STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 17.3.2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 17.3.2009 kl. 19.30

STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 17.3.2009

STOCKMANN EFTERSTRÄVAR ATT BIBEHÅLLA LÖNSAMHETEN PÅ EN GOD NIVÅ

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 17 mars 2009 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och fattade beslut om att i dividend för år 2008 utdela 0,62 euro per aktie. Därtill beviljades styrelsen fullmakt att före 31.12.2009, enligt eftertanke och ifall bolagets ekonomiska läge tillåter, bestämma om att förutom den av ovannämnda bolagsstämman fastställda dividenden, dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie. Styrelsens förslag till bolagsstämman godkändes i oförändrad form.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors den 17 mars 2009 karaktäriserade verkställande direktören Hannu Penttilä den upplevda konjunkturvändningen som snabbare än någonsin tidigare. Konsumenternas beteende blev försiktigare först på marknaden i Baltikum och därefter i Norden och i slutet av år 2008 också på marknaden i Ryssland. Detta hade redan en betydande inverkan på resultatet för år 2008, även om Penttilä beskrev det uppnådda resultatet som trots allt relativt bra då man beaktar det svåra marknadsläget och särskilt de ökade finansieringskostnaderna.

Penttilä konstaterade att den överlägset positivaste saken under året var ökningen av koncernens försäljning med 36 procent till följd av det lyckade förvärvet av Lindex och expansionen till nya marknadsområden. Enligt Penttilä var Lindex prestation i fjol som helhet betraktat utmärkt. Bolaget inbringade mest rörelsevinst i hela koncernen och skulle ha firat sitt bästa resultat genom tiderna, om det fortfarande skulle ha rapporterat sitt resultat endast i Sverige i lokal valuta. Integreringen av Lindex i Stockmannkoncernen har förlöpt utmärkt.

Andra positiva saker under år 2008 som Penttilä nämnde var att koncernens soliditet och skuldsättningsgrad utvecklades i rätt riktning bland annat tack vare den riktade aktieemissionen i juni, att koncernens bruttomarginal förbättrades avsevärt med fem procentenheter och uppgick till 48,3 procent och att man lyckades minska kapitalet bundet i lager. Finansieringssituationen stabiliserades genom ett långfristigt lånearrangemang som genomfördes i slutet av året.

Verkställande direktör Penttilä nämnde som en negativ upplevelse under år 2008 - vid sidan av det försvårade marknadsläget och dess följder - särskilt det att risken i anknytning till affärsverksamhetsomgivningen i Ryssland realiserades i maj 2008, då man blev tvungen att stänga Stockmanns Smolenskajavaruhus i Moskva på grund av att hyresvärden på ett olagligt sätt tog rätten i egna händer. Den starka nedgången av svenska och norska kronans och ryska rubelns kurser i slutet av året hade en negativ inverkan på koncernens resultat.

Den radikala förändringen av marknadsläget och framför allt hur snabbt den skedde har starkt påverkat möjligheterna att förutspå den närmaste framtiden. Situationen leder till väsentliga förändringar i tidtabellen för genomförandet av Stockmanns tillväxtstrategi. Många investeringar kommer att skjutas upp eller till och med återtas. Spetsprojekten utgörs av utbyggnaden av Helsingforsvaruhuset samt köpcentret och varuhuset Nevsky Centre som byggs i centrum av S:t Petersburg, vilka kommer att genomföras enligt planerna. Av de övriga investeringarna förverkligas i det här skedet endast de som bidrar till att öka kassaflödet på kort sikt. Målet är att bruttoinvesteringarna för år 2009 inte skall överskrida 150 miljoner euro. Samtidigt inleds effektivare åtgärder för att frigöra kapital i syfte att göra nettoinvesteringarna märkbart mindre. Syftet är att åstadkomma ett positivt kassaflöde från affärsverksamheterna efter nettoinvesteringarna år 2009. Kostnadsstrukturen skall också anpassas efter den försvagade marknadsomgivningen. Då det gäller kostnaderna är målet är att genomföra ett sparprogram om sammanlagt 28 miljoner euro. En av de viktigaste faktorerna då det handlar om att göra resultat är att bibehålla bruttomarginalen på en god nivå, vilket är möjligt endast genom att undvika att det uppstår stora överlager, sade verkställande direktör Hannu Penttilä. Stockmann eftersträvar att bibehålla lönsamheten på en god nivå också i år.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att en dividend på 0,62 euro per aktie utbetalas för räkenskapsperioden 2008, dvs. 93 procent av resultatet per aktie. Dividenden utbetalas den 2 april 2009 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 20 mars 2009 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy (tidigare Finlands Värdepapperscentral Ab). Därtill beviljades styrelsen fullmakt att före 31.12.2009, enligt eftertanke och ifall bolagets ekonomiska läge tillåter, bestämma om att förutom den av ovannämnda bolagsstämman fastställda dividenden, dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie.

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag att sju medlemmar inväljs i styrelsen, och valde i enlighet med utskottets förslag styrelsemedlemmarna minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Vid sitt konstituerande möte den 17 mars 2009 återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Till ordförande för utnämnings- och belöningsutskottet återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell och till övriga medlemmar verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR- revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Styrelsens förslag till bolagsstämman

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att röstrestriktionen som ingår i paragraf 3 av bolagsordningen, och enligt vilken ingen får använda mer än en femtedel av rösterna representerade i bolagsstämman, avlägsnas. Bolagsstämman beslöt vidare att paragraf 5 av bolagsordningen ändras så att den övre åldersgränsen på 65 år för personer som inväljs som styrelsemedlemmar avlägsnas.

Dessutom beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för stamkundsoptionerna så att teckningspriset för aktierna som tecknas på grundval av optionerna blir B-aktiens med omsättningen vägda medelkurs på Helsingforsbörsen under perioden 1.2.2009-28.2.2009, dvs. 11,28 euro. Enligt de villkor för stamkundsoptionerna som bolagsstämman godkände år 2008, var perioden för bestämmandet av teckningspriset 1.2.2008-29.2.2008. I övrigt förblir villkoren gällande optionsrätter oförändrade.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

BILAGOR Stockmann Oyj Abp:s bolagsordning Villkoren för Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

BILAGA

STOCKMANN OYJ APB:S BOLAGSORDNING

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Stockmann Oyj Abp, på engelska Stockmann plc, och hemort Helsingfors.

2 § Föremålet för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, handel med bilar, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet.

3 § Minimi- och maximikapital

Bolagets minimikapital är sjuttiofem miljoner (75 000 000) euro och maximikapital trehundra miljoner (300 000 000) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Aktiernas nominella värde

Aktiens nominella värde är två (2) euro.

Aktieslag

Aktierna indelas i A-aktier och B-aktier sålunda att det finns minst 18 000 000 och högst 80 000 000 A-aktier och minst 18 000 000 och högst 100 000 000 B-aktier.

Aktiernas röstetal

Varje A-aktie berättigar på bolagsstämma till tio (10) röster och varje B- aktie till en (1) röst.

Omvandling av aktie

En A-aktie kan på anmodan av aktieägare omvandlas till en B-aktie ifall omvandlingen kan ske inom ramarna för minimi- och maximiantalet aktier per aktieslag. Aktieägare skall i en skriftlig anmodan om omvandling som riktas till styrelsen meddela antalet aktier som aktieägaren önskar att omvandlas och, ifall omvandlingen inte omfattar aktieägarens samtliga aktier, vilka aktier som aktieägaren önskar att omvandlas samt värdeandelskontot där de värdeandelar som svarar mot de aktier som skall omvandlas har antecknats. Bolaget kan begära att en begränsning av ägarens överlåtelserätt noteras på aktieägarens värdeandelskonto för den tid som omvandlingsförfarandet pågår.

Bolagets styrelse skall ta upp en anmodan om omvandling till behandling inom tre månader från det att anmodan mottagits. A-aktien omvandlas till B- aktie då omvandlingen har registrerats i handelsregistret. Den som framställt anmodan om omvandling och den som för värdeandelsregistret skall meddelas om att omvandling har verkställts.

En avgift, som fastställs av styrelsen, skall erläggas för omvandlingen. Styrelsen ger vid behov närmare direktiv om hur omvandlingen skall verkställas.

Hörande till värdeandelssystemet

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Avstämningsdag

Rätt till medel som utdelas ur bolaget och teckningsrätt vid ökning av aktiekapitalet har endast

1) den som på avstämningsdagen är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen;

2) den vars rätt till prestation på avstämningsdagen är antecknad på värdeandelskontot för en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare och i aktieägarförteckningen; eller

3) ifall aktien är förvaltarregistrerad, den på vars värdeandelskonto aktien är antecknad på avstämningsdagen och vars aktieförvaltare på avstämningsdagen är antecknad i aktieägarförteckningen som förvaltare av aktierna.

5 § Styrelsen

Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlems mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där han/hon valts och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Styrelsen väljer bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat. Vid lika röstetal vid val av styrelseordförande avgörs valet dock genom lottning.

6 § Verkställande direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Verkställande direktören handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

7 § Teckning av firma

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar gemensamt. Styrelsen kan befullmäktiga vissa vid namn nämnda personer att teckna firma var för sig eller två gemensamt eller var för sig gemensamt med styrelsemedlem.

Bolagets styrelse beslutar om rätt att teckna firma per prokura. Rätt att teckna firma per prokura kan ges endast på så sätt att en prokurist har rätt att teckna firma gemensamt med en annan prokurist, med styrelsemedlem eller med en person som styrelsen har befullmäktigat att teckna firma gemensamt med någon annan.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha minst en och högst tre revisorer med minst en och högst tre suppleanter. Om till ordinarie revisor utses ett CGR-samfund, behöver revisorssuppleant inte utses.

Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

9 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

10 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall tidigast två (2) månader och senast sjutton (17) dagar före sista anmälningsdatum publiceras i någon av styrelsen utsedd dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen. Alternativt kan kallelsen inom ramarna för ovan nämnda tidpunkter sändas såsom vanligt brev till i aktieägarförteckningen antecknade aktieägare.

12 § Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

13 § Beslutsfattande vid bolagsstämma

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller, ifall båda har förhinder, av verkställande direktören. Bolagsstämman utser ordförande för bolagsstämman. Ifall annat inte föreskrivs i aktiebolagslagen, avgörs ärenden på bolagsstämman med enkel majoritet. Vid val anses den vald som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens åsikt, val avgörs dock genom lottning.

Ordföranden för stämman fattar beslut om röstningsförfarandet.

14 § Ärenden som skall handläggas vid ordinarie bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma skall framläggas 1 bokslutet, omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse; 2 revisionsberättelsen; beslutas 3 om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 4 om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; 5 om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören; 6 om styrelsemedlemmarnas arvode; 7 om revisorernas arvode; 8 om antalet medlemmar i styrelsen; 9 om antalet revisorer och revisorssuppleanter; 10 om övriga ärenden som upptagits i kallelsen till stämma; väljas 11 medlemmar i styrelsen; 12 revisorer och revisorssuppleanter. 15 § Inlösningsskyldighet

En aktieägare vars andel av bolagets samtliga aktier eller av det röstetal som aktierna medför - ensam eller tillsammans med andra aktieägare på sätt som nedan definieras - uppgår till eller överstiger 33 1/3 procent eller 50 procent (inlösningsskyldig aktieägare), är skyldig att i enlighet med denna paragraf lösa in övriga aktieägares (till inlösning berättigade aktieägare) aktier och övriga värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier.

Då man beräknar en aktieägares andel av bolagets aktier och av aktiernas röstetal skall man även ta i beaktande aktier som innehas av

- ett samfund som enligt aktiebolagslagen ingår i samma koncern som aktieägaren,

- ett företag som enligt bokföringslagen ingår i samma koncern som aktieägaren vid uppgörande av koncernbokslut,

- pensionsstiftelse eller pensionskassa som hör till ett ovannämnt samfund eller företag, och

- ett samfund eller företag som inte är finskt vilket - om samfundet eller företaget var finskt - på ovan angivet sätt skulle höra till samma koncern som aktieägaren.

Ifall inlösningsskyldighet uppkommer genom att ägande eller röstetal sammanläggs, svarar de inlösningsskyldiga aktieägarna solidariskt gentemot de till inlösning berättigade aktieägarna för att inlösningen förverkligas. Kravet om inlösning skall i detta fall anses vara riktat till samtliga inlösningsskyldiga aktieägare även utan att särskilt krav framställts därom.

Ifall två aktieägares innehav uppgår till eller överstiger den gräns för ägande eller röster som ger upphov till inlösningsskyldighet så att båda är inlösningsskyldiga samtidigt, kan en aktieägare kräva inlösning av dem båda separat.

Inlösningsskyldigheten gäller inte sådana aktier, eller värdepapper som berättigar till aktier, som den aktieägare som kräver inlösning har förvärvat efter att inlösningsskyldigheten uppkom.

Inlösningspris

Aktiernas inlösningspris är det högre av följande alternativ:

a) aktiens enligt handelsvolym vägda medelkurs på Helsingfors Börs under de tio (10) dagar som föregick den dag då bolaget mottog anmälan från den inlösningsskyldiga aktieägaren om att gränsen för ägande eller röster uppnåtts eller, ifall anmälan inte ges eller inte anländer inom utsatt tid, den dag bolagets styrelse annars fick kännedom om detta;

b) det enligt antalet aktier vägda medelpriset som den inlösningsskyldiga aktieägaren har erlagt för aktier som aktieägaren förvärvat eller annars erhållit under de senaste tolv (12) månaderna före det datum som avses i punkt a.

Ifall ett förvärv som påverkar medelpriset ingåtts i främmande valuta, skall motsvarande belopp i euro beräknas enligt den kurs som Europeiska centralbanken fastslagit för ifrågavarande valuta sju (7) dagar före den dag då styrelsen meddelar aktieägarna om inlösningsmöjligheten. Vad som ovan sagts om fastställande av aktiernas inlösningspris tillämpas även på andra värdepapper som blir föremål för inlösning.

Inlösningsförfarande

Den inlösningsskyldiga aktieägaren skall inom sju (7) dagar från att inlösningsskyldigheten uppstod skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse på bolagets adress. Anmälan skall innehålla uppgift om antalet aktier som den inlösningsskyldiga aktieägaren äger per aktieslag samt uppgift om antalet aktier per aktieslag som den inlösningsskyldiga har förvärvat eller annars erhållit under de senaste tolv (12) månaderna samt de pris som erlagts för dessa aktier. Den adress där den inlösningsskyldiga aktieägaren anträffas skall anges i anmälan.

Styrelsen skall informera aktieägarna om att inlösningsskyldighet uppkommit inom fyrtiofem (45) dagar från att styrelsen mottog den ovannämnda anmälan eller, ifall anmälan inte ges eller inte anländer inom utsatt tid, från att styrelsen annars fick kännedom om att inlösningsskyldighet uppkommit. Styrelsens meddelande skall innehålla uppgift om tidpunkten då inlösningsskyldigheten uppstod och uppgift om hur inlösningspriset fastställs, till den del som styrelsen har denna information, samt uppgift om det datum då inlösningskrav senast skall framställas. Meddelandet till aktieägarna skall ges i enlighet med vad som bestämts om kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen 11 §.

Aktieägare, som är berättigad till inlösning, skall skriftligen kräva inlösning inom trettio (30) dagar från att styrelsens meddelande om inlösningsskyldighet publicerades. I kravet på inlösning skall antalet aktier och andra värdepapper som kravet gäller framgå. Inlösningskravet skall tillställas bolaget. Aktieägare som kräver inlösning skall samtidigt lämna in eventuella aktiebrev, eller andra handlingar som berättigar till aktier, till bolaget för att överlåtas till den inlösningsskyldiga mot betalning av inlösningspriset.

Ifall kravet inte har framställts inom utsatt tid förfaller aktieägarens rätt att kräva inlösning vid inlösningstillfället ifråga. Så länge inlösning inte skett har den till inlösning berättigade aktieägaren rätt att återta sitt krav.

Efter att den tid gått ut, som reserverats för de till inlösning berättigade aktieägarna, skall styrelsen informera den inlösningsskyldiga aktieägaren om de krav som framställts. Den till inlösning berättigade aktieägaren skall, inom fjorton (14) dagar från att ha informerats om inlösningskraven, erlägga inlösningspriset på av bolaget angivet sätt mot att aktierna och de värdepapper som berättigar till aktier överlåts eller, ifall aktierna som inlöses är noterade på ifrågavarande aktieägares värdeandelskonto, mot kvitto som erhålls från bolaget. I det senare fallet skall bolaget ombesörja att den aktieägare som inlöser aktierna omedelbart antecknas på värdeandelskontot som ägare till de inlösta aktierna.

Ifall inlösningspriset inte erläggs inom utsatt tid utgår dröjsmålsränta om 16 procent per år från och med den dag då inlösning senast borde ha skett. Ifall den inlösningsskyldiga aktieägaren dessutom har försummat att iaktta vad som ovan bestämts om anmälningsplikt, utgår dröjsmålsränta från och med den dag då anmälningsplikten senast borde ha uppfyllts.

Ifall den inlösningsskyldiga aktieägaren underlåter att iaktta bestämmelserna i denna paragraf, berättigar den inlösningsskyldiga aktieägarens aktier och de aktier som enligt denna paragraf skall tas i beaktande då man beräknar den andel som utgör grunden för inlösningsskyldigheten, till rösträtt på bolagets bolagsstämma endast till den del som aktiernas röstetal understiger en tredjedel (1/3) respektive 50 procent av det sammanlagda röstetalet för bolagets samtliga aktier, om inte tvingande lagstiftning påbjuder annorlunda.

Övriga bestämmelser

Inlösningsskyldigheten enligt denna paragraf gäller inte en aktieägare som visar att den gräns för ägande eller röster som ger upphov till inlösningsskyldighet hade uppnåtts eller överstigits före denna bestämmelse i bolagsordningen registrerades i handelsregistret.

Tvister gällande inlösningsskyldighet enligt ovan, en därtill ansluten rätt att kräva inlösning och inlösningspriset skall avgöras i skiljeförfarande på bolagets hemort enligt lagen om skiljeförfarande (967/92). I skiljeförfarandet iakttas Finlands lag.

16 § Skiljeklausul

En tvist mellan å ena sidan bolaget och å andra sidan styrelsen, en styrelsemedlem, verkställande direktören, en revisor eller en aktieaktieägare skall avgöras i skiljeförfarande i enlighet med lagen om skiljeförfarande.

Översatt från den officiella finskspråkiga texten.

Godkänt i den ordinarie bolagsstämman 17.3.2009

BILAGA

VILLKOREN FÖR STOCKMANN OYJ ABP:S STAMKUNDSOPTIONER

Maximiantal optioner

STOCKMANN Oyj Abp (nedan även "Bolaget" eller "Stockmann") emitterar vederlagsfritt sammanlagt högst 2.500.000 optioner till sina stamkunder.

Varje option berättigar att teckna en (1) aktie i serie B med det nominella värdet om två (2) euro i STOCKMANN Oyj Abp i enlighet med de nedan beskriva teckningsvillkoren för aktierna.

Utdelning av optionerna

Optionsrätterna ges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning till en del av Stockmanns stamkunder i enlighet med dessa villkor. Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunder som koncentrerar sina uppköp till Bolaget en väsentlig fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning.

Givandet av optioner

Optioner ges till de privatpersoner som önskar optioner, vilka är stamkunder i Stockmann och vars sammanlagda registrerade uppköp från bolagen inom Stockmannkoncernen inklusive uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto under tiden 1.1.2008 - 31.12.2009 uppgår till minst 6.000 (sex tusen) euro. Stamkunden erhåller för uppköp om minst 6.000 (sex tusen) euro vederlagsfritt tjugo (20) optioner. Därtill ges åt stamkunden två (2) tilläggsoptioner för varje hel 500 (fem hundra) euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro.

Bolaget sänder senast i februari 2010 till varje stamkund som är berättigad till optioner ett brev, i vilket man meddelar maximiantalet optioner som han eller hon kan erhålla. I brevet meddelas förutom stamkundskortets innehavare även innehavare av parallellkort som hänför sig till samma konto 31.12.2009 och summan av deras inköp som påverkar det antal optioner som kan erhållas. Optionsrätterna överlåtes när man av stamkunden fått ett skriftligt godkännande gällande det antal optioner som ges på grundval av det av Bolaget givna anbudet.

Ifall det antal optioner som ges på grundval av uppköp skulle överstiga 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken, har Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal optioner som ges åt stamkunderna så att optioner ges till ett antal om sammanlagt högst 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken. I detta fall begränsas det antal optioner som ges till stamkunderna i proportion till de uppköp som påverkar det antal optioner som ges, dock så att envar till optioner berättigad alltid erhåller minst 20 (tjugo) optioner. Ifall detta minimiantal inte kan ges till varje stamkund som är berättigad till optioner, har Bolagets styrelse rätt att ändra dessa villkor för teckningen av optioner och att besluta om övriga villkor i anknyning till utdelningen av optioner i dylikt fall.

I den mån alla optioner i enlighet med ovanstående inte har utdelats, förfaller de 31.12.2010 ifall inte Bolagets styrelse fattar beslut om att förlänga denna tid.

Överlåtelse av optioner

Optionerna är personliga och kan överföras endast på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Rätten till optioner kan inte överföras innan optionerna har givits till stamkunden. Stamkunden kan dock överföra sin rätt till optioner helt eller delvis till innehavare av parallellkort som 31.12.2009 hänför sig till samma konto. Rätten till optioner kan överföras endast så att varje mottagare av överföringen erhåller minst 20 (tjugo) optioner, förutom i det fall att stamkunden givits ett mindre antal optioner än detta.

Optionsregister

Bolaget upprättar på basis av stamkundsuppgifterna vid emitteringen av optioner ett register (nedan "optionsregistret"), som innehåller information om den till optioner berättigade personens namn, personsignum, adress och antal optioner. Rätten att teckna aktier bestäms på basis av optionsregistret. Personer som är berättigade till optioner har på begäran rätt att av Bolaget erhålla ett bevis, av vilket rätten att delta i nyteckningen samt nyteckningens villkor framgår.

Villkor för teckning av aktier

Teckning av aktier på grundval av optionerna

På grundval av optionerna kan tecknas sammanlagt högst 2.500.000 nya B- aktier i STOCKMANN Oyj Abp med det nominella värdet om två (2) euro. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5.000.000 (fem miljoner) euro och B-aktiernas antal med högst 2.500.000 (två miljoner femhundra tusen) stycken.

Rätten att teckna aktier samt teckningens minimi- och maximimängd

Rätt att teckna aktier har stamkunder eller innehavare av parallellkort, till vilka optioner har givits på ovan beskriva sätt eller till vilka rätten till optioner har överförts på grundval av giftorätt, arv eller testamente. Bolaget sänder närmare instruktioner gällande teckningen av aktier till de som äger rätt att teckna aktier innan påbörjan av teckningstiden till den adress, som vid denna tidpunkt antecknats i optionsregistret.

Varje option ger rätt att teckna en (1) B-aktie i STOCKMANN Oyj Abp med det nominella värdet om två (2) euro. Minimiantalet aktier som kan tecknas är 20 (tjugo) B-aktier, eller ett mindre på antalet givna optioner baserat antal aktier och maximiantalet det totala antalet optioner som för tecknaren noterats i optionsregistret. Den del av teckningspriset som överstiger det nominella värdet bokförs i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningstiden för aktier

Stamkunderna har rätt att teckna aktier under teckningstiden alternativt endera 2.5.2011 - 31.5.2011 eller 2.5.2012 - 31.5.2012. Den till teckning berättigade skall teckna alla sina aktier på en gång.

Teckningspriset för aktierna och teckning av aktier

Teckningspriset för aktien är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingforsbörsen under tidsperioden 1.2. - 28.2.2009. Teckningspriset för aktien sänks med värdet av de STOCKMANN Oyj Abp:s dividender som bestäms efter utgången av bestämningsperioden för teckningspriset från avstämningsdagen för dividendutdelning fram till och med aktieteckningen.

Bolagets styrelse meddelar innan påbörjan av teckningstiden teckningspriset, plats för teckning samt det förfarande genom vilket aktier kan tecknas. Ifall inget annat förfarande meddelats, sker teckningen av aktier på grundval av optionsrätterna på STOCKMANN Oyj Abp:s huvudkontor.

Aktierna skall betalas då de tecknas.

Godkännande av teckningar

Bolagets styrelse godkänner alla teckningar som gjorts i enlighet med optionsregistret och villkoren för teckning.

Notering av aktierna på värdeandelskonto och inledande av handel Bolagets målsättning är att aktierna överförs på det värdeandelskonto som tecknaren meddelat senast 30.6.2011 och 30.6.2012.

Aktierna blir föremål för handel då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieägarrättigheter

De på grundval av optionerna tecknade aktierna medför rätt till dividend och övriga rättigheter uppkommer då ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieemissioner och emissioner av optionsrätter och av särskilda rättigheter som berättigar till aktier innan teckning av aktier

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan utgången av teckningstiden ökar sitt aktiekapital eller emitterar optionsrätter eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier, skall innehavarna av optioner ha samma eller likvärdig rätt som aktieägarna. Likställigheten förverkligas på av Bolagets styrelse bestämt sätt, så att antalet eller teckningspriset eller bägge ändras.

Optionsinnehavarnas rättigheter i vissa särskilda fall

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan teckningen av aktier nedsätter sitt aktiekapital, ändras teckningsrätten enligt villkoren för optionsrätterna på motsvarande sätt i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet för nedsättningen av aktiekapitalet.

Ifall STOCKMANN Oyj Abp innan teckningen av aktier försätts i likvidation, reserveras ägarna av optionsrätter en möjlighet att använda sin teckningsrätt under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan inledandet av likvidationen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning. Ifall att STOCKMANN Oyj Abp innan aktieteckning skett, avlägsnas från registret, har innehavare av optionsrätt samma eller likvärdiga rättigheter som aktieägare har.

Ifall STOCKMANN Oyj Abp fattar beslut om att fusioneras som överlåtande bolag i ett annat bolag eller genom kombinationsfusion i ett därav uppkommande bolag eller om att delas, ges ägarna av optionsrätter rätt att teckna aktier under en av styrelsen fastslagen tidsfrist innan fusionen eller delningen. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning. Ifall STOCKMANN Oyj Abp efter det att teckningstiden för aktierna inletts fattar beslut om att förvärva egna aktier genom anbud till alla aktieägare, skall till ägarna av optionsrätter ges ett motsvarande anbud. I övriga fall föranleder förvärv av egna aktier inga åtgärder vad gäller optionerna.

Ifall innan utgången av teckningstiden för aktier det uppstår en i Finlands aktiebolagslag 18 kap. 1 § avsedd situation, i vilken någon innehar mer än 90 % av aktierna i STOCKMANN Oyj Abp och därmed har inlösningsrätt och -skyldighet gentemot övriga aktieägare eller ifall det uppstår en i STOCKMANN Oyj Abp:s bolagsordning avsedd inlösningsskyldighet, skall ägarna av optionsrätter ges en rätt att använda sin teckningsrätt inom av styrelsen bestämd tidsfrist. Efter detta finns inte längre någon rätt till teckning.

Ifall aktiens nominella värde ändras på så sätt att aktiekapitalet inte ändras, skall villkoren för aktieteckning för optionsrätterna ändras så att det sammanlagda nominella värdet av de aktier som tecknas och det sammanlagda teckningspriset inte ändras.

Övriga omständigheter

STOCKMANN Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om övriga frågor som gäller emitterandet av optionsrätter och teckning av aktier och ger närmare instruktioner för sättet för förverkligande av teckningarna. De dokument som gäller optionsrätterna finns till påseende på Bolagets huvudkontor i Helsingfors.

Tillbaka