DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2003

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 24.4.2003, kl. 11.30

DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7,5 procent och uppgick till 381,4 Me (355,1 Me år 2002). Vinsten före extraordinära poster ökade med

11,1 Me och uppgick till 12,5 Me (1,4 Me).Resultatet för den ordinarie
affärsverksamheten låg på fjolårets nivå.Affärsverksamhetens övriga
intäkter ökade och var 11,1 Me större än under jämförelseperioden. Resultatprognosen för år 2003 är oförändrad. Stockmann har ingått avtal om öppnande av två nya varuhus i Moskva.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första kvartalet år 2003 till 381,4 miljoner euro, dvs. 26,3 miljoner euro eller 7,5 procent större än försäljningen under jämförelseperioden. Omsättningen uppgick till 318,7 miljoner euro, vilket är 7,1 procent större än under jämförelseperioden.

Koncernens försäljningsbidrag ökade med 3,1 miljoner euro och uppgick till 93,2 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag försämrades dock något och var 29,2 procent (30,3 procent). Orsaken till denna utveckling var närmast bilgruppens starka försäljningsökning. Kostnaderna för verksamheten ökade med 3,1 miljoner euro och avskrivningarna minskade med 0,1 miljoner euro. Rörelsens övriga intäkter, 12,8 miljoner euro, bestod av vinst från försäljningen av varuhusfastigheten i Esbo i Hagalund. Under jämförelseperioden uppgick affärsverksamhetens övriga intäkter till 1,7 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 11,2 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 10,5 miljoner euro.

Trots en ökning av de likvida medlen förblev finansnettot på grund av den låga räntenivån på samma nivå som året innan.

Vinsten före extraordinära poster uppgick till 12,5 miljoner euro, dvs. 11,1 miljoner euro större än året innan. Resultatet för den ordinarie verksamheten före extraordinära poster låg på fjolårets nivå, dvs. -0,3 miljoner euro. De direkta skatterna uppgick till 3,6 miljoner euro, dvs. 3,2 miljoner euro större än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 8,9 miljoner euro, då den året innan var 1,0 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,17 euro (0,02 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,49 euro (9,86 euro).

Försäljning och resultatutveckling gruppvis

Varuhusgruppens försäljning ökade med en procent och uppgick till 184,0 miljoner euro. Den allmänna osäkerheten i världsläget och -ekonomin återspeglades i en viss grad i utvecklingen av varuhusens försäljning i Finland och därtill störde byggnadsarbetena i Kampen kundtrafiken till Helsingfors centrum. Försäljningen i dollar i Ryssland ökade med omkring 20 procent, men på grund av en kursnedgång av den amerikanska dollarn som används som prissättningsvaluta för varuhusen låg den jämförbara försäljningen i euro på samma nivå som året innan. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning var 15 procent (15 procent). Varuhusgruppens rörelseresultat minskade med 0,7 miljoner euro och uppgick till -1,8 miljoner euro (-1,1 miljoner euro). Det svagare resultatet berodde dels på kostnaderna för redan öppnade Stockmann Beauty- och Zara-butiker och butiker som öppnas senare under året, dels på kostnader som uppstår före öppnandet av varuhuset i Riga.

Bilhandeln uppvisade i början av året en exceptionellt stark försäljningsökning i Finland som en följd av den sänkta bilskatten. Bilgruppens försäljning ökade med inte mindre än 25 procent och uppgick till 113,2 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar ökade med 41 procent och antalet begagnade bilar med 22 procent jämfört med jämförelseperioden. Stockmanns marknadsandel av bilhandeln i huvudstadsregionen ökade betydligt. Orderstocken för nya bilar är fortsättningsvis avsevärt bättre än året innan. Gruppens rörelsevinst ökade med 0,7 miljoner euro och uppgick till 1,7 miljoner euro (1,0 miljoner euro).

Hobby Hall-gruppens försäljning ökade med en procent och uppgick till 57,8 miljoner euro. Gruppens rörelseresultat låg på samma nivå som året innan, dvs. -0,7 miljoner euro, vilket inkluderar kostnaderna för öppnande av nya marknader i Litauen. Inverkan av de sparåtgärder som inleddes i slutet av år 2002 kommer att få full effekt under det andra kvartalet.

Seppälägruppens försäljning ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 26,2 miljoner euro. Seppäläs rörelseresultat förbättrades och uppgick till -1,9 miljoner euro (-2,0 miljoner euro).

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick till 59,6 miljoner euro, medan de i slutet av år 2002 var 70,5 miljoner euro.

Under början av året amorterades lån för 1,0 miljoner euro. Inga nya långfristiga lån upptogs. De långfristiga lånen uppgick i slutet av mars till 35,0 miljoner euro. Soliditeten minskade till 63,5 procent jämfört med 68,9 procent under jämförelseperioden. Minskningen berodde huvudsakligen på att avstämningsdagen för dividenden inföll under årets första kvartal. Vid utgången av år 2002 uppgick soliditeten till 69,7 procent.

I enlighet med sin strategi som avser att frigöra kapital avyttrade Stockmann varuhusfastigheten i Hagalund i Esbo till ett koncernbolag som ägs i sin helhet av det holländska fastighetsinvesteringsbolaget Wereldhave N.V. Köpesumman var drygt 36 miljoner euro. Stockmann hyrde samtidigt den avyttrade fastigheten av den nya ägaren för Hagalundvaruhusets bruk genom långfristiga hyresavtal. Hagalundvaruhuset har för det så kallade hemmets varuhus del redan tidigare verkat i lokaliteter som hyrs av Oy Etola Ab. Detta hyresförhållande, vars längd är samma som den nu avyttrade fastighetens hyreskontrakt, fortsätter som tidigare.

Avkastningsprocenten på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade som en följd av det bättre resultatet och uppgick till 15,2 procent (9,5 procent). Koncernens bundna kapital minskade som en följd av de under året förverkligade fastighetsavyttringarna och uppgick i slutet av översiktsperioden till 538,5 miljoner euro (576,8 miljoner euro).

De sammanlagda ansvarsförbindelserna minskade jämfört med utgången av år 2002 med 1,9 miljoner euro och uppgick till 66,5 miljoner euro.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 6,0 miljoner euro (7,4 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 3,4 miljoner euro. Gruppens största investeringsobjekt är alltjämt varuhuset i Riga. Under år 2003 kommer ca 19,0 miljoner euro att bindas i projektet och Stockmanns totalinvestering kommer att uppgå till ca 24,0 miljoner euro. Varuhuset öppnas planenligt i höst. Den första Zara- butiken i Moskva öppnades i slutet av februari i köpcentret Mega. Zaras försäljning har börjat på ett mycket lovande sätt. Den ena av de nya Zara- butikerna i Finland öppnades i Östra centrum i Helsingfors den 15 april och den andra kommer att öppnas i Hansa-kvarteret i Åbo i slutet av april. Den nyaste butiken i Stockmann Beauty-kosmetikkedjan öppnades i köpcentret Forum i Helsingfors den 16 april. Följande Stockmann Beauty-butik kommer att öppnas i maj i köpcentret Koskikeskus i Tammerfors.

Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig till utvecklandet av informationssystemen samt inledningen av postorderförsäljning i Litauen. Försäljningen i Litauen har kommit igång planenligt.

Fastighetsinvesteringarna under översiktsperioden uppgick till 1,6 miljoner euro, varav 0,9 miljoner euro hänför sig till varuhuset i Riga.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,8 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann har ett föravtal om öppnande av ett varuhus omfattande omkring 11 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Varuhuset skall enligt planerna stå färdigt år 2005. Stockmann har även ett föravtal om öppnande av ett varuhus omfattande ungefär 8 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i centrum av S:t Petersburg år 2005.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter för kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för produkthantering och underhåll samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. De uppskattade kostnaderna för projektet uppgår totalt till omkring 90 miljoner euro. Enligt en preliminär uppskattning skall arbetet som helhet färdigställas år 2007. Projektets uppfyllelse förutsätter en ändring av stadsplanen som även anhängiggjorts.

Stockmann och IKEA:s ryska dotterbolag LLC IKEA MOS har ingått ett hyresavtal om att placera ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta omfattande ca 10 000 kvadratmeter i köpcentret Mega i södra Moskva. Varuhuset öppnas för allmänheten våren 2004. Mega är ett av IKEA grundat köpcentrum som omfattar 195 000 kvadratmeter. I köpcentret har sedan februari verkat bl.a. Zaras första butik i Ryssland.

IKEA avser därtill att under sommaren fatta beslut om grundande av ett motsvarande, ca 200 000 kvadratmeter stort köpcentrum i norra Moskva. IKEA och Stockmann har ingått ett föravtal om grundande av ett likaså 10 000 kvadratmeter försäljningsyta omfattande Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter även i detta köpcentrum. Enligt planerna öppnas köpcentret för allmänheten i slutet av år 2004. Detta skulle vara Stockmanns tredje fullskaliga varuhus i Moskva. Den årliga försäljningen i båda varuhusen beräknas uppgå till ca 50 miljoner euro. I bägge projekten kommer Stockmanns investering att uppgå till ca 20 miljoner euro.

Seppälä öppnar på hösten 2003 sina första butiker i Lettland. En av butikerna ligger i Stockmanns varuhusfastighet.

Bolagsstämman

Den ordinarie bolagsstämman den 25 mars fastslog att utdelningen per aktie år 2002 är 0,70 euro och därtill en extra utdelning om 0,20 euro per aktie bolagets 140-årsjubileum till ära, dvs. sammanlagt 0,90 euro per aktie.

Av styrelsemedlemmarna stod verkställande direktör Lasse Koivu, professor Eva Liljeblom och minister Christoffer Taxell i tur att avgå. Samtliga återvaldes till medlemmar av styrelsen för följande treårsperiod.

Vid styrelsens konstituerande möte den 25 mars 2003 återvaldes verkställande direktör Lasse Koivu till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande.

Till ordinarie revisor återvaldes CGR-revisor Wilhelm Holmberg och till ny valdes CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter KPMG Wideri Oy Ab.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för företagets aktiestock var i slutet av mars 705,2 miljoner euro. I slutet av år 2002 var aktiestockens marknadsvärde 710,1 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av mars var kursen för A-aktien 13,75 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,84 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av mars 13,70 euro, då den i slutet av år 2002 var 13,80 euro.

I slutet av mars 2003 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 826 000 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,7 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 8 190, vilket är 199 fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på varuhusgruppens nya Zara- och Stockmann Beauty-butiker. Omräknat till heltidsanställda ökade antalet anställda med 91 och uppgick till 6 626.

Antalet anställda utomlands var 1 434 i slutet av mars 2003. I slutet av mars året innan var antalet anställda utomlands 1 225.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas fortsättningsvis öka i Finland trots det osäkra ekonomiska läget. Antalet sålda nya personbilar förväntas öka avsevärt. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta att växa snabbare än ekonomin i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara större än tillväxten på marknaden. Försäljningen år 2003 uppskattas uppgå till drygt 1,7 miljarder euro.

Koncernens resultat under det andra kvartalet beräknas bli mindre än året innan eftersom resultatet för det andra kvartalet 2002 inkluderade 7,1 miljoner euro i övriga rörelseintäkter. Den i årsberättelsen presenterade resultatprognosen för år 2003 är oförändrad. Uppskattningen är att vinsten före extraordinära poster år 2003 är bättre än år 2002.

Helsingfors den 24 april 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Resultaträkning, koncernen, Me

1-3/03 1-3/02 Förändr % 1-12/02

Omsättning318,7297,671 315,3
Övriga rörelseintäkter12,81,76518,8
Material och tjänster225,5207,59876,4
Personalkostnader46,043,75184,9
Avskrivningar7,17,2-128,9
Övriga rörelsekostnader42,441,62172,0
Rörelsevinst10,5-0,761,9
Finansiella intäkter och kostnader2,02,006,7
Vinst före extraordinära poster12,51,482368,6
Extraordinära poster0,00,00,0
Vinst före skatter12,51,482368,6
Direkta skatter (motsvarar3,60,482618,9
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,0
Periodens vinst8,91,082649,7
Resultat/aktie, e0,170,028220,97
Resultat/aktie,0,170,028030,97
utspädningseffekt, e
Eget kapital/aktie, e9,499,86-410,21
Avkastning på eget kapital,11,66,99,6
glidande 12 mån. % Avkastning på sysselsatt kapital, 15,2 9,5 12,6 glidande 12 mån. % Personal i medeltal, omräknat till 6 626 6 535 1 6 752 heltidsanställda

Försäljning enligt affärsgrupper, Me

1-3/03 1-3/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen184,0181,71811,1
Bilgruppen113,290,525398,9
Hobby Hall-gruppen57,857,11237,1
Seppälägruppen26,225,72132,7
Fastigheter5,26,4-1923,9
Elimineringar-5,0-6,3-21,3
Koncernen381,4355,171 582,3
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

1-3/03 1-3/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen155,4153,81679,3
Bilgruppen93,174,625328,3
Hobby Hall-gruppen48,347,81198,1
Seppälägruppen21,621,12109,2
Fastigheter5,76,3-924,2
Elimineringar-5,4-6,0-23,7
Koncernen318,7297,671 315,3
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

1-3/03 1-3/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen-1,8-1,16139,7
Bilgruppen1,71,0655,4
Hobby Hall-gruppen-0,7-0,7-10,5
Seppälägruppen-1,9-2,0-810,4
Fastigheter4,24,5-616,4
Övriga rörelseintäkter12,81,76518,8
Elimineringar-3,9-4,0-19,3
Koncernen10,5-0,761,9
Investeringar enligt affärsgrupper, brutto, Me

1-3/03 1-3/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen3,43,5-310,1
Bilgruppen0,60,17980,6
Bilgruppens leasing-egendom-0,3-0,258-0,8
Hobby Hall-gruppen0,20,7-653,2
Seppälägruppen0,20,12670,6
Fastigheter1,63,1-5010,9
Övrigt0,30,11031,2
Koncernen6,07,4-1925,8
Kassaflödesberäkning, koncernen, Me

1-3/03 1-3/02 1-12/02

Affärsverksamhetens kassaflöde-3,91,570,2
Investeringarnas kassaflöde-4,8-4,323,5
Finansieringens kassaflöde
Erlagda dividender0,00,0-30,6
Förändringar i långfristiga lån-1,0-0,1-7,9
Förändringar i kortfristiga lån-1,2-3,0-10,3
Finansieringens kassaflöde totalt-2,2-3,1-48,9
Förändring i likvida medel-10,9-5,944,8
Likvida medel vid periodens början70,525,625,6
Likvida medel vid periodens slut59,619,770,5
Balansräkning, koncernen, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02 Bestående aktiva

   Immateriella tillgångar36,138,036,3
   Materiella tillgångar212,0265,9236,4
   Placeringar28,740,528,7
Rörliga aktiva
   Omsättningstillgångar222,2197,5188,9
   Fordringar210,3174,6191,8
   Likvida medel59,619,770,5
Aktiva768,7736,1752,7
Eget kapital487,9506,8524,8
Minoritetsandel0,00,20,0
Obligatoriska reserveringar1,4
Latent skatteskuld23,325,923,3
Långfristigt främmande kapital35,043,635,8
Kortfristigt främmande kapital
   Räntebärande15,724,916,9
   Räntefria206,9133,4151,9
Passiva768,7736,1752,7
Soliditet, %63,568,969,7
Skuldsättningsgrad (Gearing),%-1,89,6-3,4
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie, e-0,080,031,38
Räntebärande nettoskuld, Me-120,6-27,8-128,1
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.51 38451 38351 384
Emissionsjusterat antal aktier,50 97150 97050 971
vägt medeltal, 1000 st.

Ansvarsförbindelser, koncernen, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02

Inteckningar i jordområden och byggnader3,43,43,4
Panter0,10,10,1
Borgensförbindelser0,5
Övriga förbindelser63,062,564,9
Koncernen66,566,568,4
Derivativavtal, koncernen, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02 Nominellt värde

Valutaderivativavtal9,927,411,4
Räntederivativavtal70,070,080,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal0,0-0,50,0
Räntederivativavtal-1,30,0-0,8
Derivativavtal hänför sig till säkring av kommande kassaflöden som härrör från affärsverksamheten.

Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Omsättning318,7391,8306,7319,2
Övriga rörelseintäkter12,80,00,07,1
Material och tjänster225,5249,2207,6212,1
Personalkostnader46,055,140,745,4
Avskrivningar7,17,37,17,3
Övriga rörelsekostnader42,447,641,541,3
Rörelsevinst10,532,79,720,2
Finansiella intäkter och kostnader2,02,21,51,0
Vinst före extraordinära poster12,534,811,221,2
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter12,534,811,221,2
Direkta skatter (motsvarar3,69,13,36,1
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst8,925,77,915,0
Resultat per aktie, euro0,170,490,160,30
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Omsättning297,6371,6290,6319,1
Övriga rörelseintäkter1,70,40,20,0
Material och tjänster207,5235,1198,5219,0
Personalkostnader43,753,040,143,7
Avskrivningar7,27,67,07,1
Övriga rörelsekostnader41,647,937,339,7
Rörelsevinst-0,728,48,09,7
Finansiella intäkter och kostnader2,02,20,41,5
Vinst före extraordinära poster1,430,68,411,2
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter1,430,68,411,2
Direkta skatter (motsvarar0,410,42,43,2
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst1,020,26,07,9
Resultat per aktie, euro0,020,400,120,16
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen184,0258,0183,4188,1
Bilgruppen113,2103,498,5106,4
Hobby Hall-gruppen57,870,253,556,2
Seppälägruppen26,239,933,333,8
Fastigheter5,24,76,06,8
Elimineringar-5,0-3,4-5,4-6,2
Koncernen381,4472,7369,3385,2
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Varuhusgruppen181,7241,2173,0174,5
Bilgruppen90,592,893,2119,6
Hobby Hall-gruppen57,166,950,256,7
Seppälägruppen25,740,833,634,0
Fastigheter6,45,96,06,1
Elimineringar-6,3-5,8-5,8-6,3
Koncernen355,1441,9350,2384,8
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen155,4214,7153,7157,1
Bilgruppen93,185,181,287,4
Hobby Hall-gruppen48,358,744,746,9
Seppälägruppen21,632,827,427,8
Fastigheter5,75,16,36,6
Elimineringar-5,4-4,6-6,6-6,4
Koncernen318,7391,8306,7319,2
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Varuhusgruppen153,8201,7144,9145,3
Bilgruppen74,676,376,898,8
Hobby Hall-gruppen47,859,241,647,1
Seppälägruppen21,133,527,627,9
Fastigheter6,36,15,96,1
Elimineringar-6,0-5,1-6,2-6,2
Koncernen297,6371,6290,6319,1
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Varuhusgruppen-1,827,76,07,2
Bilgruppen1,71,01,91,4
Hobby Hall-gruppen-0,71,0-0,70,9
Seppälägruppen-1,96,02,04,4
Fastigheter4,23,64,04,4
Övriga rörelseintäkter12,80,00,07,1
Elimineringar-3,9-6,6-3,6-5,2
Koncernen10,532,79,720,2
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Varuhusgruppen-1,121,84,78,1
Bilgruppen1,00,11,30,9
Hobby Hall-gruppen-0,76,70,3-1,4
Seppälägruppen-2,03,61,02,1
Fastigheter4,53,83,74,4
Övriga rörelseintäkter1,70,40,20,0
Elimineringar-4,0-8,0-3,4-4,4
Koncernen-0,728,48,09,7

Denna delårsrapport är oreviderad.

Helsingfors den 24 april 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 24.3.2003 klockan 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka