Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1–30.9.2022

Stockmannkoncernen uppvisade en robust omsättningstillväxt och Stockmanndivisionens justerade rörelseresultat nådde break-even

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.10.2022 kl. 8.00 EET

Juli–september 2022:

- Stockmankoncernens omsättning ökade till 244,0 miljoner euro (237,8), en uppgång med 4,2 % i lokala valutor.
- Bruttomarginalen minskade till 56,8 % (59,5).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 22,0 miljoner euro (32,9).
- Rörelseresultatet uppgick till 6,0 miljoner euro (32,7).
- Resultatet per aktie var 0,00 euro (0,15).
- Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 0,6 miljoner euro (22,9).

Januari–september 2022:
- Stockmankoncernens omsättning ökade till 709,1 miljoner euro (621,5), en uppgång med 15,4 % i lokala valutor.
- Bruttomarginalen minskade till 58,1 % (59,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 53,7 miljoner euro (38,6).
- Rörelseresultatet ökade till 130,3 miljoner euro (31,5).
- Resultatet per aktie var 0,54 euro (0,13).
- Nettoresultatet för perioden uppgick till 84,1 miljoner euro (12,6).

 

Resultatprognos för 2022 (oförändrad):
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet förbättras jämfört med året innan. Resultatprognosen bygger på antagandet att det inte kommer att ske några större förändringar i konsumtionen under senare delen av året. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

 

Marknadsutsikter för år 2022:
Osäkerheten i den globala ekonomin väntas fortsätta under hela 2022. Den geopolitiska instabiliteten kommer att påverka leveranskedjor och internationell logistik, och covid-19-pandemin kommer fortfarande att påverka världsekonomin tills den är under bättre kontroll. Den ökande inflationen påverkar hushållen och konsumtionen samt höjer rörelsekostnaderna. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende.

 

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjligheter.

 

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens robusta tillväxt under tredje kvartalet var en utmärkt prestation i de krävande marknadsförhållandena inom detaljhandeln. Bägge divisionernas fysiska och digitala försäljning ökade i lokala valutor tack vare ett ökat antal besökare samt större inköp i genomsnitt.

 

Stockmanndivisionens bruttomarginal ökade trots högre inköpskostnader. Lindex bruttomarginal minskade på grund av den ofördelaktiga valutakursen mellan US-dollarn och svenska kronan. I syfte att fortsätta tillväxten samt bevara en god värdebaserad prissättning, överfördes inte valutakurseffekten till fullo till konsumentpriserna. Dessutom ökade Lindex övriga kostnader på grund av större investeringar inom digitalisering samt strategiska tillväxtkostnader för nya varumärken samt på grund av en mer normal operativ miljö utan pandemirelaterade effekter och understöd.

 

Det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade jämfört med året innan. Stockmanndivisionen gjorde ett positivt justerat rörelseresultat som tack vare ökad försäljning var bättre än året innan. Lindex fortsatte att leverera goda resultat, men ett lika utmärkt rörelseresultat som året innan uppnåddes inte på grund av strategiska kostnader för tillväxt, ofördelaktiga valutakurser samt mer normaliserade kostnader.

 

Rörelseresultatet påverkades av en avsättning av försiktighetsskäl på 15,9 miljoner euro på grund av skiljedomen som är relaterad till LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky. Avsättningen redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. 

 

Under tredje kvartalet påverkades koncernens kassaflöde av betydande investeringar när byggandet av Lindex nya omnilager påbörjades. Kassaflödet från den ordinarie verksamheten låg på en god nivå men påverkades av större lagervolymer på grund längre ledtider för varor samt av föreberedelser inför julsäsongen. Koncernens likviditet var fortsatt stark, och med undantag för leasingskulder och en obligation finns det inga andra räntebärande skulder.

 

Vår systematiska implementering av hållbarhetsinitiativ och digitalisering framskrider väl inom bägge divisionerna. Vi har mycket engagerade team, och jag vill tacka dem för deras utmärkta arbetsprestationer.

 

NYCKELTAL

 

 

7-9/
2022

7-9/
2021

1-9/
2022

1-9/
2021

1-12/
2021

Omsättning, milj. euro

244,0

237,8

709,1

621,5

899,0

Bruttovinst, milj. euro

138,7

141,5

411,8

367,0

527,0

Bruttomarginal, %

56,8

59,5

58,1

59,1

58,6

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

22,0

32,9

53,7

38,6

68,3

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

6,0

32,7

130,3

31,5

82,1

Periodens nettoresultat, milj. euro

0,6

22,9

84,1

12,6

47,9

Justerat resultat/aktie, före och efter utspädning, euro*

0,09

0,15

0,20

0,18

0,35

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

0,00

0,15

0,54

0,13

0,42

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

6,5

31,2

-13,6

65,6

150,4

Investeringar, milj. euro

30,2

3,8

41,9

8,1

16,9

Eget kapital/aktie, euro

 

 

2,10

1,52

1,74

Soliditet, %

 

 

25,7

16,8

18,9

 

I tillämpliga fall har siffrorna för året innan justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.
 

* Nettovinst/-förlust för perioden – justeringar efter skattekonsekvenser / genomsnittligt antal aktier justerat med aktieemission

 

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

 

Företagssaneringsprocessen framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för obligationslånet på 67,5 miljoner euro. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i december 2021, och avtalet om försäljning av varuhusfastigheten i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022 och också den återstående klassificerade saneringsskulden återbetalades.

 

Andra åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan 2021, och de beskrivs i årsredovisningen 2021.

 

Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas. Dessa yrkanden beskrivs i avsnittet Kontinuitet, risker och finansiell situation.

 

COVID-19

 

Covid-19 påverkade Stockmannkoncernens försäljning under 2020 då antalet besök i de fysiska butikerna minskade dramatiskt. Under 2020 lyckades bägge divisionerna öka nätförsäljningen, men detta kompenserade inte helt för den minskade försäljningen i de fysiska butikerna. År 2021 återhämtade sig besöken i de fysiska butikerna delvis och i varierande takt på olika marknader. I början av 2022 fanns det fortfarande restriktioner på vissa marknader, vilket påverkade butikerna. Sedan april 2022 har alla restriktioner upphävts och försäljningen har återhämtat sig. Jämfört med nivåerna före pandemin 2019 ökade Lindexdivisionens varuförsäljning under tredje kvartalet 2022 med 13,8 % och Stockmanndivisionens försäljning med 4,5 %.

 

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–september 2022 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

 

Press- och analytikerträff samt webcast
En engelskspråkig press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 oktober kl. 10.00 i Stockmann Lounge på våningen 4A i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, ingång från F-trappan vid Norra Esplanaden. Evenemanget kan även följas som en direktsänd webcast via denna länk. Inspelningen och presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59
 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann ledningens delårsredogörelse Q3 2022.pdf


Tillbaka