STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 25.10.2006 kl. 12.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2006

Stockmannkoncernens vinst före skatt ökade med 70 procent eller 32,6 Me och uppgick till 78,9 Me (46,3 Me år 2005). Vinsten för den kvarvarande verksamheten före skatt uppgick till 49,3 Me (41,9 Me). Affärsverksamhetens övriga rörelseintäkter uppgick till 34,0 Me. Den totala försäljningen minskade till följd av avyttringen av affärsverksamhet med 15 procent och uppgick till 1 088,2 Me (1 280,8 Me år 2005). Försäljningen för den kvarvarande verksamheten ökade med 8 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital var 24,6 procent (16,7 procent) och resultatet per aktie 1,23 euro (0,65 euro). Resultatprognosen för år 2006 är oförändrad.

Förändringar i koncernstrukturen

Stockmann sålde aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab för en skuldfri köpesumma på sammanlagt 67,9 miljoner euro. Försäljningsvinsten för affärerna uppgick till sammanlagt 7,4 miljoner euro. I anslutning till detta inledde Stockmann och Veho Group Oy Ab ett omfattande stamkundssamarbete som gäller bilar och tjänster inom bilbranschen.

Stockmann avyttrade genom ett 30.1.2006 undertecknat avtal sitt dotterbolag som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland till Zara- märkets ägare, den spanska Inditex-gruppen. Till följd av avtalet har affärsverksamheten i Ryssland bedrivits för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006. Den ryska antimonopolkommittén godkände aktieaffären i juni, och affären verkställdes i slutet av juni. Köpesumman uppgick till 41,5 miljoner euro. Försäljningsvinsten för aktierna, 21,9 miljoner euro, har redovisats för det andra kvartalet. I Finland fortsätter Stockmann med Zara-affärsverksamheten.

Rapportering

Stockmann övergick till rapportering enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) 1.1.2005. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2005. Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlas i delårsrapporterna för år 2006 som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5. Avvikande från vad tidigare informerats kommer Stockmann att ta standarden IFRS 7 Financial instruments: Disclosures i bruk år 2007. Siffrorna är oreviderade.

Försäljning och resultat

Försäljningen för Stockmannkoncernens kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent och uppgick till 1 013,3 miljoner euro. Försäljningen för den kvarvarande verksamheten i Finland ökade med 3 procent och i utlandet med 28 procent. Utlandsförsäljningens andel av försäljningen för den kvarvarande verksamheten ökade och utgjorde 24 procent (20 procent). Som en följd av företagsaffärerna minskade koncernens totalförsäljning med 15 procent och uppgick till 1 088,2 miljoner euro (1 280,8 miljoner euro). Koncernens omsättning minskade likaså med 15 procent och uppgick till 911,0 miljoner euro (1 066,9 miljoner euro).

Försäljningsbidraget för den kvarvarande verksamheten ökade med 28,2 miljoner euro och uppgick till 344,5 miljoner euro. Till följd av att försäljningsbidraget för de avyttrade affärsverksamheterna uteblev minskade försäljningsbidraget för koncernens hela affärsverksamhet dock med 8,7 miljoner euro och uppgick till 353,0 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget var 38,7 procent (33,9 procent). Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag ökade i Hobby Hall och i varuhusgruppen, men minskade en aning i Seppälä. Koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades delvis till följd av förändringen i försäljningsstrukturen när bilförsäljningen, som har ett lågt försäljningsbidrag, uteblev från och med början av mars. Rörelsekostnaderna minskade med 6,7 miljoner euro och avskrivningarna med 1,2 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 33,3 miljoner euro och uppgick till 79,0 miljoner euro (45,7 miljoner euro). Rörelsevinsten för den kvarvarande verksamheten ökade med 7,8 miljoner euro och uppgick till 49,4 miljoner euro.

De övriga rörelseintäkterna, som uppgick till 34,0 miljoner euro, bestod av försäljningsvinster från överlåtelserna av Stockmann Auto och Zara- affärsverksamheten i Ryssland samt av försäljningsvinst från avyttringen av en obyggd del av en tomt i Tallinn. Försäljningsvinsten på 4,7 miljoner euro från tomten i Tallinn ansluter sig till den kvarvarande verksamheten. Under jämförelseperioden förekom inga övriga rörelseintäkter.

Finansnettot minskade med 0,7 miljoner euro och var -0,1 miljoner euro (0,6 miljoner euro). I finansnettot ingick försäljningsvinster för aktier på 0,8 miljoner euro medan de året innan uppgick till 0,9 miljoner euro.

Vinsten före skatt uppgick till 78,9 miljoner euro, dvs. 32,6 miljoner euro högre än året innan. Vinsten för den kvarvarande verksamheten före skatt ökade med 7,4 miljoner euro och uppgick till 49,3 miljoner euro. Under det tredje kvartalet ökade vinsten för den kvarvarande verksamheten före skatt med 2,2 miljoner euro och uppgick till 20,4 miljoner euro (18,2 miljoner euro).

De direkta skatterna uppgick till 12,0 miljoner euro, dvs. 0,2 miljoner euro större än året innan. Försäljningsvinsterna på 29,3 miljoner euro hänförliga till avyttringen av Stockmann Auto Oy Ab och aktierna i bolaget som bedriver Zara-affärsverksamheten i Ryssland är skattefria.

Vinsten för översiktsperioden uppgick till 66,9 miljoner euro medan den året innan var 34,5 miljoner euro. Översiktsperiodens vinst för den kvarvarande verksamheten ökade med 5,1 miljoner euro och uppgick till 37,4 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 1,23 euro (0,65 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,22 euro (0,64 euro). Resultatet per aktie för den kvarvarande verksamheten var 0,69 euro (0,59 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,68 euro (0,58 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,54 euro (8,51 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 11 procent och uppgick till 755,6 miljoner euro (679,8 miljoner euro). Försäljningen i Finland ökade med 6 procent. Försäljningen ökade tack vare varuhuset som öppnades i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda. Det omfattande utvidgnings- och saneringsarbetet i Helsingforsvaruhuset, som medför att ca 2 000-3 000 kvadratmeter försäljningsyta konstant är ur bruk, har inte i någon betydande utsträckning påverkat försäljningen i huvudvaruhuset, trots att ett betydande antal nya köpcentra samtidigt öppnats i Helsingforsregionen. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutiker som öppnades i Ryssland. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 30 procent, och dess andel av gruppens försäljning ökade till 26 procent (22 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 7,6 miljoner euro och uppgick till 35,2 miljoner euro (27,6 miljoner euro). Översiktsperiodens resultat belastades av etableringskostnaderna för varuhuset som öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda. Utlandsverksamhetens resultat uppvisade en mycket positiv utveckling. Särskilt varuhusen i Riga och Moskva som öppnades under åren 2003 och 2004 förbättrade sina resultat betydligt. Varuhusgruppens resultat förbättras även till följd av en försäljningsvinst på 4,7 miljoner euro som redovisats för det andra kvartalet, hänförlig till avyttringen av den obyggda delen av tomten för varuhusfastigheten i Tallinn. Gruppens rörelsevinst under det tredje kvartalet uppgick till 13,1 miljoner euro, vilket är 1,0 miljon euro bättre än året innan.

På grund av utvecklingsprogrammet som siktar på bättre lönsamhet minskade Hobby Halls försäljning med 2 procent och uppgick till 144,3 miljoner euro (147,1 miljoner euro). Försäljningsminskningen inföll under det första kvartalet. Under det andra och tredje kvartalet ökade försäljningen med sammanlagt 6 procent. Utlandsförsäljningen var 17 procent av totalförsäljningen (17 procent). Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt, och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 47 procent (35 procent) samt av Hobby Halls distanshandel i Estland 32 procent (20 procent). Tack vare ett ökat relativt försäljningsbidrag, som uppstod till följd av det förnyade varusortimentet och den effektiva kostnadskontrollen, ökade Hobby Halls rörelsevinst med 1,9 miljoner euro och uppgick till 3,7 miljoner euro (1,8 miljoner euro). Enhetens rörelsevinst under tredje kvartalet uppgick till 2,1 miljoner euro, vilket innebär en uppgång på 1,2 miljoner euro jämfört med i fjol. Under hösten 2006 genomförde Hobby Hall en provmarknadsföring av postorderförsäljning i Moskvaregionen i syfte att testa hur bl.a. logistiken inom distanshandeln fungerar i Ryssland. Provmarknadsföringen ligger som grund då Hobby Hall besluter om fortsatta åtgärder inom utgången av detta år.

Seppäläs försäljning ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 112,8 miljoner euro (110,1 miljoner euro). Försäljningen ökade starkt i Baltikum och Ryssland till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av år 2005 och under år 2006 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Seppäläs försäljning i utlandet ökade med 56 procent, och dess andel av totalförsäljningen steg till 21 procent (14 procent). Försäljningen i Finland minskade med 6 procent. Seppäläs butiksantal i Finland var oförändrat, samtidigt som konkurrensen hårdnade i och med öppnandet av nya köpcentra och butiker både inom Helsingforsregionen och i mindre, regionala centra. Det exceptionellt varma vädret under augusti-september ledde även till att försäljningen av höstkollektionen började trögt särskilt i Finland. På grund av större prisnedsättningar än året innan minskade Seppäläs relativa försäljningsbidrag en aning från jämförelseperioden men bibehölls även internationellt sett på en hög nivå. På grund av intensiva nyetableringar i Ryssland och Baltikum ökade de fasta kostnaderna snabbare än försäljningen. Seppäläs rörelsevinst uppgick till 13,8 miljoner euro (16,6 miljoner euro). Under det tredje kvartalet uppgick Seppäläs vinst till 5,4 miljoner euro, då den året innan var 6,9 miljoner euro.

Stockmann Autos försäljning under januari-februari uppgick till 74,8 miljoner euro och dess rörelsevinst till 7,7 miljoner euro. I rörelsevinsten ingår en försäljningsvinst på 7,4 miljoner euro från avyttringen av affärsverksamheterna. Stockmann Auto övergick till nya ägare 1.3.2006.

Finansiering och bundet kapital

Stockmanns finansiella ställning var fortsättningsvis stark. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av september till 54,1 miljoner euro (98,9 miljoner euro), varav 23,4 miljoner euro (13,4 miljoner euro) var långfristigt. Ett nytt långfristigt lån om 10,0 miljoner euro upptogs under översiktsperioden. De likvida medlen uppgick i slutet av översiktsperioden till 17,0 miljoner euro, jämfört med 12,1 miljoner euro i fjol och 18,4 miljoner euro i slutet av år 2005. Bruttoinvesteringarna under översiktsperioden utgjorde 90,1 miljoner euro. Avyttringarna av företag och fastigheter inbringade sammanlagt 101,7 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av september till 239,5 miljoner euro, medan det året innan var 251,5 miljoner euro och 237,9 miljoner euro i slutet av år 2005. I dividend utbetalades 59,5 miljoner euro. I eget kapital från teckningarna på basis av optioner för år 2000 erhölls 5,8 miljoner euro. Soliditeten uppvisade en ökning jämfört med jämförelseperioden och var 71,7 procent (59,6 procent). Vid utgången av år 2005 var soliditeten 66,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade till följd av det förbättrade resultatet och uppgick till 24,6 procent (19,6 procent i slutet av år 2005). Koncernens bundna kapital ökade med 18,5 miljoner euro jämfört med september förra året och uppgick vid översiktsperiodens slut till 573,4 miljoner euro (552,5 miljoner euro i slutet av år 2005).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 90,1 miljoner euro (39,1 miljoner euro).

I Helsingfors inleddes i början av året byggnadsarbetena på det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Genom projektet byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av ytor till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering och service samt en ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. I och med att projektet framskrider har kostnadskalkylen preciserats och uppgår nu till ca 145 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före utgången av år 2010. Under översiktsperioden bands 31,2 miljoner euro i projektet.

I mars öppnades den tolfte Stockmann Beauty-butiken i Helsingfors. I Ryssland har fyra Bestsellerbutiker öppnats under år 2006, varav två i S:t Petersburg och en i Moskva respektive Kazan. Hittills har sammanlagt åtta Bestsellerbutiker öppnats i Ryssland. Målet är att öppna ytterligare fem nya Bestsellerbutiker i Ryssland under årets sista kvartal.

I februari 2007 kommer varuhusgruppen att öppna ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega som byggs i sydöstra Moskva. Kostnadskalkylen för varuhuset som byggs i hyrda lokaliteter uppgår för Stockmanns del till omkring 16 miljoner euro.

Enligt ett avtal som undertecknades år 2005 förvärvade Stockmann en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevski Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva-järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorsutrymmen. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret uppgår till ca 120 miljoner euro. På tomten för köpcentret Nevsky Centre har redan utförts rivningar och andra förberedande byggnadsarbeten, och de egentliga byggnadsarbetena inleds i slutet av oktober. Avtalet om huvudentreprenaden undertecknades i början av oktober. Målet är att öppna varuhuset och affärscentret under hösten 2008. Anskaffningen och utvecklingen av fastigheten band under översiktsperioden 31,0 miljoner euro.

Stockmann undertecknade i början av augusti ett föravtal om ett femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset år 2008.

I augusti ingick Stockmann och Nike ett franchisingavtal om etableringen av Nikebutiker i Ryssland som en del av Stockmanns verksamhet. Målet är att betydligt öka försäljningen av Nike-sportartiklar inom Ryska federationens område. Stockmann planerar att årligen öppna flera nya Nikebutiker i Ryssland. Den första Nikebutik som drivs av Stockmann kommer att öppnas i början av år 2007 i S:t Petersburg och om öppnandet av ytterligare tre butiker under år 2007 har ingåtts avtal.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 84,4 miljoner euro.

Hobby Halls investeringar uppgick till 2,3 miljoner euro. Hobby Hall inleder katalogdistribution och näthandel på marknaden i Litauen under början av år 2007. Näthandeln i Lettland inleds redan i slutet av år 2006.

Seppäläs investeringar uppgick till 2,5 miljoner euro. Under översiktsperioden öppnade Seppälä två butiker i S:t Petersburg, en butik i Kazan i Ryssland samt en butik i Riga i Lettland. Seppäläs mål är att ännu under år 2006 öppna två nya butiker i Finland samt sammanlagt elva butiker i Ryssland och Litauen.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,9 miljoner euro.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av september till 1 803,9 miljoner euro (1 820,0 miljoner euro). I slutet av år 2005 var aktiestockens marknadsvärde 1 761,3 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än indexen OMX Helsingfors och OMX Helsingfors Cap. I slutet av september var kursen för A-aktien 32,65 euro, medan den i slutet av år 2005 var 32,11 euro. Kursen för B-aktien var 33,13 euro, medan den i slutet av år 2005 var 32,53 euro.

De 23 350 aktier, som tecknades i december 2005 med Stockmanns optionsrätter från år 2000, infördes i handelsregistret 28.2.2006. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2006.

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 2000 tecknades under översiktsperioden 404 500 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro per styck. Av dessa tecknades 119 350 aktier under det tredje kvartalet. Aktiekapitalet höjdes med sammanlagt 809 000 euro som en följd av teckningarna. Av aktierna som tecknades under det tredje kvartalet infördes 36 150 stycken i handelsregistret 25.8.2006 och 83 200 stycken 10.10.2006. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 28.8.2006 och 11.10.2006. Aktiekapitalet uppgår efter ökningarna till 109 775 084 euro. Efter ökningarna har Stockmann 24 564 243 aktier i serie A och 30 323 299 aktier i serie B. Med optionsrätter från år 2000 kan därtill tecknas sammanlagt 1 206 270 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 godkände styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till Stockmanns stamkunder vederlagsfritt totalt högst 2 500 000 optionsrätter. Aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vilkas inköp, inklusive inköp med parallellkort till samma konto, uppgår till sammanlagt minst 6 000 euro under perioden 1.1.2006-31.12.2007. Åt stamkunder vars inköp är minst 6 000 euro ges vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken inköpen överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B. Aktiens teckningspris är den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006, dvs. 33,35 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Efter år 2006 utbetalade dividender uppgår teckningspriset till 32,25 euro. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008-31.5.2008, 2.5.2009-31.5.2009 och 2.5.2010-31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 euro.

Bolagsstämman godkände även styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmannkoncernen samt Stockmanns helägda dotterbolag 1 500 000 optionsrätter. Aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens bonus- och lojalitetssystem för nyckelpersoner inom koncernen. Detta är viktigt för upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 375 000 stycken med benämningen 2006A, 375 000 stycken med benämningen 2006B, 375 000 stycken med benämningen 2006C och 375 000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier med optionsrätt 2006A är 1.3.2008-31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009-31.3.2011, med optionsrätt 2006C 1.3.2010-31.3.2012 och med optionsrätt 2006D 1.3.2011-31.3.2013. Teckningstiden för aktier med optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa om inte de av styrelsen separat fastställda kriterierna som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska mål för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D, för vilkas del de av styrelsen separat fastställda kriterier inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen beslutar. Med en optionsrätt kan tecknas en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B, vilket innebär att sammanlagt högst 1 500 000 aktier kan tecknas med optionsrätterna. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006A och 2006B är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006 ökad med 10 procent, dvs. 36,69 euro. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006C och 2006D är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008 ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och före aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3 000 000 euro.

Stockmanns styrelse överlät till nyckelpersoner 2006A- och 2006B- optionsrätter i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut om optionsprogram för nyckelpersoner och Stockmanns helägda dotterbolag. I enlighet med villkoren för optionsrätter beslutar Stockmanns styrelse senare om utdelningen av C- och D-optionsrätter.

Vid utgången av september 2006 innehade Stockmann 382 903 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,8 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 beviljade styrelsen fullmakter att för ett år besluta om överlåtelsen av bolagets egna aktier. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, ta upp lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antal anställda

Under översiktsperioden var antalet anställda i koncernen i medeltal 9 897, vilket är 296 mindre än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade på grund av varuhuset i köpcentret Jumbo samt nya utländska Bestseller- och Seppäläbutiker, medan överlåtelsen av Zara- affärsverksamheten i Ryssland i början av år 2006 samt överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars minskade antalet anställda. De anställda på Zara i Ryssland samt på Stockmann Auto övergick i de nya ägarnas tjänst som gamla arbetstagare. Omräknat till heltidsanställda minskade antalet anställda med 322 och uppgick till 7 955 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 155 vid utgången av september 2006. I slutet av september året innan var antalet anställda utomlands 3 533. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 33 procent (34 procent).

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka i Finland med 3-4 procent år 2006. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning år 2006 minskar till följd av avyttringen av bilaffärsverksamheten och Zara-affärsverksamheten i Ryssland, och den uppskattas uppgå till ca 1,6 miljarder euro. Försäljningen för den kvarvarande affärsverksamheten uppskattas öka.

Resultatet för den kvarvarande affärsverksamheten under fjärde kvartalet förväntas bli bättre jämfört med i fjol. Varuhusgruppens och Hobby Halls rörelsevinst för hela året uppskattas förbättras. Seppäläs rörelsevinst utan poster av engångsnatur minskar aningen från fjolåret, men förblir på en hög nivå. Målet för hela år 2006 är att koncernens vinst före skatt skall vara klart bättre än år 2005.

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.9.06 30.9.05 31.12.05 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar5,58,27,6
    Materiella anläggningstillgångar328,8297,7303,1
    Placeringar som kan säljas6,16,56,0
    Långfristiga fordringar4,94,3
    Latenta skattefordringar3,42,83,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt343,9320,2324,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar182,9242,1212,0
    Fordringar, räntebärande104,8100,9107,5
    Fordringar, räntefria75,689,299,2
    Likvida medel17,012,118,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt380,3444,3437,0
Tillgångar sammanlagt724,2764,5761,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital519,2456,0505,3
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt519,2456,0505,3
Långfristiga skulder, räntebärande23,413,413,7
Latenta skatteskulder27,028,928,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande30,785,533,6
Kortfristigta skulder, räntefria123,9180,7180,7
Kortfristiga skulder sammanlagt154,6266,2214,3
Eget kapital och skulder sammanlagt724,2764,5761,5
Soliditet, procent71,759,666,4
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent7,219,05,7
Kassaflöde från rörelsen,euro0,610,411,53
Räntebärande främmande kapital, mn euro-67,7-19,1-83,3
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.54 80453 99654 460
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.54 20853 01753 350
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 05353 96454 129
Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro1-9/20061-9/20051-12/2005
Kassaflöde från rörelsen
Räkenskapsperiodens resultat66,934,576,9
Justeringar
    Avskrivningar24,226,135,8
    Övriga rörelseintäkter-34,0-7,0
    Räntekostnader och övriga finansiella1,72,43,7
kostnader
    Ränteintäkter-1,6-2,9-2,8
    Skatter12,011,828,2
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringar-11,214,7-2,6
och övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar-0,1-47,2-17,1
     Förändring av leverantörsskulder och-4,37,30,9
övriga skulder
Betalda räntor-1,7-1,8-3,9
Erhållna räntor1,83,71,2
Betalda skatter-20,9-27,0-31,3
Nettokassaflöde från rörelsen32,821,581,9
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-90,7-40,7-58,1
immateriella tillgångar
Sålda dotterbolag101,711,7
Investeringar i övriga placeringar-0,10,0
Överlåtelseinkomster av övriga0,81,61,5
placeringar
Erhållna dividender0,10,20,2
Nettokassaflöde från investeringar11,8-38,9-44,7
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission5,89,113,9
Upptagna långfristiga lån10,0
Amortering av långfristiga lån-36,6
Förändring av kortfristiga lån-2,532,315,8
ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-59,3-53,4-53,3
Nettokassaflöde från finansiering-46,0-12,0-60,2
Förändring av likvida medel-1,4-29,3-23,0
Likvida medel vid räkenskapsperiodens18,441,441,4
ingång Likvida medel vid räkenskapsperiodens 17,0 12,1 18,4 utgång

Resultaträkning1-9/2006
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning850,061,1911,0
Övriga rörelseintäkter4,729,334,0
Användning av material och-505,5-52,5-558,0
förnödenheter Kostnader för löner och -141,4 -5,4 -146,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-23,9-0,3-24,2
Övriga rörelsekostnader-134,4-2,6-137,0
Rörelsevinst49,429,679,0
Finansiella intäkter och kostnader-0,10,0-0,1
Vinst före skatter49,329,678,9
Inkomstskatter-11,9-0,1-12,0
Räkenskapsperiondes vinst37,429,566,9
Resultat/aktie, euro0,690,541,23
Resultat/aktie, utspädd, euro0,680,541,22
Rörelsevinst av omsättning, procent5,848,48,7
Eget kapital/aktie, euro9,54
Avkastning på eget kapital, glidande 1222,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 24,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 803 152 7 955 heltidsanställda Investeringar 90,1 90,1

Resultaträkning1-9/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning785,5281,41 066,9
Övriga rörelseintäkter0,00,00,0
Användning av material och-469,2-236,0-705,2
förnödenheter Kostnader för löner och -131,1 -22,1 -153,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-21,2-4,2-25,4
Övriga rörelsekostnader-122,4-14,9-137,3
Rörelsevinst41,74,045,7
Finansiella intäkter och kostnader0,40,20,6
Vinst före skatter41,94,446,3
Inkomstskatter-10,6-1,1-11,8
Räkenskapsperiondes vinst31,33,234,5
Resultat/aktie, euro0,590,060,65
Resultat/aktie, utspädd, euro0,580,060,64
Rörelsevinst av omsättning, procent5,31,44,3
Eget kapital/aktie, euro8,51
Avkastning på eget kapital, glidande 1213,6
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 16,7 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 175 1 102 8 277 heltidsanställda Investeringar 29,4 9,7 39,1

Resultaträkning1-12/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 164,9377,71 542,6
Övriga rörelseintäkter7,00,07,0
Användning av material och-683,6-311,9-995,5
förnödenheter Kostnader för löner och -187,6 -30,4 -218,0 anställningsförmåner
Avskrivningar-29,9-5,8-35,8
Övriga rörelsekostnader-175,2-21,5-196,7
Rörelsevinst95,68,1103,7
Finansiella intäkter och kostnader-1,70,8-0,9
Vinst före skatter93,98,9102,8
Inkomstskatter-24,0-2,0-26,0
Räkenskapsperiondes vinst69,96,976,9
Resultat/aktie, euro1,310,131,44
Resultat/aktie, utspädd, euro1,290,131,42
Rörelsevinst av omsättning, procent8,22,26,7
Eget kapital/aktie, euro9,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1215,8
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 19,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 503 1 034 8 537 heltidsanställda Investeringar 54,3 2,7 57,0

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-9/2006 1-9/2005 Förändr. 1-12/2005 procent

Varuhusgruppen755,6679,8111 024,1
Hobby Hall144,3147,1-2210,5
Seppälä112,8110,12155,2
Ofördelat0,70,720,9
Kvarvarande verksamhet1 013,3937,681 390,7
totalt
Avvecklad verksamhet74,8343,2-78460,6
Koncernen1 088,21 280,8-151 851,3
Omsättning, mn euro1-9/20061-9/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen635,7571,011860,0
Hobby Hall119,8122,1-2174,7
Seppälä93,390,83128,1
Ofördelat1,11,6-302,1
Kvarvarande verksamhet850,0785,681 164,9
totalt
Avvecklad verksamhet61,1281,3-78377,7
Koncernen911,01 066,9-151 542,6
Rörelsevinst, mn euro1-9/20061-9/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen35,227,62865,4
Hobby Hall3,71,81076,1
Seppälä13,816,6-1731,1
Ofördelat-4,2-4,0-7,3
Elimineringar0,9-0,30,3
Kvarvarande verksamhet49,441,71995,6
totalt
Avvecklad verksamhet29,64,08,1
Koncernen79,045,773103,7
Investeringar,
brutto, mn euro30.9.0630.9.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen84,425,123742,1
Hobby Hall2,30,81771,3
Seppälä2,51,7483,4
Ofördelat0,91,8-492,3
Kvarvarande verksamhet90,129,420749,1
totalt
Avvecklad verksamhet9,77,9
Koncernen90,139,113157,0
Tillgångar, mn euro30.9.0630.9.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen481,9460,85463,7
Hobby Hall107,0104,13106,3
Seppälä31,728,51131,2
Ofördelat103,655,68739,3
Kvarvarande verksamhet724,2649,012640,5
totalt
Avvecklad verksamhet115,5121,1
Koncernen724,2764,5-5761,5
Skulder räntefritt, mn euro30.9.0630.9.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen97,9100,5-3110,4
Hobby Hall17,819,1-715,3
Seppälä7,68,9-1510,9
Ofördelat27,541,0-3332,9
Kvarvarande verksamhet150,9169,5-11169,4
totalt
Avvecklad verksamhet40,139,6
Koncernen150,9209,6-28209,0

Marknadsområden1-9/2006
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)770,774,8845,5
Baltikum 2)114,2114,2
Ryssland 3)128,5128,5
Koncernen1 013,374,81 088,2
Finland, procent76,177,7
Utlandet, procent23,922,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)642,861,1703,9
Baltikum 2)97,197,1
Ryssland 3)110,1110,1
Koncernen850,061,1911,0
Finland, procent75,677,3
Utlandet, procent24,422,7
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)35,57,743,2
Baltikum 2)13,413,4
Ryssland 3)0,621,922,5
Koncernen49,429,679,0
Finland, procent71,854,7
Utlandet, procent28,245,3
Investeringar,30.9.2006
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)44,644,6
Baltikum 2)0,80,8
Ryssland 3)44,744,7
Koncernen90,190,1
Finland, procent49,549,5
Utlandet, procent50,550,5
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)561,9561,9
Baltikum 2)71,671,6
Ryssland 3)90,790,7
Koncernen724,2724,2
Finland, procent77,677,6
Utlandet, procent22,422,4
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-9/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)747,6313,41 061,1
Baltikum 2)95,895,8
Ryssland 3)94,229,7123,9
Koncernen937,6343,21 280,8
Finland, procent79,791,382,8
Utlandet, procent20,38,717,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)623,7256,1879,8
Baltikum 2)81,581,5
Ryssland 3)80,425,2105,7
Koncernen785,6281,31 066,9
Finland, procent79,491,082,5
Utlandet, procent20,69,017,5
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)44,92,547,3
Baltikum 2)3,03,0
Ryssland 3)-6,21,6-4,6
Koncernen41,74,045,7
Finland, procent107,760,7103,6
Utlandet, procent-7,739,3-3,6
Investeringar,30.9.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)19,92,822,7
Baltikum 2)1,01,0
Ryssland 3)8,56,915,4
Koncernen29,49,739,1
Finland, procent67,729,058,0
Utlandet, procent32,371,042,0
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)496,496,0592,3
Baltikum 2)72,972,9
Ryssland 3)79,719,699,3
Koncernen649,0115,5764,5
Finland, procent76,583,177,5
Utlandet, procent23,516,922,5
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 106,8414,11 520,9
Baltikum 2)140,8140,8
Ryssland 3)143,146,5189,6
Koncernen1 390,7460,61 851,3
Finland, procent79,689,982,2
Utlandet, procent20,410,117,8
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)923,2338,31 261,5
Baltikum 2)119,7119,7
Ryssland 3)122,039,4161,4
Koncernen1 164,9377,71 542,6
Finland, procent79,389,681,8
Utlandet, procent20,710,418,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)92,23,195,4
Baltikum 2)7,37,3
Ryssland 3)-4,05,01,0
Koncernen95,68,1103,7
Finland, procent96,538,692,0
Utlandet, procent3,561,48,0
Investeringar,31.12.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)31,82,734,6
Baltikum 2)1,71,7
Ryssland 3)15,65,120,7
Koncernen49,17,957,0
Finland, procent64,834,960,7
Utlandet, procent35,265,139,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)489,398,2587,4
Baltikum 2)72,272,2
Ryssland 3)79,022,9101,9
Koncernen640,5121,1761,5
Finland, procent76,481,177,1
Utlandet, procent23,618,922,9
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringarFond
i eget kapitalAktie-Överkurs-för egna
koncernen mn eurokapitalfondaktier
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,0
Teckningar med optionsbevis3,95,2
Överföring till övriga fonder0,1
Säkring av kassaflöde
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.9.2005110,7160,10,0
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,0
Teckningar med optionsbevis1,83,9
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.9.2006110,8170,60,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalReserv-Övriga Omräknings-
koncernen mn eurofondfonder* differenser
Eget kapital 31.12.20040,244,4-0,1
Teckningar med optionsbevis
Överföring till övriga fonder0,1
Säkring av kassaflöde-2,8
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.9.20050,241,7-0,1
Eget kapital 31.12.20050,243,90,0
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder0,0
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.9.20060,243,90,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarMinori-
i eget kapitalAckumuleradetets-
koncernen mn eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Teckningar med optionsbevis9,19,1
Överföring till övriga0,00,20,2
fonder
Säkring av kassaflöde-2,8-2,8
Utdelning-53,0-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens34,534,50,034,5
resultat
Eget kapital 30.9.2005143,4456,00,0456,0
Eget kapital 31.12.2005185,7505,30,0505,3
Teckningar med optionsbevis5,85,8
Aktiearvoden0,50,70,7
Överföring till övriga0,00,0
fonder
Utdelning-59,5-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens66,966,90,066,9
resultat Eget kapital 30.9.2006 193,6 519,2 0,0 519,2 * minskad med latent skatteskuld

Ansvarsförbindelser, 30.9.06 30.9.05 31.12.05 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter0,10,10,1
Övriga förbindelser2,021,015,5
Koncernen3,722,817,3
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år63,948,466,0
Efter ett år329,2351,6383,4
Totalt393,0400,0449,5
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal5,380,210,4
Räntederivativavtal35,0
Valutakurser
LandValuta30.9.0630.9.0531.12.05
RysslandRUB33,942034,334033,9200
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69600,69600,6962
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, mn euro2006200620062005
Kvarvarande verksamhet
Omsättning281,1299,5269,4379,3
Övriga rörelseintäkter0,04,70,07,0
Användning av material och-166,1-170,8-168,7-214,3
förnödenheter Kostnader för löner och -44,2 -48,9 -48,3 -56,5 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,9-8,1-8,0-8,7
Övriga rörelsekostnader-43,0-47,7-43,7-52,8
Rörelsevinst19,828,70,853,9
Finansiella intäkter och0,5-0,90,2-2,0
kostnader
Vinst före skatter20,427,91,152,0
Inkomstskatter-5,0-6,6-0,3-14,4
Räkenskapsperiondes vinst15,421,20,837,6
av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 0,0 21,9 7,6 4,8 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 15,4 43,1 8,4 42,4 Resultat/aktie, kvarvarande verksamhet, euro
Grund0,290,390,010,70
Utspätt0,280,390,010,69
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund-0,010,410,140,09
Utspätt0,000,400,140,09
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,280,800,150,79
Utspätt0,280,790,150,78
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, mn euro2006200620062005
Varuhusgruppen249,0270,8235,8344,3
Hobby Hall45,546,252,663,4
Seppälä40,240,232,445,1
Ofördelat0,20,30,20,2
Kvarvarande verksamhet334,9357,6320,9453,1
totalt
Avvecklad verksamhet74,8117,4
Koncernen334,9357,6395,7570,5
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen209,8227,4198,5289,0
Hobby Hall37,838,443,652,6
Seppälä33,233,326,837,3
Ofördelat0,20,40,50,5
Kvarvarande verksamhet281,1299,5269,4379,3
totalt
Avvecklad verksamhet61,196,4
Koncernen281,1299,5330,5475,7
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen13,122,2-0,137,8
Hobby Hall2,10,61,04,3
Seppälä5,47,60,814,5
Ofördelat-0,9-1,9-1,4-3,3
Elimineringar0,10,20,60,6
Kvarvarande verksamhet19,828,70,853,9
totalt
Avvecklad verksamhet21,97,74,1
Koncernen19,850,68,558,0

Resultaträkning

per kvartal,Q3Q2Q1Q4
koncernen, mn euro2005200520052004
Kvarvarande verksamhet
Omsättning262,0274,0249,5344,2
Övriga rörelseintäkter0,00,00,00,1
Användning av material och-155,7-156,6-157,0-192,5
förnödenheter Kostnader för löner och -41,8 -45,6 -43,6 -53,9 anställningsförmåner
Avskrivningar-6,7-7,3-7,3-7,8
Övriga rörelsekostnader-40,2-41,7-40,6-48,7
Rörelsevinst17,523,11,041,3
Finansiella intäkter och0,6-0,50,2-0,2
kostnader
Vinst före skatter18,222,51,341,1
Inkomstskatter-4,7-5,6-0,4-12,4
Räkenskapsperiondes vinst13,516,90,928,8
av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 2,0 1,0 0,3 1,0 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 15,4 17,9 1,2 29,7 Resultat/aktie, kvarvarande verksamhet, euro
Grund0,250,320,020,56
Utspätt0,250,310,020,54
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,040,020,000,02
Utspätt0,040,020,000,02
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,290,340,020,58
Utspätt0,290,330,020,56
Q3Q2Q1Q4
Försäljning, mn euro2005200520052004
Varuhusgruppen228,4244,4207,0303,1
Hobby Hall43,942,760,564,6
Seppälä40,139,930,043,5
Ofördelat0,20,20,20,2
Kvarvarande verksamhet312,6327,3297,7411,4
totalt
Avvecklad verksamhet109,6130,6102,9104,3
Koncernen422,3457,9400,6515,8
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen191,9204,8174,3254,8
Hobby Hall36,435,550,253,4
Seppälä33,132,924,835,8
Ofördelat0,60,80,20,2
Kvarvarande verksamhet262,0274,0249,5344,2
totalt
Avvecklad verksamhet89,9106,884,685,5
Koncernen351,9380,9334,1429,7
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen12,115,20,236,5
Hobby Hall0,90,20,71,5
Seppälä6,98,41,38,0
Ofördelat-1,4-1,5-1,1-1,2
Elimineringar-0,90,7-0,1-3,5
Kvarvarande verksamhet17,523,11,041,3
totalt
Avvecklad verksamhet1,91,50,61,1
Koncernen19,524,61,642,4

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 25.10.2006 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka