Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2017

Fortsatta förbättrade resultat i Stockmann Retail och Real Estate – koncernens rörelseresultat påverkades negativt av Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 27.10.2017 kl. 8.00 EET

Juli-september 2017, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 242,0 miljoner euro (263,9).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter var på samma nivå som Q3 2016.
- Bruttomarginalen var 56,2 % (56,6).
- Det justerade rörelseresultatet var -1,4 miljoner euro (4,8).
- Stockmann Retails rörelseresultat ökade med 5,3 miljoner euro, Real Estate ökade med 1,2 miljoner euro och Lindex minskade med 10,2 miljoner euro.

Januari–september 2017, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 740,1 miljoner euro (827,8).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 2,0 %.
- Bruttomarginalen var 55,3 % (55,7).
- Det justerade rörelseresultatet var -12,0 miljoner euro (-4,1).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -162,0 miljoner euro (-4,1), inkluderande en nedskrivning på 150 miljoner euro i Lindex goodwill.
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,55 euro (-0,45).

- Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland har klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning och rapporterats som avvecklade verksamheter. Kommentarerna i delårsrapporten hänvisar endast till kvarvarande verksamheter.

Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad (publicerad den 26 september 2017):
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå som eller något svagare än år 2016.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Vår beslutsamma färd fortsatte under tredje kvartalet. Resultaten i Stockmann Retail och Real Estate förbättrades, men på grund av en försvagad utveckling i Lindex minskade koncernens rörelseresultat.

Stockmann Retail fortsatte sin resultatförbättring under tredje kvartalet. Den jämförbara omsättningen ökade med 4,6 % jämfört med fjolåret både i Finland och Baltikum med tillväxt särskilt inom modeförsäljningen. Kostnaderna fortsatte att minska och rörelseresultatet ökade med 5,3 miljoner euro. En stark modekampanj lanserades och en ny inspirerande lifestyle-tidning introducerades i september. Urvalen berikas även med nya varumärken och säsongbetonade pop-up avdelningar.

Real Estate uppvisar en stabil vinsttrend. Enheten förbättrade sitt rörelseresultat med 1,2 miljoner euro under tredje kvartalet. Förbättringen genererades särskilt i Nevsky Centre tack vare en förbättrad ekonomi i Ryssland.

För Lindex var juli och augusti tuffa månader, men omsättningen förbättrades mot slutet av kvartalet. Förändringar görs i kollektioner och kampanjer i syfte att få fart på försäljningen under det viktiga sista årskvartalet. Försäljningen är viktigast, men även effektivitet och kostnadsinbesparingar granskas noggrant. Ett lönsamhetsförbättringsprogram kommer att inledas i Lindex, med mål att minska de fasta konstnaderna med över 10 miljoner euro per år. Dessutom kommer flera åtgärder att göras för att förbättra bruttomarginalen.

Galna Dagar-kampanjen i oktober var lyckad och genererade tillväxt för första gången på två år. Kampanjen uppnådde en sammanlagd försäljningstillväxt på 2 %. Särskilt nätbutiken var framgångsrik och är redan under kampanjen den näststörsta enheten enligt försäljning. Detta ger oss en god start inför årets viktigaste säsong. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar och vårt beslutsamma arbete under det sista kvartalet för att säkra ett bra resultat för hela året.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter
7-9/
2017
Omräknat
7-9/
2016
Omräknat
1-9/
2017
Omräknat
1-9/
2016
Omräknat
1-12/
2016
Omsättning, milj. euro 242,0 263,9 740,1 827,8 1 175,7
Bruttomarginal, % 56,2 56,6 55,3 55,7 55,7
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 14,0 18,9 33,4 38,1 85,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA)*, milj. euro 14,0 18,9 33,4 38,1 88,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -151,4 4,8 -162,0 -4,1 28,3
Justerat rörelseresultat (EBIT)*, milj. euro. -1,4 4,8 -12,0 -4,1 30,9
Nettofinansieringsposter, milj. euro -4,8 -5,0 -20,1** -14,0 -23,1
Resultat före skatt, milj. euro -156,2 -0,2 -182,1 -18,0 5,2
Periodens resultat, milj. euro -158,0 -5,4 -186,0 -28,4 -7,5
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-2,21 -0,09 -2,64 -0,45 -0,18
Personal, medeltal 7 677 8 310 7 371 8 332 8 151
Kvarvarande och avvecklade verksamheter*** 7-9/
2017
7-9/
2016
1-9/
2017
1-9/
2016
1-12/
2016
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-2,25 -0,12 -2,78 -0,47 -0,12
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -29,9 -33,7 -59,7 -54,6 41,5
Investeringar, milj. euro 8,5 10,1 24,2 29,6 44,2
Eget kapital/aktie, euro 12,09 14,05 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 95,0 80,8 68,3
Soliditet, % 41,9 45,4 48,3
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % -7,5 -3,5 1,8

* Justeringarna inkluderar en nedskrivning på 150 miljoner euro relaterad till Lindex goodwill. För hela året 2016 uppgick justeringar som inverkade på rörelseresultatet till 2,6 miljoner euro, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av ICT-verksamheten.
** Inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics under andra kvartalet år 2017, samt en nedskrivning på 2 miljoner euro relaterad till Seppälä under tredje kvartalet år 2017.
*** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland vilka såldes under första kvartalet år 2016 samt Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland vilka förväntas bli sålda i slutet av år 2017.

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT). Stockmann använder också termen ”omsättning enligt jämförbara affärsverksamheter”, som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31 januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år 2016.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande medan Real Estate förväntas fortsätta sin vinstbringande stabila prestation. Lindex rörelseresultat år 2017 kommer att vara klart lägre än föregående års rekordhöga resultat. Den planerade försäljningen av Delikatessens affärsverksamhet i Finland förväntas förbättra koncernens lönsamhet från år 2018 framöver.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 40 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017

Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året reviderades den 26 september 2017 på grund av en svagare utveckling än uppskattat inom Lindex affärsverksamhet.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå som eller något svagare än år 2016.

Delårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari–september 2017 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 27 oktober 2017 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 27 oktober 2017 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar delårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0361
Sverige: +46 (0)8 5033 6574
Storbritannien: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 325 4746

Webcastens kod: 9264187

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann Q3 2017 SWE.pdf


Tillbaka