Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse 1.1– 31.3.2022

Stockmannkoncernens första kvartal var positivt med klart förbättrade resultat i bägge divisionerna

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2022 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2022:
- Stockmankoncernens omsättning uppgick till 196,1 miljoner euro (155,7), en uppgång med 27,1 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen ökade till 57,8 % (56,3).
- Rörelseresultatet ökade till 9,8 miljoner euro (-27,6).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner euro (-21,1).
- Justeringarna under första kvartalet utgörs främst av exkluderingen av vinsten för försäljningen av fastigheten i Riga, 14,1 miljoner euro.
- Resultatet per aktie var 0,02 euro (-0,39).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,07 euro (-0,30).
- Nettoresultatet för perioden uppgick till 2,8 miljoner euro (-29,4).

Resultatprognos för 2022:
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

Händelser efter redovisningsperioden:
Den 7 april 2022 meddelade Stockmann att försäljningen av varuhusfastigheten i Helsingfors centrum till den finländska pensionsförsäkringsanstalten Keva blivit slutförd. Alla bekräftade skulder med och utan säkerheter återbetalades i april.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens första kvartal var positivt, och bägge divisionerna fortsatte att klart förbättra sina affärsverksamheter. Koncernens rörelseresultat förbättrades med 37,4 miljoner euro till 9,8 miljoner euro jämfört med referensperioden. Det justerade rörelseresultatet exklusive försäljningen av fastigheten i Riga ökade med 17,4 miljoner euro till -3,7 miljoner euro.

Lindex resultat var mycket starkt. Det justerade rörelseresultatet ökade med 13,1 miljoner euro till 5,5 miljoner euro, och Stockmanndivisionen gjorde ett utmärkt resultat, eftersom det justerade rörelseresultatet förbättrades med 4,8 miljoner euro till -7,3 miljoner euro. Bägge divisionernas första kvartal är i allmänhet negativa på grund av säsongsvariationer.

Lindex försäljning och rörelseresultat för första kvartalet var de bästa någonsin tack vare en ökad försäljning via alla kanaler och affärsområden. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade med 47,5% från motsvarande period året innan, medan den digitala handeln via egna och tredje parters kanaler ökade med 8,2%. I kombination med goda marginaler och en bra kostnadskontroll bidrog detta till divisionens utmärkta rörelseresultat.

Stockmanndivisionens omsättning ökade med 9,2%. Försäljningen i de fysiska butikerna ökade tack vare fler besökare, vilket förändrade balansen mellan försäljningskanalerna. De fysiska butikerna stod för 87,8 % (78,8) av försäljningen och nätbutiken för 12,2 % (21,2) av försäljningen. Försäljningen under Galna Dagar-kampanjen förbättrades avsevärt jämfört med kampanjen förra våren.

Stockmanns varuhusfastigheter i Tallinn, Riga och Helsingfors är nu sålda, och intäkterna av försäljningen har i sin helhet använts till att återbetala saneringsskulder med säkerheter och obestridda saneringsskulder utan säkerheter som omfattades av företagssaneringsprogrammet.

Efter försäljningen av varuhusfastigheterna är Stockmanns balansräkning starkare och innehåller betydligt mindre räntebärande skulder, vilket den illustrativa balansräkningen visar.

Jag vill tacka våra team i bägge divisionerna för deras starka insatser för bolaget samt i att betjäna våra kunder, och även för återhämtningsförmågan under de exceptionella förändringarna i verksamhetsmiljön, vilka avsevärt har påverkat Stockmanns verksamheter under de senaste mycket utmanande åren.

NYCKELTAL

1-3/
2022
1-3/
2021
1-12/
2021
Omsättning, milj. euro 196,1 155,7 899,0
Bruttomarginal, % 57,8 56,3 58,6
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 9,8 -27,6 82,1
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro -3,7 -21,1 68,3
Periodens nettoresultat, milj. euro 2,8 -29,4 47,9
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,02 -0,39 0,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -57,8 -17,1 150,4
Investeringar, milj. euro 6,3 2,3 16,9
Eget kapital/aktie, euro 1,73 2,38 1,74
Soliditet, % 19,6 12,7 18,9

I tillämpliga fall har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

De flesta åtgärderna och åtagandena enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan under år 2021, och de beskrivs i årsredovisningen för år 2021.

Avtalet om försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastighet i Riga slöts i december 2021 men slutfördes i januari 2022. Därför redovisas transaktionen i det första kvartalet 2022, och intäkterna av försäljningen av fastigheten användes till fullo för att återbetala saneringsskulder med säkerheter i enlighet med saneringsprogrammet.

Den 21 mars 2022 ingick Stockmann avtal om att sälja sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum till pensionsförsäkraren Keva. Stockmann har använt försäljningsintäkterna från fastigheten på 391,3 miljoner till att helt återbetala både saneringsskulder med säkerheter på 342,6 miljoner euro och obestridda saneringsskulder utan säkerheter på 22,7 miljoner euro vilka omfattades av företagssaneringsprogrammet. Stockmann kommer att fortsätta att bedriva varuhusverksamhet i hela byggnaden i enlighet med ett långfristigt tillbakahyrningsavtal som gjorts med den nya ägaren. Hyresavtalen med Stockmanns hyresgäster fortsätter enligt det nuvarande konceptet. Den 7 april 2022 meddelade Stockmann att försäljningen av varuhusfastigheten i Helsingfors centrum blivit slutförd, och i april 2022 återbetalades alla obestridda skulder med och utan säkerhet.

Den 23 mars 2022 beslöt bolagets styrelse att i enlighet med saneringsprogrammet och bemyndigandet av bolagsstämman att emittera 284 337 nya aktier i bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till en borgenär vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder enligt saneringsprogrammet har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 21 januari 2022 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningen som gjorts i Aktieemissionen. Teckningspriset i aktieemissionen var 0,9106 euro per aktie, vilket har betalats genom att kvitta saneringsskulder i enlighet med saneringsprogrammet. Till följd av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget öka med 284 337 aktier till totalt 154 749 420 aktier. (Börsmeddelande den 23 mars 2022)

COVID-19

Stockmannkoncernens kundvolymer och genomsnittliga inköp fortsatte att öka under första kvartalet och detaljhandeln ökade med 27,1 % jämfört med år 2021.

För Lindexdivisionen ökade försäljningen under första kvartalet starkt och trots restriktionerna på grund av covid-19 på vissa marknader i början av kvartalet ökade modeföretagets försäljning avsevärt. Lindex försäljning ökade med 18,7 % jämfört med samma period år 2019, före pandemin, vilket är en utmärkt prestation. 

Inom Stockmanndivisionen ledde avvecklingen av restriktionerna relaterade till covid-19 till att kunderna i högre grad började besöka de fysiska butikerna jämfört med nätbutiken. De ökade kundvolymerna i kombination med större genomsnittliga inköp via alla kanaler resulterade i att omsättningen för första kvartalet var större än under första kvartalet året innan.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2022

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under år 2022, att den geopolitiska ostabiliteten kommer att inverka på leveranskedjorna och den internationella logistiken, samt att covid-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin tills den är under bättre kontroll. Dessutom har den ökande inflationen en inverkan på hushållen och konsumtionen. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende samt även inflationstryck.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjligheter.

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–mars 2022 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas i dag den 29 april 2022 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann ledningens dela rsredogo relse Q1 2022.pdf


Tillbaka