STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2008

STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport 28.10.2008 kl. 12.30

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2008

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER

Under det tredje kvartalet ökade Stockmanns försäljning med 45 procent och uppgick till 531,5 Me (367,0 Me år 2007). Rörelsevinsten för motsvarande period ökade också och uppgick till 34,6 Me (32,1 Me). Under perioden januari-september ökade Stockmannkoncernens försäljning med 48 procent och uppgick till 1 613,0 Me (1 089,5 Me). Även koncernens rörelsevinst för januari-september ökade och var 63,5 Me (54,3 Me). Nettofinansieringskostnaderna ökade till följd av förvärvet av Lindex, och översiktsperiodens vinst blev därför mindre än föregående år och uppgick till 19,2 Me. Resultatet per aktie var 0,33 e (0,72 e). Då den allmänna ekonomiska utvecklingen på de nordiska och baltiska marknaderna leder till en svagare konsumtionsefterfrågan under det sista kvartalet, är det sannolikt att vinsten för år 2008 inte kommer att nå upp till fjolårsnivån.

Nyckeltal7-97-91-91-9
20082007200820072007
Försäljningmilj.531,5367,01613,01089,51 668,3
euro
Omsättningmilj.440,7308,61337,4914,31 398,2
euro
Rörelsevinstmilj.34,632,163,554,3125,2
euro
Resultat före skattmilj.21,831,626,152,9119,4
euro
Resultat/aktieeuro0,270,430,330,721,59
Eget kapital/aktieeuro11,029,7710,66
Kassaflöde frånmilj.38,121,8119,9
rörelseneuro
Nettoskuldsättningsgrad proc.130,717,8146,9
Soliditetproc.36,265,932,6
Antal aktier i medeltal tusen57 69355 56655 606
Avkastning påproc.12,217,212,1
sysselsatt kapital,
glidande 12 mån

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning ökade under perioden januari_september med 48 procent och uppgick till 1 613,0 miljoner euro (1 089,5 miljoner euro). Tillväxten uppkom till största delen till följd av att Lindex försäljningssiffror sammanslogs med Stockmannkoncernens försäljning, men också varuhusgruppens och Seppäläs försäljning ökade.

Försäljningen i Finland ökade med 7 procent och uppgick till 852,3 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 760,7 miljoner euro och ökade med 157 procent. Försäljningsökningen i utlandet exklusive Lindex var 8 procent. Försäljningsökningen i utlandet minskade pga. att varuhuset i köpcentret Smolenski Passage i Moskva stängdes i maj till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärden. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 27 procent till 47 procent.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,0 miljoner euro.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade med 260,4 miljoner euro och uppgick till 639,2 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 47,8 procent (41,4 procent). Den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall och Seppälä ökade, och varuhusgruppens relativa bruttomarginal var på samma nivå som året innan. Koncernens relativa bruttomarginal förbättrades även av att Lindex siffror sammanslogs med koncernens siffror. Rörelsekostnaderna ökade med 224,8 miljoner euro och avskrivningarna med 20,8 miljoner euro.

Till översiktsperioden hänför sig kostnader på 5,8 miljoner euro för stängningen av Smolenskajavaruhuset samt 4,9 miljoner euro i kostnadsreserveringar. Utgifterna för de kostnadsreserveringar på 14,0 miljoner euro som gjordes för stängningen, blev för det tredje kvartalet 3,3 miljoner euro lägre än uppskattat.

Koncernens rörelsevinst ökade under översiktsperioden med 9,1 miljoner euro och uppgick till 63,5 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 35,9 miljoner euro och uppgick till 37,4 miljoner euro (1,5 miljoner euro). Nettofinansieringskostnaderna ökade i första hand till följd av kostnaderna för främmande kapital i anknytning till förvärvet av Lindex.

Under översiktsperioden uppgick vinsten före skatt till 26,1 miljoner euro, dvs. 26,8 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 6,9 miljoner euro, dvs. 6,2 miljoner euro mindre än året innan. Vinsten för översiktsperioden uppgick till 19,2 miljoner euro (39,8 miljoner euro).

Vinsten för det tredje kvartalet minskade och uppgick till 15,6 miljoner euro (23,5 miljoner euro).

Resultatet för översiktsperioden per aktie var 0,33 euro (0,72 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,33 euro (0,71 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,02 euro (9,77 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning ökade under översiktsperioden med 4 procent och uppgick till 847,1 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 2 procent. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutikerna men å andra sidan minskade stängningen av Smolenskajavaruhuset i Moskva på försäljningen. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade med 8 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 30 procent (28 procent).

Den relativa bruttomarginalen för översiktsperioden var på samma nivå som året innan. Varuhusgruppens rörelsevinst minskade och uppgick till 19,0 miljoner euro (44,9 miljoner euro). I rörelsevinsten för året innan ingår 9,7 miljoner euro i intäkter av engångskaraktär. Stängningen av Smolenskajavaruhuset belastar varuhusgruppens resultat med 10,7 miljoner euro.

Rörelsevinsten för det tredje kvartalet uppgick till 13,5 miljoner euro (25,7 miljoner euro, som inkluderar 9,7 miljoner euro i intäkter av engångskaraktär).

Lindex

Under översiktsperioden uppgick Lindex försäljning till 496,9 miljoner euro. Jämfört med pro forma-beräkningen för år 2007, som gjorts upp för motsvarande period, minskade försäljningen med en procent, vilket berodde på valutakursändringarna. Kalkylerat i lokala valutor förblev försäljningen på samma nivå som året innan. Lindex rörelsevinst uppgick till 38,4 miljoner euro. Rörelsevinsten belastades av avskrivningar och en kostnadsbokföring av engångskaraktär av omsättningstillgångarna i IFRS- redovisningen i anknytning till förvärvet av Lindex, vilka uppgick till totalt 5,9 miljoner euro. Svenska kronan försvagades i jämförelse med euron vilket minskar översiktsperiodens rörelsevinst kalkylmässigt med 0,7 miljoner euro. Lindex rörelsevinst för motsvarande period året innan uppgick till 43,0 miljoner euro.

Rörelsevinsten för det tredje kvartalet uppgick till 15,7 miljoner euro, medan Lindex rörelsevinst för motsvarande period året innan var 18,1 miljoner euro. Svenska kronan försvagades i jämförelse med euron vilket minskar det tredje kvartalets rörelsevinst kalkylmässigt med 0,3 miljoner euro.

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 7 procent under översiktsperioden och uppgick till 137,3 miljoner euro (147,5 miljoner euro). Merparten av Hobby Halls försäljning består av elektronikprodukter som har uppvisat en sjunkande prisutveckling. Försäljningen minskade både i Finland och i utlandet men det relativa försäljningsbidraget för Hobby Hall ökade. Rörelseresultatet för Hobby Hall minskade med 3,8 miljoner euro och var -0,8 miljoner euro (3,0 miljoner euro). Det försvagade rörelseresultatet under översiktsperioden berodde på den minskade försäljningen och kostnaderna för inledandet av verksamheten i Ryssland.

Under det tredje kvartalet uppgick Hobby Halls rörelsevinst till 0,7 miljoner euro (2,5 miljoner euro).

Seppälä

Seppäläs försäljning ökade under översiktsperioden med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 131,1 miljoner euro. Försäljningen minskade i Finland med en procent, men ökade kraftigt i Ryssland där ökningen berodde på nya butiker och en god jämförbar försäljningsökning. Försäljningen i utlandet ökade med 24 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 34 procent (29 procent). Den relativa bruttomarginalen ökade. På grund av en intensiv nyetablering ökade de fasta kostnaderna och avskrivningarna snabbare än bruttomarginalens tillväxt. Därför minskade Seppäläs rörelsevinst med 1,7 miljoner euro och uppgick till 10,4 miljoner euro (12,1 miljoner euro).

Under det tredje kvartalet ökade Seppäläs försäljning med 10 procent och uppgick till 50,1 miljoner euro. Försäljningsökningen var 5 procent i Finland och 22 procent i utlandet. Rörelsevinsten ökade och uppgick till 5,9 miljoner euro när den under motsvarande period året innan uppgick till 5,5 miljoner euro.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av september till 23,0 miljoner euro, jämfört med 21,2 miljoner euro i fjol och 33,2 miljoner euro i slutet av år 2007.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av september till 907,1 miljoner euro (118,3 miljoner euro), varav 113,4 miljoner euro var långfristigt. För förvärvet av Lindex hade i slutet av september upptagits lån om 683,0 miljoner euro, som förfaller 30.9.2009, och som kommer att finansieras på nytt innan detta datum. Vid utgången av år 2007 uppgick det räntebärande främmande kapitalet till 905,6 miljoner euro, varav 855,4 miljoner euro var långfristigt. I juni genomförde Stockmann en aktieemission på 137,4 miljoner euro till institutionella investerare. Med de medel som aktieemissionen gav avkortade Stockmann det långfristiga lån som tagits i anslutning till förvärvet av AB Lindex (publ). Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 126,0 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av september till 216,0 miljoner euro, medan det året innan var 238,0 miljoner euro och 193,9 miljoner euro i slutet av år 2007. I dividend utbetalades 75,2 miljoner euro.

Soliditeten försvagades sedan jämförelseperioden till följd av förvärvet av Lindex aktier och uppgick till 36,2 procent (65,9 procent) vid utgången av september. Vid utgången av år 2007 var soliditeten 32,6 procent. Nettoskuldsättningsgraden var 130,7 procent (17,8 procent) vid utgången av september. Vid utgången av år 2007 var nettoskuldsättningsgraden 146,9 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 12,2 procent (12,1 procent i slutet av år 2007). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 920,8 miljoner euro jämfört med september året innan och uppgick vid översiktsperiodens slut till 1 583,2 miljoner euro (1 499,4 miljoner euro i slutet av år 2007).

FÖRVÄRVET AV LINDEX

Kammarrätten i Göteborg hävde i maj de positiva beslut som Lindex erhållit från länsrätten gällande avdragsgillheten i Sveriges beskattning under åren 2004/2005 och 2005/2006 för förluster på cirka 70 miljoner euro från Lindex-koncernens bolag i Tyskland. Lindex har överklagat kammarrättens beslut till regeringsrätten. Enligt kammarrättens beslut var Lindex tvungen att återbetala 22,7 miljoner euro skatter och räntor till skattemyndigheten. Den år 2007 uppgjorda preliminära kalkylen för anskaffningsutgifter för Lindex har preciserats. Till följd av detta ökar skatten inklusive räntorna som har återbetalats koncernens affärsvärde med 22,7 miljoner euro, vilket inte inverkar på koncernens resultat.

INVESTERINGAR

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 126,0 miljoner euro (89,1 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Stockmann öppnar i december ett nytt varuhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på cirka 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro varav 7,0 miljoner euro var bundet under översiktsperioden. Efter att Smolenskajavaruhuset blev tvunget att stänga sina dörrar till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärdens sida har Stockmann åter fyra varuhus i Moskva när Metropolisvaruhuset öppnas.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår ett omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. De nya lokaliteterna kommer att tas i bruk stegvis. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 190 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och kommer vidare att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. Arbetena utförs stegvis och beräknas vara slutförda före utgången av år 2010. Under översiktsperioden band projektet 46,8 miljoner euro. Det omfattande projektet har kunnat genomföras utan att varuhusets lönsamhet har riskerats.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringarna beräknas uppgå till över 170 miljoner euro. Det slutgiltiga byggnadstillståndet beviljades i början av mars, och de egentliga byggarbetena pågår. Byggnadens grundsten murades den 17 oktober 2008. Enligt den nuvarande tidtabellen kommer byggnaden att stå färdig under våren 2010. Under översiktsperioden var 19,1 miljoner euro bundet i projektet.

Stockmann öppnade en ny Nike-butik i Ryssland i mars och augusti. Stockmann har nu sammanlagt sju Nike-butiker i Ryssland.

Stockmanns stamkundskort med kredit förnyades i Finland till ett internationellt MasterCard-kreditkort fr.o.m. april. I Lettland, där Stockmann inte tidigare har haft ett stamkundskort med kredit, tas de nya korten i bruk i slutet av år 2008 och i Estland i början av år 2009. Kortreformen bygger på ett avtal mellan Stockmann och Nordea, enligt vilket finansieringen av stamkundskontona övertas av Nordea. Överföringen av kontona lättar på Stockmanns balansräkning med cirka 65 miljoner euro i genomsnitt. I Ryssland lanserades i mars Stockmanns MasterCard- stamkundskort med kredit i samarbete med Citibank. Stockmann har sammanlagt cirka 1,6 miljoner stamkunder i Finland, Ryssland och Baltikum.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 98,2 miljoner euro.

Lindex

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 20,5 miljoner euro. De hänförde sig till öppnandet och moderniseringen av butiker samt till den nya distributionscentralen i Göteborg, som togs i bruk vid årsskiftet och som verkat med full effekt sedan våren.

I augusti öppnade Lindex sin första butik i Ryssland, i S:t Petersburg. Under översiktsperioden öppnade Lindex vidare tre butiker i Norge, två i Sverige och Estland samt en i Litauen och Tjeckien. En butik stängdes i Sverige.

Kedjan av Lindexbutiker utvidgades i september till Saudiarabien när franchisingpartnern Delta International Establishment öppnade sina första tre butiker där. Denna franchisingpartner gör butiksinvesteringar, anställer personalen och ansvarar för hela detaljförsäljningsverksamheten.

Hobby Hall

Hobby Halls huvudkontor flyttade i september till nya hyrda lokaliteter i Kottby i Helsingfors. Det förnyade telefonsystemet och butikernas förnyade kassasystem förbättrar för sin del Hobby Halls kundservice. Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 1,9 miljoner euro.

Seppälä

Under översiktsperioden öppnade Seppälä fem butiker i Ryssland, två i Finland och Estland samt en i Litauen. Vidare förnyades fjorton butiker i Finland enligt det nya butikskonceptet. En butik i Finland stängdes.

Stockmannkoncernens verksamhet utvidgades i slutet av oktober till Ukraina då den första Seppäläbutiken i landet öppnades i Charkiv. Seppälä har i oktober öppnat nya butiker också i Ryssland och i Estland.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 4,8 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,7 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann har ingått ett avtal om öppnande av ett fullskaligt varuhus i hyrda lokaliteter i ett köpcentrum som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 12 miljoner euro. Enligt planerna kommer varuhuset att öppnas i årsskiftet 2009-2010.

I början av år 2008 ingick Stockmann ett föravtal om öppnande av ett sjätte Stockmannvaruhus i Moskva i hyrda lokaliteter. Varuhusets försäljningsyta i köpcentret Rostokino, som byggs i norra Moskva, kommer att vara cirka 10 000 kvadratmeter. Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till cirka 16 miljoner euro. Enligt de preliminära planerna kommer köpcentret att färdigställas i slutet av år 2009.

I mars ingick Stockmann ett föravtal om att hyra affärslokaler för ett varuhus vid ett köpcentrum som ligger i anslutning till ett nytt allaktivitetscenter i närheten av den litauiska huvudstaden Vilnius centrum. Köpcentret kommer att stå färdigt i slutet av år 2010. Stockmannvaruhusets totalyta kommer att vara cirka 13 000 kvadratmeter och varuhuset är en av ankarhyresgästerna i köpcentret.

Varuhusgruppen fortsätter med nyetableringar av Stockmann Beauty-butiker i Finland samt av Nike- och Bestsellerbutiker i Ryssland.

Lindex

Lindex har ingått avtal om öppnande av två butiker under slutet av året i Finland samt en butik i Sverige, Norge, Litauen och Tjeckien.

Franchisingpartnern kommer före utgången av året att öppna ytterligare tre Lindex-butiker i Saudiarabien. Lindex planerar att inom fem år öppna sammanlagt 50 butiker i Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Egypten.

Hobby Hall

Testningen av Hobby Halls förnyade nätbutik fortsätter under slutet av året. Systemet tas i bruk år 2009.

Seppälä

Seppälä öppnar i år ytterligare åtta butiker, tre i Finland och Ryssland samt två i Litauen.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av september till 1 063,2 miljoner euro (1 894,5 miljoner euro). Vid utgången av år 2007 var aktiestockens marknadsvärde 1 659,8 miljoner euro.

Under översiktsperioden var kursutvecklingen för Stockmannaktierna svagare än för indexet OMX Helsinki Cap. Kursutvecklingen för A-aktien var något bättre än för indexet OMX Helsinki då däremot kursutvecklingen för B- aktien var svagare. I slutet av september var kursen för A-aktien 18,00 euro, då den i slutet av år 2007 var 29,50 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av september 16,65, då den i slutet av år 2007 var 29,66 euro.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj sammanlagt 364 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier. Aktierna registrerades i handelsregistret 26.6.2008 och de blev föremål för offentlig handel på OMX Nordiska Börsen tillsammans med gamla aktier 27.6.2008. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 728 euro.

Den ordinarie bolagsstämman 2008 befullmäktigade styrelsen att besluta om aktieemission och om emission av särskilda rättigheter, som enligt aktiebolagslagen 10 kap. 1 § berättigar till aktier, i en eller flera rater. Styrelsen befullmäktigades att besluta om antalet A- och B-aktier som skall beviljas. Med stöd av denna fullmakt kan antalet aktier som skall beviljas dock uppgå till högst totalt 15 000 000. Aktieemission och beviljande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras antingen med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller med avvikelse från detta (riktad emission). På grundval av fullmakten har styrelsen rättighet att besluta om alla villkor för aktiemission och för beviljande av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Fullmakten är i kraft i högst tre år.

I enlighet med den av bolagsstämman beviljade fullmakten fattade styrelsen beslut om en riktad aktieemission som genomfördes 23.6.2008 och som omfattade 5 609 360 nya aktier. I emissionen tecknades 2 456 424 A-aktier i Stockmann Oyj Abp och 3 152 936 B-aktier i Stockmann Oyj Abp. 438 618 tecknade A-aktier ändrades till B-aktier. Till följd av teckningarna och ändringarna registrerades 2 017 806 A-aktier och 3 591 554 B-aktier i handelsregistret 27.6.2008, och de blev föremål för offentlig handel på OMX Nordiska Börsen i Helsingfors tillsammans med de gamla aktierna 27.6.2008.

Till följd av ovan nämnda registreringar steg Stockmanns aktiekapital till 123 406 672 euro. Stockmann hade 26 582 049 aktier i serie A och 35 121 287 aktier i serie B 30.9.2008.

Vid utgången av september 2008 ägde Stockmann 364 321 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,6 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,5 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

ANTALET ANSTÄLLDA

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 15 613, vilket är 5 088 fler än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade i synnerhet till följd av förvärvet av Lindex i december. Därtill ökade antalet anställda i varuhusen i Finland och butikerna i utlandet stadigt. Omräknat till Stockmanns heltidsanställda ökade antalet anställda i medeltal med 3 324 och uppgick till 11 843 personer.

Antalet anställda utomlands var 8 358 vid utgången av september 2008. I slutet av september året innan var antalet anställda utomlands 4 004. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 54 procent (38 procent).

RISKFAKTORER

De i delårsrapporten för tre månader 24.4.2008 presenterade kortsiktiga riskfaktorerna, som gällde tvisten om hyresförhållandets giltighet i fråga om Smolenskajavaruhuset och nuläget för överklagandet av avdragsgillheten för de förluster som Lindex-koncernens tyska bolag gjort, har beskrivits ovan i denna delårsrapport. Osäkerheten på den internationella finansmarknaden kan inverka på räntenivån samt på konsumenternas köpbeteende på Stockmanns huvudmarknadsområden. Till övriga delar har det inte skett några förändringar i riskfaktorerna efter styrelsens översikt i verksamhetsberättelsen 7.2.2008.

Lindex har i Tyskland en pågående rättegång som gäller beskattningen i Tyskland åren 2004-2006. Nettovärdet på Lindex rättelseyrkande gällande beskattningen enligt prövning uppgår till cirka 32 miljoner euro. Skatteinverkan av detta krav har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann har inlett en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i Moskvas internationella skiljedomstol (ICAC). Stockmann kräver cirka 75 miljoner US dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset.

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Under den senaste tiden har osäkerheten ökat kraftigt i världsekonomin samt på finans- och aktiemarknaden. På Stockmannkoncernens marknader i de nordiska och baltiska länderna har konsumenternas minskade förtroende i viss mån återspeglats i en långsammare konsumtionsefterfrågan. I Ryssland har däremot ekonomin och konsumtionsefterfrågan tillsvidare vuxit såsom tidigare. Ökningen av konsumtionsefterfrågan förväntas fortsättningsvis vara långsammare i de nordiska och baltiska länderna. Tillväxten kommer att vara snabbare i Ryssland än på koncernens övriga marknader.

Lindex är en del av Stockmannkoncernen under hela år 2008. Detta innebär en kraftig ökning av koncernens försäljning. Koncernens försäljning beräknas uppgå till ca 2,3 miljarder euro år 2008.

Osäkerheten på den internationella finansmarknaden gör det svårare att förutspå resultatutvecklingen. Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet uppskattas bli bättre än året innan men mindre än vad tidigare uppskattats. Rörelsevinsten för år 2008 kommer att öka. Koncernens finansiella kostnader ökar planenligt i och med förvärvet av Lindex. Då den allmänna ekonomiska utvecklingen på de nordiska och baltiska marknaderna leder till en svagare konsumtionsefterfrågan under det sista kvartalet, är det sannolikt att vinsten för år 2008 inte kommer att nå upp till fjolårsnivån.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDET AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34-standarden. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2007. Siffrorna är oreviderade.

Balansräkning, koncernen, milj. euro 30.9.08 30.9.07 31.12.07 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 838,4 10,7 844,5 (hänvisning 1.2) Materiella anläggningstillgångar 550,4 409,7 476,8 (hänvisning 1.2)

    Placeringar som kan säljas6,66,66,5
    Långfristiga fordringar1,71,7
    Latenta skattefordringar6,02,55,3
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 403,1429,51 334,8
Kortfristiga tillgångar
    Omsättningstillgångar281,4202,7244,4
    Fordringar, räntebärande51,297,298,8
    Fordringar, räntefria108,575,4112,5
    Likvida medel23,021,233,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt464,1396,5488,9
Tillgångar sammanlagt1 867,3826,01 823,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital676,2544,2593,8
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt676,2544,2593,8
Långfristiga skulder, räntebärande113,430,2855,4
Avsättningar2,55,3
Långfristiga skulder sammanlagt115,930,2860,7
Latenta skatteskulder56,526,257,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande793,788,050,1
Kortfristigta skulder, räntefria225,1137,3261,7
Kortfristiga skulder sammanlagt1 018,8225,4311,8
Eget kapital och skulder sammanlagt1 867,3826,01 823,7
Soliditet, procent36,265,932,6
Nettoskuldsättningsgrad procent130,717,8146,9
Kassaflöde från rörelsen,euro0,660,392,16
Räntebärande främmande kapital, milj.832,9-0,1773,6
euro Antal aktier vid periodens slut, 1000 st. 61 703 56 094 56 094 Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.57 69355 56655 606
Antal aktier, utspädd 1000 st.57 69355 79055 815
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro1 063,21 894,51 659,8
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, milj. euro 1-9/2008 1-9/2007 1-12/2007 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 19,2 39,8 88,4 Justeringar

    Avskrivningar47,226,436,9
    Försäljningsvinster och -förluster-4,0
    från försäljning av bestående aktiva
    Räntekostnader och övriga finansiella39,62,57,0
    kostnader
    Ränteintäkter-2,2-1,0-1,3
    Skatter6,913,131,1
    Övriga justeringar3,31,81,2
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar72,117,5-11,0
     och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar-39,8-47,7-12,5
     Förändring av leverantörsskulder och-22,0-11,98,8
     övriga skulder
Betalda räntor-34,1-1,7-6,5
Erhållna räntor0,60,81,3
Betalda skatter-48,6-17,8-23,5
Nettokassaflöde från rörelsen38,121,8119,9
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-127,7-88,5-113,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -18,9 -852,5 likvida medel vid anskaffningstidpunkten
Investeringar i övriga placeringar0,1
Överlåtelseintäkter från materialla5,0
tillgångar
Erhållna dividender0,10,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-141,3-88,4-965,6
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission135,45,85,8
Förändring av kortfristiga lån111,174,935,5
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån -80,2 20,0 835,6 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-75,2-72,1-72,1
Nettokassaflöde från finansiering91,128,6804,8
Förändring av likvida medel-12,1-37,9-40,9
Likvida medel vid periodens ingång33,259,259,2
Omräkningsdifferenser av likvida medel0,20,4
Checkräkning med kredit vid periodens-14,6
ingång
Likvida medel23,059,233,2
Checkräkning med kredit vid periodens-16,2-14,6
utgång Likvida medel vid periodens utgång 6,8 21,2 18,6

ResultaträkningFörändr.
koncernen, milj. euro1-9/20081-9/2007procent1-12/2007
Omsättning1 337,4914,3461 398,2
Övriga rörelseintäkter4,09,79,7
Användning av material och-698,2-535,430-791,2
förnödenheter Kostnader för löner och -257,6 -150,9 71 -224,1 anställningsförmåner
Avskrivningar-47,2-26,479-36,9
Övriga rörelsekostnader-275,0-156,975-230,6
Rörelsevinst (-förlust)63,554,317125,2
Finansiella intäkter och-37,4-1,5-5,7
kostnader
Vinst (förlust) före skatter26,152,9-51119,4
Inkomstskatter-6,9-13,1-31,1
Räkenskapsperiondes vinst19,239,8-5288,4
(förlust)
Resultat/aktie, euro0,330,721,59
Resultat/aktie, utspädd, euro0,330,711,58
Rörelsevinst av omsättning,4,75,99,0
procent
Eget kapital/aktie, euro11,029,771310,66
Avkastning på eget kapital,11,114,6-2415,2
glidande 12 mån. procent Avkastning på sysselsatt 12,2 17,2 -29 12,1 kapital, glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat 11 843 8 519 39 8 979 till heltidsanställda Investeringar 126,0 89,1 41 977,4

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, milj. euro 1-9/2008 1-9/2007 Förändr. 1-12/2007 procent

Varuhusgruppen847,1817,741 218,1
Lindex496,968,1
Hobby Hall137,3147,5-7206,5
Seppälä131,1123,66174,7
Ofördelat0,60,6-100,8
Koncernen1 613,01 089,5481 668,3
Omsättning, milj. euro1-9/20081-9/2007Förändr.1-12/2007
procent
Varuhusgruppen713,0688,141,025,0
Lindex399,254,7
Hobby Hall114,7122,5-6171,7
Seppälä109,1102,66145,1
Ofördelat1,41,01,7
Koncernen1 337,4914,3461 398,2
Rörelsevinst (förlust),1-9/20081-9/2007Förändr.1-12/2007
milj. europrocent
Varuhusgruppen19,044,9-5891,8
Lindex38,415,0
Hobby Hall-0,83,0-1255,7
Seppälä10,412,1-1420,7
Ofördelat-2,8-5,1-45-7,5
Elimineringar-0,8-0,6-0,7
Koncernen63,554,317125,2
Investeringar,
brutto, milj. euro30.9.200830.9.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen98,278,425111,5
Lindex20,5853,1
Hobby Hall1,92,0-53,5
Seppälä4,87,6-379,3
Ofördelat0,71,1-40
Koncernen126,089,141977,4
Tillgångar, milj. euro30.9.200830.9.2007Förändr.31.12.2007
procent
Varuhusgruppen682,1641,26652,4
Lindex987,4992,9
Hobby Hall96,5108,1-11102,7
Seppälä49,040,02344,7
Ofördelat52,436,84230,9
Koncernen1 867,3826,01261 823,7
Skulder räntefria,30.9.200830.9.2007Förändr.31.12.2007
milj. europrocent
Varuhusgruppen101,5105,2-4125,9
Lindex86,9100,8
Hobby Hall20,821,8-514,5
Seppälä7,67,3511,5
Ofördelat67,229,371,7
Koncernen284,1163,674324,3

Marknadsområden Förändr.

Försäljning, milj. euro1-9/20081-9/2007procent1-12/2007
Finland 1)852,3793,871 171,5
Sverige och Norge 2)426,159,5
Baltikum och Tjeckien 1)152,2133,514194,1
Ryssland 3)182,3162,212243,2
Koncernen1 613,01 089,5481 668,3
Finland, procent52,872,970,2
Utlandet, procent47,227,129,8
Förändr.
Omsättning, milj. euro1-9/20081-9/2007procent1-12/2007
Finland 1)711,4662,07977,6
Sverige och Norge 2)340,947,5
Baltikum och Tjeckien 1)129,4113,514165,0
Ryssland 3)155,8138,712208,0
Koncernen1 337,4914,3461 398,2
Finland, procent53,272,469,9
Utlandet, procent46,827,630,1
Förändr.
Rörelsevinst, (-förlust)1-9/20081-9/2007procent1-12/2007
milj. euro
Finland 1)40,353,8-2596,3
Sverige och Norge 2)37,414,4
Baltikum och Tjeckien 1)6,711,8-4321,1
Ryssland 3)-21,0-11,386-6,6
Koncernen63,554,317125,2
Finland, procent63,599,076,9
Utlandet, procent36,51,023,1
Förändr.
Investeringar,30.9.200830.9.2007procent31.12.2007
brutto, milj. euro
Finland 1)73,453,33880,2
Sverige och Norge 2)16,5847,0
Baltikum och Tjeckien 1)4,71,52105,1
Ryssland 3)31,534,3-845,0
Koncernen126,089,141977,4
Finland, procent58,259,88,2
Utlandet, procent41,840,291,8
Förändr.
Tillgångar, milj. euro30.9.200830.9.2007procent31.12.2007
Finland 1)624,2568,410585,2
Sverige och Norge 2)967,8975,7
Baltikum och Tjeckien 1)75,674,3275,8
Ryssland 3)199,7183,39187,0
Koncernen1 867,3826,01261 823,7
Finland, procent33,468,832,1
Utlandet, procent66,631,267,9
1) Varuhusgruppen, Lindex,
Hobby Hall och Seppälä 2) Lindex 3) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen milj. eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2006111,7183,444,1
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.2007112,2186,244,1
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
Teckningar med optionsbevis0,0
Nyemission11,2
Aktiearvoden
Emissionskostnader
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.2008123,4186,044,1
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond förFonden för
verkligtinbetaltOmräknings-
fritt
koncernen milj. eurovärde**kapitaldifferenser
Eget kapital 31.12.20060,00,00,0
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.20070,00,00,0
Eget kapital 31.12.20070,50,00,0
Teckningar med optionsbevis
Nyemission126,2
Aktiearvoden
Emissionskostnader-2,0
Säkring av kassaflöde1,3
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,00,1
Periodens resultat
Eget kapital 30.9.20081,8124,20,1
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinori-
Ackumuleradetets-
koncernen milj. eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2006232,3571,60,0571,6
Teckningar med3,13,1
optionsbevis
Aktiearvoden0,20,40,4
Överföring till övriga0,00,0
fonder Optionernas 1,4 1,4 1,4 kostnadskorrigering
Utdelning-72,1-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,00,0
Periodens resultat39,839,80,039,8
Eget kapital 30.9.2007201,6544,20,0544,2
Eget kapital 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Teckningar med0,00,0
optionsbevis
Nyemission137,4137,4
Aktiearvoden0,10,10,1
Emissionskostnader-2,0-2,0
Säkring av kassaflöde1,31,3
Optionernas1,41,41,4
kostnadskorrigering
Utdelning-75,2-75,2-75,2
Omräkningsdifferenser0,00,10,1
Periodens resultat19,219,20,019,2
Eget kapital 30.9.2008196,5676,20,0676,2

Ansvarsförbindelser, 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007 koncernen, milj. euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser0,1
Panter0,20,1
Koncernen1,91,81,8
Hyreskontrakt för30.9.200830.9.200731.12.2007
affärslägen, milj. euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år85,567,7124,6
Efter ett år455,7323,4449,3
Koncernen541,2391,1573,8
Avgifter för leasingavtal30.9.200830.9.200731.12.2007
Inom ett år1,31,01,4
Efter ett år1,11,01,3
Koncernen2,42,12,8
Derivativavtal, koncernen,30.9.200830.9.200731.12.2007
milj. euro Nominellt värde
Valutaderivativaten224,467,8
Elderivaten3,01,5
Koncernen227,469,3
Valutakurser
LandValuta30.9.200830.9.200731.12.2007
RysslandRUB36,409535,349035,9860
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,70860,70380,6964
LitauenLTL3,45283,45283,4528
SverigeSEK9,79439,21479,4415

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, milj. euro2008200820082007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning440,8483,3413,4483,9
Övriga rörelseintäkter0,3-0,13,80,0
Användning av material och-224,7-242,6-231,0-255,8
förnödenheter Kostnader för löner och -82,3 -90,2 -85,1 -73,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-13,2-18,7-15,2-10,5
Övriga rörelsekostnader-86,2-100,3-88,5-73,7
Rörelsevinst (-förlust)34,631,4-2,570,8
Finansiella intäkter och-12,8-13,3-11,3-4,3
kostnader Vinst (förlust) före 21,8 18,1 -13,8 66,5 skatter
Inkomstskatter-6,2-2,92,2-17,9
Räkenskapsperiondes vinst15,615,2-11,648,6
(förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,270,27-0,210,87
Utspätt0,270,27-0,210,87
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro Grund Utspätt Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,270,27-0,210,87
Utspätt0,270,27-0,210,87
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, milj. euro2008200820082007
Varuhusgruppen264,8306,4275,9400,4
Lindex174,9183,8138,368,1
Hobby Hall41,648,347,458,9
Seppälä50,145,235,751,2
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen531,5583,9497,5578,8
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen223,1257,3232,7336,9
Lindex140,6147,6111,054,7
Hobby Hall34,740,439,749,2
Seppälä41,737,629,742,5
Ofördelat0,60,40,40,7
Koncernen440,7483,3413,4483,9
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen13,54,11,546,9
Lindex15,723,8-1,215,0
Hobby Hall0,70,7-2,12,7
Seppälä5,95,1-0,68,6
Ofördelat-0,7-2,20,2-2,4
Elimineringar-0,50,0-0,30,0
Koncernen34,631,4-2,570,8

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, milj. euro2007200720072006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning308,6294,2311,4389,6
Övriga rörelseintäkter9,70,4
Användning av material och-179,8-164,0-191,6-215,6
förnödenheter Kostnader för löner och -47,6 -52,6 -50,8 -57,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,9-8,4-9,1-7,9
Övriga rörelsekostnader-50,0-55,1-51,7-58,1
Rörelsevinst (-förlust)32,114,18,250,5
Finansiella intäkter och-0,5-0,8-0,2-0,5
kostnader Vinst (förlust) före 31,6 13,3 8,0 50,1 skatter
Inkomstskatter-8,1-3,2-1,9-12,3
Räkenskapsperiondes vinst23,510,26,137,8
(förlust) Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,430,180,110,70
Utspätt0,420,180,110,69
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro Grund Utspätt -0,01 Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,430,180,110,70
Utspätt0,420,180,110,68
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, milj. euro2007200720072006
Varuhusgruppen275,5261,0281,2363,4
Lindex
Hobby Hall45,946,055,655,5
Seppälä45,443,534,645,3
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen367,0350,7371,7464,4
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen232,2219,6236,3305,5
Lindex
Hobby Hall38,238,146,246,1
Seppälä37,836,128,737,5
Ofördelat0,50,40,10,5
Koncernen308,6294,2311,4389,6
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen25,711,57,844,3
Lindex
Hobby Hall2,5-0,91,53,4
Seppälä5,55,80,87,3
Ofördelat-1,1-2,1-1,8-3,8
Elimineringar-0,5-0,10,0-0,6
Koncernen32,114,18,250,6
1. TILLGÅNGAR
milj. euro30.9.200830.9.2007 31.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1813,8551,7551,7
Omräkningsdifferens +/--6,1-0,20,0
Företagsförvärv 1.1-30.90,0154,7
Omräkningsdifferens +/--0,2
Ökningar 1.1-30.9124,988,5125,9
Minskningar 1.1-30.9-6,8-18,4
Anskaffningsutgift 30.9/31.12925,7640,0813,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1212,5193,2193,2
Omräkningsdifferens +/--0,8-0,10,0
Avskrivningar på minskningar-4,5-17,6
Räkenskapsperiodens avskrivning47,226,436,9
Ackumulerade avskrivningar 30.9/31.12254,3219,6212,5
Bokföringsvärde 1.1601,3358,5358,5
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12671,4420,4601,3
Goodwill
milj. euro30.9.200830.9.200731.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1720,0
Företagsförvärv 1.1-30.9721,7
Omräkningsdifferenser +/--25,9-1,7
Ökningar 1.1-30.923,3
Anskaffningsutgift 30.9/31.12717,4720,0
Bokföringsvärde 1.1720,0
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12717,4720,0
Totalt1 388,8420,41 321,3

2. FÖRVÄRVADE AFFÄRSVERKSAMHETER, 2007 Förvärvandet av Lindex, precisering av den preliminära anskaffningsutgiftskalkylen per 30.9.2008 Förvärvade bolag

Milj. euroRedovisadeVerkligaBokförings-
värden förevärdenvärden
förvärvetbokfördaefter
vidförvärvet
förvärvet
Immateriella tillgångar
   Varumärken18,478,296,6
   Hyresrätter0,00,0
   Kundrelationer2,42,4
   Leverantörsrelationer4,34,3
   ADB-program10,310,3
   Goodwill7,6-7,60,0
Materiella anläggningstillgångar41,141,1
Övriga finansiella tillgångar2,62,6
Latent skattefordran3,03,0
Omsättningstillgångar72,64,276,8
Försäljnings och andra fordringar14,614,6
Likvida medel9,09,0
Tillgångar sammanlagt179,281,5260,8
Latent skatteskuld1,725,026,7
Pensionsåtaganden3,43,4
Avsättningar2,52,5
Checkräkning med kreditlimit29,029,0
Övriga skulder69,923,393,2
Skulder sammanlangt106,548,3154,8
Nettotillgångar72,733,2106,0
Anskaffningsutgift850,9
Goodwill745,0745,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 28.10.2008 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka