Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2018

Det justerade rörelseresultatet för första kvartalet på fjolårets nivå

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 27.4.2018 kl. 8.00 EET

Januari–mars 2018, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 202,4 miljoner euro (216,9).
- Bruttomarginalen var 55,1 % (53,3).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -24,8 miljoner euro (-25,1).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -26,9 miljoner euro (-25,1).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,42 euro (-0,39).
- Resultatprognosen oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Resultatet för vårt första kvartal var på fjolårets nivå, såsom vi hade uppskattat. Vår omsättning minskade, men bruttomarginalen ökade. Våra lagernivåer är på en sund nivå, och således var rabatterna under första kvartalet betydligt mindre än år 2017. Vi förväntar oss att en liknande marginalutveckling fortsätter under resten av året.

Eftersom marknaden för prisvärt mode förändras snabbt, kommer Lindex att noggrannare se över sitt butiksnätverk. Förlustbringande butiker kommer att stängas. Det totala antalet butiker uppskattas i år minska med över 20 butiker jämfört med år 2017. Siffran är större än vi uppskattade i början av året och återspeglar de försvagade utsikterna för modemarknaden i Sverige.

Real Estate fortsatte sina goda prestationer under kvartalet tack vare ökade hyresintäkter på alla marknader. Undersökningar relaterade till eventuella avyttringar av Nevsky Centre och Bokhuset har aktivt fortsatt. Bägge fastigheterna är nu klassificerade som anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Stockmann Retail inledde i början av år 2018 även ett digitalt accelerationsprojekt med målet att öka näthandeln samt stärka flerkanaligheten. Som en del av projektet har Stockmann ingått ett digitalt partnerskapsavtal med OP-banken.

Galna Dagar-kampanjen, som hölls i Stockmanns varuhus och nätbutiken efter första kvartalet, var mycket lyckad. Kampanjförsäljningen ökade med totalt 4 %, med klart tillväxt i såväl Finland som i Baltikum. Nätbutiken uppnådde en försäljningstillväxt på 19 %, vilket visar att Galna Dagarna nu är en sann flerkanalig kampanj. Den framgångsrika kampanjen ger oss en solid inledning på vårförsäljningen.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Omsättning, milj. euro 202,4 216,9 1 055,9
Bruttomarginal, % 55,1 53,3 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro -12,6 -10,0 67,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro -10,6 -10,0 73,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -26,9 -25,1 -148,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro. -24,8 -25,1 12,3
Nettofinansieringsposter, milj. Euro* -8,7 -4,6 -31,1
Resultat före skatt, milj. euro -35,6 -29,7 -179,5
Periodens resultat, milj. euro -30,9 -26,9 -198,1
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,45 -0,39 -2,82
Personal, medeltal 7 074 7 211 7 360
Kvarvarande och avvecklade verksamheter** 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,45 -0,43 -2,98
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -61,9 -78,1 25,9
Investeringar, milj. euro 7,8 7,8 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,78 14,46 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 94,6 79,9 83,8
Soliditet, % 41,6 46,1 43,0
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % -8,9 1,4 -9,1

* Inkluderar år 2017 en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017).
** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) -10,6 -10,0 73,2
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -2,0 -9,6
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0
Justeringar totalt -2,0 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) -12,6 -10,0 67,6
Miljoner euro 1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) -24,8 -25,1 12,3
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill -150,0
Omstruktureringsarrangemang -2,0 -14,6
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0
Justeringar totalt -2,0 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) -26,9 -25,1 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT). Ytterligare information i delårsrapportens noter.

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och enligt prognoser från nationella centralbanker uppskattas BNP fortsätta öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 har till största delen genomförts, och de blir fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 40-45 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 27 april 2018 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Det engelskspråkiga evenemanget kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0360
Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Storbritannien: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 929 477 0630

Webcastens kod: 522545

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns dela rsrapport Q1 2018 SWE.pdf


Tillbaka