhusgruppen från början av år 2010 och Oy Hobby Hall Ab fusionerades i moderbolaget den 30 juni 2010. Varuhusgruppens siffror för rapportperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 1,9 procent och uppgick till 491,5 miljoner euro (482,4 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 3,4 procent. Framskridandet av förnyelse- och expanderingsprojektet vid Helsingforsvaruhuset och framför allt det delvisa ibruktagandet av de nya lokaliteterna för Delikatessen i mars, har delvis påskyndat ökningen i omsättningen. Då Hobby Halls affärsverksamhet i utlandet som avslutades år 2009 utelämnas i varuhusgruppens jämförelsesiffror, ökade varuhusgruppens omsättning med 3,8 procent och utlandsverksamhetens omsättning i euro med 4,9 procent. Den utländska omsättningens andel av gruppens omsättning var 24 procent (23 procent). Ökningen i utlandsverksamhetens omsättning påverkades av det nya Stockmannvaruhuset som öppnade i Moskva i köpcentret Golden Babylon den 4 mars 2010 samt av att rubeln förstärktes i förhållande till euro. Till följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade rapportperiodens relativa bruttomarginal tydligt, och var 41,6 procent (38,0 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 8,4 miljoner euro och uppgick till 0,6 miljoner euro (-7,9 miljoner euro).

Omsättningen för det andra kvartalet ökade med 3,1 procent och uppgick till 265,5 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 8,8 miljoner euro medan den var 8,4 miljoner euro under motsvarande period i fjol. Kostnader i anslutning till Helsingforsvaruhusets expandering, öppnandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg samt webbutiken stockmann.com belastar delvis redan resultatet för det andra kvartalet.

Lindex

Lindex omsättning uppgick till 263,7 miljoner euro under rapportperioden, vilket är 12,1 procent mer än året innan (235,2 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 3,1 procent och i övriga länder med 13,5 procent. Rapportperiodens relativa bruttomarginal ökade till 64,3 procent (63,5 procent). Lindex rörelsevinst förbättrades och uppgick till 21,6 miljoner euro (19,9 miljoner euro).

Omsättningen för det andra kvartalet ökade med 8,4 procent och uppgick till 148,1 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var bättre än året innan. Då expanderingen accelererade, ökade de fasta kostnaderna snabbare än bruttomarginalens tillväxt. Rörelsevinsten minskade en aning och uppgick till 19,5 miljoner euro medan den var 19,7 miljoner euro under motsvarande period i fjol.

Seppälä

Seppäläs omsättning ökade med 6,4 procent från motsvarande period i fjol och uppgick till 68,5 miljoner euro (64,4 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 3,5 procent och i utlandet med 12,4 procent. Den utländska omsättningens andel av Seppäläs omsättning var 34 procent (32 procent). Omsättningen ökade i Ryssland med 23 procent. Till följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade rapportperiodens relativa bruttomarginal tydligt till 59,9 procent (57,0 procent). Den relativa bruttomarginalen för första halvåret var Seppäläs bästa någonsin. Seppäläs rörelsevinst ökade med 3,7 miljoner euro och uppgick till 3,9 miljoner euro (0,2 miljoner euro).

Seppäläs omsättning för det andra kvartalet ökade med 5,9 procent och uppgick till 37,7 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 60 procent och uppgick till 4,8 miljoner euro medan den var 3,0 miljoner euro under motsvarande period i fjol.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick till 31,9 miljoner euro i slutet av juni, medan de var 88,3 miljoner euro ett år tidigare och uppgick till 176,4 miljoner euro i slutet av år 2009.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid utgången av juni till 807,4 miljoner euro (895,5 miljoner euro), varav 541,2 miljoner euro (882,3 miljoner euro) var långfristigt. Vid utgången av år 2009 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 789,2 miljoner euro, varav 786,9 miljoner euro var långfristigt. Den del av det långfristiga främmande kapitalet som förfaller i december 2011 återfinansierades i förtid i juli. Av den nya lånefinansieringen förfaller 650 miljoner euro om fem år och 50 miljoner euro om tre år.

Under rapportperioden uppgick investeringarna till 72,7 miljoner euro.

Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av juni till 141,8 miljoner euro, medan det var 149,4 miljoner euro ett år tidigare och 110,6 miljoner euro vid utgången av år 2009. 51,2 miljoner euro utbetalades i dividender.

Soliditeten var 43,3 procent (35,3 procent) i slutet av juni. Vid utgången av år 2009 var soliditeten 44,1 procent. Nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var 92,9 procent (124,2 procent) i slutet av juni. Vid utgången av år 2009 var nettoskuldsättningsgraden 72,1 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 6,7 procent (5,8 procent år 2009). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 96,3 miljoner euro från juni året innan och uppgick till 1 643,5 miljoner euro vid rapportperiodens utgång (1 640,9 miljoner euro vid utgången av år 2009).

INVESTERINGAR

Under rapportperioden uppgick investeringarna till sammanlagt 72,7 miljoner euro (74,4 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Det femte Stockmannvaruhuset i Moskva och fjortonde i hela koncernen öppnades den 4 mars 2010 i köpcentret Golden Babylon som ligger i norra Moskva i stadsdelen Rostokino. Varuhusets försäljningsyta är cirka 10 000 kvadratmeter och Stockmanns investering uppgår till 16,0 miljoner euro. Under rapportperioden bands 8,0 miljoner euro i projektet. Varuhusets verksamhet har inletts enligt förväntningarna.

I varuhuset i Helsingfors centrum framskrider det omfattande expanderings- och ombyggnadsprojektet planenligt. I projektet expanderas varuhusets kommersiella lokaliteter med cirka 10 000 kvadratmeter genom ombyggnad av lokaliteter till kommersiellt bruk och genom nybygge. Därtill omfattar projektet nya lokaliteter för varuhantering och service samt en parkeringsanläggning. Efter expanderingen kommer Helsingforsvaruhusets försäljningsyta att uppgå till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för den del av varuhuset som expanderas uppgår till cirka 200 miljoner euro och därtill har man utfört och fortsätter att utföra betydande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya och förnyade lokaliteterna tas i bruk stegvis. Arbeten slutförs stegvis och projektet färdigställs i helhet i november 2010. Under rapportperioden bands 12,8 miljoner euro i projektet.

Stockmann köpte år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen intill metrostationen på Vosstanijaplatsen och i den omedelbara närheten av Moskvas järnvägsstation. På tomten låter Stockmann bygga köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Köpcentret kommer att innefatta ett Stockmannvaruhus på cirka 20 000 kvadratmeter, övrig detaljhandel, kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning. Totalinvesteringen beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Projektets byggarbeten pågår och framskrider enligt tidtabell. Byggnadens taklagsfest firades den 19 mars 2010. Enligt beräkningarna kan den kommersiella verksamheten inledas i november 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt, och alla försäljningslokaliteter är uthyrda. Under rapportperioden bands 25,2 miljoner euro i projektet.

Under rapportperioden öppnades två Bestsellerbutiker i Ryssland och en stängdes.

I Finland stängdes en Stockmann Beauty-butik.

Stockmann köpte i juli fastigheten intill varuhuset i Tallinn för 1,6 miljoner euro, vilket möjliggör en expandering av varuhuset i framtiden.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 59,1 miljoner euro.

Lindex

Under rapportperioden öppnade Lindex fem butiker i Tjeckien, två i Ryssland, och en butik i Finland, Norge, Estland, Litauen och Slovakien.

En franchisingsamarbetspartner öppnade tre nya Lindexbutiker i Saudiarabien och en i det nya marknadsområdet i Dubai. En ny franchisingpartner öppnade i maj sin första butik i Bosnien-Hercegovina.

Lindex öppnade sin webbutik lindex.com i Finland i maj.

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 11,6 miljoner euro.

Efter rapportperioden har en franchisingpartner öppnat en butik i Saudiarabien.

Seppälä

Under rapportperioden öppnade Seppälä två butiker i vardera Finland, Estland och Ryssland.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,7 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,4 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

I varuhusgruppen integrerade Hobby Halls kunskaper inom distanshandel och investeringarna som gjorts i denna, utnyttjas för att bygga en egen distanshandel under varumärket Stockmann. Webbutiken stockmann.com öppnas hösten 2010. Profileringen kommer att vara klart avvikande från Hobby Hall, som fortsätter sin verksamhet som ett separat varumärke. Inom varuhusgruppens organisation kommer således att fungera tre varumärken inom distanshandel: Hobby Hall, Stockmann och Akademiska Bokhandeln.

Målet är att öppna ett Stockmannvaruhus i Jekaterinburg i maj 2011. I en del av de för varuhuset reserverade lokaliteterna fungerar Stockmannkoncernens kedjebutiker fram tills varuhuset öppnas.

Stockmann har undertecknat ett avtal om att expandera varuhuset som fungerar i hyrda utrymmen i Tammerfors. Varuhusets försäljningsyta kommer vid expanderingen att öka med cirka 4 000 kvadratmeter från nuvarande 11 000 kvadratmeter till 15 000 kvadratmeter. Samtidigt byggs en förbindelse från varuhuset till en parkeringsanläggning som kommer att byggas under Hämeenkatu. Stockmanns andel av investeringen uppgår till cirka 6 miljoner euro. Målet är att öppna de nya lokaliteterna fram till utgången av år 2012.

Varuhusgruppen öppnar en Bestsellerbutik i slutet av året i Ryssland.

Lindex

Lindex fortsätter att expandera och räknar med att öppna cirka 20 nya butiker under den senare hälften av år 2010. En ny franchisingpartner öppnar sin andra Lindexbutik i Bosnien-Hercegovina under den senare hälften av året.

Seppälä

Även Seppälä fortsätter expandera sitt butiksnätverk. I slutet av året öppnas 4-6 butiker i Finland och Ryssland.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 1 852,1 miljoner euro (935,6 miljoner euro). Vid utgången av år 2009 var aktiestockens marknadsvärde 1 396,7 miljoner euro.

Under rapportperioden utvecklades kurserna för Stockmanns aktier bättre än både för indexet OMX Helsingfors och för indexet OMX Helsingfors Cap. Vid utgången av juni var kursen för A-aktien 27,00 euro, medan den var 20,50 euro i slutet av år 2009. Kursen för B-aktien var 25,30 euro, medan den var 19,00 euro i slutet av år 2009.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj totalt 52 047 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier till ett nominellt värde av 2 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret och upptogs för offentlig handel vid Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier den 30 juni 2010. Till följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 104 094 euro.

Stockmann hade 30 627 563 aktier i serie A och 40 518 437 aktier i serie B den 30 juni 2010.

Bolaget besitter inte egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att köpa egna aktier.

PERSONAL

Koncernens genomsnittliga antal anställda var fortfarande i början av år 2010 en aning lägre än under jämförelseperioden, men håller på att nå fjolårets nivå. Tillväxt skedde i synnerhet i Ryssland till följd av att det nya varuhuset öppnades och tillväxten i butiksnätverket. Även den ökade försäljningsytan i Helsingforsvaruhuset har börjat öka varuhusets genomsnittliga antal anställda.

Koncernens genomsnittliga antal anställda under årets första hälft var 14 607, vilket är 63 personer färre än under motsvarande period ett år tidigare. Stockmanns genomsnittliga antal anställda omräknat till heltidsanställda ökade med 24 personer och uppgick till 11 080 personer.

Koncernens personalkostnader uppgick till 176,2 miljoner euro, då de ett år tidigare var 162,2 miljoner euro. Personalkostnadernas andel av omsättningen utgjorde 21,4 procent (20,7 procent).

Vid utgången av juni 2010 arbetade 8 120 personer utomlands. Vid utgången av juni året innan arbetade 7 899 personer utomlands. De i utlandet anställdas andel av hela personalen var 55 procent (55 procent).

RISKFAKTORER

Inga förändringar har skett i de allmänna riskfaktorerna efter styrelsens översikt som presenterades i verksamhetsberättelsen den 11 februari 2010. Särskilda risker inom den närmaste framtiden är utvecklingen av konsumenternas köpbeteende inom Stockmanns marknadsområden.

AB Lindex (publ) har på rättslig väg krävt att Lindex-koncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro skulle vara avdragsgilla i den svenska beskattningen. Kammarrätten i Göteborg hävde år 2008 de positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varpå Lindex var tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till skattetagaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till Sveriges högsta förvaltningsdomstol, Regeringsrätten, som sommaren 2009 fattade beslutet att inte ta upp ärendet för behandling. Bolagets vidare åtgärder i ärendet beror på processen för att avlägsna AB Lindex och Lindex GmbH:s dubbelbeskattning som beskrivs nedan och på processens utgång.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbelbeskattning för skatteåren 1997-2004 med stöd av EU:s arbitrationsavtal och skatteavtalet mellan länderna. Dubbelbeskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, med vilken Lindex GmbH:s beskattningsbara inkomst ökades med totalt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex få en del eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som har betalats på basis av den ovan nämnda summan. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

Stockmannkoncernen justerade sina långsiktiga ekonomiska mål senast sommaren 2008, strax innan den internationella finanskrisen började. Koncernens mål är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent, en rörelsevinstmarginal på 12 procent, en soliditet på minst 40 procent samt en snabbare försäljningstillväxt än den allmänna marknadsutvecklingen. Till följd av den internationella finanskrisen har den realistiska tidsplanen för att uppnå dessa mål delvis skjutits upp. Därför har bolagets styrelse beslutat fastslå att målen fortfarande gäller, men den uppsatta tidsplanen för samtliga mål skjuts fram med två år till 2015.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Konjunktursituationen har förbättrats något från början av året. Oavsett problemen i vissa sydeuropeiska nationalekonomier har osäkerheten på den internationella penningmarknaden minskat och tillgängligheten till även långfristigare finansiering har förbättrats. I utvecklingen av konsumentefterfrågan kan man i Norden och Ryssland se tecken på att konsumenternas tillit har förstärkts och att tillväxten har inletts.

I Stockmannkoncernens alla affärsenheter vidtogs flera åtgärder under det svåra året 2009 för att förbättra affärsverksamhetens lönsamhet. Tack vare dessa åtgärder har alla affärsenheter goda förutsättningar att förbättra sitt resultat då försäljningen börjar vända uppåt, vilket skedde redan under det första halvåret. Försäljningstillväxten beräknas fortsätta och då de stora investeringsprojekten slutförs och nya affärslokaler öppnas kommer försäljningen att påskyndas under årets senare hälft. Kostnader i anknytning till öppnandet av Helsingforsvaruhusets expandering, köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg samt webbutiken stockmann.com belastar planenligt koncernens rörelsevinst för årets tredje kvartal. Rörelsevinsten för det tredje kvartalet uppskattas trots detta vara något bättre än året innan. Samtliga affärsenheter beräknas förbättra sin rörelsevinst för hela året. Målet är att koncernens rörelsevinst för hela året är klart bättre än år 2009.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV RAPPORTEN

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2009. Från början av år 2010 rapporterar Stockmann omsättningen utan mervärdesskatt i stället för momsbelagd försäljning. Även siffrorna för år 2009 har presenterats utan mervärdesskatt. Varuhusgruppens siffror för rapportperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar112,5105,4108,3
Goodwill737,7649,9685,4
Materiella anläggningstillgångar668,2618,2619,5
Långfristiga fordringar0,61,70,6
Placeringar som kan säljas5,05,05,0
Latenta skattefordringar5,64,85,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 529,61 385,11 423,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar209,5216,6196,1
Fordringar, räntebarande64,172,744,5
Fordringar, räntefria91,380,686,5
Likvida medel31,988,3176,4
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT396,8458,1503,4
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 926,41 843,21 927,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till834,7650,1850,2
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0-0,0
EGET KAPITAL834,7650,1850,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder59,975,670,1
Långfristiga skulder, räntebärande541,2882,3786,9
Avsättningar1,41,51,5
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT602,5959,4858,5
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebärande266,213,32,3
Kortfristiga skulder, räntefria223,1220,4216,4
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT489,2233,7218,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT1 926,41 843,21 927,4
Nyckeltalen30.6.201030.6.2009 31.12.2009
Soliditet, procent43,335,344,1
Nettoskuldsättningsgrad, procent92,9124,272,1
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro-0,230,362,23
Räntebärande nettoskuld, milj. euro711,4734,6568,3
Antal aktier vid periodens slut, 1 00071 14661 70371 094
st. Emissionsjusterat antal aktier, vägt 71 094 62 559 65 676 medeltal, 1 000 st. * Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 71 780 62 894 65 995 000 st. * Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 1 852,1 935,6 1 396,7 *) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.

KASSAFLÖDESANALYS, IFRS 06/2010 06/2009 12/2009 Milj. EUR Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 27,9 -1,8 54,0 Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar29,429,358,4
Försäljningvinster och -förluster från0,0-0,3-0,3
försäljning av bestående aktiva Räntekostnader och övriga finansiella 8,8 13,2 28,4 kostnader
Ränteintäkter-5,0-3,2-4,4
Skatter-9,9-1,67,3
Övriga justeringar0,4-0,7-0,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av-8,64,227,7
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av -9,4 -4,3 -1,8 försäljningsfordringar och övriga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av -30,8 0,4 7,2 leverantörsskulder och övriga skulder
Betalda räntor-8,9-18,4-32,9
Erhållna räntor0,51,52,1
Övriga finansiella poster0,30,00,0
Betalda skatter-10,64,61,4
Nettokassaflöde från rörelsen-16,122,7146,8
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-71,6-77,9-152,9
immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 0,2 23,0 71,1 immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från dotterbolag 5,6 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten Överlåtelseintäkter från övriga 1,8 1,8 placeringar
Beviljade lån0,0
Erhållna dividender0,20,20,2
Nettokassaflöde från investeringar-71,3-53,0-74,3
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission1,5137,0
Överlåtelseintäkter av egna aktier5,15,1
Upptagning av kortfristiga lån186,811,90,0
Återbetalning av kortfristiga lån0,0-19,3-19,3
Ökning (-) / minskning (+)av0,00,0
kortfristiga lån
Upptagning av långfristiga lån9,4200,3200,0
Återbetalning av långfristiga lån-204,6-77,5-216,2
Återbetalning av skulder för finansiell-0,7-0,7
leasing
Utbetalda dividender-51,2-38,0-38,0
Nettokassaflöde från finansiering-58,882,667,9
Nettoförändring av likvida medel-146,152,4140,4
Likvida medel vid periodens ingång176,435,235,2
Checkkonto med kreditlimit-0,5-0,7-0,7
Likvida medel vid periodens ingång175,934,534,5
Nettoökning /-minskning i likvida medel-146,152,4140,4
Inverkan av kursdifferenser1,20,11,0
Förändring av verkligt värde av likvida
medel
Likvida medel vid periodens utgång31,988,3176,4
Checkkonto med kreditlimit-0,9-1,3-0,5
Likvida medel vid periodens utgång31,087,0175,9

Resultaträkning, koncernen,1-6/20101-6/2009Förändr.1-12/2009
milj. euro%
OMSÄTTNING824,3782,951 698,5
Övriga rörelseintäkter0,00,30,3
Användning av material och-411,1-417,3-1-880,8
förnödenheter sammanlagt Kostnader av löner och -176,2 -162,2 9 -327,4 anställningsförmåner Avskrivningar och -29,4 -29,3 0 -58,4 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-185,8-167,711-346,8
RÖRELSEVINST21,86,623085,3
Finansiella intäkter och-3,8-10,062-24,0
kostnader VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER 18,0 -3,4 628 61,3
Inkomstskatter9,91,6-7,3
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST /27,9-1,854,0
FÖRLUST Rapport över totalresultatet 1-06/2010 1-06/2009 Förändr. 1-12/2009 % RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / 27,9 -1,8 54,0 FÖRLUST Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser av 4,2 -1,5 1,9 utländska enhet Säkring av kassaflöde, minskad 1,6 -3,5 -1,4 med skatt Periodens övrigt 5,9 -5,1 0,5 totalresultat, netto PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT 33,7 -6,8 54,5 Periodens summa totalresultat hänförigt till:
Moderbolagets ägare33,7-6,854,5
Minoritetsintresse0,00,00,0
Nyckeltalen30.6.201030.6.2009Förändr. 31.12.2009
%
Resultat per aktie,0,39-0,030,82
emissionsjusterad, euro * Resultat per aktie, 0,39 -0,03 0,82 emissionsjusterad, utspädd, euro * Rörelsevinst av omsättning, 2,6 0,8 5,0 procent
Eget kapital per aktie, euro11,7310,541111,96
Avkastning på eget kapital,11,35,27,0
glidande 12 mån., procent Avkastning på sysselsatt 6,7 6,7 5,8 kapital, glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, omräknad 11 080 11 056 0 11 133 till heltidsanställda Investeringar, milj. euro 72,7 74,4 -2 152,8 *) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,AktieÖver- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 06 / 2009kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Försäljningav egna aktier
Periodens summa totalresultat-3,5
Övriga förändringar
Övriga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT123,4186,1-2,1
Kalkyl över förändringar i eget kapital,AktieÖver- Fonden för
koncernen, milj. euro 1 - 06 / 2010kapital*kursfondsäkrings-
instru-
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG142,2186,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission0,1
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Periodens summa totalresultat0,01,6
Övriga förändringar
Övirga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 06 / 2010142,3186,11,7
*Innehåller aktieemission.
** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Omräknings-
koncernen, milj. euro 1 - 06 / 2009förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,7
Förändringar i eget kapital
Dividend
Utnyttjade optioner
Försäljningav egna aktier
Periodens summa totalresultat-1,5
Övriga förändringar
Övriga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT124,144,1-8,2
Kalkyl över förändringar i eget kapital,FondenÖvriga Omräknings-
koncernen, milj. euro 1 - 06 / 2010förfonder differenser
inbetalt
fritt
eget
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG243,344,1-4,9
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst1,3
Periodens summa totalresultat4,2
Övriga förändringar
Övirga förändringar
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 06 / 2010244,644,1-0,7

Kalkyl över förändringar iAckumu-Totalt MinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen, milj.leradeintresse
euro 1 - 06 / 2009vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS216,8689,10,0689,1
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-38,0-38,0-38,0
Utnyttjade optioner0,50,50,5
Försäljningav egna aktier5,15,15,1
Periodens summa totalresultat-1,8-6,80,0-6,8
Övriga förändringar
Övriga förändringar0,10,10,1
EGET KAPITAL SAMMANLAGT182,8650,1650,1
Kalkyl över förändringar iAckumu-Totalt MinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen, milj.leradeintresse
euro 1 - 06 / 2010vinstmedel
EGET KAPITAL VID PERIODENS239,4850,20,0850,2
INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-51,1-51,1-51,1
Nyemission0,10,1
Utnyttjade optioner0,40,40,4
Emissionvinst1,31,3
Periodens summa totalresultat27,933,70,033,7
Övriga förändringar
Övirga förändringar0,00,00,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 06 /216,7834,7834,7
2010

Ansvarförbindelser, koncernen, 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 milj. euro Inteckningar i jordområden och 201,7 201,7 201,7 byggnader

Panter0,30,90,9
Ansvar för justering av37,628,633,8
momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar Totalt 239,6 231,2 236,4 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år165,0139,4155,6
Senare än ett år621,7509,0625,8
Totalt786,7648,4781,4
Avgifter för leasingavtal,
milj. euro
Inom ett år5,87,07,5
Senare än ett år15,820,819,1
Totalt21,627,826,6
Derivatkontrakt, koncernen,
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivat533,1201,1296,4
Elderivat2,83,53,2
Totalt535,9204,6299,6
Valutakurser
Land
  RysslandRUB38,028243,881043,1540
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70930,70360,7093
LitauenLTL3,45283,45283,4528
NorgeNOK7,97259,01808,3000
SverigeSEK9,525910,812510,2520

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Rörelsesegmenten Omsättning 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %

Varuhusgruppen 1)491,5482,421 030,0
Lindex263,7235,212527,0
Seppälä68,564,46139,5
Ofördelat0,50,91,9
Koncernen824,3782,951 698,5
Rörelsevinst1.1.-30.6.20101.1.-30.6.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)0,6-7,910722,8
Lindex21,619,9862,4
Seppälä3,90,28,0
Ofördelat-4,3-5,725-7,9
Koncernen21,86,623085,3
Investeringar,1.1.-30.6.20101.1.-30.6.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
brutto%
Varuhusgruppen 1)59,161,1-3125,7
Lindex11,610,41122,2
Seppälä1,72,7-374,5
Ofördelat0,40,10,4
Koncernen72,774,4-2152,8
Tillgångar1.1.-30.6.20101.1.-30.6.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Varuhusgruppen 1)826,6817,21764,8
Lindex952,2831,814870,4
Seppälä107,5115,1-7119,8
Ofördelat40,179,1172,3
Koncernen1 926,41 843,251 927,4
Upgifter om
marknadsområden Omsättning 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009 Förändr. 1.1.-31.12.2009 %
Finland 2)451,6437,23948,0
Sverige och Norge 3)219,1195,612439,2
Baltikum, Tjeckien56,168,0-17129,6
och Slovakien 2) Ryssland och Ukraina 97,5 82,1 19 181,8 2)
Koncernen824,3782,951,698,5
Finland, %54,855,855,8
Utlandet, %45,244,244,2
Rörelsevinst1.1.-30.6.20101.1.-30.6.2009 Förändr.1.1.-31.12.2009
%
Finland 2)10,77,83854,3
Sverige och Norge 3)23,220,31461,5
Baltikum, Tjeckien-2,0-4,1-52-4,4
och Slovakien 2) Ryssland och Ukrana -10,2 -17,5 -42 -26,0 2)
Koncernen21,86,623085,3
Finland, %49,263,6
Utlandet, %50,836,4
1) Hobby Hall
integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. 2) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 3) Lindex

ResultaträkningQ2Q1Q4Q3
Per kvartal,2010201020092009
koncernen, milj. euro
Omsättning451,7372,6526,3389,3
Övriga rörelseintäkter0,00,00,00,0
Användning av material och-220,2-190,9-262,5-201,0
förnödenheter Kostnader för löner och -90,4 -85,8 -90,8 -74,3 anställningsförmåner Avskrivningar och -15,2 -14,2 -15,1 -14,0 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-95,0-90,8-96,8-82,3
Rörelsevinst (-förlust)30,9-9,261,017,7
Finansiella intäkter och-3,2-0,6-5,2-8,8
kostnader
Vinst (förlust) före skatter27,8-9,855,88,9
Inkomstskatter-2,112,0-17,08,0
Räkenskapsperiodens vinst25,72,238,916,9
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **0,360,030,580,27
Utspätt **0,360,030,580,27
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *265,5226,0332,0215,6
Lindex148,1115,7155,3136,5
Seppälä37,730,838,436,7
Ofördelat0,50,10,50,6
Koncernen451,7372,6526,3389,3
Rörelsevinst (-förlust), milj.
euro
Varuhusgruppen *8,8-8,233,5-2,8
Lindex19,52,124,418,1
Seppälä4,8-0,94,92,9
Ofördelat-2,2-2,1-1,7-0,5
Koncernen30,9-9,261,017,7
*) Hobby Hall har integrerats
i Varuhusgruppen Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. **) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009. Denna delårsrapport är oreviderad.

ResultaträkningQ2Q1Q4Q3
Per kvartal,2009200920082008
koncernen, milj. euro
Omsättning429,7353,2541,3440,8
Övriga rörelseintäkter0,30,10,3
Användning av material och-220,1-197,2-273,5-224,7
förnödenheter Kostnader för löner och -82,6 -79,7 -92,9 -82,3 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,7 -14,6 -14,2 -13,2 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-84,0-83,7-102,4-86,2
Rörelsevinst (-förlust)28,6-22,058,434,6
Finansiella intäkter och-5,1-4,8-12,7-12,8
kostnader
Vinst (förlust) före skatter23,5-26,945,721,8
Inkomstskatter-1,43,1-25,8-6,2
Räkenskapsperiodens vinst22,0-23,819,915,6
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund **0,35-0,380,320,27
Utspätt **0,35-0,380,320,27
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen *257,5224,9357,8257,8
Lindex136,598,6141,0140,6
Seppälä35,628,842,841,7
Ofördelat0,10,8-0,30,6
Koncernen429,7353,2541,3440,7
Rörelsevinst (-förlust), milj.
euro
Varuhusgruppen *8,4-16,236,514,1
Lindex19,70,220,315,7
Seppälä3,0-2,84,25,9
Ofördelat-2,5-3,1-2,6-1,2
Koncernen28,6-22,058,434,6
*) Hobby Hall har integrerats
i Varuhusgruppen Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen. **) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009. Denna delårsrapport är oreviderad.

STOCKMANN Tillgångar

milj. euro30.6.201030.6.2009 31/12/2009
Anskaffningsutgift vid periodens ingång964,8945,3945,3
Omräkningsdifferens +/-11,03,812,2
Ökningar under perioden72,774,4160,9
Minskningar under perioden-18,0-55,6-153,5
Överföringar mellan posterna-0,20,0
Anskaffningsutgift vid periodens utgång1 030,3968,0964,8
Ackumulerade avskrivningar vid periodens-237,0-245,7-245,7
ingång
Omräkningsdifferens +/--1,1-2,0-3,5
Avskrivningar på minskningar18,032,670,6
Räkenskapsperiodens avskrivning-29,4-29,3-58,4
Ackumulerade avskrivningar vid periodens-249,6-244,4-237,0
utgång
Bokföringsvärde vid periodens ingång727,8699,6699,6
Bokföringsvärde vid periodens utgång780,7723,6727,8
Goodwill
milj. euro30/06/201030/06/2009 31/12/2009
Anskaffningsutgift vid periodens ingång685,4646,5646,5
Omräkningsdifferens +/-52,23,439,0
Anskaffningsutgift vid periodens utgång737,7649,9685,4
Bokföringsvärde vid periodens ingång685,4646,5685,4
Bokföringsvärde vid periodens utgång737,7649,9685,4
Totalt1 518,41 373,51 413,2

Definitioner på nyckeltalen

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

En press- och analytikerträff ordnas i dag 12.8.2010 kl. 9.00 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Ingång från Alexandersgatan 52 B (till höger om varuhusets huvudingång).

ADRESSEN TILL STOCKMANNS INVESTERARSIDOR ÄNDRAS

Stockmann öppnar hösten 2010 sin webbutik på adressen www.stockmann.com. Då får Stockmanns investerarsidor den nya adressen www.stockmanngroup.fi. Den nya adressen har redan tagits i bruk. Från webbutikens sidor finns givetvis även en länk till investerarsidorna.

Tillbaka