STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.8.2004, kl. 12.00

STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2004

DEN ORDINARIE AFFÄRSVERKSAMHETENS RESULTAT FÖRBÄTTRADES KLART

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,6 procent och uppgick till 822,5 Me (801,6 Me år 2003). Resultatet för koncernens ordinarie affärsverksamhet förbättrades med 8,0 Me från jämförelseperioden. Rörelsevinsten för varuhusgruppen och Seppälägruppen ökade märkbart och Hobby Hall-gruppens rörelseresultat låg på samma nivå som under jämförelseperioden medan bilgruppens rörelsevinst minskade något. Vinsten före extraordinära poster uppgick till 22,7 Me. I motsvarande siffra för år 2003, dvs. 27,8 Me, ingick 15,4 Me övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter under översiktsperioden uppgick till 2,3 Me. Resultatprognosen för år 2004 är oförändrad.

Försäljning och resultat

Stockmannkoncernens försäljning uppgick under det första halvåret 2004 till 822,5 miljoner euro, dvs. 20,9 miljoner euro eller 2,6 procent större än försäljningen under jämförelseperioden. Den utländska försäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 10,4 procent under jämförelseperioden till 12,4 procent. Omsättningen uppgick till 684,8 miljoner euro, vilket är 17,8 miljoner euro och 2,7 procent större än under jämförelseperioden.

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 18,1 miljoner euro och uppgick till 221,7 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades och var 32,4 procent (30,5 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades i samtliga affärsgrupper. Kostnaderna för affärsverksamheten ökade med 10,2 miljoner euro. Avskrivningarna ökade med 0,8 miljoner euro. Rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten ökade med 7,1 miljoner euro och därutöver ökade finansnettot med 0,9 miljoner euro. Dessa förbättrade vinsten för den ordinarie affärsverksamheten före extraordinära poster med 8,0 miljoner euro.

Övriga rörelseintäkter bestod av ersättning från avyttringen av

affärsverksamheten i VW-Audi-huset i Hertonäs i Helsingfors och uppgick till 2,3 miljoner euro, dvs. 13,1 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Koncernens rörelsevinst minskade med 6,0 miljoner euro jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 17,6 miljoner euro.

Finansnettot ökade som en följd av ökade dividendintäkter samt valutakursvinster med 0,9 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 5,1 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster uppgick till 22,7 miljoner euro, dvs. 5,1 miljoner euro mindre än året innan.

De direkta skatterna uppgick till 4,0 miljoner euro, dvs. 4,1 miljoner euro mindre än året innan. Skatterna som motsvarar resultatet uppgick till 6,6 miljoner euro (8,1 miljoner euro) och förändringen i latent skatteskuld var -2,6 miljoner euro. I förändringen av den latenta skatteskulden har beaktats en sänkning av samfundsskattesatsen i Finland från 29 procent till 26 procent fr.o.m. början av år 2005.

Vinsten för översiktsperioden uppgick till 18,7 miljoner euro, då den året innan var 19,7 miljoner euro.

Resultatet per aktie var 0,35 euro (0,39 euro). Det egna kapitalet per aktie var 9,39 euro (9,66 euro).

Försäljning och resultatutveckling gruppvis

Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent till 412,1 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 3 procent och i utlandet med 34 procent. Avståendet från Akademiska Bokhandelns förmedlingsverksamhet av tidningsprenumerationer i juni 2003 bidrog till en minskning av försäljningen i hemlandet. I Ryssland ökade försäljningen såväl räknat i dollar som i euro. I Ryssland har Stockmann övergått till att använda rubel i stället för dollar som prissättningsvaluta från slutet av januari 2004. Försäljningen ökade även i Estland. Under översiktsperioden öppnades i Moskva varuhuset södra Mega samt en Zara-butik i köpcentret Marina Roscha, som tillsammans med varuhuset i Riga, som öppnades i oktober 2003, bidrog för sin del till utlandsverksamhetens försäljninsgökning. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning uppgick till 18 procent (15 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 3,4 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 9,4 miljoner euro (6,1 miljoner euro). Resultatet belastas av startkostnaderna för varuhuset södra Mega som öppnades i Moskva i april 2004 samt för varuhuset i Riga. Trots dessa kostnader var gruppens rörelsevinst under det andra kvartalet 0,9 miljoner euro bättre än året innan.

Efter den exceptionellt starka försäljningsökningen som följde av den sänkta bilskatten år 2003 avtogs bilförsäljningens tillväxt i Finland under början av år 2004. Bilgruppens försäljning minskade med 2 procent och uppgick till 244,3 miljoner euro. Antalet sålda nya bilar minskade med 12 procent och antalet sålda begagnade bilar var på samma nivå som under jämförelseperioden. Stockmanns marknadsandel av bilhandeln i huvudstadsregionen minskade. Gruppens rörelsevinst minskade något jämfört med jämförelseperioden och uppgick till 3,1 miljoner euro (3,5 miljoner euro). Rörelsevinsten under det andra kvartalet var 0,6 miljoner euro mindre än året innan. Enligt ett avtal som uppgjorts mellan Stockmann och Kesko Abp:s dotterbolag VV-Auto Oy övergick VW-Audi-bilhusets affärsverksamhet i Hertonäs i Helsingfors till Helsingin VV-Auto Oy redan fr.o.m. 1.7.2004. Stockmann satsar fortsättningsvis starkt på en utveckling av VW-Audi-handeln inom huvudstadsregionen. I Finno, Esbo invigdes i början av juli Finlands första bilhus som uppfyller Audi- fabrikens rekommendationer. Bilhuset betjänar huvudstadsregionen och närliggande områden.

Hobby Hall-gruppens försäljning minskade med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 103,6 miljoner euro. Hobby Halls distanshandel i Finland ökade med 2 procent. Online-handeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt på ca 30 procent. Den totala försäljningen i Finland blev dock 5 procent mindre än i fjol pga. att tre butiker lagts ned efter jämförelseperioden. Gruppens försäljning i utlandet blev 16 procent mindre än året innan. Bidragande orsaker till detta var strängare kreditpolitik samt nedläggningen av en butik i Estland i början av år 2004. Gruppens försäljningsutveckling blev klart svagare än beräknat. Det relativa försäljningsbidraget förbättrades dock från jämförelseperioden. Som en följd av det förbättrade försäljningsbidraget och kostnadsbesparingar uppnådde gruppen samma rörelseresultat som under jämförelseperioden, dvs. -1,7 miljoner euro. Även rörelseresultatet under det andra kvartalet låg på samma nivå som under jämförelseperioden.

Seppälägruppens försäljning ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 62,1 miljoner euro. Seppäläs försäljning ökade såväl i Finland som i Baltikum där de fem butiker som öppnades i Lettland i slutet av år 2003 och i maj 2004 bidrog till att öka försäljningen. Vidare öppnade Seppälä i april 2004 sin första butik i Ryssland i Moskva. Seppäläs rörelsevinst ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med hela 2,7 miljoner euro och uppgick till 3,5 miljoner euro (0,8 miljoner euro). Seppäläs rörelsevinst under det andra kvartalet var 1,6 miljoner euro bättre än året innan.

Finansiering och bundet kapital

Under översiktsperioden amorterades inga lån och upptogs inga nya långfristiga lån. De långfristiga lånen uppgick i slutet av juni till 48,9 miljoner euro. Sammanlagt 27,9 miljoner euro kapital bands i investeringar. Ökningen av rörelsekapitalet var 16,6 miljoner euro från början av året till utgången av juni. Denna ökning var bunden främst i de nya Riga- och Moskvavaruhusens lager och fordringar. Aktieteckningar gjorda på basis av 1997 års optioner inbringade 0,3 miljoner euro och aktieteckningar gjorda på basis av stamkundsoptioner inbringade 6,5 miljoner eget kapital. Koncernens bundna kapital ökade med 8,5 miljoner euro från slutet av jämförelseperioden och uppgick till 567,9 miljoner euro.

Soliditeten uppgick till 70,3 procent (71,3 procent). Vid utgången av år 2003 var soliditeten 68,3 procent.

Avkastningsprocenten på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 12,8 procent (13,5 procent). En bidragande orsak till utvecklingen av avkastningsprocenten på sysselsatt kapital var såväl det lägre resultatet som ökningen av bundet kapital.

Precisering av strategin

Stockmannkoncernens styrelse har vid sin strategibehandling i juni 2004 fastställt bolagets strategi, enligt vilken koncernen under de närmaste åren växer kraftigt speciellt på den ryska marknaden. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 2008.

De viktigaste elementen i den utländska tillväxten är varuhusen, Seppälä samt utvidgningen av den på franchisingavtal byggande Zara-kedjan i Ryssland. Som en ny tillväxtmöjlighet för affärsverksamheten utreds en utvidgning av franchisingverksamheten till att omfatta även övriga internationella brand som i olika sammanhang visat intresse för att utnyttja Stockmanns kunnande om Ryssland.

En stark konsolideringsutveckling pågår som bäst inom distanshandelsmarknaden i Europa. Som en del av denna process har många internationella industriella aktörer och kapitalinvesterare visat sitt intresse för Hobby Hall, som hör till Stockmannkoncernen och är marknadsledare inom distanshandeln i Finland och Baltikum. Som en följd av detta har inletts en process där det under slutet av året utreds olika alternativ för att utveckla Hobby Hall. Ett alternativ är att avstå från branschen.

Bilgruppens verksamhet utvecklas som en del av Stockmann genom att speciellt utnyttja de genom stamkundsmarknadsföringen uppkomna synergieffekterna med varuhusaffärsverksamheten, samt genom att utnyttja de möjligheter till tillväxt som möjliggörs genom förändringen av EU:s gruppundantagsförordning.

Investeringar

Investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 27,9 miljoner euro (15,2 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 19,1 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt var det nya varuhuset södra Mega som öppnades i april i Moskva i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhusets verksamhet har inletts planenligt. Under översiktsperioden bands 13,3 miljoner euro i objektet. Varuhuset har en försäljningsyta på ca 10 000 kvadratmeter. Stockmanns investering i objektet blev ca 4 miljoner euro mindre än beräknat och uppgick till sammanlagt 16,0 miljoner euro. I Moskva pågår även byggarbetena på ett andra varuhus, norra Mega, med en försäljningsyta på ca 10 000 kvadratmeter i lokaliteter som ägs av Ikea. Varuhuset öppnas planenligt i december 2004. Stockmanns investering i detta varuhus kommer att uppgå till omkring 18 miljoner euro. I Ryssland öppnades även en ny Zara-butik i början av juni i köpcentret Marina Roscha som ligger i närheten av Moskvas centrum. I köpcentret norra Mega öppnas den tredje Zara-butiken i Moskva i slutet av året. I Finland öppnades i Kuopio i mars kosmetikkedjan Stockmann Beautys sjunde butik. Den åttonde Stockmann Beauty-butiken öppnas i Björneborg i augusti.

Hobby Hall-gruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,7 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig huvudsakligen till utveckling av informationssystemen.

Seppälägruppens investeringar under översiktsperioden uppgick till 0,6 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Ryssland i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret södra Mega i Moskva i april. Seppälä öppnar sin andra butik i Ryssland i närheten av Moskvas centrum i oktober 2004 och en tredje butik i december i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret norra Mega i Moskva.

Fastighetsinvesteringarna under översiktsperioden uppgick till 6,8 miljoner euro, varav 1,7 miljoner euro gällde Audi-bilhuset i Finno i Esbo och 1,5 miljoner euro förberedelserna av utbyggandet av Helsingforsvaruhuset samt förnyandet av rulltrappor och hissar.

De övriga investeringarna under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 0,7 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann öppnar ett varuhus omfattande ca 11 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i köpcentrumet Jumbos nybyggnad i Vanda i slutet av år 2005. Projektets kostnadskalkyl för Stockmanns del uppgår till ca 10 miljoner euro.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter för kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Projektets uppfyllelse förutsätter en ändring av stadsplanen som även anhängiggjorts. Arbetena uppskattas slutföras stegvis innan utgången av år 2009.

Rekommendation angående Corporate governance för listade börsbolag i kraft 1.7.2004

En ny rekommendation om system för Corporate governance för börslistade bolag trädde i kraft den 1 juli. Rekommendationen ställde nya krav på administrationen och även informationsskyldigheten av börsbolag och den blev som minimiregelsystem en del av börsens reglering. Stockmann iakttog rekommendationen i mån av möjlighet redan innan den officiellt trädde i kraft och följer den nu till sin helhet.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick i slutet av juni till 1 030,9 miljoner euro (788,4 miljoner euro). I slutet av år 2003 uppgick aktiestockens marknadsvärde till 955,6 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden bättre än såväl HEX-generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av juni var kursen för A-aktien 19,20 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,00 euro. Kursen för B-aktien var 19,50 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,30 euro.

Med Stockmanns 1997 års optioner tecknades i januari sammanlagt 20 300 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 40 600 euro som en följd av teckningarna. Aktierna registrerades i handelsregistret 20.2.2004 och de blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:s styrelse godkände vid sitt möte 12.2.2004 aktieägares begäran om omvandling av 163 000 A-aktier i bolaget till B-aktier i enlighet med paragraf 3 av Stockmanns bolagsordning. Konverteringen av aktierna antecknades i handelsregistret 20.2.2004. De konverterade aktierna blev föremål för offentlig handel tillsammans med gamla aktier från och med 23.2.2004.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj sammanlagt 597 118 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 1 194 236 euro som en följd av teckningarna. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet till 106 493 518 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret 30.6.2004 och de blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2004. Efter konverteringar av aktier och teckningar av optioner uppgår antalet A-aktier till 24 575 893 och antalet B-aktier till 28 670 866. I och med aktieteckningar som gjordes med stamkundsoptioner mer än fördubblades antalet aktieägare i bolaget och är nu nästan 34 400.

Våren 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basen av de outnyttjade stamkundsoptionerna kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 778 742 nya B- aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 1 557 484 euro till högst 108 051 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro, minskat med den dividend per aktie som utdelats efter 1.4.1999. I år var teckningspriset 10,81 euro per styck. Den återstående teckningstiden med stamkundsoptioner är 2.5.2005 - 31.5.2005.

I slutet av juni 2004 ägde Stockmann 406 939 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 813 878 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,1 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier. Styrelsen har t.o.m. den 30 mars 2005 fullmakt att överlåta de 406 939 egna B-aktier som bolaget äger.

Antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under översiktsperioden till 9 025, vilket är 579 personer fler än under jämförelseperioden. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen i Riga och Moskva. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda med 563 och uppgick till 7 318 personer.

Antalet anställda utomlands var 2 205 i slutet av juni 2004. I slutet av juni året innan var antalet anställda utomlands 1 463. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda ökade till 23 procent jämfört med 17 procent under jämförelseperioden.

Utsikter för resten av året

Detaljhandelns försäljning uppskattas fortsättningsvis öka i Finland. Bilhandeln uppskattas under slutet av året bli under fjolårets nivå. Ekonomierna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än ekonomin i Finland. Stockmannkoncernens försäljning år 2004 uppskattas uppgå till omkring 1,75 miljarder euro.

Av koncernens affärsgrupper har varuhusgruppen och Seppälä lyckats utmärkt under början av året. Fastän resultatet speciellt för dessa enheter till väsentlig del genereras under slutet av året, kan enligt rådande uppfattning uppskattas att varuhusgruppens och Seppäläs resultat för hela året förbättras betydligt. Åtgärderna för en sanering av Hobby Hall fortskrider planenligt och deras inverkan kan skönjas speciellt under det sista kvartalet. Hobby Halls resultat för hela året förbättras men blir under målsättningen. Överlåtelsen av bilgruppens lönsamma enhet i Hertonäs till Keskokoncernen sex månader tidigare än planerat innebär att gruppens resultat för hela året blir mindre än året innan.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet beräknas vara minst på samma nivå som året innan och resultatet för det sista kvartalet bli bättre än året innan.

Den i årsberättelsen presenterade resultatprognosen för år 2004 är oförändrad. Målet är att vinsten före extraordinära poster år 2004 är bättre än år 2003.

Helsingfors den 11 autusti 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Resultaträkning, koncernen, Me

1-6/04 1-6/03 Förändr % 1-12/03

Omsättning684,8667,031,412,7
Övriga rörelseintäkter2,315,4-8515,4
Material och tjänster463,1463,40955,3
Personalkostnader99,094,94194,9
Avskrivningar14,914,2528,8
Övriga rörelsekostnader92,486,47183,4
Rörelsevinst17,623,6-2565,7
Finansiella intäkter och kostnader5,14,2218,3
Vinst före extraordinära poster22,727,8-1874,0
Extraordinära poster0,00,00,0
Vinst före skatter22,727,8-1874,0
Direkta skatter (motsvarar4,08,1-5122,3
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,0
Periodens vinst18,719,7-551,7
Resultat/aktie,0,360,39-81,01
emissionsjusterad, e Resultat/aktie, emissionsjusterad, 0,35 0,39 -9 1,00 utspädd, e Eget kapital/aktie, 9,39 9,66 -3 10,36 emissionsjusterad, e Avkastning på eget kapital, 10,1 10,8 9,6 glidande 12 mån. % Avkastning på sysselsatt kapital, 12,8 13,5 13,2 glidande 12 mån. % Personal i medeltal, omräknat till 7 318 6,755 8 7 068 heltidsanställda

Försäljning enligt affärsgrupper, Me

1-6/04 1-6/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen412,1382,68851,3
Bilgruppen244,3250,5-2480,4
Hobby Hall-gruppen103,6111,3-7235,7
Seppälägruppen62,156,89130,3
Fastigheter10,410,1319,7
Elimineringar-9,9-9,6-18,8
Koncernen822,5801,631 698,6
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

1-6/04 1-6/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen346,2321,58713,2
Bilgruppen200,3205,7-3394,5
Hobby Hall-gruppen86,392,9-7197,3
Seppälägruppen51,246,89107,3
Fastigheter10,910,8121,0
Elimineringar-10,0-10,6-20,5
Koncernen684,8667,031 412,7
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

1-6/04 1-6/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen9,46,15539,7
Bilgruppen3,13,5-115,6
Hobby Hall-gruppen-1,7-1,70-3,4
Seppälägruppen3,50,835210,1
Fastigheter7,47,8-614,5
Övriga rörelseintäkter2,315,4-8415,4
Elimineringar-6,4-8,3-16,1
Koncernen17,623,6-2565,7
Investeringar enligt affärsgrupper, brutto, Me

1-6/04 1-6/03 Förändr % 1-12/03

Varuhusgruppen19,17,216518,2
Bilgruppen0,50,9-411,8
Bilgruppens leasing-egendom0,0-0,4-97-0,6
Hobby Hall-gruppen0,70,8-101,7
Seppälägruppen0,60,4601,2
Fastigheter6,85,71916,8
Övrigt0,20,6-751,2
Koncernen27,915,28440,3
Kassaflödesberäkning, koncernen, Me

1-6/04 1-6/03 1-12/03 Affärsverksamhetens kassaflöde 14,8 18,2 72,2 Investeringarnas kassaflöde

   Investeringar-28,1-15,9-41,1
   Intäkter av investeringar0,536,637,3
Investeringarnas kassaflöde totalt-27,520,7-3,8
Finansieringens kassaflöde
   Teckningar med optionsbevis6,70,116,4
   Erlagda dividender-70,4-45,8-45,8
   Långfristiga lån,0,08,512,6
   ökning (+), minskning (-)
   Kortfristiga lån,0,8-0,8-0,8
   ökning (+), minskning (-)
Finansieringens kassaflöde totalt-63,0-38,1-17,6
Förändring i likvida medel-75,60,750,8
Likvida medel vid periodens början121,370,570,5
Likvida medel vid periodens slut45,771,2121,3
Balansräkning, koncernen, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Bestående aktiva

   Immateriella tillgångar53,636,640,4
   Materiella tillgångar219,6213,2220,2
   Placeringar28,628,728,7
Rörliga aktiva
   Omsättningstillgångar185,6184,4191,3
   Fordringar, räntebärande99,6107,1111,4
   Fordringar, räntefria81,858,587,7
   Likvida medel45,771,2121,3
Aktiva714,5699,7800,8
Eget kapital502,2498,8547,1
Minoritetsandel0,00,00,0
Latent skatteskuld23,423,326,0
Långfristigt främmande kapital48,944,548,6
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,816,116,0
Kortfristigt främmande kapital, räntefria123,2117,1163,0
Passiva714,5699,7800,8
Soliditet, %70,371,368,3
Skuldsättningsgrad (Gearing),%4,0-2,1-10,4
Affärsverksamhetens kassaflöde/aktie, e0,280,361,41
Räntebärande nettoskuld, Me-79,6-117,8-168,0
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.53 24751 38452 629
Emissionsjusterat antal aktier,52 24050 97151 111
vägt medeltal, 1000 st.

Ansvarsförbindelser, koncernen, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03

Inteckningar i jordområden och byggnader1,71,71,7
Panter0,20,10,1
Övriga förbindelser52,563,659,1
Koncernen54,465,460,8
Hyreskontrakt för affärslägen, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen

Under ett år58,550,454,1
Efter ett år379,0320,5417,0
Totalt437,5370,8471,1
Derivativavtal, koncernen, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Nominellt värde

Valutaderivativavtal64,711,811,7
Räntederivativavtal35,035,035,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal-0,3-0,1-0,1
Räntederivativavtal-0,7-1,3-0,9
Derivativavtalen har ingåtts i skyddande syfte.

Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Omsättning348,8336,0418,1327,7
Övriga rörelseintäkter2,30,00,00,0
Material och tjänster230,2232,9270,7221,1
Personalkostnader51,247,855,944,2
Avskrivningar7,67,37,57,0
Övriga rörelsekostnader46,146,351,845,2
Rörelsevinst15,91,632,110,1
Finansiella intäkter och kostnader2,03,12,51,6
Vinst före extraordinära poster17,94,834,611,6
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter17,94,834,611,6
Direkta skatter (motsvarar2,61,410,93,4
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst15,43,423,78,3
Resultat per aktie, euro
Grund0,300,060,460,16
Utspätt0,290,060,460,15
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Omsättning348,3318,7391,8306,7
Övriga rörelseintäkter2,612,80,00,0
Material och tjänster237,9225,5249,2207,6
Personalkostnader48,946,055,140,7
Avskrivningar7,17,17,37,1
Övriga rörelsekostnader44,042,447,641,5
Rörelsevinst13,110,532,79,7
Finansiella intäkter och kostnader2,22,02,21,5
Vinst före extraordinära poster15,312,534,811,2
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter15,312,534,811,2
Direkta skatter (motsvarar4,43,69,13,3
rapportperiodens resultat)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst10,88,925,77,9
Resultat per aktie, euro
Grund0,220,170,490,16
Utspätt0,220,170,490,16
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Varuhusgruppen212,4199,6276,2192,4
Bilgruppen126,4117,9114,9115,1
Hobby Hall-gruppen47,056,670,154,4
Seppälägruppen33,528,641,032,5
Fastigheter5,45,05,04,7
Elimineringar-5,1-4,8-4,7-4,5
Koncernen419,6402,9502,5394,5
Försäljning enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen198,6184,0258,0183,4
Bilgruppen137,2113,2103,498,5
Hobby Hall-gruppen53,557,870,253,5
Seppälägruppen30,626,239,933,3
Fastigheter4,95,24,76,0
Elimineringar-4,7-5,0-3,4-5,4
Koncernen420,2381,4472,7369,3
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Varuhusgruppen178,4167,8230,8160,9
Bilgruppen103,496,894,394,5
Hobby Hall-gruppen38,947,359,145,3
Seppälägruppen27,623,633,826,7
Fastigheter5,45,45,25,0
Elimineringar-5,0-5,0-5,1-4,8
Koncernen348,8336,0418,0327,7
Omsättning enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen166,0155,4214,7153,7
Bilgruppen112,693,185,181,2
Hobby Hall-gruppen44,648,358,744,7
Seppälägruppen25,221,632,827,4
Fastigheter5,15,75,16,3
Elimineringar-5,2-5,4-4,6-6,6
Koncernen348,3318,7391,8306,7
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Varuhusgruppen8,80,726,47,3
Bilgruppen1,21,90,12,0
Hobby Hall-gruppen-1,0-0,70,9-2,6
Seppälägruppen4,2-0,86,72,6
Fastigheter3,63,83,33,3
Övriga rörelseintäkter2,30,00,00,0
Elimineringar-3,2-3,2-5,3-2,5
Koncernen15,91,632,110,0
Rörelsevinst enligt affärsgrupper, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Varuhusgruppen7,9-1,827,76,0
Bilgruppen1,81,71,01,9
Hobby Hall-gruppen-1,0-0,71,0-0,7
Seppälägruppen2,7-1,96,02,0
Fastigheter3,64,23,64,0
Övriga rörelseintäkter2,612,80,00,0
Elimineringar-4,4-3,9-6,6-3,6
Koncernen13,110,532,79,7

Denna delårsrapport är oreviderad.

Helsingfors den 11 augusti 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 11.8.2004 klockan 14.15, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka