Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2022

Fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet i både Lindex och Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 22.7.2022 kl. 8.00 EET

 

April–juni 2022:
- Stockmankoncernens omsättning uppgick till 269,0 miljoner euro (228,0), en uppgång med 18,9 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen minskade till 59,4 % (60,5).
- Rörelseresultatet ökade till 114,5 miljoner euro (26,4).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 35,4 miljoner euro (26,8).
- Resultatet per aktie var 0,52 euro (0,26).
- Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 80,7 miljoner euro (19,2).
 

Januari–juni 2022:
- Stockmankoncernens omsättning uppgick till 465,1 miljoner euro (383,7), en uppgång med 22,3 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen låg på samma nivå, 58,7 % (58,8).
- Rörelseresultatet ökade till 124,3 miljoner euro (-1,2).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31,6 miljoner euro (5,8).
- Resultatet per aktie var 0,54 euro (-0,14).
- Nettoresultatet för perioden uppgick till 83,4 miljoner euro (-10,3).

 

Resultatprognos för 2022 (publicerad 19.7.2022):
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet förbättras jämfört med året innan. Resultatprognosen bygger på antagandet att det inte kommer att ske några större förändringar i konsumtionen under senare delen av året. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

 

Tidigare resultatprognos (publicerad 29.4.2022):
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

 

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens resultat för andra kvartalet 2022 förbättrades avsevärt tack vare Lindex starka utveckling samt förbättrad försäljning i bägge divisionerna. Nettoförsäljningen under kvartalet ökade med 18,9 % till 269,0 miljoner euro. Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade starkt från 26,4 till 114,5 miljoner euro, och tillsammans med den operativa utvecklingen påverkades resultatet positivt av försäljningen och tillbakahyrningen av flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors.

 

Vårt jämförbara och justerade rörelseresultat uppgick till 35,4 miljoner euro och ökade med ca 9 miljoner euro. Stockmannkoncernens lönsamma tillväxt baserar sig på rätta strategiska val och ett framgångsrikt genomförande av dessa. Kvartalsresultatet förbättrades för sjätte kvartalet i rad, och under de senaste 12 månaderna har resultatet mer än fördubblats jämfört med nivån år 2019.

 

Utvecklingen inom Lindexdivisionen var mycket positiv på alla huvudmarknader och resulterade i rekordresultat för andra kvartalet och första halvåret. Nettoförsäljningen för andra kvartalet ökade med 26,0 miljoner euro och rörelseresultatet med 6,7 miljoner euro. Omsättningen och lönsamheten förbättrades avsevärt under kvartalet tack vare de fysiska butikernas starka utveckling. Lindex totala omsättning är nu 21,9 % högre än år 2019 enligt jämförbara valutakurser.

 

Stockmanndivisionen gjorde också ett bra resultat under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 22,6 % och det jämförbara justerade resultatet ökade med 2,6 miljoner euro. Varuhusen ligger nu nära break-even på en rullande 12 månaders bas tack vare ökande kundbesök samt förbättrade marginaler och kostnadsstrukturer.

 

I april såldes och tillbakahyrdes varuhusfastigheten i Helsingfors centrum, och Stockmann kommer att vidareutveckla fastigheten tillsammans med den nya ägaren. Försäljningen och tillbakahyrningen hade en positiv effekt på rörelseresultatet för kvartalet. I april godkände styrelsen beslutet att bygga ett nytt omnikanalbaserat logistikcenter för Lindex för att möjliggöra en fortsatt tillväxt.

 

Vi fortsätter att systematiskt implementera hållbarhetsinitiativ inom bägge divisionerna. Under andra kvartalet investerade Lindexdivisionen i ny fiberteknik som baserar sig på en innovativ process för storskalig återvinning av textiler. Lindex öppnade också en pop-up-butik som säljer begagnade babykläder och förlanserade det nya femtech-varumärket Female Engineering. Som en del av det systematiska hållbarhetsarbetet införde Stockmanndivisionen ISO 14001-miljöledningssystemet i Finland. Stockmanndivisionen utvidgar också pilotprojektet för återvinning av textiler till samtliga varuhus i huvudstadsregionen i Finland i samarbete med Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

 

Jag vill tacka våra team i bägge divisionerna för deras starka insatser för bolaget samt i att betjäna våra kunder, och även för återhämtningsförmågan under de exceptionella förändringarna i verksamhetsmiljön, vilka avsevärt har påverkat Stockmanns verksamheter under de senaste mycket utmanande åren.

 

NYCKELTAL

 

 

4–6/
2022

4–6/
2021

1–6/
2022

1–6/
2021

1-12/
2021

Omsättning, milj. euro

269,0

228,0

465,1

383,7

899,0

Bruttomarginal, %

59,4

60,5

58,7

58,8

58,6

Rörelseresultat (EBIT), milj. euro

114,5

26,4

124,3

-1,2

82,1

Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro

35,4

26,8

31,6

5,8

68,3

Periodens nettoresultat, milj. euro

80,7

19,2

83,4

-10,3

47,9

Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro

0,52

0,26

0,54

-0,14

0,42

Justerat resultat/aktie, före och efter utspädning, euro*

0,01

0,26

-0,06

-0,04

0,30

Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro

37,6

51,5

-20,2

34,4

150,4

Investeringar, milj. euro

5,4

2,0

11,7

4,3

16,9

Eget kapital/aktie, euro

 

 

2,15

2,59

1,74

Soliditet, %

 

 

25,6

14,1

18,9

 

I tillämpliga fall har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.

*) Nettovinst/-förlust för perioden – justeringar, se jämförelsestörande poster / genomsnittligt antal aktier justerat med aktieemission
 

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

 

Milj. euro

4–6/
2022

4–6/
2021

1–6/
2022

1–6/
2021

1-12/
2021

Rörelseresultat (EBIT)

114,5

26,4

124,3

-1,2

82,1

Justeringar av EBIT

 

 

 

 

 

Vinst på försäljning av fastigheter

-81,4

 

-95,4

 

-21,7

Omstrukturerings- och omvandlingsåtgärder

2,2

0,4

2,3

7,0

10,9

Förluster relaterade till Ryssland

 

 

0,4

 

 

Återbetalning av personalförsäkring

 

 

 

 

-3,0

Justerat rörelseresultat (EBIT)

35,4

26,8

31,6

5,8

68,3

 

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

 

Saneringsprocessen framskrider planenligt, vilket betyder att Stockmans alla varuhusfastigheter har sålts och både saneringsskulden med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan säkerheter har återbetalats. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i december 2021, och avtal om försäljning av varuhusfastigheten i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022 och den återstående saneringsskulden återbetalades.

 

Övriga åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan under år 2021, och de beskrivs i årsredovisningen 2021.

 

Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas. Dessa yrkanden beskrivs i avsnittet Kontinuitet, risker och finansiell situation.

 

COVID-19

 

Covid-19 påverkade Stockmannkoncernens försäljning under 2020 då besöken i de fysiska butikerna minskade dramatiskt. Bägge divisionerna lyckades öka nätförsäljningen, men detta kompenserade inte helt för den minskade försäljningen i de fysiska butikerna. År 2021 återhämtade sig besöken i fysiska butiker delvis och i varierande takt på olika marknader. I början av 2022 fanns det fortfarande restriktioner på vissa marknader, vilket påverkade butikerna. Sedan april 2022 har alla restriktioner lättats och försäljningen har återhämtat sig. Jämfört med läget före pandemin år 2019 ökade Lindexdivisionens varuförsäljning under andra kvartalet 2022 med 22,6 % medan Stockmanndivisionens försäljning minskade med 4,7 %. Minskningen berodde delvis på en mindre försäljningsyta jämfört med år 2019. Stockmannkoncernens totala varuförsäljning ökade med 13,4 % jämfört med år 2019.

 

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport för januari–juni 2022 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

 

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 22 juli 2022 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

 

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns halvårsrapport 2022.pdf


Tillbaka