STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2003

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.8.2003, kl. 11.45

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 8,3 procent och uppgick till 801,6 Me (740,3 Me år 2002). Försäljningsökningen var speciellt kraftig inom bilgruppen. Vinsten före extraordinära poster ökade med 5,3 Me och uppgick till 27,8 Me (22,5 Me). Affärsverksamhetens övriga intäkter ökade med 6,6 Me i förhållande till jämförelseperioden. Resultatet för den ordinarie affärsverksamheten var något lägre än året innan. Resultatprognosen för år 2003 är oförändrad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning under första halvåret år 2003 uppgick till 801,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning om 61,3 miljoner euro eller 8,3 procent i förhållande till jämförelseperioden. Omsättningen om 667,0 miljoner euro ökade med 50,2 miljoner euro eller 8,1 procent i förhållande till jämförelseperioden.

Koncernens försäljningsbidrag för affärsverksamheten ökade med 6,4 miljoner euro och uppgick till 203,6 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag försvagades och uppgick till 30,5 procent (32,0 procent). Utvecklingen av försäljningsbidraget påverkades främst av bilgruppens kraftiga försäljningsökning. Verksamhetskostnaderna ökade med 9,2 miljoner euro. Avskrivningarna minskade med 0,3 miljoner euro. Affärsverksamhetens övriga intäkter ökade med 6,6 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden och uppgick till 15,4 miljoner euro. De övriga intäkterna bestod i huvudsak av den vinst som uppstod vid försäljningen av varuhusfastigheten i Hagalund i Esbo samt av den goodwill- ersättning som erhölls i samband med försäljningen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer. Rörelsevinsten ökade med 4,1 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden och uppgick till 23,6 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,2 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 4,2 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster uppgick till 27,8 miljoner euro, vilket innebär en ökning om 5,3 miljoner euro jämfört med året innan. Den ordinarie affärsverksamheten uppvisade en vinst om 12,4 miljoner euro före extraordinära poster, vilket innebär en minskning om 1,3 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden. De direkta skatterna uppgick till 8,1 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner euro mer än i fjol. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 19,7 miljoner euro mot 16,0 miljoner euro i fjol.

Resultatet per aktie var 0,39 euro (0,31 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,71 euro (9,56 euro).

Försäljningen och resultatutvecklingen gruppvis

Varuhusgruppens försäljning ökade med 3 procent till 382,6 miljoner euro. De inhemska varuhusens försäljningsutveckling reflekterar i viss mån den allmänna ekonomiska osäkerheten. Dessutom påverkades kundtillströmningen till Helsingfors centrum negativt av de pågående byggnadsarbetena i Kampen. Den dollarbaserade försäljningen i Ryssland ökade med ca 20 procent, men på grund av den försvagade amerikanska dollarn, som används som prissättningsvaluta i varuhusen, låg den jämförbara försäljningen i euro på samma nivå som i fjol. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning var 15,2 procent (15,0 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst om 6,1 miljoner euro låg på samma nivå som året innan (6,1 miljoner euro). Resultatet belastades av de kostnader som under översiktsperioden uppstod i samband med öppnandet av Stockmann Beauty- och Zara-butikerna samt med etableringskostnaderna för det kommande varuhuset i Riga. Trots dessa kostnader var gruppens rörelsevinst under det andra kvartalet bättre än i fjol. Framförallt uppvisade resultatet för de inhemska varuhusen en gynnsam utveckling.

Den sänkning av bilskatten som trädde i kraft i början av januari, ledde till en kraftig ökning av bilförsäljningen, som fortsatte under hela det första halvåret. Bilgruppens försäljning ökade med hela 27 procent och uppgick till 250,5 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar ökade med 35 procent och antalet sålda begagnade bilar med 28 procent i förhållande till jämförelseperioden. Stockmanns marknadsandel av huvudstadsregionens bilhandel ökade klart. Gruppens rörelsevinst ökade med 1,0 miljon euro och uppgick till 3,5 miljoner euro (2,5 miljoner euro). Rörelsevinsten förbättrades märkbart även under det andra kvartalet.

Hobby Hall-gruppens försäljning minskade med 2 procent och uppgick till 111,3 miljoner euro. På grund av strukturförändringen i försäljningen, ökade dock paketvolymen med 7 procent. Inom Hobby Hall inleddes i slutet av fjolåret ett sparprogram, vars syfte är en årlig minskning av omkostnaderna med 6 miljoner euro. Programmet har förverkligats planenligt, vilket har lett till en gynnsam kostnadsutveckling under det andra kvartalet. Utvecklingen av gruppens försäljning och försäljningsbidrag under det andra kvartalet blev dock klart sämre än väntat. Utvecklingen ledde till att gruppens rörelseresultat under översiktsperioden minskade med 1,8 miljoner euro och uppgick till -1,7 miljoner euro. Under det andra kvartalet var både försäljningen och rörelseresultatet lägre än under jämförelseperioden.

Seppälägruppens försäljning minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 56,8 miljoner euro. Seppälä led av den försvagade efterfrågan som drabbade hela beklädnadsbranschen under det andra kvartalet. Därutöver måste Seppäläs största affär i Estland, som är belägen i Virukeskus i Tallinn, stängas under våren till följd av de saneringsarbeten som väntas pågå cirka ett år. Tack vare att gruppen framgångsrikt har minskat sin lagerhållning, sjönk det relativa försäljningsbidraget endast något. Rörelsevinsten sjönk med 1,5 miljoner euro och uppgick till 0,8 miljoner euro (2,3 miljoner euro). Både försäljningen och rörelsevinsten sjönk under det andra kvartalet.

Finansiering och bundet kapital

De likvida medlen uppgick till 71,2 miljoner euro jämfört med 70,5 miljoner euro i slutet av år 2002.

Under årets första del amorterades lån för 1,0 miljon euro. I Lettland upptogs ett byggnadslån om 6,0 miljoner lats (9,2 miljoner euro) i anslutning till varuhusprojektet. De långfristiga lånen uppgick i slutet av juni till 44,5 miljoner euro. Soliditeten ökade till 71,3 procent från 70,7 procent under jämförelseperioden. I slutet av år 2002 uppgick soliditeten till 69,7 procent.

I enlighet med sin strategi att frigöra kapital, avyttrade Stockmann i slutet av mars sin varuhusfastighet i Hagalund i Esbo till ett koncernbolag som helt ägs av det holländska fastighetsinvesteringsbolaget Wereldhave N.V. för en köpesumma på drygt 36 miljoner euro. Samtidigt tecknade Stockmann långvariga hyresavtal med den nya ägaren för fortsatt varuhusverksamhet i fastigheten.

Avkastninsprocenten på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna ökade i och med resultatökningen och var 13,5 procent (11,7 procent). Koncernens bundna kapital, som låg på samma nivå som under jämförelseperioden, uppgick till 559,3 miljoner euro.

De sammanlagda ansvarsförbindelserna minskade med 3,0 miljoner euro från slutet av år 2002 och uppgick till 65,4 miljoner euro.

Arrangemang beträffande affärsverksamheten

Stockmann sålde Akademiska Bokhandelns förmedlingsverksamhet av tidningsprenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa Oy. Den nya ägaren övertog affärsverksamheten fr.o.m. 1.6.2003. Affären är i linje med Stockmannkoncernens strategi, som baserar sig på konsumenthandel. Akademiska Bokhandeln fortsätter sin förmedling av tidningsprenumerationer till Stockmanns stamkunder samt leveransförsäljningen av böcker till företag och offentliga samfund.

Akademiska Bokhandelns förmedling av tidningsprenumerationer omsatte prenumerationer för nästan 13 miljoner euro år 2002. Eftersom verksamheten är starkt säsongsbetonad, påverkar avyttringen inte Stockmannkoncernens försäljningssiffror förrän i början av år 2004.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 15,2 miljoner euro (19,6 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick sammanlagt till 7,2 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt är fortfarande varuhuset i Riga. Under år 2003 binds sammanlagt cirka 19,0 miljoner euro i projektets byggnads- och inredningsinvesteringar. Stockmanns totalinvestering kommer att uppgå till omkring 24,0 miljoner euro. Varuhuset öppnar i oktober.

Moskvas första Zara-butik öppnades i slutet av februari i köpcentret Mega. I Finland öppnades i april nya Zara-butiker i Östra centrum i Helsingfors och i Hansa-kvarteret i Åbo. Verksamheten i de nya butikerna har kommit väl igång. Under översiktsperioden har kosmetikkedjan Stockmann Beauty öppnat nya butiker i köpcentret Forum i Helsingfors och i köpcentret Koskikeskus i Tammerfors.

Stockmann och IKEA:s ryska dotterbolag, LLC IKEA MOS, tecknade i april ett hyresavtal om ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i köpcentret Mega, som är beläget i södra Moskva. Hyresvärden inledde byggnadsarbetena på våren. Varuhuset öppnar på våren år 2004. Stockmanns investeringar i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro. Köpcentret Mega, som grundats av IKEA och med en sammanlagd yta om 150 000 kvadratmeter inhyser bl.a Zaras första ryska butik som verkat i köpcentret sedan februari.

Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,8 miljoner euro. Investeringarna hänför sig till utveckling av datasystem och inledning av postorderförsäljning i Litauen. Försäljningen i Litauen har inletts planenligt.

Fastighetsinvesteringarna under översiktsperioden uppgick till 5,7 miljoner euro, varav 3,3 miljoner euro gällde varuhuset i Riga.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 1,5 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann har ett föravtal gällande ett varuhus med en försäljningsyta på cirka 11 000 kvadratmeter i hyrda utrymmen i den nya delen av köpcentret Jumbo i Vanda. Enligt planerna blir varuhuset färdigt under år 2005. Föravtalet med ZAO Znamenskaja om ett varuhus i S:t Petersburg har tillsvidare upphört att gälla. Orsaken till detta är att fastighetsägaren inte inom avtalad tid lyckats ordna den finansiering som skulle ha behövts för uppförandet av köpcentret. Under hösten undersöker Stockmann förutsättningarna att återaktivera avtalet eller om ett varuhus kan öppnas på en alternativ plats i S:t Petersburg.

I Helsingfors planeras en omfattande utvidgning och omdisponering av centrumvaruhuset. Enligt planerna kommer varuhusets kommersiella yta att öka med cirka 10 000 kvadratmeter genom omdisponering och tillbyggnad. Dessutom får varuhuset helt nya varuhanterings- och underhållsutrymmen samt förbindelse till ny kundparkering. Efter utbyggnaden kommer Helsingforsvaruhusets försäljningsyta att uppgå till 50 000 kvadratmeter. Arbetena färdigställs stegvis och beräknas avslutas före utgången av år 2007. Förverkligandet av projektet förutsätter en ändring av stadsplanen som är under beredning.

Under sensommaren kommer IKEA att fatta beslut om byggandet av ett köpcentrum om ca 100 000 kvadratmeter i norra Moskva. IKEA och Stockmann har träffat ett föravtal om grundandet av ett Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter i hyrda lokaliteter även i detta köpcentrum. Köpcentret öppnar enligt planerna i slutet av år 2004. Varuhuset skulle bli Stockmanns tredje fullskaliga varuhus i Moskva. Varuhusets årsförsäljning är beräknad till cirka 50 miljoner euro. Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 20 miljoner euro.

Seppälä öppnar sina första affärer i Lettland under hösten år 2003. En av affärerna kommer att verka i Stockmanns varuhusfastighet.

Aktier och aktieägare

Stockmanns styrelse godkände vid sitt möte 20.5.2003, på begäran av en aktieägare, att ändra 40 000 av företagets A-aktier till B-aktier enligt 3 paragrafen i bolagsordningen. Aktieförändringen registrerades i handelsregistret 6.6.2003.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades under teckningsperioden 2.5.2003 - 31.5.2003 sammanlagt 5 580 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Dessa aktierna, som registrerades i handelsregistret 30.6.2003, blev föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2003.

Aktieteckningen ledde till en höjning av aktiekapitalet med 11 160 euro. Aktiekapitalet uppgår efter höjningen till 102 779 282 euro. Det totala antalet A-aktier är 24 828 893 stycken och det totala antalet B-aktier är 26 560 748 stycken.

På våren år 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basis av de outnyttjade stamkundsoptionerna kan, avvikande från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, tecknas ytterligare sammanlagt 1 375 860 nya B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Bolagets aktiekapital kan på basen av teckningar ytterligare öka med högst 2 751 720 euro till högst 105 531 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro, minskat med den aktierelaterade dividend som utdelats efter 1.4.1999. Teckningspriset per aktie var i år 12,16 euro. Återstående teckningsperioder med stamkundsoptioner är 2.5.2004 - 31.5.2004 och 2.5.2005 - 31.5.2005.

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 788,4 miljoner euro. I slutet av år 2002 uppgick aktiestockens marknadsvärde till 710,1 miljoner euro.

Stockmannaktiernas kurs utvecklades bättre än både HEX-generalindex och HEX-portfolioindex under översiktsperioden. I slutet av juni var A-aktiens kurs 15,28 euro jämfört med 13,84 euro i slutet av år 2002. B-aktiens kurs låg på 15,40 euro jämfört med 13,80 euro i slutet av år 2002.

I slutet av juni år 2003 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Aktiernas sammanlagda nominella värde uppgår till 826 000 euro och de utgör 0,8 procent av aktiestocken och representerar 0,7 procent av de sammanlagda rösterna. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inte giltig fullmakt att höja aktiekapitalet, uppta optionslån eller lån mot konvertibla skuldebrev eller att förvärva egna aktier.

Antal anställda

Under översiktsperioden uppgick koncernens personal i medeltal till 8 446 personer, vilket är 284 personer fler än under jämförelseperioden. Personalökningen beror främst på varuhusgruppens nya Zara- och Stockmann Beauty-butiker. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 166 och uppgick till 6 755 personer.

Antalet anställda utomlands var 1 463 i slutet av juni år 2003. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 1 234.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning, exklusive bilhandeln, uppskattas fortsättningsvis öka i Finland trots det osäkra ekonomiska läget. Försäljningen av nya personbilar kommer förtsättningsvis att öka snabbare än den övriga detaljhandeln. Även ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara större än tillväxten på marknaden. Försäljningen år 2003 uppskattas bli drygt 1,7 miljarder euro.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet beräknas bli bättre än under motsvarande period år 2002. Varuhusgruppens rörelsevinst för hela året beräknas ligga på föregående års nivå. På grund av den goda försäljningsutvecklingen förväntas bilgruppens rörelsevinst för hela året överträffa rekordet från föregående år. Trots den otillfredsställande utvecklingen under första delen av året har Hobby Hall fortsättningsvis som mål att för hela året uppnå en affärsvinst på minst samma nivå som året innan. Seppäläs rörelsevinst för hela året beräknas ligga på samma nivå som föregående år. Den tidigare presenterade resultatprognosen för koncernen för år 2003 är oförändrad. Bedömningen är att vinsten före extraordinära poster år 2003 blir bättre än år 2002.

Helsingfors den 12 augusti 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Resultaträkning, koncernen, Me

1-6/03 1-6/02 Förändr % 1-12/02

Omsättning667,0616,881,315,3
Övriga rörelseintäkter15,48,8758,8
Material och tjänster463,4419,610876,4
Personalkostnader94,989,16184,9
Avskrivningar14,214,5-228,9
Övriga rörelsekostnader86,482,94172,0
Rörelsevinst23,619,52161,9
Finansiella intäkter och kostnader4,23,0386,7
Vinst före extraordinära poster27,822,52368,6
Extraordinära poster0,00,00,0
Vinst före skatter27,822,52368,6
Direkta skatter (motsvarar8,16,52318,9
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,0
Periodens vinst19,716,02349,7
Resultat/aktie, e0,390,31260,97
Resultat/aktie,0,390,31260,97
utspädningseffekt, e
Eget kapital/aktie, e9,719,56210,21
Avkastning på eget kapital,10,88,79,6
glidande 12 mån. % Avkastning på sysselsatt kapital, 13,5 11,7 12,6 glidande 12 mån. % Personal i medeltal, omräknat till 6 755 6 589 3 6 752 heltidsanställda

Försäljning enligt affärsgrupper, Me

1-6/03 1-6/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen382,6369,83811,1
Bilgruppen250,5197,027398,9
Hobby Hall-gruppen111,3113,3-2237,1
Seppälägruppen56,859,5-4132,7
Fastigheter10,113,2-2323,9
Elimineringar-9,6-12,5-21,3
Koncernen801,6740,381 582,3
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

1-6/03 1-6/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen321,5310,83679,3
Bilgruppen205,7162,027328,3
Hobby Hall-gruppen92,994,7-2198,1
Seppälägruppen46,849,0-4109,2
Fastigheter10,812,8-1624,2
Elimineringar-10,6-12,4-23,7
Koncernen667,0616,881 315,3
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

1-6/03 1-6/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen6,16,1039,7
Bilgruppen3,52,5415,4
Hobby Hall-gruppen-1,70,10,5
Seppälägruppen0,82,3-6710,4
Fastigheter7,88,9-1216,4
Övriga rörelseintäkter15,48,8758,8
Elimineringar-8,3-9,2-19,3
Koncernen23,619,52161,9
Investeringar enligt affärsgrupper, brutto, Me

1-6/03 1-6/02 Förändr % 1-12/02

Varuhusgruppen7,27,1210,1
Bilgruppen0,90,11 1230,6
Bilgruppens leasing-egendom-0,43,0-114-0,8
Hobby Hall-gruppen0,82,0-573,2
Seppälägruppen0,40,21230,6
Fastigheter5,76,9-1810,9
Övrigt0,60,5261,2
Koncernen15,219,6-2325,8
Kassaflödesberäkning, koncernen, Me

1-6/03 1-6/02 1-12/02 Affärsverksamhetens kassaflöde 18,2 22,4 70,2 Investeringarnas kassaflöde

   Investeringar-15,9-17,1-27,0
   Överlåtelseinkomster36,632,350,5
Investeringarnas kassaflöde totalt20,715,223,5
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis0,10,00,0
   Erlagda dividender-45,8-30,6-30,6
   Förändringar i långfristiga lån8,5-0,1-7,9
   Förändringar i kortfristiga lån-0,8-2,7-10,3
Finansieringens kassaflöde totalt-38,1-33,5-48,9
Förändring i likvida medel0,74,144,8
Likvida medel vid periodens början70,525,625,6
Likvida medel vid periodens slut71,229,770,5
Balansräkning, koncernen, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02 Bestående aktiva

   Immateriella tillgångar36,638,736,3
   Materiella tillgångar213,2242,7236,4
   Placeringar28,740,328,7
Rörliga aktiva
   Omsättningstillgångar184,4175,0188,9
   Fordringar165,6168,1191,8
   Likvida medel71,229,770,5
Aktiva699,7694,5752,7
Eget kapital498,8491,2524,8
Minoritetsandel0,00,10,0
Obligatoriska reserveringar0,2
Latent skatteskuld23,325,923,3
Långfristigt främmande kapital44,543,635,8
Kortfristigt främmande kapital
   Räntebärande16,125,116,9
   Räntefria117,1108,5151,9
Passiva699,7694,5752,7
Soliditet, %71,370,769,7
Skuldsättningsgrad (Gearing),%-2,17,9-3,4
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie, e0,360,441,38
Räntebärande nettoskuld, Me-117,8-63,6-128,1
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.51 39051 38451 384
Emissionsjusterat antal aktier,50 97150 97050 971
vägt medeltal, 1000 st.

Ansvarsförbindelser, koncernen, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02

Inteckningar i jordområden och byggnader1,73,43,4
Panter0,10,10,1
Borgensförbindelser0,5
Övriga förbindelser63,665,464,9
Koncernen65,469,468,4
Hyresansvar för affärslokaliteter redovisas i årsberättelsen.

Derivativavtal, koncernen, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02 Nominellt värde

Valutaderivativavtal11,838,311,4
Räntederivativavtal70,077,080,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal-0,10,80,0
Räntederivativavtal-1,30,4-0,8
Derivativavtal hänför sig till säkring av kommande kassaflöden som härrör från affärsverksamheten.

Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Omsättning348,3318,7391,8306,7
Övriga rörelseintäkter2,612,80,00,0
Material och tjänster237,9225,5249,2207,6
Personalkostnader48,946,055,140,7
Avskrivningar7,17,17,37,1
Övriga rörelsekostnader44,042,447,641,5
Rörelsevinst13,110,532,79,7
Finansiella intäkter och kostnader2,22,02,21,5
Vinst före extraordinära poster15,312,534,811,2
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter15,312,534,811,2
Direkta skatter (motsvarar4,43,69,13,3
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst10,88,925,77,9
Resultat per aktie, euro0,220,170,490,16
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Omsättning319,2297,6371,6290,6
Övriga rörelseintäkter7,11,70,40,2
Material och tjänster212,1207,5235,1198,5
Personalkostnader45,443,753,040,1
Avskrivningar7,37,27,67,0
Övriga rörelsekostnader41,341,647,937,3
Rörelsevinst20,2-0,728,48,0
Finansiella intäkter och kostnader1,02,02,20,4
Vinst före extraordinära poster21,21,430,68,4
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter21,21,430,68,4
Direkta skatter (motsvarar6,10,410,42,4
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst15,01,020,26,0
Resultat per aktie, euro0,300,020,400,12
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen198,6184,0258,0183,4
Bilgruppen137,2113,2103,498,5
Hobby Hall-gruppen53,557,870,253,5
Seppälägruppen30,626,239,933,3
Fastigheter4,95,24,76,0
Elimineringar-4,7-5,0-3,4-5,4
Koncernen420,2381,4472,7369,3
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Varuhusgruppen188,1181,7241,2173,0
Bilgruppen106,490,592,893,2
Hobby Hall-gruppen56,257,166,950,2
Seppälägruppen33,825,740,833,6
Fastigheter6,86,45,96,0
Elimineringar-6,2-6,3-5,8-5,8
Koncernen385,2355,1441,9350,2
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen166,0155,4214,7153,7
Bilgruppen112,693,185,181,2
Hobby Hall-gruppen44,648,358,744,7
Seppälägruppen25,221,632,827,4
Fastigheter5,15,75,16,3
Elimineringar-5,2-5,4-4,6-6,6
Koncernen348,3318,7391,8306,7
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Varuhusgruppen157,1153,8201,7144,9
Bilgruppen87,474,676,376,8
Hobby Hall-gruppen46,947,859,241,6
Seppälägruppen27,821,133,527,6
Fastigheter6,66,36,15,9
Elimineringar-6,4-6,0-5,1-6,2
Koncernen319,2297,6371,6290,6
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen7,9-1,827,76,0
Bilgruppen1,81,71,01,9
Hobby Hall-gruppen-1,0-0,71,0-0,7
Seppälägruppen2,7-1,96,02,0
Fastigheter3,64,23,64,0
Övriga rörelseintäkter2,612,80,00,0
Elimineringar-4,4-3,9-6,6-3,6
Koncernen13,110,532,79,7
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Varuhusgruppen7,2-1,121,84,7
Bilgruppen1,41,00,11,3
Hobby Hall-gruppen0,9-0,76,70,3
Seppälägruppen4,4-2,03,61,0
Fastigheter4,44,53,83,7
Övriga rörelseintäkter7,11,70,40,2
Elimineringar-5,2-4,0-8,0-3,4
Koncernen20,2-0,728,48,0

Denna delårsrapport är oreviderad.

Helsingfors den 12 augusti 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 12.8.2003 klockan 14.15, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka