Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2016

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras och var positivt under Q2

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 12.8.2016 kl. 8.00 EET

April–juni 2016:
- Koncernens omsättning uppgick till 352,7 miljoner euro (351,0 miljoner euro).
- Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter ökade med 6,8 procent.
- Bruttomarginalen ökade till 54,5 procent (52,7 procent).
- Rörelseresultatet uppgick till 11,1 miljoner euro (-4,1 miljoner euro).

Januari–juni 2016:
- Koncernens omsättning uppgick till 625,9 miljoner euro (696,8 miljoner euro).
- Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 1,8 procent.
- Bruttomarginalen ökade till 52,6 procent (49,8 procent).
- Rörelseresultatet uppgick till -19,2 miljoner euro (-46,2 miljoner euro).
- Periodens resultat uppgick till -33,3 miljoner euro (-59,3 miljoner euro).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,50 euro (-0,82 euro)

- Lindex uppnådde den bästa omsättningen och resultatet genom tiderna för andra kvartalet: rörelsevinsten ökade med 9,5 miljoner euro och uppgick till 28,1 miljoner euro (18,6 miljoner euro).
- Effektiveringsprogrammet trappas upp: en förenklad organisation med ett mindre personalantal kommer att introduceras med ett ytterligare inbesparingsmål på 20 miljoner euro för år 2017. En reservering på 5,8 miljoner euro bokfördes på andra kvartalet pga. organisatoriska omstrukturingsåtgärder.
- Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet. Jämförelsesiffror och relaterade poster i resultaträkningen har omräknats på motsvarande sätt. Kommentarerna i halvårsrapporten hänvisar enbart till de kvarvarande verksamheterna.

Utsikterna för år 2016 förblir oförändrade:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet förväntas vara något positivt år 2016.
- Termen ”justerat rörelseresultat” har ersatt den tidigare använda termen ”rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär” som en följd av nya riktlinjer för alternativa nyckeltal från Europas värdepappers- och marknadsmyndighet ESMA.

Tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmann fortsätter sina målmedvetna åtgärder för att förverkliga den helhetsomfattande vändningen av sin varuhusverksamhet mot lönsamhet. Rörelseresultatet för andra kvartalet var positivt och ökade med 15,3 miljoner euro jämfört med året innan. Speciellt glädjande är att Lindex uppnådde sitt bästa andra kvartal någonsin genom att öka sin rörelsevinst med 9,5 miljoner euro. Lindex resultat, tillsammans med de tidigare avvecklade icke-lönsamma verksamheterna resulterade i en bra förbättring av koncernens resultat. I själva verket var detta det femte kvartalet i följd som Stockmannkoncernens rörelseresultat förbättrades.

Vårt strategiarbete som fokuserar på de viktigaste verksamheterna avancerar bra, och Stockmann undertecknade i april ett avtal om att sälja Hobby Hall till SGN Group. Verksamheten övergår till den nya ägaren i början av år 2017. Alla stora strukturella förändringar inom de icke-lönsamma enheterna har nu gjorts, och vi kommer att koncentrera oss fullt ut på våra kärnverksamheter Stockmann Retail, Real Estate och Lindex.

Stockmann fortsatte att genomdriva kostnadsinbesparingar i enlighet med effektivitetsprogrammet, vilket möjliggör inbesparingar på 50 miljoner euro under år 2016. Eftersom försäljningsutvecklingen i våra varuhus inte har uppnått förväntningarna, behöver vi stöda helomvändningen med ytterligare kostnadsinbesparingar. På grund av detta har Stockmann under sommaren inlett samarbetsförhandlingar för att justera kostnadsnivån bättre i linje med omfattningen av de nuvarande verksamheterna. Personalminskningar är tyvärr ett nödvändigt steg för att säkra att Stockmann Retail uppnår ett positivt rörelseresultat år 2018.

Sakta men säkert rör vi oss mot ett bättre resultat. Efter att ha strömlinjeformat vår organisation och verksamhetsmodell, har vi alla möjligheter att fullt vidareutveckla de utvalda fokusområdena mode, skönhet, livsmedel och produkter för hemmet, att investera i förnyelser av våra varuhus, utveckla nätbutiken och de digitala verktygen, samt att fullt utnyttja vårt nya distributionscenter, för att nämna några av de pågående åtgärderna i syfte att förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
Omsättning, milj. euro 352,7 351,0 625,9 696,8 1 434,8
Bruttomarginal, procent 54,5 52,7 52,6 49,8 50,6
Rörelseresultat, milj. euro 11,1 -4,1 -19,2 -46,2 -52,5
Justeringar i rörelseresultat, milj. euro* 0,0 6,6 0,0 6,6 24,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 11,1 2,5 -19,2 -39,6 -28,5
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), milj. euro   26,1 19,9 10,0 -4,6 43,4
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 4,7 5,0 8,9 9,1 21,2
Resultat före skatt, milj. euro 6,5 -9,1 -28,1 -55,3 -73,7
Periodens resultat, milj. euro -1,7 -12,1 -33,3 -59,3 -88,9
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,04 -0,17 -0,50 -0,82 -1,24
Personal, medeltal 9 158 10 417 9 229 11 066 10 763
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro -0,04 -0,16 -0,35 -0,94 -2,43
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 54,4 17,2 -20,9 -48,0 17,2
Investeringar, milj. euro 13,6 9,7 19,5 26,2 53,4
Eget kapital/aktie, euro 14,19 14,42 14,53
Nettoskuldsättningsgrad, procent 76,2 85,3 72,1
Soliditet, procent 46,0 44,6 46,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent -4,6 -5,2 -7,6

* Justeringar år 2015 hänförde sig till Akademiska Bokhandeln, varuhuset i Uleåborg, Seppälä och övriga koncernens omstruktureringskostnader.

Stockmann har ändrat terminologin i sin rapportering som en följd av nya direktiv från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA. Alternativa nyckeltal används för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan finansiella perioder. Från och med det andra kvartalet 2016 ersätts den tidigare använda termen ”exklusive poster av engångskaraktär” med termen ”justerad”, och som en följd har termen ”rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär” ersatts med termen ”justerad rörelsevinst”. På motsvarande sätt har ”justerad EBITDA” beräknats från det justerade rörelseresultatet exklusive avskrivningar.

Stockmann anväder termen ”kvarvarande produktområden och verksamheter” som avser verksamheter exklusive detaljhandelsverksamhet i Ryssland (Stockmann och Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, butiken vid flygfältet samt produktområden bolaget har avstått från i varuhusen (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör). Bruttovinsten och bruttomarginalen används också som alternativa nyckeltal. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningsprocent.

Händelser efter rapportperioden
Stockmanns mål är att betydande platta till sin organisationsstruktur, eliminera överlappningar och förenkla sina processer. En ny och förenklad organisation, som anpassar Stockmanns personalantal till att motsvara den nuvarande verksamhetens omfattning, diskuterades med personalen under samarbetsförhandlingarna som inleddes i juni och avslutades i början av augusti.

Som ett resultat av förhandlingarna, kommer ca 300 tjänster att avslutas, varav de flesta genom uppsägningar. Ytterligare kommer ca 80 personer från stödfunktionerna att erbjudas en ny position som försäljare och ca 60 personer att erbjudas en tjänst inom stödfunktionerna med förnyade arbetsvillkor. Varuhusen försäljare kommer inte att minskas för att säkerställa en utomordentlig kundbetjäning. Det slutgiltiga minskningsbehovet bekräftas när alla personliga diskusisoner har förts. Förhandlingarna gällde ca 3 000 personer då de inleddes, och minskningsbehovet uppskattades då till ca 380 personer. Målet är årliga kostnadsinbesparingar på ca 20 miljoner euro, vilket kommer att uppnås under år 2017. En reservering på 5,8 miljoner euro pga. omstruktureringsåtgärder bokfördes på andra kvartalet.

Riskfaktorer
Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökad konkurrens och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. En svag verksamhetsomgivning kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde. Osäkerheter gällande den allmänna ekonomiska situationen, och särskilt sådana som är relaterade till konsumenternas köpkraft beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2016.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. En ansvarsfull hantering av leveranskedjan är viktig för att koncernens varumärken ska kunna upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga ledning.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden kan ha en tillfälligt negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom att teckna försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn, den ryska rubeln och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en inverkan på koncernens affärsverksamheter. Finansiella risker, främst risker härrörande från räntefluktuationer pga. koncernens höga skuldsättningsgrad kan ha en inverkan på finansiella kostnader och den finansiella positionen. Finansiella risker hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Utsikter för år 2016
Inom Stockmannkoncernens viktigaste verksamhetsland, Finland, är den allmänna ekonomiska situationen fortsatt osäker och endast en långsam BNP-tillväxt uppskattas genereras. Konsumenternas köpkraft förväntas vara fortsatt låg, och marknadsutvecklingen för konsumtionsvaror kommer sannolikt att fortsätta vara svag. Samtidigt ökar konkurrensen.

BNP-tillväxten för Sverige, Norge och Baltikum beräknas bli något högre än i Finland. Marknaden för prisvärt mode i Sverige väntas förbli relativt stabil. I Baltikum förväntas konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden öka.

Stockmann fortsätter att driva sitt köpcenter i S:t Petersburg. Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland förväntas vara fortsatt svag under år 2016. Detta kommer att ha en negativ inverkan på hyresintäkterna från hyresgästerna i Stockmanns fastighetsverksamhet.

Stockmanns strategi har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en helhetsomfattande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiveringsprogram inleddes i februari 2015 med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att synas i Stockmanns resultat från år 2016 framöver. Den nya organisationsmodellen, som nu tas i bruk, kommer att minska kostnaderna med cirka 20 miljoner euro under år 2017.

Investeringarna för år 2016 har omvärderats och uppskattas vara ca 40–45 miljoner euro, vilket är ca 20 miljoner euro mindre än de uppskattade avskrivningarna för år 2016.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet förväntas vara något positivt år 2016.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 12 augusti 2016 kl. 9.15 i Fazers utrymmen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 12 augusti 2016 kl. 14.15 en webcast på engelska där han presenterar halvårsrapporten. Deltag genom att 5–10 minuter innan webcasten inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3932
Storbritannien: +44 20 3427 1929
USA: +1646 254 3375

Webcastens kod: 4470496

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
tf. verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns halvårsrapport 2016.pdf


Tillbaka