Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2015

Implementeringen av strategin fortgår, rörelseresultatet fortsatte att öka något

Helsingfors, Finland, 2015-10-28 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 28.10.2015 kl. 8.00 EET

Juli–september 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 350,9 miljoner euro (405,0 miljoner euro), en minskning på 2,9 procent enligt jämförbara valutakurser exklusive Seppälä.
Bruttomarginalen ökade till 50,1 procent (49,6 procent).
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -12,7 miljoner euro (-14,8 miljoner euro).

Januari–september 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 1 137,1 miljoner euro (1 295,9 miljoner euro), en minskning på 3,6 procent enligt jämförbara valutakurser exklusive Seppälä.
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -56,9 miljoner euro (-55,1 miljoner euro).
Periodens resultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -71,6 miljoner euro (-61,7 miljoner euro).
Resultatet per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -0,99 euro (-0,86 euro).
Poster av engångskaraktär uppgick till -13,0 miljoner euro (0 miljoner euro).


Utsikterna för år 2015 bibehålls oförändrade: På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.

VD Per Thelin:
Implementeringen av vår nya strategi fortgår enligt planerna. Många förändringar har redan gjorts och de har krävt mycket arbete från samtliga Stockmannanställda. Vi har dock ännu många steg framför oss, eftersom vi är ännu bara i början av processen att bygga upp det nya Stockmann. Men riktningen är klar, och vi rör oss målmedvetet mot vårt mål.

Stockmann vill säkra inspiration, kvalitet och ett bekvämt sätt att shoppa för sina kunder. Vi förnyar vårt produkturval i varuhusen med fokusering på att skapa en tidsenligare varumärkesmix inom våra huvudproduktområden. Vi vill ge våra kunder nya upplevelser och Brooklyn-kampanjen i september var ett lyckat exempel på detta. Attraktiva hyresgäster kommer att komplettera Stockmanns egna utbud, och tillsammans delar vi det gemensamma målet att erbjuda våra kunder en förstklassig shoppingupplevelse.

Under det tredje kvartalet slutförde vi planenligt försäljningen av Akademiska Bokhandeln till Bonnier Books. Böcker ingår fortsättningsvis i utbudet till kunderna, eftersom Akademiska Bokhandeln kommer att fortsätta som hyresgäst i de flesta av våra varuhus i Finland. I varuhusen i Riga och Tallinn öppnade Euronics sina elektronikbutiker i september. Samarbetet har inletts väl, och den nya hyresgästen breddar utbudet då elektronik inte tidigare har sålts i våra baltiska varuhus.

Trots den tuffa marknadsomgivningen och svaga ryska rubeln ökade Stockmanns rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär något under tredje kvartalet. Rörelseresultatet innan avskrivningar var redan positivt. Särskilt Lindex gjorde en stark resultatförbättring tack vare ökad försäljning och sträng kostnadskontroll. Enheten Real Estate fortsatte sina goda prestationer. Stockmann Retails rörelseresultat var fortfarande negativt, trots en minskning i rörelsekostnaderna. Vi närmar oss julsäsongen, den viktigaste säsongen inom detaljhandeln, och vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att uppnå våra mål.


Nyckeltal

  7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
Omsättning, milj. euro 350,9 405,0 1 137,1 1 295,9 1 844,5
Bruttomarginal, procent 50,1 49,6 48,8 47,8 46,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), milj. euro 4,5 2,4 -8,2 -1,5 -11,3
Rörelseresultat*, milj. euro -16,0 -14,8 -69,9 -55,1 -82,2
Rörelseresultat* exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro -12,7 -14,8 -56,9 -55,1 -42,9
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 5,7 4,7 15,7 17,4 21,4
Resultat före skatt, milj. euro -21,6 -19,5 -85,7 -72,6 -103,6
Rapportperiodens resultat, milj. euro -16,5 -13,6 -84,6 -61,7 -99,8
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,23 -0,19 -1,17 -0,86 -1,39
Eget kapital/aktie, euro     14,19 11,14 10,55
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -31,8 -51,9 -79,8 -87,3 29,6
Investeringar, milj. euro 10,8 15,4 37,0 42,7 53,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent     89,9 114,3 105,4
Soliditet, procent     43,8 39,0 39,3
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent     -5,2 -0,3 -4,9
Personal, medeltal 13 008 14 344 13 258 14 504 14 533

* Rörelseresultatet är inte jämförbart, eftersom siffrorna från år 2014 inte inkluderar de ökade avskrivningarna från en ändring i värderingen av fastigheterna.

Strategiprocessen
Stockmann fortsätter det omfattande arbetet att vända sin verksamhet mot lönsamhet i enlighet med den strategiska riktningen som fastställdes i slutet av år 2014. Från och med den 1 januari 2015 har bolaget varit indelat i tre segment: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains.

Stockmann Retail består för tillfället av Stockmanns varuhus och Hobby Hall tillsammans med sina nätbutiker. Stockmannvaruhusens och nätbutikens framtida sortiment kommer att inrikta sig på mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet. Sortimentet kompletteras med attraktiva varor och tjänster från hyresgäster. Det gemensamma målet för Stockmanns egna detaljhandelsverksamhet och dess hyresgäster är att erbjuda Stockmanns kunder en förstklassig shoppingupplevelse.

Stockmann fokuserar starkt på flerkanalshandel och investerar i digitala lösningar. I september släppte Stockmann den första versionen av sin mobilapplikation som är designad att förenkla shoppandet i Stockmannvaruhusen. Utvecklandet av applikationen fortsätter och nya funktioner införs stegvis. Stockmann har också utvecklat ett tablettverktyg för försäljningspersonalen som under hösten 2015 kommer att introduceras i alla varuhus i Finland. Vidare kommer den digitala provhytten, som under våren piloterades i varuhuset i Helsingfors centrum, att expandera till de övriga varuhusen i Finland innan utgången av året.

Stockmann har avstått från att erbjuda ett eget elektronik- och bokurval. Expert har öppnat sin elektronikaffär i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Åbo och Tammerfors, och Euronics sina elektronikaffärer i varuhusen i Tallinn och Riga. Försäljningen av Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet till det svenska mediabolaget Bonnier Books AB slutfördes den 30 september 2015. Bonnier fortsätter Akademiska Bokhandelns verksamhet i sex av Stockmanns varuhuslokaler i Finland. På grund av affären bokförde Stockmann för tredje kvartalet år 2015 en post av engångskaraktär på -3,2 miljoner euro som hänför sig till lagren och anläggningstillgångar. Boklagrens värde dagen då affären slutfördes var högre än vad som tidigare uppskattats.

Stockmann avstår från att erbjuda leksaker- och keldjurstillbehör under det sista kvartalet år 2015. Världens äldsta leksaksaffär Hamleys öppnar sin affär i flaggskeppsvaruhusets lokaler i Helsingfors i november 2015. En annan ny hyresgäst i flaggskeppsvaruhuset är Musti ja Mirri, som säljer keldjurstillbehör. Både Hamleys och Musti ja Mirri undersöker samarbetsmöjligheter med Stockmanns övriga varuhus i Finland från år 2016 framöver. Stockmanns egna sportutbud i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors kommer från och med november att kompletteras med Haltis affär för friluftsartiklar. Stockmann har minskat sitt eget utbud av sportartiklar, men fortsätter att erbjuda sportkläder och -skor i alla sina varuhus.


Som en viktig del i målet att vända resultatet tillbaka till lönsamhet, inledde Stockmann i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Under tredje kvartalet har huvudfokus varit att förbättra samarbetet med leverantörerna, granska varumärkesmixen, samt att omförhandla avtalsvillkoren med de viktigaste leverantörerna. De första effekterna av leverantörsgranskningen märks redan i lagren, som i Stockmann Retail har minskat med över 45 miljoner euro jämfört med slutet av september år 2014. Effektiveringsprogrammet kommer att fortsätta enligt plan, och dess inverkan kommer huvudsakligen att synas i Stockmanns resultat med början år 2016.

Stockmann öppnar i april 2016 ett nytt distributionscenter för Finland och Baltikum. Distributionscentret blir högt automatiserat, och kommer effektivare att kunna betjäna Stockmanns varuhus och nätbutik. De nuvarande lagerfunktionerna i fyra lokaler i Helsingforsregionen kommer stegvis att flyttas till det nya distributionscentret under år 2016, och de baltiska lagerfunktionerna i Riga flyttas under år 2017. Hobby Halls logistikfunktioner i Vinikby och Rosendal kommer tillsvidare att bibehållas oförändrade. Eftersom det centraliserade distributionscentret kräver färre anställda än i dag, inledde Stockmann i februari 2014 samarbetsförhandlingar som gällde samtlig lagerverksamhet i Finland. Som ett resultat av förhandlingarna minskas ca 110 arbetsplatser, av vilka merparten sker genom uppsägningar. Då förhandlingarna inleddes, uppskattades den nödvändiga minskningen vara högst 220 arbetsplatser eller 200 heltidsårsverken i Finland. Med det nya distributionscentret siktar Stockmann på en ytterligare kostnadsinbesparing om ca 5,5 miljoner euro jämfört med år 2014, eller 3,5 miljoner euro inkluderande de ökade avskrivningarna härrörande från investeringen i automationsteknologi. Inbesparingarna förväntas uppnås i fullo från år 2018 framöver. Kostnads-inbesparingen är inte inkluderad i effektiveringsprogrammets årliga inbesparingsmål på 50 miljoner euro.

Riskfaktorer
Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker. Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerhet gällande den allmänna ekonomiska situationen, särskilt gällande konsumenternas köpkraft, och valutakursförändringar beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2015. En svag verksamhetsomgivning kan även orsaka en nedgång i hyresintäkter och i uthyrningsgraden av fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde.

Inom Stockmannkoncernens enheter pågår skattegranskningar, vilka kan leda till omvärderingar av beskattningen. I juni 2015 erhöll Stockmann Oyj Abp en skattegranskningsrapport som presenterar en ökning av de beskattningsbara intäkterna i Finland. Skattemyndigheterna besluter om ärendet senare, efter att Stockmanns svar på skattegranskningsrapporten har behandlats. Den föreslagna ökningen skulle försämra Stockmanns resultat med ca 8 miljoner euro utan räntor. De svenska skattemyndigheterna utför för tillfället en skattegranskning även för Stockmann Sverige Ab. Enligt den preliminära skattegranskningsrapporten, föreslår de svenska skattemyndigheterna en ökning av de beskattningsbara intäkterna för år 2013. Den föreslagna skatteökningen skulle försämra Stockmanns resultat med ca 6 miljoner euro utan räntor. Stockmann förväntar sig erhålla den slutgiltiga skattegranskningsrapporten inom en snar framtid. Enligt Stockmanns ledning har skatterna betalats korrekt i bägge fallen, och ingen ökning av de beskattningsbara intäkterna borde göras.

Enligt bolaget har inga andra övriga materiella förändringar skett i de riskfaktorer som presenterades i bokslutet för år 2014.

Utsikter för år 2015
Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och den ekonomiska tillväxten i Ryssland uppskattas ligga på en fortsatt låg nivå under år 2015. Dessa faktorer har en negativ inverkan på konsumenternas köpkraft även i fortsättningen. Den svaga köpkraften beräknas även minska antalet ryska turister i Finland och i Baltikum. Sanktioner mot Ryssland och landets motåtgärder påverkar fortsättningsvis den ryska ekonomin under året. Till följd av detta är utsikterna på den ryska detaljhandelsmarknaden fortsättningsvis mycket osäkra.

I Finland förväntas ingen tillväxt inom detaljhandelsmarknaden år 2015. Efterfrågan på speciellt konsumtionsvaror förväntas vara fortsatt osäker. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Marknaden för prisvärt mode i Sverige och detaljhandelsmarknaden i Baltikum beräknas förbli relativt stabil. Lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja inom alla marknadsområden.

Stockmanns strategi syftar till att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en heltäckande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiviseringsprogram har inletts med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att börja synas i Stockmanns resultat, främst med början från år 2016.

Investeringarna uppskattas vara ca 70 miljoner euro år 2015. Rörelseresultatet kommer att påverkas negativt av ökningen i avskrivningar pga. fastigheternas värdering till verkligt marknadsvärde. Avskrivningarna för år 2015 uppskattas sammanlagt vara över 80 miljoner euro.

På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.


Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 28 oktober 2015 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Webcast
Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Lauri Veijalainen håller den 28 oktober 2015 kl. 11.15 en webcast på engelska där de presenterar delårsrapporten. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 2310 1619
Sverige: +46 8 5065 3932
Storbritannien: +44 20 3427 1933
Tyskland: +49 69 2222 10639
Nederländerna: +31 20 716 8251
Frankrike: +33 1 76 77 22 41
USA: +1646 254 3370

Webcastens kod: 3540099


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5542
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaOVK Q3 2015 SWE.pdf


Tillbaka