Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1–30.9.2014

Den svaga resultatutvecklingen fortsatte under tredje kvartalet - strategiprocessen framskrider planenligt

Helsingfors, Finland, 2014-10-29 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.10.2014 kl. 8.00 EET

Juli–september 2014:
Koncernens omsättning uppgick till 405,0 miljoner euro (454,4 miljoner euro), en minskning på 10,9 procent, eller en minskning på 8,1 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till -14,8 miljoner euro (10,7 miljoner euro).

Januari–september 2014:
Koncernens omsättning uppgick till 1 295,9 miljoner euro (1 429,3 miljoner euro), en minskning på 9,1 procent exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, eller en minskning på 5,8 procent enligt jämförbara valutakurser.
Rörelseresultatet uppgick till -55,1 miljoner euro (6,1 miljoner euro).
Periodens resultat uppgick till -61,7 miljoner euro (-13,2 miljoner euro exklusive Lindex skattegottgörelse på 25,1 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,86 euro (-0,19 euro exklusive Lindex skattegottgörelse på 0,35 euro).

Resultatprognos för år 2014 (reviderad den 14 oktober 2014)
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning i euro för år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppskattas vara negativt år 2014.


Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh:
Konsumentförtroendet är fortfarande lågt i Finland och detaljhandelsmarkandens utsikter för resten av året är osäkra. I Ryssland försvagas vårt resultat av den svaga ekonomiska utvecklingen och den rekordlåga rubeln. Vi har haft utmaningar inom våra verksamheter, och därför har vår försäljning minskat mera än marknaden. Koncernens omsättning minskade i alla affärsenheter särskilt i september, vilket hade en betydande inverkan på kvartalets svaga rörelseresultat. Detta föranledde att vi även ändrade vår resultatprognos för hela året.

Seppäläs varumärkesförnyelse och helomvändning för att förbättra resultatet har inte inbringat önskat resultat. Verksamhetens rörelseförlust har ökat under det pågående året. För att bryta förlustspiralen planerar vi en avsevärd anpassning av verksamheten på Seppäläs huvudmarknader Finland och Estland. I de övriga baltiska länderna och Ryssland planerar Seppälä att avsluta verksamheten under år 2015. Detta är ett beklagligt steg för Seppäläs personal, men det är nödvändigt för att hela koncernens resultat igen skall kunna bli lönsamt.

Årets sista kvartal innehar en avgörande position i Stockmanns resultatutveckling. En lyckad Galna Dagar-kampanj innebär en god utgångspunkt för Stockmannvaruhusens och nätbutikens julkampanjer. Vi har utnämnt nya direktörer som leder affärsenheterna Stockmann Retail- och Real Estate och säkerställer att den nya strategin implementeras i praktiken. Jag tror att vår personal under deras ledarskap inspireras att göra sitt bästa, så att vi kan utveckla vår viktigaste konkurrensfaktor – en god kundbetjäning.

Strategiprocessen har som mål att förbättra Stockmanns konkurrenskraft. Riktningen för det nya Stockmann börjar skönjas. Inom Stockmann Retail fokuserar vi på varuhusen och nätbutikens omnikanaliga helhet. Tidigare under hösten fattade vi beslut om att söka en ny ägare för Hobby Halls verksamhet. Stockmanns nya verkställande direktör, Per Thelin, har nu utnämnts, så vi är på god väg med strategiprocessen.

Strategiprocessen
Stockmann har en pågående omvärderings- och revideringsprocess av koncernens strategi. Processen täcker koncernens samtliga verksamheter på alla marknader, och målet är att på lång sikt förbättra Stockmanns konkurrenskraft och lönsamhet. En ny verksamhetsmodell med tre affärsenheter – Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains – kommer att introduceras fr.o.m. den 1 januari 2015.

Stockmann Retail kommer i allt högre grad att fokusera på Stockmannvaruhusen och nätbutiken stockmann.com. En ny ägare söks för Hobby Halls distanshandelsverksamhet. Målet för Real Estate är att maximera värdet av koncernens fastigheter. Fashion Chains inkluderar Lindex och Seppäläs affärsverksamheter. Stockmann bedömer att Lindex har betydande utvecklingspotential att bli ett genuint internationellt modevarumärke. För att stöda denna strategi har en ny operativ styrelse, inkluderande nya externa medlemmar, för AB Lindex valts i oktober.

Satsningarna på att förbättra Seppäläs lönsamhet har inte varit framgångsrika. Seppäläs rörelseresultat uppgick år 2013 till -14,4 miljoner euro, och rörelseförlusten exklusive poster av engångskaraktär uppskattas år 2014 vara över 25 miljoner euro. Som en följd av detta, planeras verksamheterna i Finland och Estland att kraftigt anpassas till rådande marknadsläge, och verksamheterna i Lettland och Litauen att avslutas under år 2015. Seppäläbutikerna i Ryssland kommer i enlighet med tidigare beslut att stängas under återstoden av år 2014 och under år 2015. Seppälä har för tillfället 130 butiker i Finland, 36 i Baltikum och 16 i Ryssland.

Som en följd av den planerade anpassningen till rådande marknadsläge, kommer Seppälä att inleda samarbetsförhandlingar som berör hela personalen i Finland, uppskattningsvis sammanlagt 800 personer. Anpassningen kan leda till en personalminskning på högst 380 personer. De planerade åtgärderna kan förorsaka kostnader av engångskaraktär som bokförs under det sista kvartalet år 2014, efter att besluten om eventuella stängningar har gjorts.

Utsikter för år 2014

Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och den ekonomiska tillväxten i Ryssland uppskattas stanna på en låg nivå under år 2014. Krisen i Ukraina, sanktioner mot Ryssland samt deras motåtgärder fortsätter att påverka den ryska ekonomin under året. Som en konsekvens av detta är utsikterna på den ryska detaljhandelsmarknaden mycket osäkra.

I Finland kommer osäkerheten inom detaljhandelsmarknaden att fortsätta. Efterfrågan på bruksvaror uppskattas vara fortsatt svag under årets sista kvartal, och utsikterna förblir instabila. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Marknadsutsikterna för prisvärt mode i Sverige förväntas bli något bättre under år 2014. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum förväntas förbli relativt stabil. Ett lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmanns strategiprocess pågår till slutet av året, med sikte att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Kostnadsinbesparingsprogrammet fortsätter. Planerna att reducera Seppäläs verksamhet uppskattas vara fastställda innan utgången av året.

Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro.

På grund av en svagare resultatutveckling än uppskattat, särskilt beträffande Seppäläs affärsverksamhet, samt osäkra utsikter för resten av år 2014, reviderade Stockmann den 14 oktober sin tidigare resultatprognos för hela året.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning i euro för år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppskattas vara negativt år 2014.

Nyckeltal

  7-9/
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Omsättning, Me 405,0 454,4 1 295,9 1 429,3 2 037,1
Omsättningstillväxt, % -10,9 -6,3 -9,3 -2,9 -3,7
Bruttomarginal, % 49,6 49,5 47,8 48,2 48,6
Rörelseresultat, Me -14,8 10,7 -55,1 6,1 54,4
Nettofinansieringskostnader, Me 4,7 4,1 17,4 18,6 27,6
Resultat före skatt, Me -19,5 6,5 -72,6 -12,5 26,8
Rapportperiodens resultat, Me -13,6 28,9* -61,7 11,9* 48,4
Resultat/aktie, outspädd, e -0,19 0,40* -0,86 0,16* 0,67
Eget kapital/aktie, e     11,14 11,88 12,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me -51,9 -47,9 -87,3 -57,8 125,4
Investeringar, Me 15,4 15,3 42,7 43,7 56,8
Nettoskuldsättningsgrad, %     114,3 111,5 87,3
Soliditet, %     39,0 39,9 43,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital,
glidande 12 mån.
    -0,3 3,6 3,4
Personal, medeltal 14 344 14 685 14 504 14 830 14 963


* Inkluderar en skattegottgörelse på 25,1 miljoner euro (0,35 euro per aktie) för Lindex i september 2013.

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens delårsrapport för januari–september 2014 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats
stockmanngroup.com.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag den 29 oktober 2014 kl. 9.15 i Fazers À la Carte-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 29 oktober 2014 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
kommunikationsdirektör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 STOCKMANN Q3 2014 SWE.pdf


Tillbaka