Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2016

Koncernens tredje kvartal åter lönsamt

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.10.2016 kl. 8.00 EET

Juli–september 2016:
Koncernens omsättning uppgick till 288.9 miljoner euro (317,9 miljoner euro).
Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 5,5 procent.
Bruttomarginalen ökade till 54,8 procent (51,8 procent).
Rörelsevinsten uppgick till 2,9 miljoner euro (-10,6 miljoner euro).

Januari–september 2016:
Koncernens omsättning uppgick till 914,7 miljoner euro (1 014,7 miljoner euro).
Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 3,0 procent.
Bruttomarginalen ökade till 53,3 procent (50,4 procent).
Rörelseresultatet uppgick till -16,3 miljoner euro (-56,8 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -40,6 miljoner euro (-69,7 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,62 euro (-0,97 euro).

- Fortsatta goda resultat för Lindex och Real Estate; Stockmann Retail kvarstår som en utmaning trots förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet.
- Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet. Jämförelsesiffror och relaterade poster i resultaträkningen har omräknats på motsvarande sätt. Kommentarerna i delårsrapporten hänvisar enbart till de kvarvarande verksamheterna.

Utsikterna för år 2016 förblir oförändrade:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet förväntas vara något positivt år 2016.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmann fortsätter att implementera sin strategi genom att fokusera på sina kärnverksamheter Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. Koncernens rörelseresultat var 2,9 miljoner euro (-10,6 miljoner euro) under tredje kvartalet, och resultatet förbättrades sjätte kvartalet i följd. Särskilt glädjande är också att detta var första gången på tre år som koncernen under tredje kvartalet uppnådde en positiv resultatnivå.

Våra resultat börjar gradvis vända i rätt riktning. Koncernens bruttomarginal förbättrades under kvartalet och uppgick till 54,8 procent, pga. förbättringar i både Stockmann Retail och Lindex. Lindex fortsatte sin resultattillväxt trots att septemberförsäljningen var svag för detaljhandlarna på den svenska modemarknaden. Stockmann Retail förbättrade sitt rörelseresultat tack vare flera kostnadsinbesparingsåtgärder via effektiveringsprogrammet, trots att försäljningen var mindre än förväntat och helomvändningen måste snabbas upp. Under kvartalet har vi framgångsrikt fortsatt förnyelserna i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors och i Delikatessen i varuhuset i Åbo. Dessutom har vi under sommaren genomfört stora omorganiseringar i våra verksamheter.

Resultatet för Real Estate var fortsatt stabilt, med en förbättrad situation i Nevsky Centre i S:t Petersburg då utnyttjandegraden under kvartalet ökade tack vare nya hyresgästavtal. Som en förändring i den nuvarande strategin beslöt styrelsen att undersöka en eventuell avyttring av köpcentret Nevsky Centre.

Galna Dagar-kampanjen hölls i oktober, efter kvartalets avslut. Vi är rätt nöjda med kampanjresultatet. Detta är ett bra utgångsläge inför årets sista kvartal. Vi kommer att satsa alla krafter på den kommande julsäsongen för att kunna möljliggöra framgångsrika resultat, eftersom säsongen innehar en avgörande roll i Stockmanns resultatutveckling för hela året.

Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Omsättning, milj. euro 288,9 317,9 914,7 1 014,7 1 434,8
Bruttomarginal, procent 54,8 51,8 53,3 50,4 50,6
Rörelseresultat, milj. euro 2,9 -10,6 -16,3 -56,8 -52,5
Justeringar i rörelseresultat, milj. euro* 0,0 3,2 0,0 9,8 24,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 2,9 -7,4 -16,3 -47,0 -28,5
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), milj. euro 17,6 10,0 27,6 5,4 43,4
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 5,0 4,9 14,0 14,0 21,2
Resultat före skatt, milj. euro -2,1 -15,5 -30,2 -70,8 -73,7
Periodens resultat, milj. euro -7,3 -10,4 -40,6 -69,7 -88,9
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,12 -0,14 -0,62 -0,97 -1,24
Personal, medeltal 9 144 10 750 9 200 10 966 10 763
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro -0,12 -0,23 -0,47 -1,17 -2,43
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -33,7 -31,8 -54,6 -79,8 17,2
Investeringar, milj. euro 10,1 10,8 29,6 37,0 53,4
Eget kapital/aktie, euro 14,05 14,19 14,53
Nettoskuldsättningsgrad, procent 80,8 89,9 72,1
Soliditet, procent 45,4 43,8 46,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent -3,5 -5,2 -7,6

* Justeringar år 2015 hänförde sig till Akademiska Bokhandeln, varuhuset i Uleåborg, Seppälä och övriga koncernens omstruktureringskostnader.

Stockmann har ändrat terminologin i sin rapportering som en följd av nya direktiv från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA. Alternativa nyckeltal används för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan finansiella perioder. Från och med det andra kvartalet 2016 ersätts den tidigare använda termen ”exklusive poster av engångskaraktär” med termen ”justerad”, och som en följd har termen ”rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär” ersatts med termen ”justerad rörelsevinst”. På motsvarande sätt har ”justerad EBITDA” beräknats från det justerade rörelseresultatet exklusive avskrivningar.

Stockmann anväder termen ”kvarvarande produktområden och verksamheter” som avser verksamheter exklusive detaljhandelsverksamhet i Ryssland (Stockmann och Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, butiken vid flygfältet samt produktområden bolaget har avstått från i varuhusen (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör). Bruttovinsten och bruttomarginalen används också som alternativa nyckeltal. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningsprocent.

Strategi
Stockmann fokuserar på att utveckla sin detaljhandelsverksamhet och fastighetsverksamhet i sina varuhusfastigheter. Utvecklandet och expanderandet av modekedjan Lindex kommer också att fortsätta. Stockmann överväger att avyttra köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg.

Stockmann investerar i varuhusförnyelser i syfte att erbjuda en förbättrad kundupplevelse. Stockmann kommer att öppna ett helt nytt varuhus i Hagalund i mars 2017. I varuhuset i Helsingfors centrum genomfördes betydande renoveringar under tredje kvartalet. Nya avdelningar för damaccessoarer samt produkter för hemmet öppnades i augusti. Vidare öppnade många nya partners sina butiker i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors. Förnyelsearbetena fulländas i november då t.ex. nya caféer öppnas och nya kosmetikvarumärken lanseras.

I varuhuset i Åbo inleddes under andra kvartalet ett projekt att renovera Delikatessens livsmedelsavdelning, vilken kommer att vara färdig i november. I Tallinn, genomgick varuhusets femte våning stora renoveringsarbeten, och den förnyade våningen öppnades på nytt i oktober med många partners tjänster och butiker. Flera nya hyresgästers butiker öppnades också i Rigavaruhusets andra våning.

Den nya Stockmann-nätbutiken kommer att introduceras under det fjärde kvartalet år 2016. Nätbutiken kommer att vara verksam på en ny plattform och kommer gradvis att få flera nya egenskaper, såsom direktansluten granskning av produkttillgången i varuhusen. En ny Galna Dagar-nätbutik öppnades i oktober inför kampanjen.

Utsikter för år 2016
Inom Stockmannkoncernens viktigaste verksamhetsland, Finland, är den allmänna ekonomiska situationen fortsatt osäker och endast en långsam BNP-tillväxt uppskattas genereras. Konsumenternas köpkraft förväntas vara fortsatt låg, och marknadsutvecklingen för konsumtionsvaror kommer sannolikt att fortsätta vara svag. Samtidigt ökar konkurrensen.

BNP-tillväxten för Sverige, Norge och Baltikum beräknas bli något högre än i Finland. Marknaden för prisvärt mode i Sverige väntas förbli relativt stabil. I Baltikum förväntas konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden öka.

Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland förväntas vara fortsatt svag under år 2016. Detta har haft en negativ inverkan på hyresintäkterna från hyresgästerna i Stockmanns fastighetsverksamhet.

Stockmanns strategi har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en helhetsomfattande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiveringsprogram inleddes i februari 2015 med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att synas i Stockmanns resultat från år 2016 framöver. Den nya organisationsmodellen, som togs i bruk under tredje kvartalet, kommer att minska kostnaderna med cirka 20 miljoner euro under år 2017.

Investeringarna för år 2016 har omvärderats och uppskattas vara ca 40–45 miljoner euro och vara mindre än de uppskattade avskrivningarna för år 2016.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet förväntas vara något positivt år 2016.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 oktober 2016 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller den 28 oktober 2016 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar delårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan webcasten inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 7479 0404
Sverige: +46 8 5065 3942
Storbritannien: +44 20 3043 2026
USA: +1 719 457 1036

Webcastens kod: 1217387

Besök till Stockmanns nya distributionscenter
Stockmann arrangerar ett besök för investerare och analytiker till sitt nya distributionscenter i Jussla i Tusby den 23 november 2016. En detaljerad agenda och närmare information om tillfället fås från Stockmanns Media Desk (info@stockmann.com).

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann's delårsrapport Q3 2016.pdf


Tillbaka