Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–31.3.2023

Stockmannkoncernen fick en bra start på året – både försäljningen och lönsamheten förbättrades

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.4.2023 kl. 8.00 EET

 

Januari–mars 2023:
- Stockmannkoncernens omsättning ökade med 1,2 % och uppgick till 198,5 miljoner euro (196,1).

- Bruttomarginalen minskade till 56,4 % (57,8).
- Det justerade rörelseresultatet förbättrades till -2,4 miljoner euro (-3,7).
- Både Lindex- och Stockmanndivisionens försäljning och lönsamhet förstärktes.
- Rörelseresultatet uppgick till -2,9 miljoner euro (9,8).
- Nettoresultatet var 19,5 miljoner euro (2,8).
- Resultatet per aktie (före utspädning) var 0,13 euro (0,02).
- Resultatet per aktie (efter utspädning) var 0,12 euro (0,02).

 

Resultatprognos för 2023 (oförändrad):
År 2023 förväntar sig Stockmann att koncernens omsättning kommer att uppgå till 960–1 020 miljoner euro och koncernens justerade rörelseresultat till 60–80 miljoner euro med beaktande av valutakursfluktuationer. Prognosen baserar sig på antagandet att den fortsatta inflationen kommer att öka kostnaderna jämfört med 2022 och påverka konsumenternas efterfrågan negativt. Samtidigt fortsätter Stockmannkoncernen att implementera målmedvetna åtgärder i syfte att minimera kostnadsökningarnas inverkan.
 

Marknadsutsikter för 2023:
De rådande utmaningarna i det geopolitiska läget och den höga inflationsnivån väntas fortsätta. Inflationen förutspås dock avta under året. Inflationen, i kombination med höga räntenivåer, förväntas ha en negativ inverkan på konsumenternas förtroende och köpkraft. Detaljhandeln kommer sannolikt att präglas av utmaningar på grund av mindre efterfrågan bland konsumenter samt ökande inköpspriser och rörelsekostnader. Risken för potentiella störningar i leveranskedjorna och den internationella logistiken kan inte heller uteslutas.  

 

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernen fick en bra start på året 2023. Både Lindexdivisionens och Stockmanndivisionens omsättning och lönsamhet förstärktes, trots att det makroekonomiska läget i våra verksamhetsländer fortfarande präglades av utmaningar. Våra förbättrade resultat berodde på våra engagerade medarbetares utmärkta prestationer, som fick stöd av den starka varumärkeslojaliteten som Lindex och Stockmanns kunder har. Bägge varumärkena växer och utvecklas till följd av omsorgsfullt utformade kollektioner och tjänster samt vår starka agenda och våra åtgärder för hållbarhet. Vi fortsätter med våra strategiska prioriteringar inom flera områden i syfte att öka tillväxten inom bägge divisionerna.

 

Under kvartalet förbättrade vi koncernens omsättning med 1,2 % till 198,5 miljoner euro. Omsättningstillväxten berodde på den positiva försäljningsökningen på 15,8 % inom Stockmanndivisionen. Den ökade försäljningen drevs på av en välkommen ökning i antalet besök och framgångsrika kommersiella aktiviteter. De första tre dagarna av den förnyade fem dagar långa kampanjen Galna Dagar bidrog till försäljningen under kvartalet. Försäljningen inom Lindexdivisionen förbättrades med 0,7 % i lokala valutor men minskade med 5,6 % i rapporteringsvalutan. Försäljningen ökade på sju av de nio egna marknaderna, och underkläder var den starkaste kategorin.

 

Koncernens justerade rörelseresultat för kvartalet ökade med 1,3 miljoner euro och landade på -2,4 miljoner euro (-3,7) tack vare den ökade försäljningen och den effektiva kostnadskontrollen. Lindex förbättrade den redan goda lönsamhetsnivån, medan även Stockmanndivisionen gjorde framsteg.

 

Trots att affärsomgivningen fortsatte att vara volatil lyckades vi betjäna våra lojala kunder väl och attrahera nya. Inom Lindexdivisionen ökade antalet nya registrerade kunder och varumärkeskännedomen ytterligare på divisionens två största marknader, Sverige och Norge. Kunderna värdesätter Lindex starka hållbarhetsagenda, som har stärkt varumärkets image. Stockmanndivisionen gjorde framsteg i fråga om kundupplevelserna, varpå Emotional Value Index (EVI) förbättrades från 59 till 62 under kvartalet. Dessutom ökade antalet stamkunder inom Stockmanndivisionen från jämförelseperioden.

 

Inom Lindexdivisionen gör vi stora investeringar för att utveckla den övergripande digitaliseringen i syfte att bemöta kundernas förväntningar och uppnå effektiva skalfördelar – alla dessa åtgärder bidrar till en ytterligare global, digital och hållbar tillväxt som är i linje med vår strategi. Det pågående byggandet av det nya omnikanalbaserade distributionscentret på 110 miljoner euro framskrider väl och planeras vara i drift 2024. Jag vill också nämna utvecklingen av Lindex strategiska utbud som omfattar innovationer såsom det nya populära femtech-varumärket Female Engineering. Det nya varumärket bidrog till den positiva utvecklingen och försäljningen inom underkläder under första kvartalet.

 

När det gäller Stockmanndivisionen håller vi på att omvandla verksamheten från ett konventionellt varuhus till en destinationshubb som erbjuder kunder en inspirerande miljö utöver för shopping även för underhållning och social samvaro. Därför ser vi över och uppfinner vårt flaggskepp i Helsingfors på nytt. Den första etappen på denna resa är en ny inspirerande barnavdelning på varuhuset i Helsingfors. Ett exempel på utvecklingen av sortimentet är att den största leksaksbutiken i Norden, Pieni Lelukauppa (Lilla leksaksbutiken), öppnade i mars på den nya barnavdelningen.

 

Ett annat exempel på den pågående strategiska ompositioneringen är det utvidgade sortimentet av lyxprodukter och prisvärda lyxvarumärken som medför intressanta tillväxtmöjligheter och ett stärkt utbud för våra kunder. Efter rapportperioden öppnade det franska modehuset Louis Vuitton en butik på Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Partnerskapet är ett viktigt steg på vägen mot den eftersträvade positionen.

 

Jag är särskilt nöjd över våra förbättrade resultat med beaktande av motvinden i den operativa miljön. Trots att inflationen var fortsatt hög och påverkade konsumenternas förtroende och köpkraft negativt lyckades vi öka vår omsättning och vårt justerade rörelseresultat. Den positiva utvecklingen i ett besvärligt läge inom detaljhandeln tyder på att vi gjort bra strategiska val relaterade till de befintliga kategorierna inom bägge divisionerna. Vi förbereder oss på framtiden genom att utvärdera strategiska möjligheter och finansiering efter företagssaneringen.

 

Jag vill varmt tacka våra fantastiska medarbetare inom Lindex och Stockmann för deras starka insatser och kundfokus under kvartalet. Jag vill också tacka våra kunder, partner och övriga intressenter med vilka vi tillsammans planerar Stockmannkoncernens inspirerande strategiska resa.

 

NYCKELTAL

 

 

1-3/
2023

1-3/
2022

1-12/
2022

Omsättning, milj. euro

198,5

196,1

981,7

Bruttovinst, milj. euro

112,0

113,4

568,3

Bruttomarginal, %

56,4

57,8

57,9

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

-2,9

9,8

154,9

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

-2,4

-3,7

79,8

Periodens nettoresultat, milj. euro

19,5

2,8

101,6

Justerat resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

-0,06

-0,07

0,32

Resultat/aktie, före utspädning, euro *)

0,13

0,02

0,65

Resultat/aktie, efter utspädning, euro *)

0,12

0,02

0,65

Kassaflöde totalt, milj. euro

-65,3

-82,9

-45,8

Investeringar, milj. euro

13,6

6,3

62,5

Eget kapital/aktie, euro

2,24

1,73

2,15

Soliditet, %

27,9

19,6

26,2

 

*) Inverkan av det positiva skattebeslutet på 29,6 miljoner euro för Stockmann Sverige AB under första kvartalet 2023. Fjolårets jämförelsesiffra påverkas av överlåtelsevinsten på 14,1 miljoner euro för försäljningen av fastigheten i Riga.

 

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–mars 2023 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

 

Finansiell rapportering 2023
Stockmannkoncernen kommer att publicera sina finansiella rapporter 2023 enligt följande tidsschema:
- 21 juli 2023 Halvårsrapport för januari–juni 2023
- 27 oktober 2023 Ledningens delårsredogörelse för januari–september 2023

 

Webcast för analytiker och medier
En engelskspråkig press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 april 2023 kl. 10.00 som en direktsänd webcast som kan följas via denna länk. Inspelningen och presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

 

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59
Marja-Leena Dahlskog Head of Communication & IR, tel. + 358 50 5020060
investor.relations@stockmann.com

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann ledningens delårsredogörelse Q1 2023.pdf


Tillbaka