STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.8.2006 kl. 13.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2006

Stockmannkoncernens vinst före skatt ökade med 126 procent, dvs. 32,6 Me och uppgick till 58,5 Me (25,9 Me år 2005). Vinsten för den kvarvarande verksamheten före skatt uppgick till 28,9 Me (23,7 Me). Affärsverksamhetens övriga rörelseintäkter uppgick till 34,0 Me. Den totala försäljningen minskade till följd av avyttringen av affärsverksamheter med 12 procent och uppgick till 753,3 Me (858,5 Me år 2005). Försäljningen för den kvarvarande verksamheten ökade med 9 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital var 26,2 procent (16,0 procent) och resultatet per aktie 0,95 euro (0,36 euro). Resultatprognosen för år 2006 är oförändrad.

Förändringar i koncernstrukturen

Stockmann sålde sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab:s aktiestock till Veho Group Oy Ab, Ford-affärsverksamheten i Åbo och Esbo till SOK samt Stockmann Autos VW-Audi-affärsverksamhet till Kesko Abp:s koncernbolag Helsingin VV-Auto Oy för en skuldfri köpesumma på sammanlagt 67,9 miljoner euro. Försäljningsvinsten för affärerna uppgick till sammanlagt 7,4 miljoner euro. I anslutning till detta inledde Stockmann och Veho ett omfattande stamkundssamarbete som gäller bilar och tjänster inom bilbranschen.

Stockmann avyttrade genom ett 30.1.2006 undertecknat avtal sitt dotterbolag som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland till märkets ägare, den spanska Inditex-gruppen. Stockmann och Inditex ingick år 2002 ett avtal som gav Stockmann franchisingrättigheterna till Zara- produktmärkets affärsverksamhet i Ryssland ända till år 2010. Stockmann öppnade före utgången av år 2005 sju Zarabutiker i Ryssland vilkas verksamhet inletts bra. Försäljningen för Stockmanns Zarabutiker i Ryssland uppgick till drygt 46 miljoner euro år 2005. Marknaden i Ryssland har i och med landets starka ekonomiska tillväxt blivit en allt intressantare verksamhetsomgivning för detaljhandeln. Med anledning av detta fattade Inditex och Stockmann i samförstånd beslut om att häva det tidigare avtalsarrangemanget och i fortsättningen koncentrera sig på att utvidga de egna affärsverksamheterna i Ryssland. Till följd av avtalet har affärsverksamheten i Ryssland bedrivits för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006. Den ryska antimonopolkommittén godkände aktieaffären i juni, och affären verkställdes i slutet av juni. Köpesumman uppgick till 41,5 miljoner euro. Försäljningsvinsten, 21,9 miljoner euro, har redovisats under det andra kvartalet. I Finland fortsätter Stockmann med Zara- affärsverksamheten.

Rapportering

Stockmann övergick till rapportering enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) 1.1.2005. Principerna för upprättandet av delårsrapporten och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet 2005. Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlas i delårsrapporterna för år 2006 som avvecklad verksamhet i enlighet med standarden IFRS 5. Siffrorna är oreviderade.

Försäljning och resultat

Försäljningen för Stockmannkoncernens kvarvarande verksamhet ökade med 9 procent och uppgick till 678,4 miljoner euro. Försäljningen för den kvarvarande verksamheten i Finland ökade med 4 procent och i utlandet med 28 procent. Utlandsförsäljningens andel av försäljningen för den kvarvarande verksamheten utgjorde 24 procent. Som en följd av företagsaffärerna minskade koncernens totalförsäljning med 12 procent och uppgick till 753,3 miljoner euro (858,5 miljoner euro). Koncernens omsättning minskade likaså med 12 procent och uppgick till 630,0 miljoner euro (715,0 miljoner euro).

Försäljningsbidraget för den kvarvarande verksamheten ökade med 19,5 miljoner euro och uppgick till 229,5 miljoner euro. Till följd av att försäljningsbidraget för de avyttrade affärsverksamheterna uteblev minskade försäljningsbidraget för koncernens hela affärsverksamhet dock med 1,6 miljoner euro och uppick till 238,0 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget var 37,8 procent (33,5 procent). Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag ökade i Hobby Hall och i varuhusgruppen, men minskade en aning i Seppälä. Koncernens relativa försäljningsbidrag förbättrades till följd av förändringen i försäljningsstrukturen när bilförsäljningen, som har ett lågt försäljningsbidrag, uteblev sedan början av mars. Rörelsekostnaderna minskade med 0,4 miljoner euro och avskrivningarna med 0,2 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 33,0 miljoner euro och uppgick till 59,1 miljoner euro (26,2 miljoner euro). Rörelsevinsten för den kvarvarande verksamheten ökade med 5,6 miljoner euro och uppgick till 29,6 miljoner euro.

De övriga rörelseintäkterna, som uppgick till 34,0 miljoner euro, bestod av försäljningsvinsten från överlåtelserna av Stockmann Auto och Zara- affärsverksamheten i Ryssland samt av försäljningsvinsten från avyttringen av en obyggd del av en tomt i Tallinn. Den bland övriga rörelseintäkter ingående försäljningsvinsten på 4,7 miljoner euro, hänförlig till avyttringen av delen av tomten i Tallinn, har upptagits under den kvarvarande verksamheten. Under jämförelseperioden förekom inga övriga rörelseintäkter.

Finansnettot minskade med 0,3 miljoner euro och uppgick till -0,6 miljoner euro (-0,3 miljoner euro).

Vinsten före skatt uppgick till 58,5 miljoner euro, dvs. 32,6 miljoner euro högre än året innan. Vinsten för den kvarvarande verksamheten före skatter ökade med 5,2 miljoner euro och uppgick till 28,9 miljoner euro.

De direkta skatterna uppgick till 7,0 miljoner euro, dvs. 0,2 miljoner euro högre än i fjol. Försäljningsvinsterna på 29,3 miljoner euro hänförliga till avyttringen av Stockmann Auto Oy Ab:s aktier och aktierna i bolaget som bedriver Zara-affärsverksamheten i Ryssland är i sin helhet skattefri inkomst.

Vinsten för översiktsperioden uppgick till 51,5 miljoner euro medan den året innan var 19,1 miljoner euro. Översiktsperiodens vinst för den kvarvarande verksamheten ökade med 4,2 miljoner euro och uppgick till 22,0 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,95 euro (0,36 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,94 euro (0,35 euro). Resultatet per aktie för den kvarvarande verksamheten var 0,40 euro (0,34 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,40 euro (0,33 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,23 euro (8,14 euro).

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

Varuhusgruppens försäljning ökade med 12 procent till 506,6 miljoner euro (451,4 miljoner euro). Försäljningen i Finland ökade med 7 procent. Försäljningen ökade delvis tack vare varuhuset som öppnades i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda. Det i Helsingforsvaruhuset påbörjade omfattande utvidgnings- och saneringsarbetet, som medför att ca 2 000-3 000 kvadratmeter försäljningsyta konstant är ur bruk, har inte i betydande utsträckning påverkat försäljningen i huvudvaruhuset. Trots att nya köpcentra i betydande antal har öppnats i Helsingforsregionen under det senaste året, uppskattas Stockmanns marknadsandel av detaljhandeln inom Helsingforsregionen ha vuxit tack vare Jumbovaruhuset. Försäljningen inom utlandsverksamheten ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutiker som öppnades i Ryssland. Försäljningen inom utlandsverksamheten ökade med 31 procent, och dess andel av gruppens försäljning ökade till 25 procent (22 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 6,6 miljoner euro och uppgick till 22,1 miljoner euro (15,5 miljoner euro). Översiktsperiodens resultat belastades av etableringskostnaderna för varuhuset som öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda. Utlandsverksamhetens resultat uppvisade en mycket positiv utveckling. Särskilt varuhusen i Riga och Moskva som öppnades under åren 2003 och 2004 förbättrade sina resultat betydligt. Varuhusgruppens resultat förbättras även till följd av en försäljningsvinst på 4,7 miljoner euro som redovisats under det andra kvartalet, hänförlig till avyttringen av den obyggda delen av tomten för varuhusfastigheten i Tallinn. Gruppens rörelsevinst under det andra kvartalet uppgick till 22,2 miljoner euro, vilket är 7,0 miljoner euro bättre än i fjol.

På grund av utvecklingsprogrammet som siktar på bättre lönsamhet minskade Hobby Halls försäljning med 4 procent och uppgick till 98,8 miljoner euro (103,2 miljoner euro). Försäljningsminskningen inföll under det första kvartalet. Under det andra kvartalet ökade försäljningen med 8 procent. Näthandeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 45 procent (33 procent) samt av Hobby Halls distanshandel i Estland 31 procent (18 procent). Tack vare det ökade relativa försäljningsbidrag, som uppstod till följd av det förnyade varusortimentet, och den effektiva kostnadskontrollen ökade Hobby Halls rörelsevinst med 0,7 miljoner euro och uppgick till 1,6 miljoner euro (0,9 miljoner euro). Enhetens rörelsevinst under andra kvartalet uppgick till 0,6 miljoner euro, vilket innebär en uppgång på 0,4 miljoner euro jämfört med i fjol.

Seppäläs försäljning ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 72,6 miljoner euro (69,9 miljoner euro). Försäljningen ökade starkt i Baltikum och Ryssland till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av år 2005 och i början av år 2006 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Seppäläs försäljning i utlandet ökade med 64 procent, och dess andel av totalförsäljningen steg till 21 procent (13 procent). Försäljningen i Finland minskade med 5 procent. Seppäläs butiksantal i Finland var oförändrat, samtidigt som konkurrensen blev hårdare i och med öppnandet av nya köpcentrum och butiker både inom Helsingforsregionen och i mindre regionala centra. På grund av större prisnedsättningar än året innan minskade Seppäläs relativa försäljningsbidrag en aning från jämförelseperioden men bibehölls även internationellt sett på en hög nivå och var 55,9 procent (57,6 procent). På grund av de intensiva nyetableringarna i Ryssland och Baltikum ökade de fasta kostnaderna snabbare än försäljningen. Seppäläs rörelsevinst minskade med 1,4 miljoner euro och uppgick till 8,4 miljoner euro (9,8 miljoner euro). Under andra kvartalet uppgick Seppäläs rörelsevinst till 7,6 miljoner euro, dvs. en nedgång på 0,8 miljoner euro jämfört med föregående år.

Stockmann Autos försäljning uppgick till 74,8 miljoner euro och rörelsevinsten till 7,7 miljoner euro. I rörelsevinsten ingår en försäljningsvinst på 7,4 miljoner euro till följd av avyttringen av affärsverksamheterna. Stockmann Auto övergick till de nya ägarna 1.3.2006.

Finansiering och bundet kapital

Den finansiella ställningen förstärktes ytterligare under översiktsperioden. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick i slutet av juni till 25,5 miljoner euro (99,0 miljoner euro), varav 23,4 miljoner euro (15,1 miljoner euro) var långfristigt. Ett nytt långfristigt lån om 10,0 miljoner euro upptogs. De likvida medlen uppgick i slutet av översiktsperioden till 14,8 miljoner euro, jämfört med 14,4 miljoner euro i fjol och 18,4 miljoner euro i slutet av år 2005. Bruttoinvesteringarna under översiktsperioden utgjorde 32,5 miljoner euro. Avyttringarna av företag och fastigheter gav sammanlagt 81,6 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av juni till 245,0 miljoner euro, medan det året innan var 233,6 miljoner euro och 237,9 miljoner euro i slutet av år 2005. I dividend utbetalades 59,5 miljoner euro. I eget kapital från teckningarna på basis av optioner för år 2000 erhölls 4,1 miljoner euro. Soliditeten uppvisade en ökning jämfört med jämförelseperioden och var 77,3 procent (61,3 procent). Vid utgången av år 2005 uppgick soliditeten till 66,4 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna ökade till följd av det förbättrade resultatet och minskningen i det bundna kapitalet och uppgick till 26,2 procent (19,6 procent i slutet av år 2005). Koncernens bundna kapital minskade med 6,5 miljoner euro jämfört med juni förra året och uppgick vid översiktsperiodens slut till 527,3 miljoner euro (552,5 miljoner euro vid utgången av år 2005).

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 32,5 miljoner euro (22,1 miljoner euro).

I Helsingfors inleddes i början av året ett omfattande projekt för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Enligt planen byggs varuhusets kommersiella lokaliteter ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt en ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 125 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis innan utgången av år 2010.

I mars öppnades den tolfte Stockmann Beauty-butiken i Helsingfors. I Ryssland öppnades under början av året fyra Bestsellerbutiker, varav två i S:t Petersburg och en i Moskva respektive Kazan. Hittills har sammanlagt åtta Bestsellerbutiker öppnats i Ryssland.

I slutet av år 2006 öppnar varuhusgruppen ett fjärde varuhus i Moskva i köpcentret Mega som byggs i sydöstra Moskva. Kostnadskalkylen för varuhuset som byggs i hyrda lokaliteter uppgår för Stockmanns del till omkring 16 miljoner euro. Målet är även att öppna sju nya Bestsellerbutiker i Ryssland under år 2006.

Stockmann undertecknade år 2005 ett avtal om förvärvet av en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra ett köpcentrum som har en totalyta på omkring 50 000 kvadratmeter. Det skall enligt planerna vid sidan av ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus även inrymma annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Investeringen i varuhuset och köpcentret uppgår till ca 120 miljoner euro. De inledande byggnadsarbetena har påbörjats och målet är att öppna varuhuset och köpcentret hösten 2008.

Stockmann undertecknade i början av augusti ett föravtal om ett femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av Moskvas centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att vara ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset år 2008.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 28,5 miljoner euro, varav största delen hänförde sig till utvidgningen av Helsingforsvaruhuset och nyinvesteringar i Ryssland.

Hobby Halls investeringar uppgick till 1,6 miljoner euro.

Seppäläs investeringar uppgick till 1,8 miljoner euro. Under översiktsperioden öppnade Seppälä en butik i både S:t Petersburg och Kazan i Ryssland. Seppäläs mål är att ännu under år 2006 öppna två nya butiker i Finland samt sammanlagt ca tio butiker i Lettland, Litauen och Ryssland.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,6 miljoner euro.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 1 732,4 miljoner euro (1 588,5 miljoner euro). I slutet av år 2005 var aktiestockens marknadsvärde 1 761,3 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än både indexet OMX Helsinki och indexet OMX Helsinki CAP. I slutet av juni var kursen för A-aktien 31,50 euro, medan den i slutet av år 2005 var 32,11 euro. Kursen för B-aktien var 31,74 euro, medan den i slutet av år 2005 var 32,53 euro.

De 23 350 aktier, som tecknades med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2005, infördes i handelsregistret 28.2.2006. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2006. I maj tecknades 84 050 och i juni 201 100 Stockmann Oyj Abp:s aktier av nominellt värde på 2 euro med Stockmanns optionsrätter från år 2000. Aktierna infördes i handelsregistret 17.5.2006 och 29.6.2006. De blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs 18.5.2006 och 30.6.2006. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 570 300 euro. Aktiekapitalet uppgår efter förhöjningen till 109 536 384 euro. Per 30.6.2006 har Stockmann 24 564 234 aktier i serie A och 30 203 949 aktier i serie B. Därtill kan sammanlagt 1 325 620 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier tecknas med optionsrätter från år 2000.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 godkände styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges till Stockmanns stamkunder vederlagsfritt totalt högst 2 500 000 optionsrätter. Det innebär att aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vilkas inköp, inklusive inköp med parallellkort till samma konto, uppgår till sammanlagt minst 6 000 euro under perioden 1.1.2006-31.12.2007. Åt de stamkunder vars inköp är minst 6 000 euro ges vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken inköpen överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B. Aktiens teckningspris är den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006, dvs. 33,35 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008-31.5.2008, 2.5.2009-31.5.2009 och 2.5.2010-31.5.2010. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 euro.

Bolagsstämman godkände även styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges nyckelpersoner i ledningen eller mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda dotterbolag 1 500 000 optionsrätter. Det innebär att aktieägarnas företrädesrätt till teckning frångås eftersom optionsrätterna utgör en del av koncernens bonus- och lojalitetssystem för nyckelpersoner inom koncernen. Detta är viktigt för upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 375 000 stycken med benämningen 2006A, 375 000 stycken med benämningen 2006B, 375 000 stycken med benämningen 2006C och 375 000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier med optionsrätt 2006A är 1.3.2008-31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009-31.3.2011, med optionsrätt 2006C 1.3.2010-31.3.2012 och med optionsrätt 2006D 1.3.2011-31.3.2013. Teckningstiden för aktier med optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa förrän de av styrelsen separat fastställda kriterier som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska mål för koncernen har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av styrelsen separat fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det sätt styrelsen besluter. Med en optionsrätt kan tecknas en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B, vilket innebär att sammanlagt högst 1 500 000 aktier kan tecknas med optionsrätterna. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006A och 2006B är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-28.2.2006 ökat med 10 procent, dvs. 36,69 euro. Aktiens teckningspris med optionsrätterna 2006C och 2006D är den på grundval av bolagets B-akties omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2008 ökat med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för teckningspriset inletts och före aktieteckningen. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 3 000 000 euro.

Stockmanns styrelse överlät till nyckelpersoner 2006A- och 2006B- optionsrätter i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut om optionsprogram för nyckelpersoner samt Stockmanns helägda dotterbolag. I enlighet med villkoren för optionsrätter beslutar Stockmanns styrelse senare om utdelningen av C- och D-optionsrätter.

Vid utgången av juni 2006 ägde Stockmann 382 903 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,8 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 beviljade styrelsen fullmakter att för ett år besluta om överlåtelsen av bolagets egna aktier. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, ta upp lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen under översiktsperioden uppgick i medeltal till 9 994, vilket är 74 personer färre än under jämförelseperioden. Antalet anställda ökade på grund av varuhuset i köpcentret Jumbo samt av de nya butikerna i Moskva och S:t Petersburg, medan överlåtelsen av Zara- affärsverksamheten i Ryssland i början av år 2006 samt överlåtelsen av Stockmann Auto i början av mars minskade antalet anställda. De anställda på Zara i Ryssland samt på Stockmann Auto övergick i de nya ägarnas tjänst som gamla arbetstagare. Omräknat till heltidsanställda minskade medelantalet anställda med 146 personer och uppgick till 7 988 personer.

Antalet anställda utomlands var 3 175 vid utgången av juni 2006. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 3 217. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 32 procent (31 procent).

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln förväntas öka i Finland med ca tre procent år 2006. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsätta att växa snabbare än marknaden i Finland. Stockmanns försäljning år 2006 minskar till följd av avyttringen av bilaffärsverksamheten och Zara-affärsverksamheten i Ryssland, och den uppskattas uppgå till drygt 1,6 miljarder euro. Försäljningen för den kvarvarande affärsverksamheten uppskattas öka.

Resultatet för den kvarvarande affärsverksamheten förväntas under det tredje kvartalet vara på samma nivå som året innan. Målet för hela år 2006 är att koncernens vinst före skatt skall vara klart bättre än år 2005.

Balansräkning, koncernen, mn euro 30.6.06 30.6.05 31.12.05 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillgångar5,98,57,6
    Materiella anläggningstillgångar278,9289,9303,1
    Placeringar som kan säljas6,07,16,0
    Långfristiga fordringar0,26,44,3
    Latenta skattefordringar3,42,93,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt294,5314,8324,5
Kortfristiga tillgångar
   Omsättningstillgångar145,7187,8212,0
    Fordringar, räntebärande105,0103,7107,5
    Fordringar, räntefria89,088,299,2
    Placeringar som kan säljas0,0
    Likvida medel14,814,418,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt354,5394,1437,0
Tillgångar sammanlagt649,0708,9761,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital501,8434,9505,3
Minoritetsintresse0,00,00,0
Eget kapital sammanlagt501,8434,9505,3
Långfristiga skulder, räntebärande23,415,113,7
Latenta skatteskulder26,929,028,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande2,183,933,6
Kortfristigta skulder, räntefria94,8146,1180,7
Kortfristiga skulder sammanlagt96,8230,0214,3
Eget kapital och skulder sammanlagt649,0708,9761,5
Soliditet, procent77,361,366,4
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent2,119,55,7
Kassaflöde från rörelsen,euro0,430,261,53
Räntebärande främmande kapital, mn euro-94,6-25,5-83,3
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.54 76853 84854 460
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.54 11153 03953 350
Antal aktier, utspädd 1000 st.54 86753 92754 129
Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro1-6/20061-6/20051-12/2005
Kassaflöde från rörelsen
   Räkenskapsperiodens resultat51,519,176,9
   Justeringar-9,915,957,8
   Förändring av rörelsekapital-1,6-5,1-18,8
   Finansiella poster-0,91,1-2,6
   Betalda skatter-15,9-17,0-31,3
Nettokassaflöde från rörelsen23,314,081,9
Kassaflöde från investeringar
   Sålda koncernbolag81,611,7
   Överlåtelseinkomster av övriga0,10,21,7
   placeringar
   Investeringar i materiella och-32,2-23,3-58,1
immateriella tillgångar
Nettokassaflöde från investeringar49,5-23,1-44,7
Nettokassaflöde från fiansiering-76,5-17,9-60,2
Förändring av likvida medel-3,6-27,0-23,0
Likvida medel vid räkenskapsperiodens18,441,441,4
ingång Likvida medel vid räkenskapsperiodens 14,8 14,4 18,4 utgång

Resultaträkning1-6/2006
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning568,961,1630,0
Övriga rörelseintäkter4,729,334,0
Användning av material och-339,5-52,5-392,0
förnödenheter Kostnader för löner och -97,1 -5,4 -102,5 anställningsförmåner
Avskrivningar-16,1-0,3-16,4
Övriga rörelsekostnader-91,4-2,6-94,0
Rörelsevinst29,629,659,1
Finansiella intäkter och kostnader-0,60,0-0,6
Vinst före skatter28,929,658,5
Inkomstskatter-6,9-0,1-7,0
Räkenskapsperiondes vinst22,029,551,5
Resultat/aktie, euro0,400,550,95
Resultat/aktie, utspädd, euro0,400,540,94
Rörelsevinst av omsättning, procent5,248,49,4
Eget kapital/aktie, euro9,23
Avkastning på eget kapital, glidande 1223,3
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 26,2 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 760 228 7 988 heltidsanställda Investeringar 32,5 32,5

Resultaträkning1-6/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning523,5191,5715,0
Övriga rörelseintäkter0,00,00,0
Användning av material och-313,5-161,8-475,4
förnödenheter Kostnader för löner och -89,2 -15,4 -104,6 anställningsförmåner
Avskrivningar-14,5-2,1-16,6
Övriga rörelsekostnader-82,2-10,1-92,3
Rörelsevinst24,02,226,2
Finansiella intäkter och kostnader-0,3-0,1-0,3
Vinst före skatter23,72,125,9
Inkomstskatter-6,0-0,9-6,8
Räkenskapsperiondes vinst17,81,319,1
Resultat/aktie, euro0,340,020,36
Resultat/aktie, utspädd, euro0,330,020,35
Rörelsevinst av omsättning, procent4,61,13,7
Eget kapital/aktie, euro8,14
Avkastning på eget kapital, glidande 1212,9
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 16,0 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 108 1 027 8 135 heltidsanställda Investeringar 14,7 7,4 22,1

Resultaträkning1-12/2005
koncernen, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhet verksamhet
Omsättning1 164,9377,71 542,6
Övriga rörelseintäkter7,00,07,0
Användning av material och-683,6-311,9-995,5
förnödenheter Kostnader för löner och -187,6 -30,4 -218,0 anställningsförmåner
Avskrivningar-29,9-5,8-35,8
Övriga rörelsekostnader-175,2-21,5-196,7
Rörelsevinst95,68,1103,7
Finansiella intäkter och kostnader-1,70,8-0,9
Vinst före skatter93,98,9102,8
Inkomstskatter-24,0-2,0-26,0
Räkenskapsperiondes vinst69,96,976,9
Resultat/aktie, euro1,310,131,44
Resultat/aktie, utspädd, euro1,290,131,42
Rörelsevinst av omsättning, procent8,22,26,7
Eget kapital/aktie, euro9,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1215,8
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 19,6 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7 503 1 034 8 537 heltidsanställda Investeringar 54,3 2,7 57,0

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-6/2006 1-6/2005 Förändr. 1-12/2005 procent

Varuhusgruppen506,6451,4121 024,1
Hobby Hall98,8103,2-4210,5
Seppälä72,669,94155,2
Ofördelat0,50,470,9
Kvarvarande verksamhet678,4625,091 390,7
totalt
Avvecklad verksamhet74,8233,6-68460,6
Koncernen753,3858,5-121 851,3
Omsättning, mn euro1-06/20061-06/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen425,9379,112860,0
Hobby Hall82,085,7-4174,7
Seppälä60,157,74128,1
Ofördelat0,91,1-142,1
Kvarvarande verksamhet568,9523,591 164,9
totalt
Avvecklad verksamhet61,1191,5-68377,7
Koncernen630,0715,0-121 542,6
Rörelsevinst, mn euro1-6/20061-6/2005Förändr.1-12/2005
procent
Varuhusgruppen22,115,54365,4
Hobby Hall1,60,9746,1
Seppälä8,49,8-1431,1
Ofördelat-3,3-2,6-7,3
Elimineringar0,80,6390,3
Kvarvarande verksamhet29,624,12295,6
totalt
Avvecklad verksamhet29,62,18,1
Koncernen59,126,2126103,7
Investeringar,
brutto, mn euro30.6.0630.6.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen28,512,412942,1
Hobby Hall1,60,61601,3
Seppälä1,80,52413,4
Ofördelat0,61,2-502,3
Kvarvarande verksamhet32,514,712049,1
totalt
Avvecklad verksamhet7,4-1007,9
Koncernen32,522,14757,0
Tillgångar, mn euro30.6.0630.6.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen442,7415,47463,7
Hobby Hall102,197,45106,3
Seppälä29,327,2831,2
Ofördelat74,845,36539,3
Kvarvarande verksamhet649,0585,311640,5
totalt
Avvecklad verksamhet123,7-100121,1
Koncernen649,0708,9-8761,5
Skulder räntefritt, mn euro30.6.0630.6.05Förändr.31.12.05
procent
Varuhusgruppen80,276,84110,4
Hobby Hall10,710,4315,3
Seppälä6,47,2-1110,9
Ofördelat24,437,4-3532,9
Kvarvarande verksamhet121,7131,9-8169,4
totalt
Avvecklad verksamhet43,2-10039,6
Koncernen121,7175,1-30209,0

Marknadsområden1-6/2006
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)518,474,8593,2
Baltikum 2)75,475,4
Ryssland 3)84,684,6
Koncernen678,474,8753,3
Finland, procent76,478,8
Utlandet, procent23,621,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)432,361,1493,4
Baltikum 2)64,264,2
Ryssland 3)72,572,5
Koncernen568,961,1630,0
Finland, procent76,078,3
Utlandet, procent24,021,7
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)20,17,727,8
Baltikum 2)9,99,9
Ryssland 3)-0,421,921,5
Koncernen29,629,659,1
Finland, procent68,047,0
Utlandet, procent32,053,0
Investeringar,30.6.2006
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)24,224,2
Baltikum 2)0,50,5
Ryssland 3)7,87,8
Koncernen32,532,5
Finland, procent74,574,5
Utlandet, procent25,525,5
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)493,4493,4
Baltikum 2)74,174,1
Ryssland 3)81,581,5
Koncernen649,0649,0
Finland, procent76,076,0
Utlandet, procent24,024,0
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-6/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)499,7218,0717,7
Baltikum 2)63,463,4
Ryssland 3)61,915,577,4
Koncernen625,0233,6858,5
Finland, procent79,993,483,6
Utlandet, procent20,16,616,4
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)416,7178,3595,0
Baltikum 2)53,953,9
Ryssland 3)52,913,266,1
Koncernen523,5191,5715,0
Finland, procent79,693,183,2
Utlandet, procent20,46,916,8
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)27,51,729,3
Baltikum 2)0,90,9
Ryssland 3)-4,30,4-3,9
Koncernen24,12,126,2
Finland, procent114,083,0111,5
Utlandet, procent-14,017,0-11,5
Investeringar,30.6.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)11,22,513,7
Baltikum 2)0,60,6
Ryssland 3)2,94,97,8
Koncernen14,77,422,1
Finland, procent76,233,862,0
Utlandet, procent23,866,238,0
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)448,7109,1557,8
Baltikum 2)69,069,0
Ryssland 3)67,614,582,1
Koncernen585,3123,7708,9
Finland, procent76,788,378,7
Utlandet, procent23,311,721,3
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2005
KvarvarandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 106,8414,11 520,9
Baltikum 2)140,8140,8
Ryssland 3)143,146,5189,6
Koncernen1 390,7460,61 851,3
Finland, procent79,689,982,2
Utlandet, procent20,410,117,8
KvarvarandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)923,2338,31 261,5
Baltikum 2)119,7119,7
Ryssland 3)122,039,4161,4
Koncernen1 164,9377,71 542,6
Finland, procent79,389,681,8
Utlandet, procent20,710,418,2
KvarvarandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)92,23,195,4
Baltikum 2)7,37,3
Ryssland 3)-4,05,01,0
Koncernen95,68,1103,7
Finland, procent96,538,692,0
Utlandet, procent3,561,48,0
Investeringar,31.12.2005
brutto, mn euroKvarvarandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)31,82,734,6
Baltikum 2)1,71,7
Ryssland 3)15,65,120,7
Koncernen49,17,957,0
Finland, procent64,834,960,7
Utlandet, procent35,265,139,3
KvarvarandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)489,398,2587,4
Baltikum 2)72,272,2
Ryssland 3)79,022,9101,9
Koncernen640,5121,1761,5
Finland, procent76,481,177,1
Utlandet, procent23,618,922,9
1) Varuhusgruppen, Stockmann Auto,
Hobby Hall och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen och Seppälä Tillgångar, mn euro

Kalkyl över ändringarFond
i eget kapitalAktie-Överkurs-för egna
koncernen mn eurokapitalfondaktier
Eget kapital 31.12.2004106,8154,80,0
Teckningar med optionsbevis0,83,4
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.6.2005107,7158,10,0
Eget kapital 31.12.2005109,0166,50,0
Teckningar med optionsbevis0,63,5
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.6.2006109,5170,20,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalReserv-Övriga Omräknings-
koncernen mn eurofondfonder* differenser
Eget kapital 31.12.20040,244,4-0,1
Teckningar med optionsbevis
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde-3,5
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.6.20050,240,9-0,1
Eget kapital 31.12.20050,243,90,0
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder0,0
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.6.20060,243,90,0
* minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarMinori-
i eget kapitalAckumuleradetets-
koncernen mn eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Teckningar med optionsbevis4,24,2
Överföring till övriga0,10,10,1
fonder
Säkring av kassaflöde-3,5-3,5
Utdelning-53,0-53,0-53,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens19,119,10,019,1
resultat
Eget kapital 30.6.2005128,1434,90,0434,9
Eget kapital 31.12.2005185,7505,30,0505,3
Teckningar med optionsbevis4,14,1
Aktiearvoden0,20,40,4
Överföring till övriga0,00,0
fonder
Utdelning-59,5-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,00,0
Räkenskapsperiodens51,551,50,051,5
resultat Eget kapital 30.6.2006 178,0 501,8 0,0 501,8 * minskad med latent skatteskuld

Ansvarsförbindelser, 30.6.06 30.6.05 31.12.05 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 1,7 och byggnader

Panter0,10,10,1
Övriga förbindelser1,727,215,5
Koncernen3,528,917,3
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år65,359,566,0
Efter ett år341,0346,9383,4
Totalt406,3406,3449,5
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde
Valutaderivativavtal5,2127,310,4
Räntederivativavtal35,0
Valutakurser
LandValuta30.6.0630.6.0531.12.05
RysslandRUB34,240034,637033,9200
EstlandEEK15,646615,646615,6466
LettlandLVL0,69610,69610,6962
LitauenLTL3,45283,45283,4528

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, mn euro2006200620052005
Kvarvarande verksamhet
Omsättning299,5269,4379,3262,0
Övriga rörelseintäkter4,70,07,00,0
Användning av material och-170,8-168,7-214,3-155,7
förnödenheter Kostnader för löner och -48,9 -48,3 -56,5 -41,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-8,1-8,0-8,7-6,7
Övriga rörelsekostnader-47,7-43,7-52,8-40,2
Rörelsevinst28,70,854,017,5
Finansiella intäkter och-0,90,2-2,00,6
kostnader
Vinst före skatter27,91,152,018,2
Inkomstskatter-6,6-0,3-14,4-3,6
Räkenskapsperiondes vinst21,20,837,614,5
av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 7,6 4,8 0,9 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 43,1 8,4 42,4 15,4 Resultat/aktie, kvarvarande verksamhet, euro
Grund0,390,010,700,27
Utspätt0,390,010,690,27
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,410,140,090,02
Utspätt0,400,140,090,02
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,800,150,790,29
Utspätt0,790,150,780,29
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, mn euro2006200620052005
Varuhusgruppen270,8235,8344,3228,4
Hobby Hall46,252,663,443,9
Seppälä40,232,445,140,1
Ofördelat0,30,20,20,2
Kvarvarande verksamhet357,6320,9453,1312,6
totalt
Avvecklad verksamhet0,074,8117,4109,6
Koncernen357,6395,7570,5422,3
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen227,4198,5289,0191,9
Hobby Hall38,443,652,636,4
Seppälä33,326,837,333,1
Ofördelat0,40,50,50,6
Kvarvarande verksamhet299,5269,4379,3262,0
totalt
Avvecklad verksamhet0,061,196,489,9
Koncernen299,5330,5475,7351,9
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen22,2-0,137,812,1
Hobby Hall0,61,04,30,9
Seppälä7,60,814,56,9
Ofördelat-1,9-1,4-3,3-1,4
Elimineringar0,20,60,6-0,9
Kvarvarande verksamhet28,70,853,917,5
totalt
Avvecklad verksamhet21,97,74,11,9
Koncernen50,68,558,019,5
Denna delårsrapport är
oreviderad.

Resultaträkning

per kvartal,Q2Q1Q4Q3
koncernen, mn euro2005200520042004
Kvarvarande verksamhet
Omsättning274,0249,5344,2247,1
Övriga rörelseintäkter0,00,00,10,0
Användning av material och-156,6-157,0-192,5-148,8
förnödenheter Kostnader för löner och -45,6 -43,6 -53,9 -40,2 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,3-7,3-7,8-7,2
Övriga rörelsekostnader-41,7-40,6-48,7-37,7
Rörelsevinst23,01,041,313,1
Finansiella intäkter och-0,50,2-0,2-0,9
kostnader
Vinst före skatter22,51,341,112,3
Inkomstskatter-5,6-0,4-12,4-3,5
Räkenskapsperiondes vinst16,90,928,88,7
av kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 1,0 0,3 1,0 1,3 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 17,9 1,2 29,7 10,0 Resultat/aktie, kvarvarande verksamhet, euro
Grund0,320,020,560,16
Utspätt0,310,020,540,16
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund0,020,000,020,02
Utspätt0,020,000,020,02
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,340,020,580,18
Utspätt0,330,020,560,18
Q2Q1Q4Q3
Försäljning, mn euro2005200520042004
Varuhusgruppen244,4207,0303,1210,3
Hobby Hall42,760,564,646,2
Seppälä39,930,043,538,1
Ofördelat0,20,20,20,2
Kvarvarande verksamhet327,3297,7411,4294,9
totalt
Avvecklad verksamhet130,6102,9104,3101,8
Koncernen457,9400,6515,8396,7
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen204,8174,3254,8177,0
Hobby Hall35,550,253,438,3
Seppälä32,924,835,831,4
Ofördelat0,80,20,20,4
Kvarvarande verksamhet274,0249,5344,2247,1
totalt
Avvecklad verksamhet106,884,685,583,5
Koncernen380,9334,1429,7330,6
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen15,20,236,510,9
Hobby Hall0,20,71,5-2,7
Seppälä8,41,38,05,3
Ofördelat-1,5-1,1-1,2-1,1
Elimineringar0,7-0,1-3,50,7
Kvarvarande verksamhet23,11,041,313,1
totalt
Avvecklad verksamhet1,50,61,11,6
Koncernen24,61,642,414,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 9.8.2006 kl. 14.15, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka